Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јрнайы педагогикаї пән≥ бойынша емтихан сұрақтары
 

1. ‘ункционалды дислали€. ќның себептер≥н ашыңыз.

2. —өйлеу т≥л≥н≥ң бұзылуларында әлеуметт≥к факторлардың рол≥н ашыңыз.

3. Ђ ереңдерї, Ђнашар естит≥ндерї, кей≥н керең болғандар ұғымдарға анықтама бер≥ң≥з.

4. ≈рте пайда болған кереңд≥кт≥ сипаттап бер≥ң≥з.

5. Ћогопеди€лық жұмыстың арнайы қағидаларының мазмұның ашыңыз.

6. »нтеллект≥с≥ бұзылған балаларды әлеуметт≥к реабилитаци€лау жолдарын атап шығыңыз.

7. “≥л кем≥ст≥ктерд≥ң нег≥зг≥ классификаци€ларын атаңыз.

8. ≈студ≥ң бұзылуының себептер≥н атап шығыңыз.

9. јрнайы мектептерд≥ң түрлер≥, әр түр≥н≥ң ерекшел≥ктер≥н ашып бер≥ң≥з.

10. јрнайы мектептег≥ сабақтың жалпы мектептег≥ сабақтан нег≥зг≥ айырмашылығын көрсет≥ң≥з.

11. Ўерешевский Ц “ернер синдромын сипаттап бер≥ң≥з.

12. Ђ»нфантилизмї түс≥н≥г≥н≥ң анықтамасын бер≥ң≥з.

13.  лайнфельтер синдромына жалпы сипаттама бер≥ң≥з.

14. Ћ.—.¬ыготскийдың Ђжақын аймақтағы дамуыї туралы айтқан п≥к≥р≥.

15.  оррекци€лы педагогиканың жалпы педагогикадан айырмашылығын юөл≥п көрсет≥ң≥з.

16. ѕƒ  балалармен жүрг≥з≥лет≥н коррекци€лық Ц тәрбиел≥к жұмыстың нег≥зг≥ қағидаларының мазмұның ашыңыз.

17. ‘енилкетонури€ға сипаттама бер≥ң≥з.

18. “≥рек Ц қимыл аппарты бұзылған балалардың ерекшел≥ктер≥н көрсет≥ң≥з.

19.  үрдел≥ кем≥ст≥ктер≥ бар балаларға коррекци€лық көмек көрсету жолдары.

20.  ерең оқушының нашар естит≥н оқушыдан айырмашылығы.

21. ѕренаталдық, наталдық және постнаталдық себептер≥.

22. ќлигофрен€ның патологи€ мен патогенез≥н ашып көрсет≥ң≥з.

23. ћеханикалық дислали€. ќның себептер≥н ашыңыз.

24. ЂЅаланың аномальд≥їдамуындағы б≥р≥нш≥л≥к кем≥ст≥к және ек≥нш≥л≥к ауытқу теори€сының мән≥ң ашыңыз.

25. Ћ.—.¬ыготскийдың дефектлоги€ға қосқан үлес≥ жайлы атап көрсет≥ң≥з.

26.  өрмейт≥н және нашар көрет≥н балалардың психолого-педагогикалық сипаттамасын ашып көрсет≥ң≥з.

27. Ѕаланың компенсаторлық мүмк≥нд≥ктер≥ туралы айтып бер≥ң≥з.

28. Қаз≥рг≥ арнайы педагогиканың салалары туралы айтып бер≥ң≥з.

29. ≈сту кем≥ст≥г≥ бар балалар мектеб≥ндег≥ нег≥зг≥ оқытушылық тәрбиел≥к и≥ндеттерд≥ атаңыз.

30. Ђ өру анализаторыї, Ђкөз өтк≥рл≥г≥ї, Ђқылилықї, Ђамблиопи€ї, Ђсоқырї, Ђнашар көрет≥нї, Ђтифлотехникаї - деген ұғымдарға түс≥н≥ктеме бер≥ң≥з.

31. Ѕаланың т≥лд≥к функци€сының дамуының критикалық кезеңдер≥н атаңыз.

