Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќ»…  ќћѕЋ≈ — 7 страница
за≥нтересован≥ громад€ни та орган≥зац≥њ мають право звертатис€ до уповноважених державних орган≥в за захистом своњх прав та законних ≥нтерес≥в, що охорон€ютьс€ законом, а останн≥ зобов'€зан≥ вжити заходи щодо захисту њхн≥х прав та законних ≥нтерес≥в.

«асада диспозитивност≥ Ц це конституц≥йно-правове положенн€, зг≥дно з €ким субТЇктам крим≥нального процесу надано та забезпечено можлив≥сть в≥льно в межах закону обирати способи повед≥нки дл€ захисту своњх крим≥нально-правових ≥ процесуальних прав, а також впливати на х≥д та результати крим≥нально-процесуальноњ д≥€льност≥ (п.4 ч.3 ст. 129; ч.1 ст.63  онституц≥њ ”крањни, ст. 26  ѕ ).

ƒ≥€ ц≥Їњ засади забезпечуЇтьс€ наступними положенн€ми:

1. —торони крим≥нального провадженн€ Ї в≥льними у використанн≥ своњх прав у межах та у спос≥б, передбачених  ѕ .

2. ¬≥дмова прокурора в≥д п≥дтриманн€ обвинуваченн€ т€гне за собою закритт€ крим≥нального провадженн€ за вин€тком випадк≥в, передбачених  ѕ .

3. —л≥дчий судд€, суд у крим≥нальному провадженн≥ вир≥шуЇ лише т≥ питанн€, що винесен≥ на його розгл€д сторонами та в≥днесен≥ до його компетенц≥њ  ѕ .

4.  рим≥нальне провадженн€ у форм≥ приватного обвинуваченн€ розпочинаЇтьс€ лише на п≥дстав≥ за€ви потерп≥лого. ¬≥дмова потерп≥лого, а у випадках, передбачених  ѕ , Ц його представника в≥д обвинуваченн€ Ї безумовною п≥дставою дл€ закритт€ крим≥нального провадженн€ у форм≥ приватного обвинуваченн€.

«асада гласност≥ та в≥дкритост≥ судового провадженн€ та його повне ф≥ксуванн€ техн≥чними засобами пол€гаЇ насамперед у тому, що розгл€д справ у вс≥х судах Ї в≥дкритим, кр≥м випадк≥в, передбачених законом.

«асада розумних строк≥в пол€гаЇ в тому, що п≥д час крим≥нального провадженн€ кожна процесуальна д≥€ або процесуальне р≥шенн€ повинн≥ бути виконан≥ або прийн€т≥ у розумн≥ строки. –озумними вважаютьс€ строки, що Ї об'Їктивно необх≥дними дл€ виконанн€ процесуальних д≥й та прийн€тт€ процесуальних р≥шень. –озумн≥ строки не можуть перевищувати передбачен≥  ѕ  строки виконанн€ окремих процесуальних д≥й або прийн€тт€ окремих процесуальних р≥шень (ч.1 ст. 28  ѕ ).

ѕроведенн€ досудового розсл≥дуванн€ у розумн≥ строки забезпечуЇ прокурор, сл≥дчий судд€ (в частин≥ строк≥в розгл€ду питань, в≥днесених до його компетенц≥њ), а судового провадженн€ Ц суд.

«асада мови, €кою зд≥йснюЇтьс€ крим≥нальне провадженн€.

«асада мови, €кою зд≥йснюЇтьс€ провадженн€, Ї ви€вом високоњ поваги до людини, њњ прав ≥ свобод. ¬она повн≥стю в≥дпов≥даЇ правов≥й держав≥. јле кр≥м ц≥Їњ пол≥тико-етичноњ норми, вона маЇ значенн€ п≥дірунт€ дл€ додержанн€ ≥нших засад судочинства, оск≥льки забезпечуЇ р≥вн≥сть громад€н перед законом ≥ судом, право на захист, належну реал≥зац≥ю суб'Їктами крим≥нального провадженн€ своњх прав ≥ виконанн€ ними процесуальних обов'€зк≥в, що загалом спри€Ї встановленню ≥стини в справ≥. —л≥д зазначити, що таким чином забезпечуЇтьс€ б≥льш ефективне зд≥йсненн€ виховноњ функц≥њ судочинства.

