Лекции.Орг


Поиск:
Ломов Б.Ф. Психология в системе научного знания (7,с.39-50).
2.Ярошевський М.Р. Категоріальний апарат психології (7,с.25-39).

Психологічні задачі:

1.Поясніть вислови «Душа болить», «Душевна людина».

2. На тлі інших наук психологія виглядає досить дивно. Зрозуміло, що вона прагне вивчати об'єктивні закони, яким підкоряються психічні явища. Інакше кажучи, вона досліджує те,, що існує поза суб'єктом і незалежно від нього. Але не можна не бачити, що носієм психічних явищ усе-таки виступає окремий суб'єкт. Саме тому психічні явища є суб'єктивними, тобто такими, які протиставляються об'єктивним. Отже, виникає парадоксальна ситуація: психологія прагне підвести об'єктивну базу під те, що за своєю суттю є суб'єктивним. Що ж насправді вивчає психологія?

3.Психологія виокремилась у самостійну науку лише тоді, коли філософія, з одного боку, і природознавство, з іншого, зіткнулися з особливою — психічною реальністю. Підходи і методи кожної з них виявилися непридатними, щоб пояснити її природу й сутність. Що це за реальність? Які її характерні ознаки?

4.Якщо людина розповідає про свої хворобливі відчуття, то перед лікарем розкриваються тільки суб’єктивні переживання хворого. Якщо досліджується її тілесний стан, то тим самим розкривається об’єктивна картина хвороби. Чому неможливе протиставлення суб’єктивних та об’єктивних даних?

5.Випишіть слова, які позначають психічні явища:

Сльози, нервовий процес, мислення, пам'ять, сон, сміх, інформація, дихання, воля, страх, любов, віра, знання, відчуття, серцебиття, інстинкт, біотоки мозку, аналізатор, слух, розум, сприймання, інтерес, біль, співчуття, подразнення, чутливість.

6.Наведіть приклади життєвих та професійних ситуацій, в яких виникає необхідність у психологічних знаннях.

Теми рефератів та повідомлень:

1.Наукова психологія у моєму житті.

2.Роль психології в оптимізації професії педагога.

3.Психологія майбутнього.

Тестовий контроль знань

1.В якому варіанті вказані тільки психічні явища?

А) наполегливість,гордість,запам’ятовування, аналіз, воля, тривожність, уміння;

Б)забування,міркування, мелодія, інтерес, здібності, прагнення;

В)біль, уміння, розуміння, рух, шепотіння, впертість, думка;

Г)напруга, активність,апетит, сльози, синтез, апперцепція;

Д) музика, зацікавленість, любов, радість, крик, висновок.

2.До яких явищ належать відчуття, сприймання, запам’ятовування, мислення?

А) психічні стани;Б) риси особистості;В) пізнавальні процеси;Г) регуляторні процеси;

Д) психічні властивості.

3. Такі прояви психічної діяльності, як збентеження, спокій, схвильованість, байдужість належать до яких психічних явищ?

А) пізнавальні процеси;Б)психічні властивості;В) психічні процеси;Г) психічні стани;

Д) риси особистості.

4. Сталі психічні якості індивіда, що виробилися у процесі тривалої психічної діяльності – це:

А) риси особистості;Б) психічні процеси;В) психічні функції;Г) риси особистості;

Д) психічні властивості.

5.Визначення психології як самостійної науки було пов’язане:

А) зі створенням спеціальних науково – дослідних закладів;

Б) з виходом трактату Аристотеля «Про душу»;

В) з виокремленням психології з філософії;

Г)з розвитком емпіричної психології;

Д) з відкриттям рефлекторної природи психіки.

6.Особливе становище психології пояснюється:

А) існуванням різних поглядів на природу психіки;

Б) труднощами фіксації проявів психіки;

В) значною кількістю психічних явищ;

Г) злиттям об’єкту і суб’єкту пізнання;

Д) різноманітністю психічних явищ.

7. В якому варіанті перелічені специфічні ознаки психічної реальності:

А) просторова протяжність, можливість безпосереднього дослідження, залежність від оточуючого світу;

Б)неможливість бути сприйнятими через посередництво органів чуття, підвладність безпосередньому спогляданню тієї особи, яка переживає психічні явища;

В) можливість сприйняття великою кількістю споглядачів, пізнання шляхом внутрішнього досвіду;

Г) збіг із фізіологічним носієм, залежність від будови тіла, просторова протяжність;

Д) залежність від оточуючого світу, залежність образу від подразника.