32. ќлигофренопедагогиканың пән≥ және м≥ндеттер≥ туралы айтып бер≥ң≥з.

33. Ђјктуальды даму аймағыї, Ђжақын аймақтағы дамуї ұғымдарын ашыңыз және олардың сурдопедагогика үш≥н маңызын көрсет≥ң≥з.

34. —өйлеу т≥л кем≥ст≥ктер≥н≥ң нег≥зг≥ себептер≥ң атап ашыңыз.

35. »нтеллект≥с≥ бұзылған балаларды әлеуметт≥к реабилитаци€лау жолдарын атаңыз.

36.  үрдел≥ кем≥ст≥кке аныктама бер≥ң≥з.

37. —урдопедагогиканың теори€лық нег≥здер≥ және басқа ғылымдармен байланысын көрсет≥ң≥з.

38. ѕсихикалық дамуы кешеу≥лдеген балаларға сипаттама бер≥ң≥з.

39.  ерең оқушының нашар естит≥н оқушыдан айырмашылығын көрсет≥ң≥з.

40. Қаз≥рг≥ тифлопедагогиканың б≥л≥мн≥ң басқа салалармен ең маңызды пәнаралық байланыстарын бөл≥п көрсет≥ң≥з.

41. ≈студ≥ зерттеу әд≥стер≥н сипаттаңыз.

42.  ем≥с дамудың түрл≥ формасына компенсаци€ ерекшел≥г≥н көрсет≥ң≥з.

43. —өйлеу қатынасының әлеуметт≥к аспект≥с≥не м≥нездеме бер≥ң≥з.

44.  лайнфельтер синдромы кез≥ндег≥ олигофрени€ны сипаттаңыз.

45. ≈сту кемст≥г≥ бар оқушыларға қатысты Ђкоррекци€ї, Ђкомпенсаци€ї және Ђадаптаци€ї ұғымдарына анықтама бер≥ң≥з.

46. ƒислали€ға сипаттама бер≥ң≥з.

47. ќлигофрени€лық емес этиологи€лы зи€ты дамымағандық түрлер≥н атап шығыңыз.

48.  өру кем≥ст≥г≥ бар балаларға қатысты Ђкоррекци€ї, Ђкомпенсаци€ї және Ђадаптаци€ї ұғымдарына анықтама бер≥ң≥з.

49. ‘енилкетонури€ балаларға психологоөпедагогикалық сипаттама бер≥ң≥з.

50. «и€ты дамымаған балаларға психолого-педагогикалық сипаттама бер≥ң≥з.

51. –.ћ.Ѕоскист≥ң педагогикалық классификаци€сының нег≥зг≥ теоретикалық нег≥здер≥н бөл≥п көрсет≥ң≥з.

52. —урдопедагогиканың әд≥стер≥н атаңыз.

53.  өмекш≥ мектепт≥ң нег≥зг≥ оқыту Ц тәрбиелеу м≥ңдеттер≥н атаңыз.

54. Ђјномальды балаї және Ђаномальды дамуї ұғымдарының мазмұның ашыңыз.

55. Ћогопеди€дағы түс≥н≥к Ц категори€лық аппараты.

56. Ћ.¬.Ќейманның классификаци€сы бойынша нашар есту дәрежес≥ мен ест≥меу топтарын анықтаудың нег≥зг≥ критерийлер≥н атап көрсет≥ң≥з.

57.  өру бұзылған балалардың әлеуметт≥к бей≥мделу жолдарын түс≥нд≥р≥ң≥з.

58. ¬.ј.Ћапшин, Ѕ.ѕ.ѕузановтың мүмк≥нш≥л≥г≥ шектеул≥ тұлғаларды топтастыруына сипаттама бер≥ң≥з.

59. “ұтығуға сипаттама бер≥ң≥з.

60. ЂЌашар есту және ест≥меуї ұғымдарына анықтама бер≥ң≥з.

61.  өру анализаторы бұзылған балаларды оқыту спецификасы.

62. ≈сту анализаторы бұзылған балаларды оқыту спецификасы.