«асада мови, €кою зд≥йснюЇтьс€ крим≥нальне провадженн€, ірунтуЇтьс€ на таких положенн€х:

Х крим≥нальне провадженн€ в ”крањн≥ провадитьс€ державною украњнською мовою;

сторона обвинуваченн€, сл≥дчий судд€ та суд складають процесуальн≥ документи державною мовою;

особ≥ пов≥домл€Їтьс€ про п≥дозру у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€ державною мовою або будь-€кою ≥ншою мовою, €кою вона достатньо волод≥Ї дл€ розум≥нн€ сут≥ п≥дозри у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€;

сл≥дчий судд€, суд, прокурор, сл≥дчий забезпечують учасникам крим≥нального провадженн€, €к≥ не волод≥ють чи недостатньо волод≥ють державною мовою, право давати показанн€, за€вл€ти клопотанн€ ≥ подавати скарги, виступати в суд≥ р≥дною або ≥ншою мовою, €кою вони волод≥ють, користуючись при цьому в раз≥ необх≥дност≥ послугами перекладача в пор€дку, передбаченому  ѕ ;

судов≥ р≥шенн€, €кими суд зак≥нчуЇ судовий розгл€д по сут≥, надаютьс€ сторонам крим≥нального провадженн€ або особ≥, стосовно €коњ вир≥шено питанн€ щодо застосуванн€ примусових заход≥в виховного або медичного характеру, у переклад≥ на њх р≥дну або ≥ншу мову, €кою вони волод≥ють. ѕереклад ≥нших процесуальних документ≥в крим≥нального провадженн€, наданн€ коп≥й €ких передбачено  ѕ , зд≥йснюЇтьс€ лише за клопотанн€м зазначених ос≥б. ѕереклад судових р≥шень та ≥нших процесуальних документ≥в крим≥нального провадженн€ засв≥дчуЇтьс€ п≥дписом перекладача.

 

“ема 4. —убТЇкти крим≥нального процесу

ѕлан:

1. ѕон€тт€ субТЇкт≥в крим≥нального процесу, њх м≥сце ≥ роль у крим≥нальному судочинств≥.

2. —торони та ≥нш≥ учасники крим≥нального провадженн€.

3.  ласиф≥кац≥€ субТЇкт≥в у теор≥њ крим≥нального процесу:

—уд, судд€ в крим≥нальному процес≥. ‘ункц≥њ та повноваженн€ суду (судд≥).

—л≥дчий судд€ в досудовому провадженн≥.

ѕрокурор у крим≥нальному процес≥ та його процесуальне становище у р≥зних стад≥€х крим≥нального процесу.

ќргани досудового розсл≥дуванн€ та њх компетенц≥€.  ер≥вник органу досудового розсл≥дуванн€.

ѕ≥дозрюваний та обвинувачений, њх права та обовТ€зки. ѕотерп≥лий €к учасник крим≥нального процесу.

«ахисник ≥ його процесуальне становище.

≈ксперт ≥ спец≥ал≥ст у крим≥нальному провадженн≥, в≥дм≥нн≥сть в њхньому процесуальному становищ≥.

—в≥док, його права та обовТ€зки. ѕроцесуальне становище перекладача в крим≥нальному провадженн≥.

÷ив≥льний позивач та в≥дпов≥дач, њх представники.

—екретар судового зас≥данн€ та судовий розпор€дник.

4. ќбставини, що виключають можлив≥сть участ≥ в крим≥нальному провадженн≥. ¬≥дводи, самов≥дводи ≥ пор€док њх вир≥шенн€.