 

Тема 2: Методологічні основи психології (4г.)

План:

1.Принципи психологічної науки.

2.Методи науково – психологічних досліджень.

3.Місце психології в системі наук.

4.Галузі психології.

5.Напрями сучасної психології.

Література:

1. Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001.– С.24-48.

2. Загальна психологія: підручник / Ред. С.Д. Максименко. - 3-е вид., перероб. і доп. - Вінниця: Нова книга, 2006.- С.31-80.

3. Макарова Л.П Загальна психологія: метод, розробки семінарських занять: Навч. Посібник / Л.П. Макарова.-К.:ЦНЛ,2005.- С.12-25.

4. Огороднійчук З. В. Загальна психологія. Практикум: навч. Посібник / З.В. Огороднійчук. – К.:Рогова – Н, 2010. – С.18-51.

5. Психологія: Навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – С.14-26.

6. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов,. В.В. Рибалка, П. А. Гончарук. – К.: Либідь, 2003. – С.50-75.

7. Сердюк Л.З. Психологія: Навч. Посібник / Л.З. Сердюк.-К.: Ун-т Україна, 2005.- С.27-43.

8. Цимбалюк І.М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – С.36-52.

Альтернативні запитання:

1.Що дає дослідникові керування в пізнанні психічних явищ принципами детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку психіки в діяльності?

2.Чому принципи психологічної науки допомагають правильно розуміти природу психіки?

3.Чим методи психології відрізняються від методів інших наук?

4.Чи згодні ви з думкою, що неспроможність самоспостереження як методу наукового дослідження виявляється тільки в суб'єктивізмі тлумачення його результатів?

5.Які галузі психологічної науки найбільше пов’язані з вашою майбутньою професією?

6.Чи можна скласти уявлення про людину, виходячи лише з її власних характеристик про себе?

7.Чи слушна думка, що експеримент як метод може бути застосований для дослідження будь-яких психічних явищ?

8.Чи можна за допомогою методу тестів досліджувати психологічні закономірності?

9.Чому релігійні люди рідше звертаються до психотерапевта?

10.Як можна перевірити справедливість твердження У. Шиллера: «Я кращий, ніж моя репутація»?

11.Чи згодні ви з прислів’ям: «Щоб впізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти»?

Психологічні задачі:

1.Людина не народжується наділеною історичними досягненнями людства. Досягнення розвитку людських поколінь втілені не в ній, не в її природних задатках, а в навколишньому світі — у великих творіннях людської культури. Тільки в результаті процесу привласнення людиною цих досягнень, що триває впродовж її життя, вона набуває справді людських властивостей і здібностей.

Що це за напрям? Яке місце він посідає в системі психологічного пізнання?

2.Один вчений висловив провідну ідею своєї теорії в афористичній формі: "Чи сміється дитина, дивлячись на іграшку, чи посміхається Гарібальді, коли зазнає переслідувань за надмірну любов до батьківщини, чи тремтить дівчина, вперше думаючи про кохання, чи пізнає Ньютон світові закони і записує їх на папері — всюди завершальним фактом є м'язовий рух". Про яку теорію йдеться? Яке місце вона посідає в історії психології?

3.Упродовж значного періоду своєї історії психологія розглядала психіку як замкнене у собі явище. Зрештою, такий підхід почав гальмувати подальший розвиток науки, тому потрібні були тривалі пошуки в галузі методології психології, щоб подолати його.3 яким пояснювальним принципом психології пов’язані ці пошуки? Що він дає психології?

4.Які галуззі психології розв’язують наступні задачі:

-оцінити ефективність впливу телепередач на глядачів;

-встановити причини злочинності серед молоді;

-з’ясувати умови ефективного запам’ятовування інформації;

-з’ясувати психологічні причини аварійності на виробництві;

-розробити методи роботи з людьми похилого віку;

-встановити рівень психічного розвитку дитини;

-виділити основні умови розвитку здібностей;

-з’ясувати причини неуспішності школярів;

-з’ясувати психологічні особливості людей різної статі;

-встановити ефективність реклами;

-оцінити ефективність національної політики.

