Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆оғары кернеул≥ (∆ ) орауыштарды есептеу
 

∆  орауышты есептеу орам санын анықтаудан басталады.

 

Wн1=W2 Uф1/Uф2

 

∆  орауыштарының жұлдызша болып жалғанғандағы кернеуд≥ реттеуд≥ң б≥р сатысындағы орам саны

 

Wр= ∆U/Uв√3

 

ћұндағы ∆U-орауышты реттеуд≥ң б≥р сатысындағы кернеу немесе көрш≥лес тармақтардың кернеу айырмасы.

Uв-орауыштағы б≥р орам саны

∆  орауыштарының үшбұрыш болып жалғанғандағы кернеуд≥ реттеуд≥ң б≥р сатысындаңы орам саны

 

Wр=∆U/ Uв

Әдетте кернеулерд≥ реттеу сатылары және осы сатылардағы орамдар саны өзара тең болады, ал тармақтардағы орамдар саны:

≈к≥ сатылы болса:

кернеуд≥ң жоғары сатысы: Wl= Wнl+Wp

номинал кернеу≥нде: Wнl

кернеуд≥ң төменг≥ сатысы: W2=Wнl - Wp

“өрт сатылы болған кезде:

кернеуд≥ң жоғары сатысы: Wl =Wн1 +2Wp

кернеуд≥ң төменг≥ сатысы: W2 =Wн1 +2Wp

“рансформаторды есептеу барысында, реттеу тармақтарының схемасын әр студент өз ерк≥мен таңдау керек. –еттеу тармақтары схемаларының ең жи≥ қолданылатын үш түр≥ бар:

● бейтарап ≥ргес≥нде (4-а сурет)

● айналымды (4-б сурет)

● тура (4-в сурет)

“рансформатордың үш фазалары б≥рдей болғандықтан суретте б≥р фазаның ғана кеск≥н≥ көрсет≥лген.

4-сурет: “рансформаторлардың фазалық орамдардың реттеу тармақтарының схемалары

4а Ц бейтарап ≥ргес≥нде, 4б Ц айналымды, 4в Ц тура

 

“армақтарды бейтарап ≥ргес≥нде реттеу схемасында нейтрал жұлдыздың кернеу≥н алу үш≥н орауыш фазаларын сәйкестенд≥р≥п жалғанады, мысалы: X1-Y1-Z1 ; X2-Y2-Z2 ; X3-Y3-Z3; және т.б. “армақтарды бейтарап ≥ргес≥нде реттеу схемасында бес тармақ болса, б≥р≥нш≥ жалғануда ең көп орам саны (+5%), үш≥нш≥с≥нде номиналды, бес≥нш≥с≥нде ең аз орам саны (-5%) болады, ал ек≥нш≥ және төрт≥нш≥ жалғануларда сәйкес≥нше +2,5% және -2,5% орам саны болады.

“армақтарды айналымды реттеу схемасының бейтарап ≥ргес≥нде реттеу схемасынан ерекшел≥г≥ реттеу≥ш бөл≥г≥ орауыштың шет≥нде немесе бүй≥р≥нде емес,ортасында орналасады. —әйкес≥нше б≥р сатыдан ек≥нш≥ сатыға ауысқан кезде орауыштың шет≥нде немесе бүй≥р≥нде емес, ортасындағы орамдар ажыратылады. ќсы себепт≥ б≥р≥нш≥ және ек≥нш≥ ретт≥к орауыштар арасындағы магнитт≥к тепе-теңд≥к онша бұзылмайды.

“ура реттеу схемасында тармақтар фазалардың ортасында орналасады. ќрауыштардың ек≥ жағы да симметри€лы болады. ‘азалық орауыш тармақтарын өзара жалғау керект≥ кернеу сатыларын алуға болады. ј23, ¬23, —2-—3 болып жалғанған кезде б≥р≥нш≥ сатыны (+5%), ј34, ¬34, —3-—4 болып жалғанған кезде ек≥нш≥ сатыны (+2,5%), ј45, ¬45, —4-—5 Цноминалды үш≥нш≥ сатыны, ј56, ¬56, —5-—6 Ц төрт≥нш≥ сатыны (-2,5%), ј67, ¬67, —6-—7 - бес≥нш≥ сатыны (-5 %) ала аламыз.

Әдетте ∆  орауыштарында реттег≥ш тармақтар жүктеме тербелген кезде тұтынушылардағы электр энерги€сының кернеу≥н б≥р қалыпта ұстап тұру үш≥н қолданылады.“өмендетк≥ш трансформаторларда “  орауыштарда кернеуд≥ көтеру немесе төмендету керек болса, сәйкес≥нше ∆  орамдар санын азайту немесе көбейту керек.  ернеуд≥ б≥р қалыпта ұстап тұру өте қиынға түсед≥ және ұзақ уақытта талап етед≥.

∆  орауыштың би≥кт≥г≥ “  орауыш би≥кт≥г≥не тең.

∆  орауыштағы тоқ тығыздығы алдын Цала былай анықталады.

ji= 2 jорт- j1

∆  орауышы орамының қимасы

ѕ1= I1/(j1 10-6)

ќсы анықталған қима бойынша 18-кестеден сым өлшемдер≥н аламыз.

—ымның маркасы x nф1 х d1/d1, мм.

Өрнект≥ң бөл≥м≥ндег≥ оқшауланбаған, ал алымындағы оқшауланған сымның диаметрлер≥ nф1-параллель сымдардың саны.

ќрамның толық қимасы, м.кв есеб≥мен:

ѕ1= nф1 ѕ1 10-6,

“оқ тығыздығын нақтылай түссек, ј/м.кв

j1=I11

∆  орауыштың б≥р қатарындағы орамдар саны:

 

W1қатар= l1 / nф1 *d1

 

W1қатар ең жақын к≥ш≥ санға жуықталады.

∆  орауыштағы қатарлар саны

V1= W1/ W1қатар

 

V1 ең жақын бүт≥н үлкен санға жуықталады.

≈к≥ қабаттың жұмыстық кернеу≥, ¬

Uмсл= 2 W1қатар*Uв

јнықталған ек≥ қабаттың жұмыстық кернеу≥ бойынша 20-кестеден δмсл мән≥ алынады.

 

∆  орауыштың радиалды өлшем≥ а2, немесе ∆  орауыштың қалыңдығы

 

а1=[d1 V1+ δмсл (V1-1)]*10-3

 

δмсл Ц орауыштың қатарлары арасындағы оқшаулағыш кабельд≥к қағаздың жалпы қалыдығы.

∆  орауыштың ≥шк≥ диаметр≥,м

ƒ1в= ƒ+2а12*10-3

∆  орауыштың сыртқы диаметр≥, м

ƒ1в+2а1

Ѕұл өрнектердег≥ стержень мен ∆  орауыш арасындағы канал ен≥ а 01 15-кестеден алынады.

ƒср1= ƒ1в1н / 2

(14) және (15) формулалар арқылы ∆  орауышының металл массасын анықтау керек.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-22; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 643 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

498 - | 514 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.