Лекции.Орг


Поиск:
Iндивiдуальнi завдання до захисту роботи.
 1. Розробити розподiлену систему з двох серверiв та одного клiєнта. Клiєнт запитує у серверiв текстовi файли, передаючи їм їх iмена. З отриманих файлiв формує файл результату, вставляючи мiж рядками першого файлу рядки другого, та зберiгає його на локальному диску.
 2. Розробити розподiлену систему з двох серверiв та одного клiєнта. Клiєнт запитує у першого сервера текстовий файл даних, нумерує його рядки та надсилає результат до другого сервера. Другий сервер зберiгає отриманi данi як файл на своєму локальному диску.
 3. Розробити розподiлену систему з двох серверiв та одного клiєнта. Клiєнт запитує у першого сервера текстовий файл даних, пiдраховує кiлькiсть речень, слiв та символiв у ньому та надсилає результат до другого сервера. Другий сервер зберiгає отриманi данi як файл на своєму локальному диску.
 4. Розробити розподiлену систему з двох серверiв та одного клiєнта. Клiєнт запитує у першого сервера текстовий файл даних, сортує рядки у порядку зростання їх довжини та надсилає результат до другого сервера. Другий сервер зберiгає отриманi данi як файл на своєму локальному диску.
 5. Розробити розподiлену систему, що складається з клiєнта та сервера. Клiєнт повинен прочитати текстовий файл з локального диску та надiслати його до сервера. Сервер повинен вiдсортувати рядки отриманого файлу за зростанням їх довжини та повернути результат клiєнтовi. Клiєнт повинен зберегти отриманий результат у iнший файл на своєму локальному диску.
 6. Розробити розподiлену систему, що складається з клiєнта та сервера. Спочатку клiєнт надсилає до сервера числа, кiлькiсть яких може бути довiльною. У певний момент часу клiєнт припиняє надсилати данi та починає надсилати команди. За командою:
  • n - сервер повинен повернути загальну кiлькiсть отриманих чисел;
  • s - сервер повинен повернути загальну суму отриманих чисел;
  • m - сервер повинен повернути середнє арифметичне отриманих чисел.

 

 1. Розробити розподiлену систему, що складається з клiєнта та сервера. Спочатку клiєнт надсилає до сервера деякий текст (декiлька речень). У певний момент часу клiєнт припиняє надсилати данi та починає надсилати команди. За командою:
  • n - сервер повинен повернути загальну кiлькiсть речень;
  • ш - сервер повинен повернути загальну кiлькiсть слiв;
  • с - сервер повинен повернути загальну кiлькiсть символiв.

 

 1. Розробити розподiлену систему, що складається з клiєнта та сервера для визначення рiзницi часу на двох вузлах комп'ютерної мережi. Клiєнт запитує у сервера текучий системний час того комп'ютера на якому вiн запущений (вiддаленого) та порiвнює отримане значення з текучим системним часом свого локального комп'ютера, отриманий результат видає на консоль.
 2. Розробити розподiлену систему, яка складається з трьох серверiв та клiєнта. Клiєнт запитує у сервера 1 випадкове число. Якщо воно парне, клiєнт надсилає його на сервер 2, якщо непарне - то на сервер 3. Сервер 1 - генерує цiлi числа у дiапазонi вiд 1 до 100. Сервери 2 i 3 пiдраховують суму чисел, якi до них надсилає клiєнт.
 3. Розробити розподiлену систему, яка складається з клiєнта та сервера. Клiєнт надсилає на сервер команду - запит, сервер повертає вiдповiдь. Команди:
  • d - повернути текучу дату;
  • t - повернути текучий час;
  • p - повернути кiлькiсть процесорiв у системi;
  • u - сумарний час роботи сервера.

Отриману вiдповiдь клiєнт видає на консоль.

 1. Розробити розподiлену систему, яка складається з клiєнта та сервера. Клiєнт надсилає на сервер два операнди та код операцiї. Сервер обраховує та повертає результат. Отриману вiдповiдь клiєнт видає на консоль. Сервер повинен виконувати такi операцiї: складання, вiднiмання, множення, дiлення.
 2. Розробити розподiлену систему, яка складається з клiєнта та сервера. Сервер протягом сеансу зберiгає данi, що до нього надходять у форматi ключ=значення та вiдповiдає на запити клiєнта. Якщо клiєнт звертається до сервера та надсилає йому унiкальнi данi (данi, яких у базi даних сервера ще нема) у форматi ключ=значення, то то сервер зберiгає їх у власнiй базi. Якщо клiєнт надсилає до сервера тiльки ключ, то сервер повинен у вiдповiдь надiслати його значення (якщо такi данi на серверi є, якщо даних нема, то сервер повертає вiдповiдне повiдомлення). Якщо клiєнт надсилає команду list, то сервер повертає список усiх ключiв, якi є у його базi.

 


 

Лабораторна робота №12.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 429 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

1262 - | 1122 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.