Лекции.Орг


Поиск:
Комунальний заклад «Хортицький національний навчально- реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради
Педагогічне відділення

 

Спеціальність «Соціальна педагогіка»

 

Допускається до захисту

Протокол № __ від «___» __________ 2011 р.

засідання кафедри педагогіки

Завідувач кафедри педагогіки

к.п.н., доцент ___________ О.С. Козарик

«___» ______________ 2011 р.

 

Бурковська Наталія Олександрівна

студентка IІІ курсу

КУРСОВА РОБОТА

Підвищення рівня стресостійкості підлітків засобами тренінгової роботи (на прикладі комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр»

Запорізької обласної ради)

Керівник:

викладач дисциплін професійно-

орієнтованого циклу

Гордієнко Н.М.

 

Науковий консультант:

кандидат пед. наук, доцент

Козарик О.С.

 

Запоріжжя – 2011

ДОДАТОК Б

 

Зразок оформлення змісту курсової роботи з теми «Формування згуртованості групи старшокласників засобами тренінгової роботи»

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………..………………….....3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗГУРТОВАНОСТІ ГРУПИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ……………………………………………………..……….….……..6

1.1. Зміст поняття «згуртованість групи»…….……………….………….6

1.2. Особливості формування згуртованості групи старшокласників…14

1.3. Практичні підходи до формування згуртованості групи старшокласників засобами тренінгової роботи………………….……………….19

Висновки до розділу 1..……………………………..……..………………..24

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ ГРУПИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ………….……26

2.1. Рівні згуртованості групи старшокласників….…………….............26

2.2. Особливості програми тренінгової роботи, спрямованої на формування згуртованості групи старшокласників……………………………...27

2.3. Ефективність програми тренінгової роботи щодо формування згуртованості групи старшокласників ……………..…………………………….29

Висновки до розділу 2 ………...………………….……...…………………31

ВИСНОВКИ………….……………………….…..…………………………33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….....….…….…………................35

ДОДАТКИ…………………………………………….……………..………37

 

 

ДОДАТОК В

 

Зразок оформлення змісту курсової роботи з теми

«Особливості лідерських якостей підлітків» (1 курс)

 

ЗМІСТ…………………………………………………………………………2

ВСТУП………………………………………………………………………...3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ …………………..5

1.1. Поняття лідерства та лідерських якостей підлітків………………….5

1.2. Особливості розвитку лідерських якостей підлітків…………….…13

Висновок до розділу 1……………………………………………….……...16

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ…..…….18

2.1. Визначення рівнів розвитку лідерських якостей підлітків…….….....18

2.2. Методичні рекомендації щодо розвитку лідерських якостей підлітків……………………………………………………………………….…….19

Висновок до розділу 2……………………………………….........................21

ВИСНОВКИ………………………………..………………………………...22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………...……………...…….24

ДОДАТКИ……………………………………………………………………25

 

 

ДОДАТОК Г

 

Зразок концепції курсової роботи з теми «Формування згуртованості групи старшокласників засобами тренінгової роботи»

 

Об’єкт дослідження: згуртованість групи старшокласників.

Предмет дослідження: процес формування згуртованості групи старшокласників засобами тренінгової роботи.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування проблеми групової згуртованості старшокласників; розробка та впровадження програми тренінгової роботи щодо підвищення рівня згуртованості групи старшокласників.

Гіпотеза: якщо розробити та впровадити спеціальну програму тренінгової роботи, це може сприяти підвищенню рівня згуртованості групи старшокласників.

На основі мети і гіпотези були визначенні наступні завдання:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми формування групової згуртованості старшокласників.

2. Виявити рівні згуртованості групи старшокласників.

3. Розробити спеціальну програму тренінгової роботи щодо підвищення рівня згуртованості групи старшокласників.

4. Впровадити програму тренінгової роботи та визначити її ефективність.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, тестування, систематизація, узагальнення, констатувальний експеримент, формувальний експеримент, кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Дослідження проводилося в Хортицькому національному навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі з 10 старшокласниками - вихованцями групи №5, які є учнями старших класів (10-11 класи). Курсова робота містить 40 сторінок, з них – 37 сторінок основного тексту.

 

 

ДОДАТОК Д

 

Зразок концепції курсової роботи з теми «Особливості прояву лідерських якостей підлітків» (1 курс)

 

Об’єкт дослідження: лідерські якості підлітків.

Предмет дослідження: рівні розвитку лідерських якостей підлітків та психолого-педагогічні засоби його стимулювання.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування особливостей прояву лідерських якостей підлітків, визначення рівнів їх розвитку та характеристика основних психолого-педагогічних засобів розвитку лідерських якостей підлітків.

Гіпотеза: якщо виявити рівні розвитку лідерських якостей підлітків, то можна цілеспрямовано підбирати шляхи інтенсифікації розвитку цих якостей.

Мета та гіпотеза обумовили такі завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з метою обґрунтування поняття «лідерські якості», виявлення видів та специфіки основних лідерських якостей.

