Завдання та порядок виконання. 2.1 Вивчити навчальний матеріал та підготувати відповіді на контрольні питання.
Лекции.Орг

Поиск:


Завдання та порядок виконання. 2.1 Вивчити навчальний матеріал та підготувати відповіді на контрольні питання.
2.1 Вивчити навчальний матеріал та підготувати відповіді на контрольні питання.

2.2 Скласти схему алгоритму рішення задачі за варіантом завдання.

 

3 Контрольні питання

3.1 Дайте визначення двовимірного масиву.

3.2 Опишіть алгоритми введення та виведення двовимірних масивів.

3.3 Які операції повинні бути у схемах обробки двовимірних масивів?

3.4 Які характеристики мають двовимірні масиви?

3.5 У чому складається особливість організації циклу при обробці двовимірних масивів?

3.6 Опишіть правила організації вкладеного циклу з урахуванням порядку перебору елементів матриці.

3.7 Як організувати виведення нижньої трикутної матриці в узвичаєному вигляді?

3.8 Як організувати виведення верхньої трикутної матриці в узвичаєному вигляді?

3.9 Як організувати виведення матриці розміром HхМ елементів в узвичаєному вигляді?

3.10 Описати реалізацію прийомів накопичення суми та добутку, запам’ятовування результатів, знаходження найбільшого та найменшого елемента у двовимірному масиві.

 

4 Зміст звіту

4.1 Номер роботи, її назва, визначення мети.

4.2 Короткі відповіді на контрольні запитання.

4.3 Алгоритм та його короткий опис.

4.4 Висновки по роботі.

 

5 Навчальний матеріал

Двовимірний масив характеризується ідентифікатором, який має два виміри (індекси), і числом значень у кожному вимірі (верхньою межею кожного індексу). Положення елемента в двовимірному масиві визначається індексами. Один вказує на номер рядка, а другий - на номер стовпчика, на перетині яких розташовується елемент. Тобто елемент двовимірного масиву A представляється ідентифікатором A(i,j), де

i - номер рядка масиву A;

j - номер стовпчика масиву A.

Розмір масиву (кількість елементів масиву) – добуток числа рядків на число стовпчиків масиву, тобто для масиву A(10,5) його розмір складає 50.

Порядок введення елементів двовимірного масиву (за рядками чи за стовпчиками), якщо він не пов'язаний з обробкою масиву, байдужний і організується за допомогою вкладеного циклу за будь-яким порядком проходження параметрів зовнішнього і внутрішнього циклів по i та j . При обробці двовимірного масиву, а також при введенні, пов’язаним з обробкою, порядок проходження параметрів зовнішнього і внутрішнього циклів по i та j визначається умовами задачі.

При виведенні двовимірного масиву за параметр зовнішнього циклу приймається I (фіксується значення I та виводяться елементи рядків у внутрішньому циклі, змінюючи значення J).

Приклад: Із матриці А(10,5) вивести на друк додатні елементи.

Схема алгоритму наведена на рис.1.

Щоб скоротити обсяг алгоритму, введення елементів матриці A(I, J) та їх обробка об'єднані. Пропонується наступний порядок виконання вкладеного циклу. У зовнішньому циклі задається параметр циклу І, який дорівнює 1. Так як І<10, то виконуються всі операції, що входять в даний цикл. Першою такою операцією є заголовок внутрішнього циклу, де параметру J задається значення 1, а потім вводиться значення елементу масиву А(1,1). Далі виконується перевірка умови А(1,1)>0. Якщо умова виконується, то збільшується значення лічильника К на 1 і виводиться значення елемента А(1,1); якщо умова не виконується, то виконується перехід на продовження внутрішнього циклу J = 2,3,4,5. Після закінчення внутрішнього циклу у зовнішньому циклі І приймає значення 2 і знов повторюється внутрішній цикл п’ять разів. Після 10 - кратного виконання зовнішнього циклу виконується перехід на блок “кінець”.


 

 


6 Варіанти індивідуальних завдань

Розробити схему алгоритму обробки двовимірного масиву відповідно до заданого варіанта.

1. Визначити суму і число додатних елементів кожного стовпчика матриці А(5,6).

2. Визначити добуток від’ємних елементів, розташованих у рядках з непарними номерами і максимальний елемент рядка 3 для матриці А(7,5).

3. Визначити суму і число елементів матриці А(6,6), що знаходяться під головною діагоналлю.

