Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ЅӨл≥м 1. ѕӘн бойынша √лоссарий
ѕедагогика және психологи€ї мамандықтарына арналған

Ђ ѕедагогиканы оқыту әд≥стемес≥ї пән≥н≥ң

ќҚ”- Әƒ≤—“≈ћ≈Ћ≤   ≈Ў≈Ќ≤

 

 

 

ќҚ”-Әƒ≤—“≈ћ≈Ћ≤  ћј“≈–»јЋƒј–

 

—≈ћ≈…-2013

 

 

ћазмұны

 

1 √лоссарий..........................................................................................................

2 ƒәр≥стер.............................................................................................................

3 “әж≥рбиел≥к сабақтар....................................................................................

4  урстық жұмыстар мен дипломдық жоба...............................................

5 —туденттерд≥ң өзд≥к жұмысы........................................................................

 

√Ћќ——ј–»…

ЅӨЋ≤ћ 1. ѕӘЌ Ѕќ…џЌЎј √Ћќ——ј–»…

јвторитарлық қарым-қатынас -мұғал≥мн≥ң оқушылар п≥к≥р≥мен санаспай,қызығушылықтарын ескермей шеш≥м қабылдауы,тек өз≥н≥ң айтқанын орындауға бағытталуы.

јксиалды қарым-қатынас -ақпаратты б≥р адамнан ек≥нш≥ б≥р адамға жетк≥зу процес≥ (мұғал≥м және жеке б≥р оқушы арасындағы қатынас).

јксиологи€ (грек т≥л≥н≥ң Ђах≥аї - құндылық және Ђlogosї-≥л≥м) - құндылықтардың табиғаты жайлы және дүниедег≥ құндылықтар жүйес≥ туралы философи€лық ≥л≥м.

јнтипати€ -адамда басқа б≥р адам туралы тер≥с көзқарастың қалыптасуы,оны жақтырмауы.

Әлеуметт≥к фрустраци€- адамдардың болашақтың белг≥с≥зд≥г≥не алаңдаушылығы,мақсатқа жете алмауындағы торығып күйзелу≥,жеке тұлғаның өз≥н дәрменс≥з,ешк≥мге қажетс≥з сез≥ну≥,балалар мен ересектерд≥ң әлеуметт≥к қорғаныссыздығынан абыржуы,уайымға салыну си€қты психологи€лық жағдайы.

¬ербальды қарым-қатынас -б≥р адамнан ек≥нш≥ адамға не болмаса б≥р топ адамдар арасындағы сөз арқылы ақпараттармен алмасу процесс≥.

¬ербальсыз қарым-қатынас - мимика,ым-ишара,пантомима (дене қозғалысы,қол қимылдары) арқылы жасалатын сөзс≥з қарым қатынас.

√уманизм -адам тұлғасын ең жоғарғы құндылық рет≥нде қабылдауға нег≥зделген көзқарастар жиынтығы;тұлғаның құқығы мен бостандығын қорғауға бағытталған жане тұлғаның жан-жақты үйлес≥мд≥ дамуын қарастыратын ≥л≥м.√уманизм-адамның өм≥рл≥к ұстанымы,ол адамның адами қасиеттер≥н сақтап қалуға,тек жағымды,жақсы ≥стерге бағыттайды.

ƒаралылық - адамды басқа адамдардан ерекшел≥нд≥р≥п тұратын айрықша қасиеттер≥,ешк≥мге ұқсамастығы,оның қайталанбастығы.

ƒемократиалық қарым-қатынас - оқушы б≥л≥мд≥ ≥здест≥руде қарым-қатынаста тең құқылы субьект рет≥нде қарастырылады.ќқушылар мен мұғал≥м ынтымастық қарым-қатынаста болады.

∆еке тұлға -индивидт≥ң әлеуметт≥к маңызды сапалар жүйес≥,оның әлеуметт≥к құндылықтарды меңгеру≥ және сол құндылықтарды меңгеру≥ және сол құндылықтарды ≥ске асыру қаб≥леттер≥.∆еке тұлға рет≥нде адам өз≥н≥ң санасының даму деңгей≥мен,өз санасын қоғамдық санамен сәйкестенд≥ру≥мен сипатталады.∆еке тұлға-қоғамдық мән≥ бар адам. ез келген адам өм≥рге индивид болып кел≥п,тек саналы қоғамдық және еңбек ≥с-әрекеттер≥ арқылы ғана жеке тұлғаға айналады.

