Лекции.Орг


Поиск:
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Практичне заняття

Мета заняття: закріпити й навчитися використовувати знання, отримані під час семінарського заняття, у розв’я­занні ситуаційних задач; розглянутипоняття, мету, практичне значення тлумачення кримінального закону; засвоїти види, прийоми та методи тлумачення, використовуючи конкретні приклади.

Основні поняття: тлумачення кримінального закону; суб’єк­ти тлумачення кримінального закону; способи тлумачення кримінального закону; тлумачення кримінального закону за обсягом.

Устаткування: відеофільми, логічні схеми, відеопроектор, комп’ютерні навчальні програми.

Питання до практичного заняття

 

1. Тлумачення кримінального закону: поняття та значення.

2. Види тлумачення кримінального закону.

Розв’язати задачі за темою

Кримінальний закон та інші джерела кримінального права України. Кримінальне право України.Завдання до семінарських та практичних занять / За ред. П.С. Матишевського та С.С. Яценка. – К.: Юрінком, 2002. – С. 149 – 155.

Методичні рекомендації та пояснення

 

Готуючись до практичного заняття, студенти повинні самостійно вивчити відповідну навчальну літературу. При цьому особливу увагу треба звернути на поняття тлумачення кримінального закону, його значення та види.

Під тлумаченням кримінального закону слід розуміти визначення його змісту й виявлення його точного смислу, а також з’ясування та пояснення термінів, які використовує законодавець.

Тлумачення закону зазвичай класифікують за такими критеріями, як його суб’єкт, прийоми й обсяг.

За суб’єктом тлумачення поділяються на офіційні та неофіцій-ні. У свою чергу офіційні тлумачення можуть мати такі види:

а) автентичні;

б) леґальні (офіційні);

в) судові (казуальні).

До неофіційних слід віднести:

а) доктринальні (наукові);

б) професійні;

в) буденні.

Розрізняються чотири способи (прийоми) тлумачення закону про кримінальну відповідальність:

а) граматичне (філологічне);

б) логічне;

в) систематичне;

г) історичне.

За обсягом тлумачення закону про кримінальну відповідальність поділяються на три види:

а) буквальні;

б) поширювальні;

в) обмежувальні.

Питання для самоконтролю

 

1. Що необхідно розуміти під тлумаченням кримінального закону?

2. Які існують види неофіційного тлумачення кримі­нального закону?

3. Що таке доктринальне тлумачення кримінального закону?

4. Які існують види офіційного тлумачення кримі­нального закону?

5. Що таке автентичне тлумачення кримінального закону?

6. Які існують способи тлумачення кримінального закону?

7. У яких випадках застосовується систематичне тлумачення кримінального закону?

8. У яких випадках застосовується історичне тлумачення кримінального закону?

9. Чим відрізняється поширювальне тлумачення кримінального закону від його застосування за аналогією?

 

Додаткова література

 

1. Бойцов А.И. Толкование уголовного закона // Вестник Ленинградского университета. – 1991. – № 20. – С. 97 – 109.

2. Воробей П.А., Коржанський М.Й., Щупаковський В.Н. Зав­дання і дія кримінального закону. – К.: Генеза, 1997. – 157 с.

3. Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. – СПб., 1999.

4. Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права: Учебное пособие. – Свердловск, 1972.

5. Черепенников Р.В. Некоторые вопросы грамматического толко-вания уголовно-правовых норм // Юрист. – 2005. – № 9. – С. 60 – 63.

6. Шапченко С.Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінальною кодексу України // Законодавство Ук-раїни: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 3. – С. 116 – 124.

 

Модульний контроль № 1

 

Змістовний модуль 2.

 

Тема 3: “Поняття злочину, його ознаки та класифікація”

 

 

Злочин: поняття, ознаки та види. Малозначне діяння

 

Семінарське заняття

 

Мета заняття: розглянути поняття злочину, його ознаки; визначити основні критерії класифікації злочинів і з’ясувати відмінність злочину від інших правопорушень; засвоїти поняття малозначного діяння.

Основні поняття: злочин; суспільна небезпечність; протиправність; винність; караність; класифікація злочинів; зло-чин невеликої тяжкості; злочин середньої тяжкості; тяжкий злочин; особливо тяжкий злочин; малозначність діяння.

 

Питання до семінару

 

1. Поняття, соціальна сутність і основні ознаки злочину.

2. Види злочинів.

3. Малозначне діяння.

4. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 622 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

805 - | 660 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.