Лекции.Орг


Поиск:
Варіанти контрольної роботи
КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Контрольні завдання

з програмою та методичними рекомендаціями для студентів заочних відділень кооперативних технікумів і коледжів

Спеціальність: 5. 03051001 Товарознавство в митній справі

 

Автор: викладач вищої

Категорії Г.В. Бабійчук

Хмельницький, 2011


Пояснювальна записка

Навчальним планом зі спеціальності 5.03051001 Това­рознавство в митній справі з дисципліни " Культурологія" передбачено виконання контрольної роботи.

Контрольні завдання розроблені відповідно до навчальної програми "Культурологія", затвердженої Укоопспілкою 02.10.03.

Контрольна робота виконується студентом-заочником пі­сля самостійного вивчення курсу «Культурологія» з метою перевірки вміння студента самостійно працювати над літерату­рою.

Контрольні завдання включають теоретичні питання, що охоплюють усі теми курсу.

Мета даних методичних рекомендацій - допомогти сту­денту розкрити зміст питань контрольної роботи.

Методичні рекомендації містять програму курсу, коротку інформацію щодо відповіді на теоретичні питання, запитання для самоперевірки, варіанти і завдання домашньої контрольної роботи.

Програмою визначаються зміст предмета і вимоги, що ставляться до студента при складанні заліку.

Мета курсу - дати студентам знання про закономірності розвитку вітчизняного та світового культурного процесу, культуру як специфічний та унікальний феномен людства.

Завдання курсу сформувати цілісне системне розуміння соціокультурних процесів,теоретично допомогти студентам зрозуміти системний підхід до аналізу культури, формувати культурні потреби молодої людини в активному використанні часу, компенсувати вплив на людину масової культури в модернізовано-технократичному світі, пробудити творче начало в людині, допомогти їй зрозуміти себе.

Завдання для виконання контрольних робіт складаються з 63 питань, що охоплюють усі теми курсу.

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею за­лежно від останніх цифр номера особової справи студента (за реєстрацією заочного відділення). У таблиці по вертикалі і гори­зонталі розміщені цифри від 0 до 9. Необхідно знайти по верти­калі передостанню цифру номера особової справи, а по горизон­талі - останню. Перетин вертикального стовпчика та горизонта­льного рядка визначає клітинку з номерами питань контрольної роботи.


Пам’ятка для студента

Дисципліна «Культурологія» являється важливою частиною гума­нітарної підготовки сучасного спеціаліста. Розширення духовного горизонту особистості і формування в певній мірі об’єктивної точки зору на сутність культури, історичний шлях культури людства і народу України, сутність глобальних та міжнаціональних культурних конфліктів, проблеми розвитку сучасної культури – основна мета цього курсу.

Культурологія – молода наука, і її статус як самостійної науки ще остається дискусійним, і те, що зараз називається цим терміном, представляє собою велику кількість різних теорій і концепцій, які намагаються зрозуміти те, що ми називаємо культурою. Тому ні фундаментальні праці навіть всесвітньо відомих вчених, а тим біль­ше підручники або посібники не дадуть Вам точних відповідей на будь-які питання про культуру – це будуть лише варіанти відповідей. Достатньо вказати на те, що існує кілька сотень визначення самого поняття «культура». Виходячи з цього, дисципліна, яка Вам пропо­ну­ється, спирається на ідеї досить обмеженого кола визнаних сучасних наукових авторитетів, які являються авторами відомих книжок, монографій та статей в сучасних «Новій філософській енциклопедії», енциклопедичних словниках з гуманітарних наук, наукових журналах з філософії, естетики, етики, соціології, а також на провідні ідеї кла­сиків культурології і деяких видатних сучасних західних вчених.

Досягнення мети дисципліни буде залежати від того, наскільки гли­боко Ви опануєте зміст категорій та понять культурології і роз­беретеся з фундаментальними ідеями класиків та сучасних видатних представників цієї науки.