»ндивид - адамды адамзат тұқымының жеке б≥р өк≥л≥ рет≥нде,биологи€лық т≥рш≥л≥к иес≥ рет≥нде қарастыратын ұғым. »ндивид-жекел≥к,€ғни көп адамдардың б≥реу≥.

ѕедагогика Ц адам тәрбиес≥ жайлы ғылым.

ѕедагогикалық үрд≥с- оқу мен тәрбие б≥рл≥г≥ арқасында орындалатын б≥л≥мдену мақсатынан оның нәтижес≥не қарай болған ≥с-әрекет,≥лгер≥ қозғалыс.

Құндылық Ц кез келген индивид, топ, ұжым, этнос, т.б. үш≥н өм≥рл≥к маңызы жоғары материалдық немесе рухани нысаналар.

Өз≥н-өз≥ тәрбиелеу - өз≥нд≥к адамгерш≥л≥к сапаларды қалыптастыру бойынша тұлғаның саналы ≥с-әрекет≥,б≥р мақсатқа сәйкес адамның өз тұлғасын өз≥ қалыптастыруы.

Ўығармашылық Ц жаңа сапалы материалдық және рухани құндылықтарды жасаудағы адамның ≥с-әрекет≥.

ѕрофессиограмма Ц маманның кәс≥би да€рлығына қойылатын талаптар жүйес≥; мұғал≥мн≥ң, оқытушының, сынып жетекш≥с≥н≥ң, педагогтың идеалды үлг≥с≥, эталоны, модел≥.

ѕедагогикалық парадигма деген≥м≥з нақты педагогикалық м≥ндеттерд≥ шешудег≥ үлг≥,стандарт,модель рет≥нде ұстанатын, нег≥зг≥ қалыптасып қалған ғылыми жет≥ст≥ктер,әд≥стер,теори€лар,көзқарастар жүйес≥.

ѕедагогикалық ≥с-әрекет -педагогикалық процесте жас ұрпақты оқытып,тәрбиелеп,дамытуға,өздер≥н өздер≥ ≥ске асыруға және ерк≥н шығармашылық тұрғыдан өздер≥н таныта алуларына қолайлы жағдай жасауға бағытталған кәс≥би ≥с-әрекет.

–ефлекси€ Ц адамның өз≥н-өз≥ зерттеу≥, түс≥ну≥, өз≥н басқалардың қалай қабылдайтаны жайлы өз≥н бағалауы.

—импати€ Ц б≥р адамның ек≥нш≥ адамға оң,жағымды көзқарасының қалыптасуы.

Ёмпати€ Ц мұғал≥мн≥ң оқушылардың психикалық жағдайын, көң≥л-күйлер≥н түс≥ну≥, өз≥н басқа адамның орнына қо€ алуы.

ѕерцептивт≥ қарым қатынас Ц басқа адамның ≥шк≥ жан дүниес≥н сез≥не алу (perceptio Ц қабылдау,сез≥ну).

–етиалды қарым қатынас Ц ақпаратты б≥р адамнан б≥р топ адамға жетк≥зу процес≥ (мұғал≥м және сынып оқушылары арасындағы қатынас).

»нтерактивт≥ қарым қатынас Ц адамдардың өзара тығыз әрекетте болуларын, тығыз байланыста,көпш≥л≥к ≥ш≥нде жұмыс ≥стей алуға бей≥мделу≥не бағытталған қарым-қатынас.

Қарым-қатынас -өзара ≥с-әрекеттер қажетт≥л≥ктернен туындайтын және ақпараттармен алмасу,адамды адам қабылдау,түс≥нуд≥қамтитын адамдар арасындағы байланыстарды орнату және дамытудың күрдел≥ процес≥.