 

 рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни, прийн€тий 13 кв≥тн€ 2012 року, ч≥тко не визначаЇ пон€тт€ ≥ не подаЇ класиф≥кац≥ю субТЇкт≥в крим≥нального провадженн€, тому њх називають по-р≥зному:

1) особи, €к≥ беруть участь у процесуальн≥й д≥њ Ц статт≥ 104, 107  ѕ ;

2) учасники крим≥нального провадженн€ Ц статт≥ 27, 113, 237  ѕ  та ≥н.;

3) учасники судового провадженн€ Ц статт≥ 34, 107, 317, 347  ѕ  та ≥н.;

4)сторони крим≥нального провадженн€ Ц статт≥ 22, 26, 68, 69, 71  ѕ  та ≥н.;

5) ф≥зичн≥ особи 36, 39  ѕ .

«г≥дно пункту 19 ст. 3  ѕ  сторонами крим≥нального провадженн€ Ц з боку обвинуваченн€ Ї сл≥дчий, кер≥вник органу досудового розсл≥дуванн€, прокурор, а також потерп≥лий, його представник та законний представник; з боку захисту Ї п≥дозрюваний, обвинувачений (п≥дсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно €коњ передбачаЇтьс€ застосуванн€ примусових заход≥в медичного чи виховного характеру або вир≥шувалос€ питанн€ про њх застосуванн€, њхн≥ захисники та законн≥ представники.

«г≥дно пункту 26 ст. 3  ѕ  то учасниками судового провадженн€ Ї сторони крим≥нального провадженн€, потерп≥лий, його представник та законний представник, цив≥льний позивач, його представник та законний представник, цив≥льний в≥дпов≥дач та його представник, а також ≥нш≥ особи, за клопотанн€м або скаргою €ких у випадках, передбачених цим  одексом, зд≥йснюЇтьс€ судове провадженн€.

”с≥ особи, €к≥ вступають в процесуальн≥ правов≥дносини, незалежно в≥д п≥дстав ≥ обс€гу њх прав, повноважень чи обовТ€зк≥в, стад≥њ крим≥нального процесу, в котр≥й вони беруть участь, чи тривалост≥ њх участ≥ в процес≥, Ї субТЇктами крим≥нального процесу. ¬ крим≥нальн≥ процесуальн≥ в≥дносини р≥зн≥ особи вт€гуютьс€ по-р≥зному. ѕерш≥ Ц в силу необх≥дност≥ захищати своњ права ≥ законн≥ ≥нтереси (потерп≥лий, цив≥льний позивач тощо); друг≥ Ц в силу своњх посадових обовТ€зк≥в (сл≥дчий, прокурор, судд€ тощо); трет≥ Ц за дорученн€м чи угодою (представник цив≥льного позивача, захисник тощо); четверт≥ Ц прит€гаютьс€ до участ≥ в процес≥ у примусовому пор€дку (п≥дозрюваний, обвинувачений, п≥дсудний).

”с≥ субТЇкти процесу характеризуютьс€ тим, що вони:

а) беруть участь у проваджен≥ на п≥дставах ≥ у пор€дку, передбачених крим≥нальним процесуальним законом, за умови, що в≥дсутн≥ обставини, за €ких закон виключаЇ можлив≥сть њх участ≥ у проваджен≥;

б) мають визначен≥ права та обовТ€зки (закон визначаЇ пор€док њх реал≥зац≥њ);

в) д≥ють у крим≥нальному судочинств≥ в≥дпов≥дно до своњх прав та обовТ€зк≥в у встановленому пор€дку;

г) вступають у процесуальн≥ правов≥дносини;

д) несуть в≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн€ своњх обовТ€зк≥в або порушенн€ прав ≥нших учасник≥в.

”с≥ без вин€тку субТЇкти крим≥нального процесу зобовТ€зан≥ дотримуватись чинного законодавства, поважати честь ≥ г≥дн≥сть ≥нших учасник≥в процесу й мають право на забезпеченн€ особистоњ безпеки.

«а характером виконуваних функц≥й, завдань ≥ свого процесуального статусу вони под≥л€лись на чотири групи.

