Лекции.Орг
 

Категории:


I. Праверка дамашняга заданияЗагрузка...

1) Выкл!каныя вучн! выконваюць разбор запюаных на дошцы сказау па членах сказа:

Сказ 1: Шум/ць за сцяной вецер, гойдае прамёрз-лае голле, гудзе у ком/не.

Сказ 2: Мароз намалявауна шыбахдз!восныя узоры, рассыпау вясёлыя агеньчык!.

2) Пра каго гаворыцца у тэксце дамашняга практы-кавання? Апшыце удода, выкарыстоуваючы малюнак. У чым адметнасць гэтай птушк!? Дзе яго можна су-стрэць?

— Прачытайце словы з прапушчаным! лггарам!, раст-лумачце !х правапгс.

— Прачытайце сказы з аднародным! членам!, дзе был! прапушчаны коею. Растлумачце пастаноуку знакау прыпынку. Кал! трэба ставщь коску пам!ж аднародным! членам!?

3) Праверка выканання заданняу ля дошк!.

— Прачытайце сказ. Пастауце пытанн! ! назавще дзейн!к 1 выказн!к. Як!я члены сказа аднародныя? На якое пытанне яны адказваюць? Растлумачце пастаноуку знакау прыпынку пам!ж аднародным! членам! сказа. Растлумачце правап!с слоу сказа.

II. Новы матэрыял

1) Задание вучням 1-га рада: прачытайце л!тары ! складзще з !х слова: а, р, з, а, к, м, \, а, з.

Задание вучням 2-га рада: прачытайце склады ! складзще з !х слова: ю, за, раз,ма.

Задание вучням 3-га рада: прачытайце частк! ! складз!це з !х слова: прыстаука за-,корань -мараз-,суф!кс -к-, канчатак -I.

Якое слова атрымалася? Як!м! спосабам! яго утварал!?

— 3 чаго можа складацца слова? Як!я значымыя

частк! слова вы ведаеце? Якую ролю яны выконваюць у слове? Як яны абазначаюцца?

2)Практыкаванне1.

— Прачытайце верш. Як!я словы паказваюць замшаванасць аутара роднай прыродай? Знайдз!це ! вып!шыце роднасныя словы. Якая у !х агульная частка? Абазначце у выпюаных словах корань.

Травачк!, -г

Траук!,

Трав!нк!,

ТОН К!

Зялёны мурог.

Трауку

Пакрыюць рас!нк! —

Водар ста!ць

Лядарог.

А. Дзеружынсш.

3) Практыкаванне 2. !

— Паслухайце тэкст. Пра якую пару года у !м га­ворыцца? Што пра тэта сведчыць? (Зап!с тэксту пад дыктоуку настаун!ка з каментаваннем.)

— Знайдзще ! падкрэсл!це роднасныя словы. Выдзел!це корань. Як!я яшчэ значымыя частк! у !х ма-юцца?

Жн/'вень багаты грыбам/. Цёплыя каротюя дажджы спрыяюць росту грыбоу. Таму так/я дажджы называюць грыбным!. Грыбн'1коу вабяць / малады сасонн!к, / с!вы бор. Асабл!ва ваб/ць лес, кал! кранаецца у рост кароль «грыбнога царства» — барав!к.

Паводле В. Стома.

4) Практыкаванне 3.

— Прачытайце верш, зап!саны на дошцы. Пра што тэты верш? У як!я поры года тэта з'ява адбываецца? Устауце прапушчаныя л!тары. Растлумачце. Вывучыце ! зап!шыце па памяц!.

— Вызначце частк! выдзеленых слоу. (Пад к!раун!цтвам настаун!ка вучн! тлумачаць спосаб вылу-чэння кожнай частк! слова ! прыгадваюць яе схематыч-нае абазначэнне. Узор: каб вызначыць канчатак, неаб-ходна змян'щь слова «маленьюх»: «маленькая», «малень-кае». Канчатак -1х.Каб вызначыць корань, падб!раем роднасныя словы: «маленьюх»: «малы», «малеча». Ко­рань -мал-. Суф/кс -еньк-.)

Дождж

На маленьюхтонюх ножкахПа сц..жынках-д..рожках Да в..скобых наш..х стрэх Дожджыкдробненью прыбег.

К. Цв1рка.

5) Практыкаванне 4.

— Размяркуйце I зап!шыце словы у адпаведнасц! са схемам!.

Мароз, восеньск!, прыдарожны, узлесак, прыз!мак,

ГЗЛ1НК1.

III. Вын!курока

— 3 яюх значымых частак можа складацца сло­ва? Якую ролю выконваюць у слове корань, канчатак, прыстаука \ суф1кс?

IV. Дамашняе задание

Утварыць 4 роднасныя словы ад кораня -холад-.Зап'юаць, вызначыць частю слова.

Мэты:фарм!раваць у вучняу уяуленне пра аснову, як частку слова без канчатка; практыкаваць у вызначэнн! Камчатка 1 асновы у слове; фарм!раваць умение рабщь разбор слова па саставе.

Ход урока

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 548 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.