Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодуль 1. —утн≥сть соц≥ального проектуванн€
«атверджено

 

¬ченою радою ’ƒ”

ѕротокол є __ в≥д_______

√олова вченоњ ради, ректор ун≥верситету

професор ќ.™.’одосовцев

 

 

 опилова —в≥тлана ¬≥ктор≥вна

„ерн€вська “ет€на јнатол≥њвна

 

ѕ–ќ≈ “”¬јЌЌя ¬ —ќ÷≤јЋ№Ќ≤… –ќЅќ“≤

 

 

ƒл€ студент≥в ≤” курсу

Ќапр€му п≥дготовки: 6.130102—оц≥альна робота

 

 

ѕогоджено

√олова Ќћ– ’ƒ”

ѕерший проректор, професор

Ќ.“юхтенко

’ерсон

¬ступ

роль та значенн€ дисципл≥ни (виду зан€ть) у п≥дготовц≥ фах≥вц€,

м≥сце даного курсу (його частин) серед ≥нших дисципл≥н,

формулюванн€ основних задач, що сто€ть перед студентом при вивченн≥ навчальноњ дисципл≥ни. ќбс€г передмови Ц 0,1-0,2 авт.арк.

Ј визначити роль ≥ м≥сце навчальноњ дисципл≥ни в п≥дготовц≥ спец≥ал≥ст≥в з урахуванн€м осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йноњ характеристики, осв≥тньо-профес≥йноњ програми, навчального плану ≥ часу, €кий в≥дводитьс€ на њњ вивченн€;

Ј визначити обТЇм знань ≥ навичок, одержаних студентами при вивченн≥ даноњ дисципл≥ни формуванн€ структури Ќћ¬;

Ј встановити характер ≥ обТЇм знань, €к≥ повинн≥ засвоњти студенти при вивченн≥ дисципл≥ни в ц≥лому та њњ окремих розд≥л≥в;

уникати невиправданого дублюванн€ навчального матер≥алу, €кий викладено ран≥ше в ≥нших виданн€х

 

 

ћодуль 1. —утн≥сть соц≥ального проектуванн€

ѕроект (з англ≥йськоњ) - прообраз €кого-небудь обТЇкту, виду д≥€льност≥. ќзнаки проектноњ д≥€льност≥:

- Ї способом трансформац≥њ обТЇкта, €вища в≥д ≥снуючого стану до бажаного;

- передбачаЇ координоване виконанн€ визначений пер≥од взаЇмопов'€заних д≥й, спр€мованих на дос€гненн€ конкретних ц≥лей.

ѕроект повинен бути:

- доц≥льним, мати практичну користь. Ќаприклад, €кщо в конкретному сел≥ учн≥ середн≥х клас≥в не знають, що таке наркотики, не треба проводити з ними трен≥нг≥в з метою формуванн€ навичок в≥дмови. “акий проект може мати зворотн≥ насл≥дки. —еред профес≥онал≥в ≥снуЇ думка, що проекти з таких Ђгострихї тем, €к сексуальне вихованн€, проф≥лактика вживанн€ наркотичних речовин, проблеми схудненн€ можуть реал≥зовувати лише квал≥ф≥кован≥ фах≥вц≥. ѕроф≥лактика суњциду взагал≥ вимагаЇ особливих п≥дход≥в, зокрема така тематика не повинна виноситись на групове обговоренн€, а в≥дпов≥дна робота може проводитис€ лише ≥ндив≥дуально;

- актуальним. Ќаприклад, зан€тт€ з тематики здоровТ€ д≥тей, €ких планують народити молод≥ с≥мТњ, доц≥льно проводити дл€ ваг≥тних ж≥нок, а не дл€ наречених у той час, коли вони найб≥льш стурбован≥ питанн€ми орган≥зац≥њ вес≥лл€;

- соц≥ально значущим, м≥стити посиланн€ на нормативну базу, €ка демонструватиме компл≥ментарн≥сть проекту з сучасною законодавчою базою;

- специф≥чним - таким, що пристосовано до конкретних м≥сцевих особливостей та умов його реал≥зац≥њ;

- ориг≥нальним ≥ своЇр≥дним щодо використанн€ доступних ресурс≥в, але при цьому бути таким, що його можливо репл≥кувати - повторити в ≥нших м≥сц€х;

- реальним - демонструвати можлив≥сть дос€гненн€ позитивних результат≥в за на€вних умов; а також можлив≥сть п≥дтримки м≥сцевим або державним бюджетом. Ќаприклад, в межах проекту на баз≥ одн≥Їњ з кињвських молод≥жних орган≥зац≥й (—ѕќ ) було в≥дкрито молод≥жну телестуд≥ю Ђќкої. ƒонори, €к≥ мали потужн≥ ф≥нансов≥ можливост≥, закупили в≥деоапаратуру, потр≥бн≥ матер≥али, провели трен≥нги силами канадських фах≥вц≥в. —туд≥€ випускала ц≥каву й актуальну в≥деопродукц≥ю щодо формуванн€ здорового способу житт€ молод≥, але дл€ того, щоб повторити цей проект у ≥ншому м≥сц≥ потр≥бн≥ значн≥ кошти, фах≥вц≥ високоњ квал≥ф≥кац≥њ;

- сталим, тобто таким, результати €кого не зникнуть разом ≥з припиненн€м проектноњ д≥€льност≥.