ƒ≥л (менталитет) - тұлғаның, адамдар тобының немесе белг≥л≥ б≥р социум дүниетанымның, дүниеге деген көзкарастарының және м≥нез-құлықтарының терең жатқан нег≥здер≥ болып табылатын мәдениетт≥ң мазмұны. ћәдениеттану және философи€лық әдебиеттерде д≥л белг≥л≥ б≥р кезеңдег≥, географи€лық аймақтағы және әлеуметт≥к ортадағы адамдар қауымы көзқарастарының, сез≥мдер≥н≥ң жиынтығы, тарихи және әлеуметт≥к үрд≥стерге ықпал етет≥н қоғамның ерекше психологи€лық салты рет≥нде түс≥нд≥р≥лед≥. ƒ≥л - рухани кұбылыс.

ѕедагогикалық жүйе - жеке, дара тұлғаны жет≥лд≥руге, қалыптастыруға бағыттау мен белг≥л≥ б≥р мақсатқа жету жолындағы арнайы педагогикалық ықпалды ұйымдастыруға қажетт≥ өзара байланысқан әд≥стерд≥ң, құралдарының жиынтығы.

Ѕ≥л≥м беру процесс≥ - мұғал≥мнен, оқытушыдан балаға, студентке ақпаратты жетк≥зу.

ѕедагогикалық шығармашылық - мұғал≥мн≥ң, өз ≥с≥н сүй≥п, оған барлық ынта-ықыласымен к≥р≥с≥п, әр шәк≥рт≥н≥ң жан-жақты дамыған тұлға болып қалыптасуына неғұрлым ти≥мд≥, қолайлы жағымды жағдай жасай алуы.

ѕрофессиограмма - мұғал≥мн≥ң, оқытушының, сынып жетекш≥с≥н≥ң, педагогтың идеалды үлг≥с≥, эталоны, модел≥.

Әм≥рш≥л-әк≥мш≥л(авторитарна€) педагогика - көзс≥з бағыну тәрбиес≥н алға тартқан педагогика.

≤зг≥л≥кт≥ (гуманистическа€) педагогика Ц шәк≥ртт≥ педагогикалық үрд≥ст≥ң субъект≥ рет≥нде танып, адам менмдам арасындағы қатынасты ұлықтай б≥лген педагогика.

ƒарынды балалар Ц жалпы және арнайы дарындылығын (музыкаға, сурет салуға,техникаға т.б.) байқатқан балалар.

ќқу Ц оқушының алдағы ≥с-әрекет≥ үш≥н б≥л≥м, б≥л≥к, дағдылары мақсатты түрде меңгеру процес≥.

ƒӘ–≤—“≈–

ЅӨЋ≤ћ 2. ƒӘ–≤— “јҚџ–џѕ“ј–џ ∆ӘЌ≈ ќЌџ ∆ј«”Ғј Әƒ≤—“≈ћ≈Ћ≤  ЌҰ—Қј”

ћақсаты: студенттерд≥ курс бойынша ти≥ст≥ теори€лық б≥л≥мдер≥н қамтамасыз ету

ћ≥ндеттер≥:

- Әр тақырыпты меңгерту барысында жүйел≥ б≥л≥м беру;

- Әр тақырып бойынша нег≥зг≥ ұғымдармен таныстыру және меңгерту;

- ѕәнге қызығушылығын арттыру және өзд≥г≥нен жұмыс ≥стей б≥луге үйрету.

ƒәр≥с -жоғары оқу орындарындағы оқытуды ұйымдастырудың нег≥зг≥ формасы.

ќл студенттерге олар үш≥н жаңа ақпараттарды беруге ти≥мд≥.

ƒәр≥с студенттерд≥ң пәнге деген қызығушылығын арттырады, алынған б≥л≥мд≥ практикалық м≥ндеттерд≥ шешуде қолдануға көмектесед≥.

ƒәр≥с - студенттерге өзд≥г≥нен терең б≥л≥м алуға ≥зден≥с туғызады.

ƒәр≥с сабағын тыңдау және жазуға да€рлық:

- —абаққа кеш≥кпең≥з;

- ƒәр≥с дәптер≥ң≥зд≥ және қаламыңызды ұмытпаңыз.

- ƒәр≥с барысында мәт≥нд≥ қалмай жазып отыруға талпыныңыз.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1823 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1539 - | 1350 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.