1. ƒержавн≥ органи ≥ посадов≥ особи, €к≥ ведуть крим≥нальний процес ≥ залучають до його сфери вс≥х ≥нших субТЇкт≥в крим≥нальноњ процесуальноњ д≥€льност≥ (суд, судд€, прокурор, сл≥дчий, начальник сл≥дчого в≥дд≥лу, орган д≥знанн€, особа, €ка провадить д≥знанн€).

2. ќсоби, €к≥ захищають своњ або представлен≥ ≥нтереси в крим≥нальному процес≥. ¬они можуть зд≥йснювати функц≥ю приватного обвинуваченн€ або функц≥ю захисту в≥д п≥дозри, обвинуваченн€ ≥ захисту ≥нших законних ≥нтерес≥в: потерп≥лий, цив≥льний позивач та њх представники; п≥дозрюваний; особа, щодо €коњ вир≥шуЇтьс€ питанн€ про в≥дмову в порушенн≥ або про закритт€ крим≥нальноњ справи з нереаб≥л≥туючих обставин; особа, щодо €коњ орган д≥знанн€ без порушенн€ крим≥нальноњ справи встановлюЇ у пор€дку протокольноњ форми досудовоњ п≥дготовки матер≥ал≥в обставини вчиненн€ нею злочину; обвинувачений (п≥дсудний, засуджений, виправданий), його законний представник; захисник; цив≥льний в≥дпов≥дач ≥ його представник; особа, €ка вчинила д≥€нн€ у стан≥ неосудност≥ або захвор≥ла на душевну хворобу п≥сл€ вчиненн€ злочину, щодо €коњ розсл≥дуЇтьс€ справа ≥ вир≥шуЇтьс€ питанн€ про застосуванн€ примусового заходу медичного характеру.

3. ѕредставники громадських орган≥зац≥й ≥ трудових колектив≥: громадський обвинувач ≥ громадський захисник, а також вс≥ ≥нш≥ представники громадськост≥, спец≥ально уповноважен≥ дл€ участ≥ в судовому розгл€д≥ справи; представники орган≥в, €к≥ в≥дають виконанн€м покаранн€.

4. ќсоби €к≥ в≥д≥грають допом≥жну роль у крим≥нальному процес≥: за€вник про злочин; особа, €ка даЇ по€сненн€ органу д≥знанн€, сл≥дчому, прокурору, судд≥; св≥док; експерт, кер≥вник експертноњ установи; спец≥ал≥ст; перекладач; особа, €ка розум≥Ї знаки н≥мого або глухого; пон€т≥; поручител≥; заставодавц≥; педагог; л≥кар, батьки або ≥нш≥ законн≥ представники неповнол≥тнього св≥дка, разом з €кими вп≥знаваний предТ€вл€Їтьс€ дл€ вп≥знанн€; особи, €к≥ беруть участь у в≥дтворенн≥ обстановки й обставин под≥њ; обшукуваний, осв≥дуваний; особа, у €коњ беруть зразки дл€ експертного досл≥дженн€; особи, що займають прим≥щенн€, в €кому провад€тьс€ обшук, вињмка, огл€д або опис майна; особи, присутн≥ при провадженн≥ обшуку або вињмки; особа, котр≥й передано на збер≥ганн€ майно, на €ке накладено арешт; секретар судового зас≥данн€.

—уд Ц це Їдиний державний орган, на €кий покладена функц≥€ правосудд€. ¬≥дпов≥дно до ч. 1 ст. 127  онституц≥њ ”крањни, правосудд€ зд≥йснюють профес≥йн≥ судд≥ й, у визначених законом випадках, народн≥ зас≥дател≥ та прис€жн≥. ¬≥дмова у зд≥йсненн≥ правосудд€ не допускаЇтьс€.

” крим≥нальному судочинств≥ суд Ц це активний його субТЇкт. “ому не можна вважати суд виключно арб≥тром у крим≥нальному процес≥.

 рим≥нальне провадженн€ в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ щодо злочин≥в, за вчиненн€ €ких передбачено покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк б≥льше дес€ти рок≥в, зд≥йснюЇтьс€ колег≥ально судом у склад≥ трьох профес≥йних судд≥в.