2. Виявити рівні розвитку лiдерських якостей підлітків.

3. Розробити методичні рекомендації щодо розвитку лідерських якостей підлітків.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури; систематизація матеріалу; аналіз; синтез; тестування; кількісний та якісний аналіз отриманих даних.

Дослідження рівнів лідерських якостей підлітків проводилося з 8 учнями 6-Б класу загальноосвітньої школи Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел та додатків. Вона містить 27 сторінок, з них – 25 сторінок основного тексту.

 

ДОДАТОК Е

 

Зразок оформлення та аналізу таблиць

 

Таблиця 2.1.1

Рівні розвитку словесно–логічного мислення молодших школярів

(за результатами первинної діагностики)

Рівні Низький Середній Високий
Відсотки (%)     -

 

Як видно з таблиці 2.1.1., 75% опитаних молодших школярів мають середній рівень розвитку словесно-логічного мислення; низький рівень мають 25% опитаних. Високий рівень розвитку словесно-логічного мислення не виявив жодний з опитаних молодших школярів. Таким чином, первинна діагностика виявила, що в обстежених молодших школярів словесно–логічне мислення знаходиться не на належному рівні розвитку, що свідчить про необхідність його підвищення.

Таблиця 2.3.1.

Порівняльний аналіз рівня розвитку словесно-логічного мислення молодших школярів до та після впровадження програми дидактичних ігор

(за результатами повторної діагностики)

  Результати первинної діагностики Результати повторної діагностики
Рівні Низький Середній Високий Низький Середній Високий
Відсотки (%)     -      

 

Як видно з таблиці 2.3.1., після впровадження програми дидактичних ігор відсоток молодших школярів з високим рівнем розвитку словесно-логічного мислення зріс з 0% до 15%, тобто на 15%. Відсоток опитаних з низьким рівнем розвитку словесно-логічного мислення зменшився з 25% до 10%, а з середнім рівнем не зазнав змін. Таким чином, на підставі результатів повторної діагностики можна зробити висновок, що розроблена програма є ефективною щодо підвищення рівня словесно-логічного мислення молодших школярів.

ДОДАТОК Є

 

Зразок оформлення рисунку

 

Рис. 2.2.1. Процентне співвідношення рівнів сформованості логічного

мислення молодших школярів

 

 

ДОДАТОК Ж

 

Зразок формулювання висновків

 

1. Актуальність дослідження полягає в тому, що життя людей можливе лише за умов спілкування один з одним, тому їм необхідно об'єднуватися і координувати свої дії. Будь-яка потреба (в їжі, пізнанні, дружбі, самореалізації) задовольняється лише шляхом взаємодії з оточуючими. Протягом життя людина обов’язково входить до різних груп, наприклад - клас, студентська група, виробничий колектив, спортивна команда тощо. В групах кожна особа посідає певне місце, спілкується, бере участь в спільній діяльності. Для кожної людини важливо те, як до неї ставиться колектив, яка емоційна атмосфера в ньому панує. Проте, в багатьох об’єднаннях старшокласників (класи, виховні групи, неформальні угруповання тощо), спостерігаються індивідуалізм, конкуренція, небажання допомагати іншим, розподіл на окремі, часто – ворогуючі одна з іншою, мікрогрупи. Досить часто старшокласники не володіють навичками командної роботи, не вміють координувати зусилля для досягнення спільної мети.

2. Було проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми групової згуртованості старшокласників. Аналіз літературних джерел виявив, що під груповою згуртованістю психологи розуміють одну з важливіших ознак високорозвиненої людської спільноти, від якої залежить ефективність спільної діяльності та емоційне самопочуття всіх членів групи. Згуртованість - риса, яка характеризує міцність та сталість психологічних зв’язків між членами групи. Визначено такі підходи до формування згуртованості груп старшокласників: розвиток згуртованості внаслідок забезпечення єдності мети, загальної відповідальності, здорової громадської думки, позитивних традицій і захоплюючих перспектив кожного члена групи (А.С. Макаренко); забезпечення наступності та єдності в роботі педагогів з групою та впровадження техніки формування перспективних напрямів на основі глибокого знання психології старшокласників (Н.П. Волкова); організація спільної діяльності членів групи (М.М. Фіцула); забезпечення ідейної, інтелектуальної, емоційної та організаційної спільності членів групи (О.О. Сухомлинський).

3. Було досліджено рівні розвитку групової згуртованості старшокласників (10 - 11 класи). Для цього було використано методику "Визначення індексу групової згуртованості Сішора".

4. З метою формування групової згуртованості старшокласників розроблено програму тренінгової роботи, спрямовану на формування згуртованості групи старшокласників. Програму було впроваджено в Хортицькому національному навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі з 10 старшокласниками - вихованцями групи №5, які є учнями старших класів (10-11 класи).