63. ≈сту кем≥ст≥г≥ бар адамдардың психолого-педагогикалық классификаци€сы.

64.  өру қаб≥лет≥ бұзылуының классификаци€сы.

65. —оқыр және нашар көрет≥н балаларды оқыту және тәрбиелеуд≥ң арнайы м≥ндеттер≥.

66.  ерең және нашар естит≥ң балаларды оқыту және тәрбиелеуд≥ң арнайы м≥ндеттер≥.

67. ƒефектологи€ - педагогика ғылымының б≥р саласы.

68. јдам дамуында биологи€лық және әлеуметт≥к фактордың әсер≥.

69. —урдопедагогиканың пән≥, мақсаты, м≥ндеттер≥.

70. “алдықорған қаласындағы арнайы мекемелерге сипаттама.

71. ƒефектологи€ның басқа ғылымдармен байланысы.

72. ќлигофренопедагогиканың пән≥, мақсаты, м≥ндеттер≥.

73. —өйлеу т≥л≥ бұзылуының клинико-педагогикалық классификаци€сы.

74. Ћогопеди€ пән≥, м≥ндет≥ және әд≥стер≥.

75. Ѕалалардың церебральды паралич≥н≥ң нег≥зг≥ себептер≥.

76. Ѕ÷ѕ балалардың қозғалыс функци€ларының бұзылу м≥нездемес≥.

77. ƒамудың күрдел≥ кем≥ст≥г≥ туралы түс≥н≥к.

78. Ђ–еабилитаци€ї, Ђадаптаци€ї, Ђкомпенсаци€ї, Ђкоррекци€ї түс≥н≥ктер≥н≥ң анықтамасы.

79. јрнайы б≥л≥м берет≥н мекемелерде оқыту және тәрбиелеуд≥ң нег≥зг≥ әд≥стер≥.

80. ѕƒ -ның клиникалық формасы рет≥ндег≥ инфантилизмге м≥нездеме.

Ќег≥зг≥ әдебиеттер:

1. Ѕасилова “.ј., јлександрова Ќ.ј.  ак помочь малышу со сложным нарушением развити€. ћ.-2008.

2. ‘ормирование готовности старших дошкольников с общим недоразвитием речи к школьному обучению [“екст]: јвтореферат / «ульфи€ јхметвалиевна ћовкебаева.- јлматы, 2010.- 42 с.

3. ќрганизационно-педагогические услови€ включени€ детей с ограниченными возможност€ми в учебный процесс общеобразовательной школы [“екст]: јвтореферат / јйгуль јманжоловна Ѕайтурсынова.- јлматы, 2010.- 26 с.

4. —пециальна€ педагогика [“екст]: ”чебное пособие дл€ студ.высш.учеб.заведений / ѕод ред. Ќазаровой Ќ.ћ.- 8-е изд., испр.- ћ.: јкадеми€, 2008.- 400с.

5. —пециальна€ педагогика [“екст]: ”чеб. дл€ студ. высш. учеб. заведений / ѕод ред. Ќ. ћ. Ќазаровой.- 9-е изд. стер.- ћ.: јкадеми€, 2009.- 400с.

6.  оррекционна€ педагогика: ќбучение трудных школьников. [“екст]: ”чебное пособие дл€ студ.высш.учеб.заведений. /  . √илленбранд; ѕерев. с нем. √орловой Ќ.ј; Ќауч. ред. рус. текста Ќазарова Ќ.ћ.- 3-е изд.стер.- ћ.: јкадеми€, 2008.- 240с.

7. Ћогопеди€: практическое пособие [“екст] / автор-составитель ¬.». –уденко.- 9-е издание.- –остов-на-ƒону: ‘еникс, 2011.- 287с.

8. —правочник логопеда [“екст] / ћ.ј. ѕовал€ева.- 10-е изд.- –остов-на-ƒону: ‘еникс, 2010.- 445с.