ѕрокурор Ц це субТЇкт крим≥нального процесу, що бере участь у вс≥х його стад≥€х, зд≥йснюючи при цьому нагл€д за дотриманн€м закон≥в ≥ п≥дтримуючи державне обвинуваченн€ у суд≥.

«г≥дно ст. 121  онституц≥њ ”крањни прокурор виконуЇ у крим≥нальному процес≥ дв≥ функц≥њ: функц≥ю п≥дтриманн€ державного обвинуваченн€ ≥ функц≥ю нагл€ду за дотриманн€м закон≥в органами розсл≥дуванн€.

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства органами досудового розсл≥дуванн€ (органами, що зд≥йснюють д≥знанн€ ≥ досудове сл≥дство) Ї сл≥дч≥ п≥дрозд≥ли:

- орган≥в внутр≥шн≥х справ;

- орган≥в безпеки;

- орган≥в, що зд≥йснюють контроль за додержанн€м податкового законодавства;

- орган≥в державного бюро розсл≥дувань.

 ер≥вник органу досудового розсл≥дуванн€ Ц це уповноважена державою посадова особа, що очолюЇ орган досудового розсл≥дуванн€. ¬≥н орган≥зовуЇ досудове розсл≥дуванн€.

ѕ≥дозрюваним Ї особа, €к≥й у пор€дку, передбаченому статт€ми 276-279 цього  одексу, пов≥домлено про п≥дозру, або особа, €ка затримана за п≥дозрою у вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€.

ќбвинуваченим (п≥дсудним) Ї особа, обвинувальний акт щодо €коњ переданий до суду у пор€дку, передбаченому статтею 291 цього  одексу.

«ахисником Ї адвокат, €кий зд≥йснюЇ захист п≥дозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно €коњ передбачаЇтьс€ застосуванн€ примусових заход≥в медичного чи виховного характеру або вир≥шуЇтьс€ питанн€ про њх застосуванн€, а також особи, стосовно €коњ передбачаЇтьс€ розгл€д питанн€ про видачу ≥ноземн≥й держав≥ (екстрадиц≥ю).

«ахисником не може бути адвокат, в≥домост≥ про €кого не внесено до ™диного реЇстру адвокат≥в ”крањни або стосовно €кого у ™диному реЇстр≥ адвокат≥в ”крањни м≥ст€тьс€ в≥домост≥ про зупиненн€ або припиненн€ права на зан€тт€ адвокатською д≥€льн≥стю.

ѕотерп≥лий та його представник у крим≥нальному процес≥. ѓх процесуальний статус

ѕотерп≥лим у крим≥нальному провадженн≥ може бути ф≥зична особа, €к≥й крим≥нальним правопорушенн€м завдано моральноњ, ф≥зичноњ або майновоњ шкоди, а також юридична особа, €к≥й крим≥нальним правопорушенн€м завдано майновоњ шкоди.

ѕрава ≥ обов'€зки потерп≥лого виникають в особи з моменту поданн€ за€ви про вчиненн€ щодо нього крим≥нального правопорушенн€ або за€ви про залученн€ його до провадженн€ €к потерп≥лого.

≤нш≥ учасники крим≥нального провадженн€.

«а€вником Ц Ї ф≥зична або юридична особа, €ка звернулас€ ≥з за€вою або пов≥домленн€м про крим≥нальне правопорушенн€ до органу державноњ влади, уповноваженого розпочати досудове розсл≥дуванн€, ≥ не Ї потерп≥лим.

÷ив≥льним позивачем у крим≥нальному провадженн≥ Ї ф≥зична особа, €к≥й крим≥нальним правопорушенн€м або ≥ншим сусп≥льно небезпечним д≥€нн€м завдано майновоњ та/або моральноњ шкоди, а також юридична особа, €к≥й крим≥нальним правопорушенн€м або ≥ншим сусп≥льно небезпечним д≥€нн€м завдано майновоњ шкоди, та €ка в пор€дку, встановленому цим  одексом, предС€вила цив≥льний позов.