Теми рефератів та повідомлень:

1.Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки.

2.Побудова і використання тестів.

Тестовий контроль:

1.Першу психологічну лабораторію створив:

А) Г. Гельмгольц;Б) В. Вундт;В) Г. Фехнер;Г)Е. Тітченер;Д)Дж.Дьюї.

2. Представники якого напряму стверджують, що предметом психологічної науки є сукупність реакцій живих істот на біологічні та соціальні подразники?

А) психоаналіз;Б) гештальтпсихологія;В)біхевіоризм;

Г)когнітивна психологія;Д)психофізика.

3. Більшість психологічних проблем має своєю причиною неусвідомлені переживання – вважають представники:

А) біхевіоризму;Б)гуманістичної психології;В) гештальтпсихології;

Г) когнітивної психології;Д) психоаналізу;

4. Причини виникнення психіки в філогенезі та онтогенезі розкриває принцип:

А)детермінізму;Б)системності;В)відображення;Г)розвитку;

Д)єдності психіки та діяльності.

5. Стандартизованим психологічним випробуванням, в результаті якого робиться спроба оцінити той чи інший психічний процес, функцією, є:

А) бесіда;Б) експеримент;В) тест;Г) соціометрія;Д) опитування.

6. В процесі використання якого методу застосовують техніку гіпнозу:

А) психологічного тренінгу;Б) експерименту;В) бесіди;

Г) психотерапії;Д) психологічної консультації.

7. Назвіть галузь психології, що займається дослідженням особливостей психічного розвитку дітей з особливими потребами(сліпі, глухі, розумово відсталі):

А) парапсихологія;Б)спеціальна психологія;В) педагогічна психологія;

Г) диференційна психологія;Д) геронтопсихологія.

 

Тема 3: Природа і сутність психіки (4г.)

План:

1.Поняття про відображення.

2.Загальна характеристика відображення.

3.Особливості психічного відображення.

4.Структура психіки.

5.Рівні психіки.

6. Психічні явища.

Література:

1. Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник /Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001.– С.61-75.

2. Загальна психологія. Підручник / За заг. ред. С.Д. Максименко. - Вінниця: Нова книга, 2006.- С. 21-25.

3. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. Посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долиннська, З.В. Огороднійчук.- К.: Каравела, 2008. – С.13-63.

4.Майерс Д. Психология / Д. Майерс. - Мн.: Попурри, 2008. – С.21-23, 285-325.

5. Макарова Л.П. Загальна психологія: метод. розробки семінарських занять: Навч. посібник / Л.П. Макарова.-К.:ЦНЛ,2005.- С.36-48.

6. Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник / З.В. Огороднійчук. – К.: Росава – Н, 2010. – С.5-18.

7. Цимбалюк І. М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – С.24-36.

8. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского.-М.: Просвещение,1987. - С.18-76.

Альтернативні запитання:

1.Чи можна стверджувати, що психічна діяльність виникла як механізм

активного відображення дійсності живими істотами?

2.У чому полягає активний характер відображення?

3.Як слід розуміти твердження, що психічні явища є суб'єктивним від

ображенням об'єктивного світу?

4.Як можна довести вторинність психічного?

5.У чому співпадають і чим відрізняються психіка і свідомість людини?

6.Як співвідносяться свідома і несвідома сфери людської психіки?

7.Як можна довести, що психіці властивий випереджальний характер дійсності?

8.Чим пояснити, що психіка виступає регулятором поведінки тварин і людини?

9.Чим відрізняються психічні явища від фізичних?

Конспектування першоджерел:

-Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики (2, с.13-18).

-Леонтьев А.Н. Понятие отражения и его значение для психологи (8,с.18-25).

Психологічні задачі:

1.Уявіть собі який – небудь предмет, який залишився у вас вдома. Книгу, ручку, годинник та ін.. Пригадайте, де цей предмет знаходиться, його колір, форму, розмір та інші ознаки. Образ цього предмета складає частину вашої душі. Мета складає частину вашої душі. Де ви його відчуваєте: в голові, в інших частинах тіла, там, де знаходиться реальний предмет, чи десь ще? Опишіть образ цього предмета, назвіть якісь ознаки: розмір, колір, будову, хімічний склад та ін.. В яких відношеннях він знаходиться з реальним предметом: чи різні реальності, чи однакові?

