Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћеуметт≥к терапи€ның мән≥ мен мазмұны
Әлеуметт≥к-тұрмыстық ретс≥зд≥к, стрест≥к ситуаци€-лар адамның әлеуметт≥к, соматикалық және психологи€лық көң≥л-күй≥н төмендетед≥. Ѕүг≥нг≥ күн≥ адамдардың көпш≥л≥г≥ қоршаған орта арқылы көптеген жағымсыз жағдайлардың ықпалын т≥келей және жанама түрде басынан өтк≥зед≥. Әлеуметт≥к терапи€лық көмект≥ң әртүрл≥ әд≥стер≥ мен түрлер≥н қолданған әлеуметт≥к қызметкер, өз жұмысын, ең алдымен адамдардың жас ерекшел≥г≥не, кәс≥би және тұлғалық ерекшел≥ктер≥н сай құруы қажет.

Ђ“ерапи€ї сөз≥ грек т≥л≥нен аударғанда Ђқамқорлық, күт≥м, емдеуї деген мағынаны беред≥.

Ѕ≥з б≥лет≥ндей, медицина саласында терапи€лық емдеуд≥ң көптеген түрлер≥ қолданылады: дәр≥-дәрмект≥к құрал, физиотерапи€, фитотерапи€, мануалды терапи€ және т.б. ƒәстүрл≥ әд≥стерд≥ қолданумен қатар, емдеуд≥ң басқа түрлер≥н табуға тырысуда, мысалы, ине терапи€сы немесе емдеуд≥ң экзотикалық түр≥ Ђдельфинотерапи€ї.  ейб≥р мамандардың айтуынша, балалардың дельфинмен сөйлесу арқылы қозғалу қаб≥леттер≥ қайта қалпына келед≥, қан айналымы жақсарып, ауру төмендейд≥. јҚЎ-та бұл әд≥с 30 жылдан аса қолданылып келед≥.

Әлеуметт≥к терапи€ психикаға ықпал ету әд≥с≥н қолданатын психотерапи€мен тығыз байланысты. Ѕұл ықпал ету пациентт≥ң мазасыздығын тудыратын сез≥мдер≥н, ойларын, импульс≥н, қатынасын және психологи€лық симптомын ретке келт≥руге байланысты, адамға немесе топтарға көмек көрсетуд≥ң мақсатты бағытталған, жүйел≥ шараларды қамтиды және де психологи€лық теори€лар мен әд≥стерге нег≥зделген болып табылады. ѕсихотераевт-дәр≥гер нег≥з≥нен жүйке жүйес≥ ауыратындармен және адамның басқа да жүйке-психологи€лық патологи€ларымен жұмыс жасайды.

ѕсихотерапи€ның нег≥зг≥ 4 модел≥ белг≥л≥:

- психотерапи€, клиентт≥ң соматикалық және психикалық жағдайына ықпал етет≥н емдеу әд≥с≥ рет≥нде (психотерапи€ның медициналық модел≥);

- психотерапи€, қоғамдық бақылау құралы және қызмет етуш≥ сипатына сай жасалатын амалдар әд≥с≥ рет≥нде (әлеуметтанулық модель);

- психотерапи€, тұлғаны зерттеу процес≥н≥ң әд≥с≥ рет≥нде (психологи€лық модель);

- психотерапи€, адамдар арасындағы өзара байланыс барысында пайда болатын кешенд≥ құбылыс рет≥нде (философи€лық модель).

Әлеуметт≥к қызметкер индивидттермен немесе әлеуметт≥к топтармен жұмыс барысында психологи€лық және соматикалық мәселелермен жи≥ кездес≥п отырады, сондықтан да, психотерапи€да қолданылатын нег≥зг≥ терапевт≥к және тәж≥рибел≥к әд≥стер≥н игерген≥ жөн. Ѕұл оған адамның ≥шк≥ факторларын, €ғни оның м≥нез-құлқына түртк≥ болатын себептер≥н анықтауға септ≥г≥н тиг≥зед≥. Әлеуметт≥к қызметкерд≥ң клиентпен жұмысының б≥р≥нш≥ сатысы терапевт≥к кеңес беру және әңг≥мелесу арқылы жүзеге асады. ќған көмек беру үш≥н әлеуметт≥к қызметкер өз≥ терапевт≥к жұмысты жүрг≥зу≥ ти≥с немесе басқа мамандармен б≥р≥г≥п ұйымдастыруы қажет. ≈гер пациентт≥ң денсаулығында күрдел≥ ауытқулар байқалатын болса, онда әлеуметт≥к қызметкер, оны толық қажетт≥ ем алу үш≥н дәр≥герге немесе психотерапевтке көр≥ну≥не ұсыныс беред≥.

јлайда, клиникалық бағыттар б≥зд≥ң нақты өм≥р≥м≥здег≥ болып жатқан оқиғаларды, индивид өм≥р≥н≥ң әлеуметт≥к-экономикалық, рухани-адамгерш≥л≥к жағдайларына назар аудармайды, сондықтан да, кей уақытта емдеу әд≥стер≥ нәтижел≥ болмауы мүмк≥н.  ейб≥р жағдайларда, медициналық тұрғыдан шеш≥м≥ табылуы қиын белг≥с≥з асқазан ауруымен ауыратын адамға, Ђ—≥зд≥ң үй≥ң≥здег≥ жағдай қандай?ї деген қарапайым сұрақ қою керек. —ол кезде оның бойынан нақты осы күрдел≥ жағдайына себепш≥ болған уайымды, эмоци€ны және сез≥мдерд≥ көруге болады. ∆алпы, өм≥рд≥ң өз≥ адамдардың денсаулығының жақсы болуына әсер етет≥н б≥рнеше Ђтерапевт≥кї ситуаци€лар қатарынан тұрады, олар: өм≥рд≥ң мән≥н түс≥нуге көмектесет≥н бақытты балалық шақ, достық және сүй≥спенш≥л≥к қарым-қатынас, жұмыстан алатын қанағаттану сез≥м≥, сен≥м және наным және т.б.

—онымен, Ђтерапи€ї термин≥ қаз≥рг≥ уақытта кең әлеуметт≥к мағына және психотерапевт-дәр≥герлерд≥ң қолданатын терапевт≥к әд≥стер≥ салыстырмалы сипатқа ие болып отыр: €ғни, адамның шеш≥лмеген мәселелер≥ бар немесе болатын болса, онда әлеуметт≥к жұмыс мамандарына белсенд≥ түрде жұмыс жасау керек дегенд≥ б≥лд≥ред≥.

Әлеуметт≥к жұмыс саласындағы маман ғана қаз≥рг≥ терапевт≥к ықпал ету әд≥стер≥н меңгере отырып, соматикалық және психикалық ауытқулардың шеш≥м≥н түс≥нд≥ре алады. јдамды өз≥н≥ң мәселелер≥мен, уайымдары мен қиындықтарымен б≥рге индивидуалды б≥ртұтастық рет≥нде қабылдау арқылы, әлеуметт≥к қызметкер өз тәж≥рибес≥нде мақұлданған әд≥стерд≥ пайдаланумен терапевт≥к көмект≥ әсерл≥ ете алады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1457 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

522 - | 501 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.