Суть бюджетного процесу та його організація
Лекции.Орг

Поиск:


Суть бюджетного процесу та його організація
Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ДКСУ

Суть бюджетного процесу та його організація

Міністерство фінансів України: завдання, функції, структура

Роль та функції ДКСУ в бюджетному процесі

Суть бюджетного процесу та його організація

Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, рішень Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих органів.

Бюджетний кодекс визначає бюджетний процесяк регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгля­ду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Під бюджетним процесомрозуміють процедури скла­дання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів.

Усі стадії бюджетного процесу повторюються щорічно. Бю­джет складається і затверджується на рік, який дістає назву бю­джетного року. В Україні, як і в Франції, Бельгії, Швейцарії, він співпадає з календарним - з 1 січня до 31 грудня, у Великобританії, Канаді, Японії він починається з 1 квітня, в Італії - з 1 липня, в США - з 1 жовтня. Бюджетний період включає час, протягом якого функціонує бюджет. В Україні діє річний бюджетний період.

Перші стадії в структурі бюджетного процесу, а саме: скла­дання, розгляд і затвердження бюджету є одночасно стадіями бюджетного планування, яке розпочинається із формування основних макропоказників економічного та соціального розвитку країни на підставі аналізу виконання бюджетів у попередньому і поточному роках і здійснюється у відповідності з Основними засадами грошово-кредитної політики НБУ (розробляє НБУ і до 15 березня подає на розгляд Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України) та Основними напрямками бюджетної політики на наступний рік (розробляє Мінфін і до 20 березня подає на розгляд Кабінету Міністрів України). Проект Основних напрямів бюджетної політики розглядається Кабінетом Міністрів не довше ніж до 1 квітня і у триденний термін після схвалення передається до Верховної Ради України.

Проект закону про Державний бюджет України розробляє Кабінет Міністрів України. Міністерство фінансів України складає Проект закону України про Державний бюджет України (Проект) і прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди (Прогноз), визначає основні засади бюджетного планування, у тому числі для формування бюджетних запитів бюджетних установ.

Головні розпорядники коштів розробляють і подають бюджетні запити, які аналізуються Мінфіном і можуть бути включені в Проект. Після розгляду і схвалення Проекту Кабінетом Міністрів України, Проект разом з усіма матеріалами (пояснювальна записка з інформацією про стан та прогноз соціально-економічного розвитку країни, оцінкою надходжень та витрат до бюджету, поясненнями до проекту бюджету та закону про бюджет, інформацію про врахування Основних напрямів бюджетної політики, аналітичними даними, розрахунками, обґрунтуваннями доходів, видатків, міжбюджетних трансфертів, податкоспроможності, бюджетної забезпеченості), подається до Верховної Ради України. Серед додаткових матеріалів – інформація про стан державного боргу, прожитковий мінімум, прогнозні показники зведеного бюджету, перелік пільг з податків та зборів, боргові і гарантійні зобов’язання держави, план державних запозичень, прогноз Держбюджету, доповідь про виконання бюджету у поточному році тощо.

Бюджет розглядається і затверджується Верховною Радою України протягом трьох читань.

Після прийняття Верховною Радою Проекту до розгляду народні депутати, комітети не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо Проект подавався повторно), направляють свої пропозиції до бюджетного комітету, які не пізніше 15(20) жовтня розглядаються комітетом. Комітет готує висновки і пропозиції, порівняльну таблицю, проект постанови Верховної Ради та супровідні документи, які надаються народним депутатам не пізніше як за п'ять днів до розгляду Проекту у першому читанні, що відбувається не пізніше 20(25) жовтня. При першому читанні Проекту заслуховується доповідь голови Бюджетного комітету про висновки та пропозиції. Схвалені Верховною Радою України висновки набувають статусу Бюджетних висновків.

Кабінет Міністрів України у відповідності із Бюджетними висновками доопрацьовує Проект і не пізніше 3 листопада подає Верховній Раді. Бюджетний комітет протягом 3-х днів готує висновки щодо його розгляду. Під час другого читання, яке починається з виступу Міністра фінансів України, проводиться постатейного голосування поданого на друге читання проекту закону про Державний бюджет України, затверджується дефіцит (профіцит), доходи, видатки бюджету і міжбюджетні трансферти. Друге читання завершується не пізніше 20 листопада.

Бюджетний комітет доопрацьовує Проект і вносить на розгляд Верховної Ради України (третє читання) не пізніше 25 листопада, яке розпочинається із доповіді голови Бюджетного комітету та співдоповіді Міністра фінансів України. Голосуються статті, що залишилися з другого читання і за Проектом в цілому. Закон України про Державний бюджет України приймається до 1 грудня.

Розробка проектів місцевих бюджетів починається із доведення Мінфіном України до Ради Міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів.

Роботу по складанню проектів місцевих бюджетів проводять місцеві фінансові органи, які:

- розробляють інструкції по складанню бюджетних запитів;

- аналізують бюджетні запити і приймають рішення про включення їх до проекту бюджету;

- враховують пропозиції виконавчих органів місцевих рад, держадміністрацій щодо бюджетів;

- перевіряють баланси доходів і видатків, проекти планів за доходами і кошториси видатків розроблені місцевими держадміністраціями;

- складають проекти місцевих бюджетів, які виносяться на розгляд місцевих адміністрацій.

Проекти місцевих бюджетів коректуються у відповідності з прийнятим Верховною Радою у другому читанні Проектом Державного бюджету України.

Проект рішення про місцевий бюджет схвалюється Радою Міністрів АРК, держадміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради. Разом із цим проектом до місцевої ради подаються: пояснювальна записка (інформація про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці та прогноз її розвитку, оцінка надходжень до бюджету, аналіз доцільності видатків бюджету, обґрунтування міжбюджетних взаємовідносин, інформація про погашення боргу, обсягів та умов запозичень); прогноз основних видів доходів, видатків та фінансування на наступні три роки; проект показників зведеного бюджету; перелік інвестиційних програм; інформація про хід виконання бюджету в поточному році; пояснення головних розпорядників коштів тощо.

Рішення про місцевий бюджет визначає доходи і видатки, граничний обсяг річного дефіциту бюджету, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів, міжбюджетні трансферти, перелік захищених статей.

Бюджет АРК, обласні і районні бюджети, бюджети міст республіканського та обласного значення повинні бути прийняті не пізніше двох тижнів після опублікування Закону про державний бюджет на відповідний рік. Рішення про міські, селищні та сільські бюджети, бюджети районів у містах приймаються відповідними радами не пізніше ніж у двотижневий період після затвердження вищестоящого місцевого бюджету.

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.