4. Визначити суму і число додатних елементів матриці С(7,7), що знаходяться над головною діагоналлю.

5. У матриці А(7,7) змінити місцями елементи, розташовані у верхній і нижній чвертях, обмежених головною і побічною діагоналями (за винятком елементів, розташованих на діагоналях).

6. У матриці А(7,7) змінити місцями елементи, розташовані в лівій і правій чвертях, обмежених головною і побічною діагоналями (за винятком елементів, розташованих на діагоналях).

7. Знайти в кожному рядку матриці А(11,7) максимальний і мінімальній елементи і помістити їх на місце першого та кінцевого елементів рядку відповідно.

8. Для матриці А(6,7), складеної з цілих чисел, знайти для кожного рядку число елементів, кратних п’яти, і найбільший із отриманих результатів.

9. Знайти в кожному рядку матриці А(15,15) найбільший елемент і змінити його місцями з відповідним елементом головної діагоналі.

10. Для матриці розміром NxN заповнити одиницями нижню половину, включаючи середній рядок, якщо N-непарне, за винятком елементів, розташованих справа від головної діагоналі.

11. Визначити різницю між середнім арифметичним додатних і від’ємних елементів стовпчиків із непарними номерами матриці А(7,10).

12. Упорядкувати за зростанням елементи кожного рядка матриці А(10,7).

13. Для матриці А(14,7) обчислити суму елементів кожного рядка матриці. Результати розташувати за убуванням.

14. Для матриці розміром NxN заповнити одиницями ліву половину, за винятком елементів, розташованих справа від побічної головної діагоналі.

15. Обчислити добуток сум елементів головної і побічної діагоналей квадратної матриці розміром NxN.

16. Для матриці розміром NxN заповнити одиницями верхню половину, за винятком елементів, розташованих справа від побічної діагоналі.

17. Для матриці розміром NxN переставити місцями елементи головної і побічної діагоналі.

18. Для матриці розміром NxN заповнити одиницями верхню половину, за винятком елементів, розташованих зліва від головної діагоналі.

19. Задано матрицю А(10,10). Записати її в масив В(10,10) так, щоб стовпчики матриці А були рядками в матриці В.

20. Для матриці розміром NxN заповнити одиницями праву половину, включаючи середній стовпчик, якщо N - непарне, за винятком елементів, розташованих зліва від головної діагоналі.

21. Обчислити середнє арифметичне додатних елементів для матриці А(10,10).

22. Обчислити і запам'ятати кількість від’ємних елементів кожного стовпчика матриці А(10,10). Вивести на друк отримані данні.

23. Ввести початкові данні в перші 5 рядків і перші 4 стовпчики матриці А(6,5). Обчислити середнє арифметичне значення елементів кожного рядку і записати його в 6-ий рядок. Надрукувати отриману матрицю в узвичаєному вигляді.

24. Знайти найбільший елемент матриці А(10,10), що знаходиться над головною діагоналлю.

25. Для матриці A(10,10), складеної з цілих чисел, знайти для кожного стовпчика число елементів, кратних трьом, і найбільший з отриманих результатів.

26. Для матриці А(10,10) обчислити суму елементів кожного стовпчика матриці. Результати розташувати за убуванням.

27. Знайти в кожному стовпчику матриці А(15,15) найбільший і найменший елементи і змінити їх місцями. Отриману матрицю вивести на друк в узвичаєному вигляді.

28. Знайти в кожному стовпчику матриці А(10,10) найбільший елемент і змінити його місцями з елементом головної діагоналі.

29. Знайти стовпчики з найбільшою і найменшою сумою елементів матриці А(12,9).

30. Записати на місце від’ємних елементів квадратної матриці одиниці, а на місце додатних – нулі. Вивести на друк верхню трикутну матрицю в узвичаєному вигляді.

31. Упорядкувати за зростанням елементи кожного стовпчика матриці А(9,11).

32. Задано матрицю А(10,10). Записати в масив В елементи її головної діагоналі. Отриманий масив вивести на друк.

 
 

РОБОТА №14

ПРОЕКТУВАННЯ АЛГОРИТМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДПРОГРАМ

 

1 Мета роботи

Набуття навичок проектування алгоритмів задач з використанням функцій, що визначаються користувачем, поняття процедури та параметрів підпрограм.

 

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 223 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.