Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Естетичні пошуки молодого поколінняЗагрузка...

Українська поезія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: між традицією і модерном.

Поетична творчість Івана Франка на зламі ХІХ – ХХ століть


План

1. Збірка Івана Франка “Зів’яле листя” як точка відліку модернізму в українській поезії.

2. Збірка “Мій Ізмарагд” (1897).

3. Збірка “Із днів журби” (1900).

4. Збірка “Semper tiro” (1906).

5. Ліро-епічні поеми Івана Франка (“Іван Вишенський” (1900), “Мойсей” (1905)).

 

Література

1. Історія української літератури кінця ХІХ — поч. ХХ століття. — К.: Вища школа, 1991.

2. Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1.: 1910 – 1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1993. – 784 с.

3. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. — Кн. перша. — К.: Либідь, 1998.

4. Ковалів Ю. Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : У 10 т. / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ “Академія”, 2013. – Т. 1.

5. Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упорядкування, передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; Відповідальний та літературний редактор Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 172 с. [У надзаг.: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Серія „Літературні пам’ятки”. Вип. 6].

6. Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 192 с.

7. Бунчук Б. Віршування Івана Франка / Б. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2000. – 308 с.

8. Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості Івана Франка // Слово і Час. – 2005. - № 11. – С. 15-20.

9. Голомб Л. Архетип долі в ліриці Івана Франка // Голомб Л. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 86-101.

10. Голомб Л. Поетичний космос Івана Франка // Голомб Л. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 66-85.

11. Гром’як Р. Про визначення поетики в світлі естетичної концепції І. Я. Франка / Роман Гром’як // Поетика / Відповід. ред. В.С. Брюховецький. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 16–21.

12. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – К.: Критика, 2006. – 352 с.

13. Жулинський М. Від традицій ХІХ століття до ранніх пошуків ХХ та Іван Франко // Сучасність. – 1991. ‑ №5. – С. 19-27.

14. Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол. : М. Жулинський (голова) та ін.; Відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. – Київ; Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Біографія. – 440 с.

15. Клим’юк Ю.І. Лірика Івана Франка як система жанрів / Юрій Ілларіонович Клим’юк – Чернівці : Рута, 2006. – 406 с.

16. Клочек Г. Трактат Івана Франка „Із секретів поетичної творчості” як предтеча вітчизняної рецептивної поетики / Г. Клочек // Слово і час. – 2007. – № 4. – С. 39–45.

17. Кодак М. „Зів’яле листя” Івана Франка (як гетерогенний жанроустрій) / Микола Кодак // Слово і час. – 1996. - № 8 – 9. – С.6 – 13.

18. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка : горизонти поетики / В. Корнійчук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 488 с.

19. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка. – Львів, 2001. – 32 с.

20. Поліщук Я. “Мойсей” І.Франка на перехресті традиції і модерну // Дивослово. – 2003. - № 10. – С. 7-11.

21. Спогади про Івана Франка. – Львів: Каменяр, 1997.

22. Тихолоз Б. “Золотий зміст зрозуміння...”: діалог Заходу й Сходу у культуротворчому синтезі І.Франка // Дивослово. – 2003. - № 10. – С. 11-13.

23. Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії (студії). – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2005. –180 с.

24. Тихолоз Б. Четверта струна Франкової ліри (філософська лірика в координатах світоглядної еволюції) // Слово і Час. – 2003. – № 8. – С. 32-44.

25. Ткачук М. Лірика Івана Франка: До 150-річчя від дня народження Івана Франка: Монографія. – К.: Світ Знань, 2006. – 296 с.

26. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т.41. – С.471 – 529.

27. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1976-1986.

28. Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

29. Франко І. Наше літературне життя в 1892 році / Іван Франко // Зоря. – 1893. – №12. – С.36-37.

30. Франко І. Твори: У 20 т. – К.: Держлітвидав України, 1950-1956.

31. Чопик Р. ECCE HOMO. Добра звістка від Івана Франка. – Львів, 2002. – 232 с.