2.Письменник О. Бєляєв створив у своїй уяві голову професора Доуеля, наділену здатністю відчувати, мислити, пригадувати, тобто здатністю продукувати психіку. Цей фантастичний образ має під собою реальні підстави, оскільки голову (точніше, мозок) вважають органом психіки, а психіку відповідно функцією мозку.Чи могла насправді так функціонувати голова професора Доуеля? Чи буде така голова мислити?

3.Для дантиста мій зубний біль – факт, який існує об’єктивно. Звідси витікає, що біль належить до матеріальної сфери дійсності. Чи є це міркування вірним?

Психологічні вправи:

1.Побудувати з даних понять ряд так, щоб кожне попереднє поняття було більш загальним (родовим) по відношенню до подальшого: психіка, знання, відображення, свідомість, психологічна наука, педагогічна психологія.

2.З наведених у дужках слів вибрати ті, які знаходяться до даного слова у тому ж відношенні, що і в наведеному зразку:

А) Матерія - …(природа, речовина, відображення, дія).

Зразок: мозок – психіка.

Б) Нервовий процес - …(рефлекс, відображення, об’єктивне, матеріальне, психічне).

Зразок: свідомість – об’єктивне.

В) Свідомість - …(фізіологічне, реальне, ідеальне, активне).

Зразок: Мозок – матеріальне.

Г) Психічне - …(активне, вторинне, матеріальне, об’єктивне).

Зразок: фізичне – первинне.

Теми рефератів та повідомлень:

1.Рівні оброблення інформації.

2.Сон і сновидіння.

3.Гіпноз.

Тестовий контроль знань:

1.Виберіть правильну відповідь. Психіка – це:

А) здатність організму реагувати на зовнішні подразники;

Б) внутрішні переживання людини, особлива безтілесна сутність людини;

В) властивість мозку відображати світ регулювати поведінку та діяльність;

Г) копія предметів, явищ дійсності;

Д) фотографія навколишньої дійсності.

2. Виберіть правильну і повну відповідь: у чому полягає вторинність психічного:

А) психічне є вторинним за своїм походженням;

Б) психіка є властивістю особливим чином організованої матерії;

В) психічне є вторинним тільки за змістом як відображення дійсності;

Г) психічне є вторинним як за своїм походженням, так і за змістом;

Д) психічне є вторинним, бо воно – продукт відображення навколишнього світу.

3. У якому з наведених варіантів усі перелічені явища являють собою неорганічне відображення?

А) відображення у дзеркалі, розрізнення кольорів, розширення тіл при збільшенні температури;

Б) руйнування скель під впливом вітру, води, звукового резонансу, відлуння в горах;

В) відображення берегів в озері, розкладання світла на спектр, біль;

Г) звуковий резонанс, відчуття смаку, відбиток сліду, відлуння в горах;

Д) міраж, спрага, відображення у дзеркалі, розрізнення кольорів.

4. Якою формою відображення є відображення у вигляді окремих відчуттів?

А) елементарна – сенсорна психіка;Б) перцептивна психіка;В) інтелект;

Г) інстинкти;Д) до психічний інтелект.

5. Вищою формою психічного відображення, що властива людині і яка інтегрує всі інші форми відображення, називається:

А)рефлекс;Б)психіка;В) активність;

Г) інтелект;Д) свідомість.

6. Здатність реагувати на біотично значущі об’єкти не в процесі безпосереднього контакту з ними, а на відстані, за допомогою сигналів називається:

А)чутливість;Б)тропізми;В)рефлекс;

Г)інстинкт;Д)інтелект.

7. Виберіть варіант в якому перелічені тільки прояви несвідомої психіки:

А)поведінка, звичка, інсайт, міркування;

Б)сон, імпульсивні дії, інтуїція, звичка;

В)вольові дії, міміка, інтуїція, сон;

Г)сновидіння, небуття, запам’ятовування;

Д)аналіз ситуації, забування, сон, наркотичне сп’яніння.

 

Тема 4: Психологія особистості (4г.)

План:

1.Характеристика понять «індивід», «людина», «особистість», «індивідуальність».

2.Психологічна характеристика особистості.