ѕрава та обов'€зки цив≥льного позивача виникають з моменту поданн€ позовноњ за€ви органу досудового розсл≥дуванн€ або суду.

÷ив≥льним в≥дпов≥дачем у крим≥нальному провадженн≥ може бути ф≥зична або юридична особа, €ка в силу закону несе цив≥льну в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, завдану злочинними д≥€ми (безд≥€льн≥стю) п≥дозрюваного, обвинуваченого або неосудноњ особи, €ка вчинила сусп≥льно небезпечне д≥€нн€, та до €коњ пред'€влено цив≥льний позов у пор€дку, встановленому цим  одексом.

—в≥дком Ї ф≥зична особа, €к≥й в≥дом≥ або можуть бути в≥дом≥ обставини, що п≥дл€гають доказуванню п≥д час крим≥нального провадженн€, ≥ €ка викликана дл€ даванн€ показань.

ќсоба, €ку залучають до проведенн€ процесуальних д≥й п≥д час досудового розсл≥дуванн€ €к пон€того або €ка стала очевидцем таких д≥й, зобов'€зана на вимогу сл≥дчого, прокурора не розголошувати в≥домост≥ щодо проведеноњ процесуальноњ д≥њ.

≈кспертом у крим≥нальному провадженн≥ Ї особа, €ка волод≥Ї науковими, техн≥чними або ≥ншими спец≥альними знанн€ми, маЇ право в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро судову експертизуї на проведенн€ експертизи ≥ €к≥й доручено провести досл≥дженн€ об'Їкт≥в, €вищ ≥ процес≥в, що м≥ст€ть в≥домост≥ про обставини вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, та дати висновок з питань, €к≥ виникають п≥д час крим≥нального провадженн€ ≥ стосуютьс€ сфери њњ знань.

—пец≥ал≥стом у крим≥нальному провадженн≥ Ї особа, €ка волод≥Ї спец≥альними знанн€ми та навичками застосуванн€ техн≥чних або ≥нших засоб≥в ≥ може надавати консультац≥њ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ ≥ судового розгл€ду з питань, що потребують в≥дпов≥дних спец≥альних знань ≥ навичок.

” раз≥ необх≥дност≥ у крим≥нальному провадженн≥ перекладу по€снень, показань або документ≥в сторони крим≥нального провадженн€ або сл≥дчий судд€ чи суд залучають в≥дпов≥дного перекладача (сурдоперекладача).

—екретар судового зас≥данн€:

- зд≥йснюЇ судов≥ виклики ≥ пов≥домленн€;

- перев≥р€Ї на€вн≥сть та з'€совуЇ причини в≥дсутност≥ ос≥б, €ких було викликано до суду, ≥ допов≥даЇ про це головуючому;

- забезпечуЇ контроль за повним ф≥ксуванн€м судового зас≥данн€ техн≥чними засобами;

- веде журнал судового зас≥данн€;

- оформл€Ї матер≥али крим≥нального провадженн€ в суд≥;

- виконуЇ ≥нш≥ дорученн€ головуючого в судовому зас≥данн≥.

ƒо участ≥ в крим≥нальному провадженн≥ головуючим у судовому зас≥данн≥ може залучатис€ судовий розпор€дник.

 

—удовий розпор€дник:

1) забезпечуЇ належний стан зали судового зас≥данн€ ≥ запрошуЇ до нењ учасник≥в крим≥нального провадженн€;

2) оголошуЇ про вх≥д суду до зали судового зас≥данн€ ≥ вих≥д суду ≥з нењ;

3) стежить за дотриманн€м пор€дку особами, присутн≥ми у зал≥ судового зас≥данн€;

4) приймаЇ в≥д учасник≥в крим≥нального провадженн€ та передаЇ документи ≥ матер≥али суду п≥д час судового зас≥данн€;

 

5) виконуЇ розпор€дженн€ головуючого про приведенн€ до прис€ги св≥дка, експерта;

6) виконуЇ ≥нш≥ розпор€дженн€ головуючого, пов'€зан≥ ≥з забезпеченн€м умов, необх≥дних дл€ зд≥йсненн€ судового провадженн€.