5. Ефективність дослідження було доведено при порівнянні результатів первинної та повторної діагностик, а саме: після впровадження програми відсоток учнів, які оцінюють свою групу як згуртовану, зріс з 0 до 30, тобто – на 30%. Відносна кількість старшокласників, які відзначали низький рівень згуртованості, знизилася з 50% до 10%, тобто – на 40%. Відповідно, змінилися і показники рівнів нижче середнього та вище середнього, а саме: переший показник знизився з 20% до 10%, а другий – зріс з 10% до 30%.

6. Дослідження не претендує на завершеність і буде продовжено.

 

ДОДАТОК И

 

Вимоги до оформлення літературних джерел

 

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Львів: Свічадо, 2006. - 307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст.; 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. - К.: Ін-т математики, 2006. - 111 с. - (Математика та її застосування) (Праці / ін-т математики НАН України; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталя Дмитрівна Матюх. - К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. - (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. - Львів: Кальварія, 2005. - 196, [1] с. - (Першотвір).

 

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. - К.: Київо-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К.: Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матераіли до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів: Растр-7, 2007. - 375 с.

 

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с.

 

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. - К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К.: Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. - (ПТО: Професійно-технічна освіта).

 

П'ять чи більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - Х.: Гуманитар. центр, 2007. - 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. - К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. - (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. - К.: Грані-Т, 2007. - 119 с. - (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. прим. В. О. Шевчук]. - К.: Грамота, 2007. - 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ - початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. - К.: Грані-Т, 2007. - 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці: Рута, 2007. - 310 с.

 

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та н.]. - К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 -.- (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2: Додатки - 2007. - 573, [1] c.

2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. - Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005-.- (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. - 2005. - 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. - Одесса: Астропринт, 2006 -.- (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. - Х.: Право, 2002-.-

Т. 4: Косвенные налоги. - 2007. - 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. - Житомир: Полісся, 2006-.- (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. - 2006. - 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. - К.: НТУУ "КПІ", 2006. - 125 с.

 

Матеріали конференцій, з'їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. - 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, ін-т статистики, обліку та аудиту. - К.: ІСОА, 2002. - 147 с.

3. Матеріали Х з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. - К.: Асоц. укр. банків, 2000. - 117 с. - (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. - К.: НАН України, ін-т пробл. міцності, 2000. - С. 559-956, Х, [2] с. - (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. - Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. - 215 с.

6. Ризикологія в економці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адмін. України [та ін.]. - К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. - 452 с.

 

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. - Х. ННЦ ХФТИ, 2006. - 19 с. - (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. Центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. - Чорнобиль: ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. -- 7, [1] с. - (Препринт / НАН Украни, н-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

 

Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, 145432.

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 139876.

 

Словники

1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. - Х.: Халімон, 2006. - 175, [1] с.

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - К.: Європ. ун-т, 2007. - 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. - К.: Карпенко, 2007. - 219 с.

4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2-ге вид., оновл. - К.: К.І.С.І, 2006. - 138 с.

 

Атласи

1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. - / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. - К.: Варта, 2006. - 217, [1] с.

2. Анатомія пам'яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. - 2-ге вид., розшир. та доповн. - Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 218 с.

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. -- Х.: Ранок, 2005. - 96 с.

 

Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. - К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. - 459 с. - (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. - Офіц. вид. - К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. - V, 74 с. - (Нормативний документ Мінпаливенерго України. інструкція).

 

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. - [Чинний від 2006-01-01]. - К.: Держспоживстандарт України 2006. - V, 231 с. - (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107- 9:2004. - [Чинний від 2005-04-01]. -- К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 181 с. - (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. - [Чинний від 2007-01-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - IV, 18 с. - (Національний стандарт України).

 

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л.]. -- Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006-.- (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5. - 2007. - 264 с.

Т. 6. - 2007. - 277 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та н.]. -- Львів: Новий час, 2003. - 160 с.

3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. -- [Суми: Унів. кн., 2003]. - 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. - Донецк: Лебедь, 2005. - 228 с.

 

Бібліографічні показчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалзованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. - Львів: Укр. технології, 2007. - 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. - Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. - 11 с. - (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

 

Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис.... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с.

 

Автореферати дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08,,Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06,,Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. - К., 2007. - 20 с.

 

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. 12.

 

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. 23 (II ч.).

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи, результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - 6. - С. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - 6. - С. 14-17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2007. - 1. - С. 39-61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - 5. - С. 12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - 1. - С. 25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. - 2007. - Т. 2, 2. - С. 13-20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. - Дрогобич, 2007. - С. 245-291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. - Х., 2007. - С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягар проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX-початок XX ст. / Д. М. Чорний. - Х., 2007. - Розд. 3. - С. 137-202.

 

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чув. - 80 Min / 700 MB. - Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. - (Бібліотека студента-медика) - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97- 2000.- Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. - К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. - (Всеукр. перепис населення, 2001). - Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека. Доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10- Міжнар. конф.,,Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник - 2003. - 4. - С. 43. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи.

Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису обов'язково використовуються для розрізнення знаків граматично приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 433 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

600 - | 548 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.