ѕроект не повинен: включати ≥нформац≥ю, €ка не стосуЇтьс€ проекту.

„ас в≥д по€ви задуму до його повноњ реал≥зац≥њ називаЇтьс€ проектним циклом (життЇвим циклом проекту). ѕроцес проектуванн€ в≥дбуваЇтьс€ у к≥лька етап≥в: розробка проекту: збиранн€ та обробка ≥нформац≥њ, формулюванн€ ≥дењ проекту, плануванн€ проекту; практичне впровадженн€ проекту Ц виконанн€ запланованих заход≥в та мон≥торингових д≥й (з≥ставленн€ дос€гнутих результат≥в з визначеними ≥ндикаторами); завершенн€ та оц≥нюванн€ проекту - передбачаЇ п≥дведенн€ п≥дсумк≥в, ірунтовний анал≥з результат≥в, встановленн€ корегуючих завдань дл€ пер≥оду сталост≥ вже за межами проекту.

ƒл€ того, щоб дати у€вленн€ про проект в ц≥лому пишетьс€ анотац≥€ проекту. ¬они Ї дуже стислим викладенн€м його зм≥сту ≥ викладаЇтьс€ за таким планом:

- назва проекту Ц маЇ бути стислою, лакон≥чною, не повторювати мету, а в≥дображати головну ≥дею. Ќаприклад, Ђƒолаючи байдуж≥стьї.

- окресленн€ його актуальност≥ (соц≥альна проблема певноњ категор≥њ населенн€)

- обТЇкт проектуванн€ (проектований тип соц≥альних в≥дношень, що дозвол€Ї вир≥шити ви€влену проблему): системи, процеси орган≥зац≥њ соц≥альних зв'€зк≥в, взаЇмод≥й (соц≥альн≥ €кост≥, соц≥альн≥ процеси та в≥дношенн€)

- людина €к сусп≥льний ≥ндив≥д та субТЇкт ≥сторичного процесу та соц≥альних в≥дношень (соц≥альн≥ €кост≥, потреби, ≥нтереси, ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтац≥њ, установки, соц≥альний статус, рол≥ у систем≥ в≥дношень)

- елементи соц≥альноњ структури (трудов≥ колективи, соц≥альн≥ групи),

- сусп≥льн≥ в≥дношенн€ (пол≥тичн≥, с≥мейно-побутов≥, м≥жособист≥сн≥),

- елементи способу житт€ (життЇв≥ позиц≥њ, способи життЇд≥€льност≥)

- обТЇкти, що п≥ддаютьс€ орган≥зованому впливу: елементи, п≥дсистеми та системи матер≥ального та духовного виробництва (засоби та предмети прац≥, соц≥альна технолог≥€, техн≥ка €к сукупн≥сть знар€дь прац≥, засоби житт€, духовна культура, соц≥альна д≥€льн≥сть)

- предмет проектуванн€: тип ≥нновац≥њ, що впроваджуЇтьс€ в соц≥альну систему (новий обТЇкт, нова властив≥сть старого обТЇкта, нова соц≥альна орган≥зац≥€, нова система впливу, зах≥д, законопроект)

- типолог≥чна характеристика створюваного проекту (за зм≥стом д≥€льност≥: науково-досл≥дницький, навчально-осв≥тн≥й, культурний, оздоровчий тощо; за характером проектованих зм≥н; за часом реал≥зац≥њ: короткотривал≥ Ц до 3 рок≥в; середньо тривал≥ Ц 3-5 рок≥в, довготривал≥ Ц б≥льше 5 рок≥в; за джерелами ф≥нансуванн€: ≥нвестиц≥йн≥, спонсорськ≥, бюджетн≥, благод≥йн≥

- мета, на дос€гненн€ €коњ в≥н спр€мований;

- спос≥б дос€гненн€ мети;

- чисельн≥сть, географ≥€ ≥ в≥к ц≥льовоњ групи

- м≥сце реал≥зац≥њ.

- терм≥ни реал≥зац≥њ

ќбс€г анотац≥њ не повинен перевищувати 2 стор≥нок тексту.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 446 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

1697 - | 1464 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.