3.Структура особистості.

4.Спрямованість особистості та джерела її активності.

5.Теоретичні та експериментальні підходи у дослідженні особистості.

Література:

1. Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001.– С.169-197.

2. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименко. – Вінниця: Нова книга, 2006.- С. 98-210.

3. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долиннська, З.В. Огороднійчук.-К.: Каравела, 2008. – С.394-500.

4. Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник / З.В. Огороднійчук. – К.: Росава. – Н, 2010. – С.208-264.

5. Психологія: Навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – С. 194-215.

6. Сердюк Л.З. Психологія: Навч. посібник / Л.З Сердюк.- Вінниця: Університет «Україна», 2005.- С.104-175.

7. Цимбалюк І.М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – С.211-250.

Альтернативні запитання:

1. Як співвідносяться біологічне та соціальне в структурі особистості?

2.Чи кожну людину можна назвати особистістю?

3.Чи можна тлумачити спрямованість людини,як вияв усіх притаманних їй спонукань?

4.Чи може в людини з адекватною самооцінкою виникнути стан фрустрації?

5.Чи можна прискорити психічний розвиток особистості?

6.Які функції здійснює особистість як самокерована система?

7.Чому зріст людини в очах сторонніх не завжди дорівнює фактичному?

8.Чи може мавпа назвати себе особистістю?

Конспектування першоджерел:

- Максименко С.Д. Метод дослідження особистості (3, с. 411-428).

-Татенко В. О. Суб’єктно – вчинкові парадигма в сучасній психології (3, с. 456-471).

Практичні завдання

1.Психологічні задачі:

-Людина, яка потрапила в скрутну ситуацію, часто характеризує її таким чином: "Я заплутався...". Заплуталися, наприклад, Кареніна і Вронський — герої Л. М. Толстого, заплутуються герої Ф. М. Достоєвського, інших письменників, які зосеред-жували свою увагу на трагізмі людського життя. Плутаються, очевидно, стосунки людини зі світом, і це породжує складні переживання, спонукає до вчинків чи до проступків.Як психологічно пояснити це явище? Що і чому тут "плутається "?

-Чи погоджуєтесь ви з твердженням: “Сумління – це хусточка, яка забруднюється, але її завжди можна випрати”?

-Наведіть приклади різних за змістом конкретних життєвих та професійних ситуацій, в яких виникає необхідність в актуалізації особистісної сутності людини (власний досвід, інші джерела).

-Наведіть приклади ситуацій орієнтованих на актуалізацію механізмів особистісної регуляції поведінки (власний досвід, інші джерела).

2.Лабораторна робота:

А) Дослідження загальної самооцінки (4, с. 237-238).

Б) Вивчення особистісних якостей(4, с.224-232).

В) Дослідження суб’єктивного контролю(4, с. 192-198).

Теми рефератів та повідомлень:

1.Порівняльний аналіз різних визначень особистості.

2.Проблема норми та патології у розвитку особистості.

3.Розвиток і виховання особистості.

Тестовий контроль знань:

1.Вищим етапом онтогенетичного розвитку людини в суспільстві є:

А) індивід; Б) особистість;В) індивідуальність;Г) організм.

2. Неповторні своєрідні вияви психіки людини складають основу:

А) індивіда;Б) особистості;В) організму;Г)індивідуальності.

3. Самооцінка особистості – це:

А)судження людини про міру наявності у неї тих чи інших якостей, властивостей у співвідношенні з певним еталоном;

Б) процес пізнання суб’єктом себе, своєї діяльності;

В) здатність людини безпосередньо відтворювати себе, сприймати себе опосередковано;

Г) прагнення до досягнення цілей тієї міри складності, на яку людина вважає себе здатною;

4. Система домінуючих цілей і мотивів діяльності та поведінки особистості характеризує:

А) інтереси особистості;Б) активність особистості;

В) спрямованість особистості; Г) досвід особистості.

5. До характеристики людини як особистості належать:

А) чуйність,емоційна збудливість, інтереси; Б) наполегливість, приємний голос, ідеали;

В)вік, здібності, висока сенсорна чутливість; Г) правдивість, інтереси, мотиви, спрямованість.