9. Ѕолашақ дефектолог мамандарын психикалық дамуы тежелген балалардың вербальды қарым-қатынасын ойын әрекет≥нде қалыптастыруға дайындау [ћәт≥н]: ћагистерска€ диссертаци€. —пециальность: 6ћ010300 ѕедагогика и психологи€ / √. ∆. ≈ржанова.- “алдықорған, 2012.- 110б.

10. Қазақстан –еспубликасында балаларға б≥л≥м беру мекемелер≥н≥ң әр түрлер≥нде логопеди€лық жұмыстың ұйымдастырылуы және мазмұны [ћәт≥н] / √. Ѕ. »батова, √. —. ќразаева.- јлматы: јбай атындағы Қаз. Ұѕ”, 2010.- 62б.

11. Ћогопеди€ нег≥здер≥ [ћәт≥н]: ќқулық / Қ. Қ. Өм≥рбекова, √. —. ќразаева, √. Ќ. “улебаева, √. ћ.  оржова.- јлматы: јбай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет≥, 2009.- 62бет.

12.  оррекци€лық педагогика нег≥здер≥ [ћәт≥н]: ќқу құралы / ј. Ѕ. јйтбаева.- јлматы: Ќұр-ѕринт, 2008.- 131б.

13. Ћогопеди€лық практиканы жүрг≥зуд≥ң әд≥стемел≥к нұсқауы [ћәт≥н]: ќқу-әд≥стемел≥к нұсқау / Қ. Қ. Өм≥рбекова, √. Ѕ. »батова, √. Ќ. “улебиева.- јлматы: јбай атындағы Қаз. Ұѕ”, 2008.- 59бет.

14. ¬ведение в специальность [“екст]: ”чебное пособие / √. —. ќразаева.- јлматы:  азахский Ќациональный ѕедагогический университет имени јба€, 2008.- 112с.

 

Қосымша әдебиеттер:

 

1. ќсновы дефектологии [“екст] / Ћ. ¬ыготский.- —ѕб.: Ћань, 2003.- 656с.

2. ќсновы коррекционной педагогики [“екст] / ј. ƒ. √онеев, Ќ. ». Ћифинцева, Ќ. ¬. ялпаева; ѕод ред. ¬. ј. —ластенина.- 7-е изд.- ћ.: јкадеми€, 2011.- 272с.

3. ѕсихолого-педагогическое консультирование и сопровождение развити€ ребенка [“екст]: ѕособие дл€ учител€-дефектолога / ѕод ред. Ћ.ћ. Ўипицыной.- ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2003.- 528 с.

4.  оррекци€ нарушений речи у учащихс€ общеобразовательной школы [“екст]:  н. дл€ учител€-логопеда / ј.¬ ястребова.- 2. изд.доп.- ћ.: ѕросвещение, 1984.- 160 с.

5. ѕсихологическа€ помощь родител€м в воспитании детей с нарушени€ми развити€ [“екст]: пособие дл€ педагогов-психологов.- ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2008.- 223с.

6.  оррекционна€-педагогическа€ работа с детьми в дошкльных учреждени€х [“екст] / –ецензенты: јбишева ∆.ј.- “алдыкорган, 2002.

7.  урс лекций по коррекционной педагогике [“екст]: ”чеб. дл€ студентов пед. училищ и колледжей, обуч. по группе спец. 0300 "ќбразование" / ».ѕ. ѕодласый.- ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2006.- 350 с.- (ƒл€ средних специальных учебных заведений).

8. ќбучение детей с нарушени€ми интеллектуального развити€: (ќлигофренопедагогика): ”чеб.пособие дл€ студ. высш. пед. учебн. заведений. ѕод ред. Ѕ. ѕ. ѕузанова.- ћ.: »здательский центр Ђјкадеми€ї, 2001.-272с.

9. ќсновы коррекционной педагогики: ”чеб. пособие дл€ студ. высш. пед. учеб. заведений. ѕод ред. ¬. ј. —ластенина.- ћ.: »здательский центр Ђјкадеми€ї, 1999.-280с.

10. јстапов ¬.ћ. ¬ведение в дефектологию с основами нейро- и психопатологии. ћеждународна€ педагогическа€ академи€, 1994.

