Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“апсырма. —ақтандырудың түрелер≥ (2сағ).
—ақтандыру түрлер≥. —ақтандырудың ж≥ктелу≥. ћ≥ндетт≥ сақтандыру түрлер≥, олардың арақатынасы. ћ≥ндетт≥ медициналық сақтандыру. ≈р≥кт≥ сақтандыру түрлер≥..

∆еке басты сақтандыру. Өм≥рд≥ сақтандыру. ћүл≥кт≥ сақтандыру. ≈ңбекке қаб≥лет≥кт≥ сақтандыру.  өл≥кт≥ сақтандыру. ∆ауапкерш≥л≥кт≥ сақтандыру. “асымалдауды сақтандыру. Әлеуметт≥к сақтандыру.

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. —туденттер сабақ басталғанға дей≥н ∆еке табыс салығықызмет≥ және Қазақстандағы ∆еке табыс салығын есептеу механизм≥н б≥лулер≥ ти≥с.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2 нег. [53-61], 3 қос. [11-19]

“апсырма. Қайта сақтандыру (2сағат).

Қайта сақтандырудың түс≥н≥г≥. Қайта сақтандырудың экономикалық мән≥ және мазмұны. Қайта сақтандырудың объект≥с≥. Қайта сақтандырудың мөлшерлемес≥. Қайта сақтандырудың тәрт≥б≥. Қайта сақтандырудың қолдану ерекшел≥ктер≥.

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. ∆ер қойнауын пайдаланушылардың салығы мен арнайы төлемдер ұғымдарымен, түрлер≥н талдау қажет.

Ұсынылатын әдебиеттер: 6 нег. [23-31]

“апсырма. —ақтандыру жүйес≥н ұйымдастыру (2сағ).

Қазақстандағы сақтандыру жүйес≥н≥ң қалыптасуы. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыру ұйымдастыру қажетт≥г≥. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыру ұйымдастыру мағынасы. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыруға сипаттама.

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. Ѕа€ндаманы талқылау: Әлеуметт≥к сақтандырудың пайда болу тарихы. —абақ ба€ндаманы талқылау нысанында өтк≥з≥лед≥. —туденттер алдын ала сақтандырудың нег≥зг≥ ұғымдарымен танысулары ти≥с.

Ұсынылатын әдебиеттер: 6 нег. [23-31]

“апсырма. —ақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын құру (2сағат).

Қазақстан –еспубликасының сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥. Қазақстан –еспубликасының сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау үш≥н қажетт≥ құжаттар мен шарттар. Қазақстан –еспубликасының қайта сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥. Қазақстан –еспубликасының қайта сақтандыру ұйымдарын үш≥н қажетт≥ құжаттар мен шарттар.

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. —ақтандыру ұйымдарын құру ерекшел≥ктер≥н б≥лу. —ақтандыру механизм≥н б≥лу. —ақтаныдыру түрлерм≥н танысу қажет

Ұсынылатын әдебиеттер: 5 нег. [43-56], 21 қос. [16-25].

“ақырып. —ақтандыру кел≥с≥м≥ (2сағат).

—ақтандыру кел≥с≥м≥н≥ң қажетт≥г≥. —ақтандыру кел≥с≥м≥н≥ң экономикалық мән≥. —ақтандыру кел≥с≥м≥н≥ң қолдану ерекшел≥ктер≥. —ақтандыру кел≥с≥м≥н жасаушы тараптар. —ақтандыру кел≥с≥м≥н жасаушы тараптардың м≥ндеттер≥ мен құқықтары.

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. —абақ басталғанға дей≥н студент нег≥зг≥ терминдер және ұғымдармен танысу сақатандыру кел≥с≥м≥. “алқылауға арналған тақырып: Қазақстандағы сақтандырудың дамуы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 5 нег. [43-56], 21 қос. [16-25].

“ақырып. —ақтандыру тарифтер≥ (2сағат).

—ақтандыру тарифтер≥н құрудың қажетт≥г≥. —ақтандыру тарифтер≥н құрудың мән≥. —ақтандыру тарифтер≥н құрудың м≥ндеттер≥. —ақтандыру тарифтер≥н≥ң мөлшер≥н анықтау тәрт≥б≥..

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. —абақ басталған дей≥н студент төмендег≥ ұғымдармен танысулары ти≥с: сақтандыру тарифтерн≥ң дамуына талдау жасау.

Ұсынылатын әдебиеттер: 12 нег. [11-19].

“ақырып. —ақтандыру жарнасы. (2сағат).

—ақтандыру жарнасының мән≥. —ақтандыру жарнасының түрлер≥. —ақтандыру жарнасының мазмұны. —ақтандыру жарнасының қолдану а€сы. —ақтандыру жарнасының ерекшел≥ктер≥. —ақтандыру жарнасының төлеу нысандары.

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. —тудент сабақ басталған дей≥н сақтандыру жарнасының ұғымын б≥лулер≥ ти≥с. –ольд≥к ойын: сақтандырушы және сақтанушы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [100-119], қос. [9-12].

“ақырып. Әлеуметт≥к сақтандыру (2сағат).

Әлеуметт≥к сақтандырудың экономикалық мазмұны. Әлеуметт≥к сақтандырудың қажет≥г≥. Әлеуметт≥к сақтандырудың объект≥с≥. Әлеуметт≥к сақтандырудың қолдану механизм≥. Әлеуметт≥к сақтандырудың тәрт≥б≥.

Өтк≥зу формасы - п≥к≥рталас

Әд≥стемел≥к ұсыныс. ћагистрант сабақ басталған дей≥н әлеуметт≥к сақтандыру ұғымын б≥лулер≥ ти≥с. –ольд≥к ойын: сақтандырушы және сақтанушы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [100-119], қос. [9-12].

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 727 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

601 - | 537 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.