6. Виберіть найточніше визначення індивіда. Індивід:

А) характеризує людину з її психологічними особливостями;

Б)характеризує людину як біологічну істоту, з притаманними їй психофізіологічними особливостями;

В) це свідома людина з психофізіологічними особливостями;

Г) це характеристика родової належності людини з її індивідуальними властивостями;

7. Виберіть правильне визначення особистості. Особистість – це:

А)індивід, якому притаманні свої індивідуальні особливості;

Б) образ, на який людина хоче бути схожою.

В) свідома людина з психофізіологічними особливостями;

Г) свідомий індивід, який займає певне становище в суспільстві і виконує соціальну функцію.

 

Тема 5: Психологія діяльності (2г.)

План:

1.Психологічний аналіз діяльності.

2.Структура діяльності.

3.Способи діяльності.

4.Види діяльності.

Література:

1. Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001.– С.197-205.

2. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименко. – Вінниця: Нова книга, 2006.- С. 419-609.

3. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. Посібник /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук.- К.: Каравела, 2008. – С.370-394.

4. Макарова Л.П. Загальна психологія: метод. розробки семінарських занять: Навч. посібник / Л.П. Макарова. -К.: ЦНЛ, 2005.- С.157-165.

5. Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник / З.В. Огороднійчук. – К. Росава – Н, 2010. – С.199-208.

6. Цимбалюк І. М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – С.283-302.

7. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского.-М.: Просвещение,1987.- С.93-169.

Альтернативні запитання:

1.Чи можна стверджувати, що різні види діяльності – це продукти суспільного буття людей?

2.Чи можлива діяльність без чіткого уявлення про її мету?

3.Чи завжди людська діяльність опосередковується суспільним досвідом?

4.Які об’єктивні та суб’єктивні чинники сприяють продуктивності формування навичок?

5.У чому виявляються і чим характеризуються втома та перевтома?

6.Як діяльність пов'язується з активністю?

7.Чи є діяльність у тварин?

Конспектування першоджерел:

•Абульханова – Славская К.А. Личность в процессе деятельности и общения (3, с.370-379).

•Леонтьев А.Н. Общее понятие о деятельности.(7, с. 93-101).

Практичні завдання.

1.Психологічні задачі:

- Відшукайте факти, які підтверджують таку думку:“Вчитися треба все життя. Саме завдяки постійному навчанню ми стимулюємо наш мозок і відповідно розширюємо наш мозок і відповідно розширюємо межі наших можливостей” (А.Шейбель).

-Підтвердіть чи спростуйте постулат: “Коріння навчання – гіркі, але плоди - солодкі” (Арістотель).

- Є давня легенда про майстрів, які підносили каміння до місця майбутнього будівництва. Коли одного запитали, що він робить, той відповів: "Хіба не бачите, я тягаю каміння". Другий на це саме запитання сказав: "Я в поті чола заробляю собі на хліб". Третій висловився: "Я будую дім, де житимуть люди".Як можна пояснити відмінності у відповідях цих будівельників? Чим зумовлене це явище?

- Що мав на увазі давньогрецький філософ Епікур, коли стверджував: “Не можна жити приємно, не живучи мудро”?

2.Лабораторна робота:

А. Вивчення мотивів навчальної діяльності (Анкета Б.К. Полинєва).

Теми рефератів та повідомлень:

1. Особистісні детермінанти діяльності, поведінки людини.

2. Активність та саморегуляція як стрижневі характеристики діяльності, поведінки особистості.

Тестовий контроль знань:

1.Яке з наведених визначень діяльності є найбільш повним і правильним? Діяльність – це:

а)цілеспрямована внутрішня активність людини, пов'язана з подоланням перешкод;

б) свідома активність, що виявляється в сукупності дій людини, спрямованих на досягнення поставленої мети;

в) свідома внутрішня активність, спрямована на задоволення потреб;

г) зовнішня активність людини, регульована свідомою метою;

д) свідома активність, спрямована на подолання перешкод.

2.Внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до діяльності, називається:

а)активність;б) потреба;в) ціль;

д) інстинкти.

3.Стан особистості, пов'язаний з наявністю у людини почуття незадоволення, обумовленою дефіцитом того, що потрібно організму (особистості), називається:

а) мета;б) мотиви;в) інтереси;

г) спрямованість;д) потреба.