32. Іван Франко. Гірчичне зерно. Вибране / Упоряд. і передмова Ростислава Чопика. - Вид-во “Лілея-НВ”. - 2015. - с. 288.

 

 

Практичне заняття № 5 (2 год.)

 

Поетична творчість Лесі Українки

План

 

1. Основні етапи творчості Лесі Українки.

2. Лірика Лесі Українки. Збірки “На крилах пісень”, “Думи і мрії”, “Відгуки”. Мотиви лірики. Ідейно-тематичні та стильові особливості.

3. Ліро-епічні поеми Лесі Українки: тематика і образи (“Русалка”, “Самсон”, “Місячна легенда”, “Роберт Брюс, король шотландський”, “Давня казка”, “Одно слово”, “Віла-посестра”, “Се ви питаєте за тих…”, “Ізольда Білорука”, “Триптих” (І. “Що дасть нам силу?”, ІІ. “Орфеєве чудо”, ІІІ. “Про велета”)) (див. том 2 з 12-томного видання) .

 

Література

1. Історія української літератури кінця ХІХ — поч. ХХ століття. — К.: Вища школа, 1991.

2. Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1.: 1910 – 1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1993. – 784 с.

3. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. — Кн. перша. — К.: Либідь, 1998.

4. Ковалів Ю. Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : У 10 т. / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ “Академія”, 2013. – Т. 1.

5. Українка Л. Зібр. творів: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1975. – Т. 1, 2.

6. Зборовська Н. Моя Леся Українка: Есей. – Тернопіль: Джура, 2002. – 228 с.

7. Макаров А. “І наяву побачиш дивний сон…” (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) // Українська мова і література. – 1987. - № 12. – С. 3-12.

8. Михида С. У “поетовій клініці”: Леся Українка крізь призму психології творчості // Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 2. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – С. 232-245.

9.

10. Каспрук Арсен. Леся Українка. Літературний портрет. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 116 с.

11. Голомб Л. Духовно-ціннісні орієнтації в художньому мисленні Лесі Українки-лірика // Голомб Л. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 102-119.

12. Костенко Анатоль. Леся Українка. – К.: Молодь, 1971. – 448 с. – (Серія „Життя славетних”. – Випуск 13).

13. Шабліовський Євген. Леся Українка і наша сучасність // Леся Українка. Зібрання творів: У дванадцяти томах. Т.1. Поезії. – К.: Наукова думка, 1975. – С. 9-42.

14. Мороз Мирослав. Літопис життя і творчості Лесі Українки. – К.: Наукова думка, 1992.

15. Мрії зламане крило: Зібрання творів, документів, спогадів. – К.: Веселка, 1993.

16. Одарченко П. Леся Українка: Розвідки різних років. - , 1994. – 239 с.

17. Зборовська Ніла. Моя Леся Українка. – К., 2000.
Про перебування Лесі Українки на Буковині у кн.: Вознюк Володимир. Буковинські адреси Ольги Кобилянської. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 276 с.

18. Донцов Дмитро. Поетка українського рісорджіменту (Леся Українка) // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. Т. І. – К.: Рось, 1994. – С. 149-183.

19. Олійник Микола. Огнисте слово // Українка Леся. Буря весняна. Лірика. – К.: Молодь, 1963. – С. 3-10.

20. Павличко Дмитро. Крим у творчості Лесі Українки // Українка Леся. Кримські Відгуки. Вірші оповідання. – Сімферополь: Таврія, 1981. – С. 5-11.

21. Див.: Статті, присвячені творчості Лесі Українки // Слово і час. – 1999. - № 4. – С. 5 – 47.

22. Агеєва Віра. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. – К., 1999.

23. Мірошниченко Л. Над рукописами Лесі Українки: Нариси з психології творчості та текстології. – К.: Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, 2001. – 264 с.

 

 

Практичне заняття № 6 (4 год.)

Естетичні пошуки молодого покоління

Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 354 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.