11. Ѕадал€н Ћ.ќ. невропатологи€. - ћ., ѕросвещение, 2005.

12. ¬ласова “.ј., ѕевзнер ћ.—. ќ дет€х с отклонени€ми в развитии. - ћ., ѕросвещение, 2003.

13.  оррекционна€ педагогика. ѕод ред. Ѕ.ѕ. ѕузанова. - ћ., јкадем ј.. 2000.

14. јртпедагогика и арттерапи€ в специальном образовании: ”ч. дл€ студентов средн. и высш. уч. заведений. \≈.ј.ћедведева, ».ё.Ћевченко, Ћ.Ќ. омиссарова, “.ј.ƒобровольска€.Ц ћ.: »зд.центр Ђјкадеми€ї, 2001.Ц248с.

15. ¬ьюнкова ё.Ќ. ѕроблемы коррекционно-развивающего обучени€. \\ ѕедагогика, є 1, 1999. Ц стр. 50 Ц55.

16. √онеев ј.ƒ. ќсновы коррекционной педагогики: ”чебное пособие дл€ студентов высш. ѕед. уч. заведени€: ѕод ред. ¬.ј.—ластенина. - ћ.: »зд.центр Ђјкадеми€ї, 1999. - 280 с.

17. «ахаров ј.». Ќеврозы у детей. - —ѕб.: ƒельта, 1996. - 480 с.

18. «еньковский ¬.¬. ѕсихологи€ детства. ћ., 2006.

19.  апустин Ќ.ѕ. ѕедагогические технологии адаптивной школы: ”чебн. пособие дл€ студ высш. уч. зав. Ц ћ.: »зд. центр Ђјкадеми€ї, 2001Ц216 с.

20.  умарина √. Ўкольна€ дезадаптаци€: признаки и способы предупреждени€. \\ Ќародное образование. - є 1, 2002, стр. 111 Ц 122.

21. ћари€ ћонтессори: от лечебной педагогики к воспитанию чувств. / ћетодические рекомендации. јвт.сост. «в€глова ћ.¬., ѕевзнер ћ.Ќ., ѕетров ј.¬. - Ќовгород: Ќов√” им. ярослава ћудрого, 1999. - 83 с.

22. ѕетров ј.¬. »грова€ терапи€ мануального аспекта де€тельности ребенка. ¬ сб. ”ченые записки института непрерывного педагогического образовани€. - ¬ыпуск 2 / —ост. ќрлов ќ.—. - ¬еликий Ќовгород: Ќов√” им. ярослава ћудрого, 2000. - с. 73 - 77.

23. ѕетров ј.¬. »гротека ЂЋовкие ручкиї - развлекает и обучает. ћетодическое пособие. Ц ¬.Ќовгород: Ќов√” имени ярослава ћудрого, 2002. - 44с.

24. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031940610636784.

25. Ўевченко —.√.  оррекционно-развивающее обучение: ќрганизационно-педагогические аспекты: ћетод. пособие. Ц ћ.: ¬Ћјƒќ—, 1999. Ц 136 с.

26.  ащенко ¬. ѕ., ѕедагогическа€ коррекци€: »справление недостатков характера у детей и подростков: ѕособие дл€ студ. средн. и высш. пед. учеб. заведений.- ћ.: »здательский центр Ђјкадеми€ї, 1999.-304 с.

27.  ульневич —. ¬., Ћакоцетина “. ѕ. Ќе совсем обычный урок: ѕрактич. пособие дл€ учителей и классных руководителей, студентов пед. учеб. заведений, слушателей »ѕ .- –остов-н-ƒ: “ворческий центр Ђ”чительї,2001.-176 с.

28. Ћалаева ¬. ».,—еребр€кова Ќ. ¬.,«орина —. ¬. Ќарушени€ речи и их коррекци€ у детей с задержкой психического развити€: учеб. пособие дл студ. высш. учеб. заведений.- ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2003.-304 с.

29. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031940610636784.

30. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0162309584900050.

31. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810007512.

32. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210656112000025

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1815 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1451 - | 1419 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.