4.Процес перетворення зовнішніх реальних дій з предметами на внутрішні ідеальні, називається:

а) інтеріоризація;б) екстеріоризація;в) адаптація;

г) автоматизація;д) інтуіція.

5.До якого компоненту діяльності подано визначення «Уявний кінцевий результат того, що людина прагне досягнути»:

а) мотив;б) процес;в) мета;

г) результат;д) контроль.

6.Непродуктивна діяльность, спрямована на засвоєння суспільного досвіду, кінцевим результатом якої є емоційне освоєння досвіду людини – це:

а) гра;б) праця;в) навчання;

г) спілкування;д) творчість.

7.Вдосконалені шляхом багаторазового вправлення компоненту вмінь, що виявляються в більш або менш автоматизованому виконані дій, називається:

а) звички;б) знання;в) інстинктивна поведінка;

г) навички;д) уміння.

 

Змістовий модуль 2. Функції та властивості психіки.

Тема 1: Когнітивна сфера особистості. Чуттєве пізнання (2г.)

План:

1. Загальна характеристика пізнавальної сфери людини.

2.Поняття про відчуття та сприймання.

3.Нейрофізіологічні механізми відчуттів та сприймань.

4. Класифікація відчуттів та сприймань

5. Властивості й закономірності відчуттів та сприймань.

Література:

1.Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001.– С.76-105.

2. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименко. – Вінниця: Нова книга, 2006.- С. 271-297.

3.Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долиннська, З.В. Огороднійчук.- К.: Каравела, 2008. – С.63-102.

4. Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології: Навч. посібник / Т.М. Зелінська -К.: Каравела,2008.- С.8-21.

5. Макарова Л.П. Загальна психологія: метод, розробки семінарських занять: Навч. посібник / Л.П. Макарова.-К.: ЦНЛ,2005.- С.69-92.

6. Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник / З.В. Огороднійчук. – К.: Росава – Н, 2010. – С.51-79.

7. Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова. – К.: «Знання», КОО, 2006.- С.9-23.

Альтернативні запитання:

1.Яку роль відіграють відчуття та сприймання в життєдіяльності людини?

2.Що спільного й відмінного у відчуттях та сприйманні як процесах психічного відображення дійсності?

3.У чому виявляється активний характер відчуттів та сприймань у взаємодії людини із середовищем?

4.У чому виявляється активний характер відчуттів та сприймань?

5.Чим пояснити, що одна й та сама лекція різними слухачами може бути оцінена по різному як: «інформативна», «популярна», «цікава», «корисна», «нудна», «нецікава»?

6.Хмари на небі іноді сприймаються як цілісні предмети, що нагадують тварин, птахів, скелі тощо. Яка важлива особливість сприймання в цьому виявляється?

7.Поясніть такий факт: чому, коли людина вперше йде незнацомою місцевістю, самостійно розшукуючи дорогу, то вдруге вона без труднощів знайде її; якщо ж вона йде із супутником, якому дорога добре відома, то вдруге ій буде важко самостійно пройти цей шлях?

Практичні завдання

1.Психологічні завдання:

-Відомі випадки, коли дитина дошкільного віку, ще не відчуваючи симптомів захворювання, що починається, береться "лікувати" свою ляльку. Цікаво, що хворобливі зміни у стані організму першими помічають матері цих дітей.Чому хворобливі відчуття дітей виявляються таким чином? Про який вид відчуття йдеться?

- Людина “навчила” комп'ютер читати й розуміти тексти, перекладати їх з однієї мови на іншу. Проте все ж машина не зможе прочитати рядок, в якому витерто верхню або нижню його половину, тоді, як його автор зробить це без особливих утруднень. Як пояснити це явище? Яка властивість людськго сприймання виявляється таким чином?

2. Лабораторна робота:

А. Дослідження явища післядії в зоровому аналізаторі (6, с. 66).

Б. Дослідження впливу установки на сприймання людини людиною (6, с. 78).

Теми рефератів та повідомлень:

1.Сенсорно – перцептивна організація людини.

2.Розвиток сенсорної культури.

3.Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку й обробки інформації.

4.Сенсорна депривація (на прикладі О.І. Скороходової).

5.Патологія відчуттів, сприймань (ілюзії, галюцинації).