Складність роботи над цією дисципліною пов’язана, перш за все, з проблемою недостатності літератури як навчальної, так і першо­дже­рел і не тільки в нашій бібліотеці, а й в міській та обласній, тому особливу увагу слід приділити ефективній праці на лекціях, тому що викладацькі розробки тем базуються на таких наукових джерелах, які у своїй більшості ще недосяжні для широкого загалу, але без використання яких розуміння культурно-історичного шляху основних світових цивілізацій буде недостатньо глибоким і сучасним.

Друга складова Вашого успіху – плідна самостійна робота над цією дисципліною.

Вивчення теорії культури та знайомство з історією культурних до­сягнень основних цивілізацій і здобутками вітчизняної культури дає можливість побачити історичний характер злетів та падінь будь-яких культур, їх певну історичну рівноцінність, об’єктивно оці­ни­ти культуру свого народу і уявити собі його місце в історії куль­тури людства. Це знання позитивно впливає на духовний світ людини, породжуючи повагу як до своєї, так і до будь-якої культури, а, зна­чить, і до іншого народу; породжує терпимість та розуміння мислен­ня представників інших культур і дає право на таке ж взаємо­розу­міння і відношення з боку представників інших етносів і культур до себе.

Вивчення цієї дисципліни допоможе у певній мірі зрозуміти сут­ність культурних конфліктів, які існували між народами СРСР, та які виникли сьогодні із конвергенції колишнього соціалізму та су­час­ного капіталізму на теренах минулих соціалістичних держав, які пе­реживають складні процеси цивілізаційної трансформації, а також усвідомити глибину культурної кризи і проблем, пов’язаних з процесом глобалізації економіки у сучасному світі.

 


Порядок виконання роботи

 

1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, озна­йомитися з тематичним планом, потім за таблицею варіантів ви­значити питання своєї контрольної роботи.

2. Знайти сторінку з питанням і уважно прочитати зміст теми програми, з якої визначено питання, ознайомитися з мето­дичними рекомендаціями до цього питання.

3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методич­них рекомендацій, знайти за кодом літературу, яку можна вико­ристовувати при розкритті питання (дозволяється використову­вати іншу літературу за умови, що вона відповідає змісту питан­ня і є сучасною).

4. Ознайомитися з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотри­муватися таких вимог:

1) контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

2) контрольна робота має бути виконана українською мо­вою, особисто; сторінки слід пронумерувати, на кожній сторінці слід залишати поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;

3) правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються назва дисципліни, прізвище, ім'я та по батькові, група, курс, на­вчальний заклад, номер особової справи;

4) вказати номер варіанта;

5) номери і назви завдань вказуються безпосередньо пе­ред їх виконанням;

6) назву кожного питання підкреслити;

7) відповідь на кожне наступне питання повинна почина­тися з нової сторінки;

8) відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил або кульковою ручкою, скорочення слів не допускаються, крім загальноприйнятих;

9) наприкінці роботи наводиться перелік використаної лі­тератури (відповідно до вимог щодо оформлення переліку вико­ристаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис, а також залишається дві-три чисті сторінки для написання рецен­зії;

10) обсяг роботи повинен становити 22 - 25 сторінок (у зошиті) або до 12 сторінок комп'ютерного набору у форматі А4 (Word 14)

11) до роботи додається заповнений бланк, що висилається навчальним закладом, із зазначенням прізвища, імені та по батькові студента, шифру, назви дисципліни, номера контроль­ної роботи.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№ теми Назва теми Кількість годин Номери питань
  Діяльнісний підхід у культурології   1-5
  Культура та природа   6-8
  Культура та цивілізація   9-22
  Еволюція культури   23-30
  Культурний простір та зв’язки   31-45
  Компаративний аналіз культур   46- 53
  Контекстуалізація   54 - 58
  Ідея прогресу   59 - 60
  Етнічні культури в умовах глобалізації   61 - 63
  Разом    

 

 


Варіанти контрольної роботи

 

А Б Остання цифра номера особової справи студента  
                   
Передостання цифра номера особової справи                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 


Питання з культурології,

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 416 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

573 - | 581 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.