 

“ема 5. ƒокази ≥ доказуванн€ у крим≥нальному процес≥

ѕлан:

1. ѕон€тт€, сутн≥сть ≥ значенн€ крим≥нального процесуального доказуванн€.

2. ѕредмет, меж≥ ≥ субТЇкти доказуванн€ у крим≥нальному провадженн≥. ќбовТ€зок доказуванн€ у крим≥нальному процес≥

3. ѕон€тт€ доказ≥в, та њх класиф≥кац≥€. ѕон€тт€ джерел доказ≥в та њх види. —пособи збиранн€ доказ≥в та њх процесуальних джерел.

4. Ќалежн≥сть, достов≥рн≥сть ≥ допустим≥сть доказ≥в. ”мови визнанн€ доказ≥в недопустимими.

 

ƒоказами в крим≥нальному провадженн≥ Ї фактичн≥ дан≥, отриман≥ у передбаченому цим  одексом пор€дку, на п≥дстав≥ €ких сл≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€ ≥ суд встановлюють на€вн≥сть чи в≥дсутн≥сть факт≥в та обставин, що мають значенн€ дл€ крим≥нального провадженн€ та п≥дл€гають доказуванню.

ѕроцесуальними джерелами доказ≥в Ї показанн€, речов≥ докази, документи, висновки експерт≥в.

ѕоказанн€ (—татт€ 95).

ѕоказанн€ ― це в≥домост≥, €к≥ надаютьс€ в усн≥й або письмов≥й форм≥ п≥д час допиту п≥дозрюваним, обвинуваченим, св≥дком, потерп≥лим, експертом щодо в≥домих њм обставин у крим≥нальному провадженн≥, що мають значенн€ дл€ цього крим≥нального провадженн€.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений, потерп≥лий мають право давати показанн€ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду.

—в≥док, експерт зобов'€зан≥ давати показанн€ сл≥дчому, прокурору, сл≥дчому судд≥ та суду в установленому цим  одексом пор€дку.

—торони крим≥нального провадженн€, потерп≥лий мають право отримувати в≥д учасник≥в крим≥нального провадженн€ та ≥нших ос≥б за њх згодою по€сненн€, €к≥ не Ї джерелом доказ≥в.

ѕоказанн€ з чужих сл≥в (—т. 97  ѕ ).

ѕоказанн€ми з чужих сл≥в Ї висловлюванн€, зд≥йснене в усн≥й, письмов≥й або ≥нш≥й форм≥, щодо певного факту, €ке ірунтуЇтьс€ на по€сненн≥ ≥ншоњ особи.

ѕоказанн€ з чужих сл≥в не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведенн€ €ких вони надан≥, €кщо показанн€ не п≥дтверджуЇтьс€ ≥ншими доказами, визнаними допустимими.

” будь-€кому раз≥ не можуть бути визнан≥ допустимим доказом показанн€ з чужих сл≥в, €кщо вони даютьс€ сл≥дчим, прокурором, сп≥вроб≥тником оперативного п≥дрозд≥лу або ≥ншою особою стосовно по€снень ос≥б, наданих сл≥дчому, прокурору або сп≥вроб≥тнику оперативного п≥дрозд≥лу п≥д час зд≥йсненн€ ними крим≥нального провадженн€.

ѕраво давати показанн€ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду мають: п≥дозрюваний, обвинувачений, потерп≥лий, св≥док, експерт.

ѕотерп≥лий даЇ по€сненн€, показанн€ з приводу наданоњ за€ви, обставин вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€ та запод≥€нн€ шкоди.

—в≥док даЇ показанн€ з приводу обставин вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, що стали йому в≥дом≥ €к очевидцю, або з приводу обставин, що п≥дл€гають доказуванню та характеризують обвинуваченого.

Ќе можуть без њх згоди бути допитан≥ €к св≥дки особи, €к≥ мають право дипломатичноњ недоторканност≥, а також прац≥вники дипломатичних представництв - без згоди представника дипломатичноњ установи.

