Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆алпы клиникалық ерекшел≥ктер≥
јғзаның қартаюы оның барлық - биологи€лық және психикалық функци€ларының өзгер≥стер≥мен б≥рге жүред≥. Ѕ≥рақ бұл өзгер≥стерд≥ң сипаты және пайда болу уақыты әрб≥р жеке адамда ерекше болып келед≥ және тербелмел≥: жасқа байланысты психикалық өзгер≥стер ағза қартаюының соматикалық көр≥н≥стер≥мен сәйкес келе бермейд≥. Қартаюшы адамдардың соматикалық көр≥н≥стер≥н≥ң өз≥ м≥ндетт≥ түрде өзгер≥ске ұшырамайды. јғзаның б≥р жүйес≥нде жасқа байланысты өзгер≥стер мүлдем байқалмаса, ал басқа б≥р жүйес≥нде айқын көр≥нед≥. ћысалы, жасқа байланысты т≥рек Ц қимыл аппаратының өзгер≥стер≥ айқын байқалса, қантамыр жүйес≥ндег≥ жасқа байланысты өзгер≥стер әлс≥з көр≥н≥с беред≥ немесе мүлдем болмайды. Ѕ≥рақ жасқа байланысты өзгер≥стер жи≥ ағзаның барлық функциональды жүйелер≥нде белг≥л≥ б≥р арақатынаста б≥рлескен түрде байқалады.

∆асқа байланысты психикалық функци€ның өзгер≥стер≥ таңдамалы түрде және әртүрл≥ жас кезеңдер≥нде пайда болуы мүмк≥н. яғни, адамның қи€лдау қасиет≥ салыстырмалы түрде ерте әлс≥рейд≥ - оның ашықтығы, бейнел≥л≥г≥ нашарлап, психикалық үрд≥стерд≥ң қарқыны, зей≥нн≥ң жылдам ауысу қасиет≥ нашарлайды.  еш≥рек жаңа б≥л≥м, дағды игеру нашарлайды. Қаз≥рг≥ уақытта қажет мәл≥меттерд≥ еске түс≥ру қиындайды (ест≥ң элективт≥ бұзылысы). Ѕ≥рақ белг≥л≥ б≥р мезг≥лден кей≥н ол мәл≥меттер еске түсед≥. “ұлғаға тән интеллектуальды үрд≥стер қасиет≥ ұзақ сақталады. Ѕ≥рақ психикалық үрд≥стер ағымының ба€улауына байланысты қандай да б≥р шеш≥м қабылдау көб≥рек уақытты қажет етед≥.

Ёмоциональды көр≥н≥стер жасқа байланысты түрлер≥н өзгертед≥. Ёмоциональды тұрақсыздық, үрей дамиды. ∆ағымсыз күйзел≥стерге ұзақ фиксаци€лануға бей≥мд≥л≥к, көң≥л Ц күйд≥ң үрейл≥ Ц депрессивт≥ сипаты пайда болады. ѕсихиканың жасқа байланысты өзгер≥стер≥н≥ң пайда болу мерз≥м≥ салыстырмалы түрде индивидуальды болып келед≥. ∆еке адам өм≥р≥н≥ң жасқа байланысты өзгер≥стер пайда болатын белг≥л≥ б≥р кезеңдер≥ болады. ќның б≥р≥ - жасқа байланысты болса, ал ек≥нш≥с≥ - ағзаның гармональды Ц физиологи€лық өзгер≥с≥н≥ң (климакс) басталуына сәйкес келед≥. »нволюци€мен байланысты психикалық өзгер≥стер 50 Ц 60 жастан басталады.  әр≥л≥к алды және кәр≥л≥к кезең≥ндег≥ психикалық бұзылыстар шекаралық психикалық бұзылыстар және психоздар түр≥нде көр≥нед≥. ≈где жастағы адамдарда психикалық бұзылыстар жи≥л≥г≥ өте жоғары.

65 жастан жоғары адамдарда әртүрл≥ дәрежедег≥ психикалық бұзылыстар 30 Ц 35 % құрайды, оның ≥ш≥не психоздар мен ақыл кемд≥г≥ 3Ц5%.

∆ас ұлғайған сайын ауыр психикалық өзгер≥стерд≥ң пайда болу қау≥пт≥л≥г≥ артады. Ўекаралық бұзылыстарға невроз тәр≥зд≥, аффективт≥ бұзылыстар және тұлғалық өзгер≥стер жатады.

Ќевроз тәр≥зд≥ бұзылыстар ұйқы бұзылысымен, денедег≥ әртүрл≥ жағымсыз сез≥мдермен, эмоциональды-тұрақсыз көң≥л Ц күймен, т≥т≥ркенг≥шт≥кпен, ешқандай нег≥зс≥з жанұ€сы мен өз денсаулығы үш≥н үрейлену және т.б. көр≥нед≥. ‘изикалық әлс≥зд≥к, соматикалық жайсыздық қандай-да б≥р қатерл≥, дауасы жоқ Ђөл≥мге алып келет≥нї аурудың бар екенд≥г≥ жөн≥нде ой тудырады. Ќауқас тұлғасындағы болып жатқан өзгер≥стер оның характерологи€лық та және интеллектуальды да қасиеттер≥н қамтиды. ’арактерологи€лық ерекшел≥ктер науқас тұлғасына бұрын тән болып келген тұлғалық қасиеттерд≥ң өтк≥рлену≥ және күшею≥мен көр≥нед≥. ћысалы, сен≥мс≥зд≥к күд≥кш≥лд≥кке, ал құнттылық Ц сараңдыққа, табандылық Ц қырсықтыққа ауысады. »нтеллектуальды үрд≥стер өз≥н≥ң айқындылығынан айрылады, ассоциаци€лар кедейлене түсед≥, түс≥н≥ктерд≥ б≥р≥кт≥ру сапасы мен деңгей≥ төмендейд≥. ∆аңа құбылыстар мен оқиғаларды қорыту үш≥н көп уақыт пен үлкен табандылықты талап етед≥. ∆аңа ақпарат мүлдем игер≥лмейд≥ немесе қиындықпен қабылданады. ≈ң алдымен күндел≥кт≥ ағымдағы оқиғаларды еске сақтау нашарлайды. Өткен күнн≥ң оқиғалары қиындықпен еске түс≥р≥лед≥. Ќауқастардың критикасы төмендейд≥ - өз≥н≥ң психикалық күй≥н және болып жатқан өзгер≥стерд≥ дұрыс бағалай алмайды. ≈где жастағы адамдардағы осы аталған бұзылыстардың ауырлық дәрежес≥ әртүрл≥ болуы мүмк≥н: салыстырмалы түрде жең≥л бұзылыстардан жүйел≥ емд≥ және психиатр бақылауын қажет етет≥н айтарлықтай терең бұзылыстар дәрежес≥не дей≥н.

ѕсихикалық бұзылыстардың айқын формалары психоз түр≥нде көр≥нед≥. Қабылданған ж≥ктеу бойынша олар кәр≥л≥к алды немесе инволюционды, кәр≥л≥к жас психоздары деп бөл≥нед≥.  әр≥л≥к алды психоздарына инволюци€лық меланхоли€ және инволюци€лық параноид жатады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 562 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

828 - | 613 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.