 

–ечов≥ докази (—т. 98  ѕ ).

–ечовими доказами Ї матер≥альн≥ об'Їкти, €к≥ були:

1) знар€дд€м вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€;

2) зберегли на соб≥ його сл≥ди;

3) м≥ст€ть ≥нш≥ в≥домост≥, €к≥ можуть бути використан≥ €к доказ факту чи обставин, що встановлюютьс€ п≥д час крим≥нального провадженн€, (предмети, що були об'Їктом крим≥нально протиправних д≥й, грош≥, ц≥нност≥ та ≥нш≥ реч≥, набут≥ крим≥нально протиправним шл€хом).

ƒокументи Ї речовими доказами, €кщо вони м≥ст€ть зазначен≥ ознаки.

 

ƒокументи (—т. 99  ѕ ).

ƒокументом Ї спец≥ально створений з метою збереженн€ ≥нформац≥њ матер≥альний об'Їкт, €кий м≥стить заф≥ксован≥ за допомогою письмових знак≥в, звуку, зображенн€ тощо в≥домост≥, €к≥ можуть бути використан≥ €к доказ факту чи обставин, що встановлюютьс€ п≥д час крим≥нального провадженн€.

ƒо документ≥в, за умови на€вност≥ в них в≥домостей, передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥, можуть належати:

1) матер≥али фотозйомки, звукозапису, в≥деозапису та ≥нш≥ нос≥њ ≥нформац≥њ (у тому числ≥ електронн≥);

2) матер≥али, отриман≥ внасл≥док зд≥йсненн€ п≥д час крим≥нального провадженн€ заход≥в, передбачених чинними м≥жнародними договорами, згоду на обов'€зков≥сть €ких надано ¬ерховною –адою ”крањни;

3) складен≥ в пор€дку, передбаченому цим  одексом, протоколи процесуальних д≥й та додатки до них, а також нос≥њ ≥нформац≥њ, на €ких за допомогою техн≥чних засоб≥в заф≥ксовано процесуальн≥ д≥њ;

4) висновки рев≥з≥й та акти перев≥рок.

 

ѕитанн€ про долю речових доказ≥в ≥ документ≥в, €к≥ були надан≥ суду, вир≥шуЇтьс€ судом при ухваленн≥ судового р≥шенн€, €ким зак≥нчуЇтьс€ крим≥нальне провадженн€. “ак≥ докази ≥ документи повинн≥ збер≥гатис€ до набранн€ р≥шенн€м законноњ сили. ѕри цьому:

1) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, €к≥ належать обвинуваченому ≥ були п≥дшукан≥, виготовлен≥, пристосован≥ або використан≥ €к засоби чи знар€дд€ вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, конф≥скуютьс€;

2) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, €к≥ призначалис€ дл€ схил€нн€ особи до вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, ф≥нансуванн€ та (або) матер≥ального забезпеченн€ крим≥нальних правопорушень або винагороди за њх вчиненн€, конф≥скуютьс€;

3) майно, €ке вилучене з об≥гу, передаЇтьс€ в≥дпов≥дним установам або знищуЇтьс€;

4) майно, €ке не маЇ н≥€коњ ц≥нност≥ ≥ не може бути використане, знищуЇтьс€, а в раз≥ необх≥дност≥ ― передаЇтьс€ до крим≥нал≥стичних колекц≥й експертних установ або за≥нтересованим особам на њх проханн€;

5) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, €к≥ були об'Їктом крим≥нального правопорушенн€ або ≥ншого сусп≥льно небезпечного д≥€нн€, повертаютьс€ законним волод≥льц€м, а в раз≥ не встановленн€ њх ― передаютьс€ в дох≥д держави в установленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни пор€дку;

6) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, набуте в результат≥ вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, доходи в≥д них передаютьс€ в дох≥д держави;

7) документи, що Ї речовими доказами, залишаютьс€ у матер≥алах крим≥нального провадженн€ прот€гом усього часу њх збер≥ганн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 309 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

685 - | 688 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.057 с.