Тестовий контроль знань:

1.Про яку закономірність відчуттів говориться у висловлюваннях: «холодний колір», «гострий погляд», «м'який голос»?

а)адаптація;б)синестезія;

в)сенсибілізація;г)компенсація;

2.Спекотного дня ви йдете купатися, стрибаєте у воду, яка спочатку здається дуже холодною, але за кілька хвилин ви не відчуваєте холоду. Як називається це явище:

а) сенсибілізація;б) концентрація;

в) контраст;г) адаптація;

3. Здатність нервової системи зберігати протягом незначного часу слід від подразника що діяв перед цим називається:

а) адаптація;б) явище післядії в аналізаторі;

в) сенсибілізація;г) підвищена чутливість.

4.Яке з наведених визначень аперцепції є правильним? Аперцепція – це:

а) негативний вплив попереднього досвіду на сприймання;

б) позитивний вплив попереднього досвіду на сприймання;

в) залежність сприймання від об’єктивних властивостей об’єкта;

г) залежність сприймання від попереднього досвіду людини;

5.В якій з наведених відповідей названі тільки об’єктивні умови, що забезпечують виділення об’єкта у процесі сприймання:

а) цілеспрямованість сприймання, контраст фігури з фоном, інтенсивність дії подразника;

б) контрастність об’єкта з фоном, його величина, форма, обізнаність з предметом;

в) колір, оригінальність об’єкта, контрастність об’єкта з фоном, величина об’єкта;

г) обізнаність з предметом, його колір, величина, форма;

6.Гальбах одного разу розповів, що розглядаючи Марс в телескоп, офіцер прийняв гори за башти фортеці, пастор- за дзвінницю, а світська дама «побачила» закохані пари, які обіймаються. Про яку особливість сприймання тут йдеться?

а) аперцепція;б) ілюзії:

в) константність;г) виділення предмета з фону;

7.Яка особливість сприймання проявляється в таких фактах: миску,яка стоїть на столі, ми сприймаємо,як круглу, хоча її зображення на сітчатці ока має форму еліпсу; сніг ми сприймаємо білим і в рожевих променях вечірнього сонця і в сутінках?

а)аперцепція;б)константність;в)ілюзії;г)предметність.

 

Тема 2: Когнітивна сфера особистості. Опосередковане пізнання (2г.)

План:

1.Поняття про мислення та уяву.

2.Фізіологічні основи мислення та уяви.

3.Мислительні операції.

4.Види і форми мислення.

5.Види і прийоми уяви.

Література:

1.Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001.– С.137-161.

2. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долиннська, З.В. Огороднійчук. - К.: Каравела, 2008. – С.168-274.

4. Макарова Л.П. Загальна психологія: метод. розробки семінарських занять: Навч. посібник / Л.П. Макарова.- К.: ЦНЛ, 2005.- С.106-131.

5. Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова. – К.: «Знання», КОО, 2006. - С.49-71.

6. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук. – К.: Либідь, 2003. – С.270-337.

7. Цимбалюк І.М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – С.109-149.

Альтернативні запитання:

1.У чому виявляється істотна відмінність абстрактного пізнання дійсності від чуттєвого?

2.У чому полягають відмінності мислення людини та мислення тварини? Що не дає можливості мисленню тварини піднестися до рівня людського мислення?

3.У чому виявляється принципова відмінність мислення людини від "мислення" машини? Наведіть аргументи, які б переконливо доводили наявність такої відмінності.

4.Чи є уява у тварин?

5.У чому полягає специфічність відображення дійсності в процесах уяви?

6.Чи є принципова різниця між уявленнями творчої уяви та галюцинаціями?

7.Визначте, які прийоми створення образів уяви використані: винахідником - при конструюванні дирижабля, гідролітака; письменником - при створенні літературного персонажа; художником-карикатуристом - при створенні дружнього шаржу.

Конспектування першоджерел:

- Костюк Г.С. Проблеми психології мислення (2, с. 168-194).

Практичні завдання

1.Психологічні задачі:

- Яка розумова операція недостатньо розвинута у школярів, внаслідок чого у них бувають помилки у розв'язанні задач?

А. Дитину, що вступила до школи, питають: «Що таке птах?» Вона відповідає: «Він сіренький, маленький, має маленький носик і ротик»

Б. Дитині пропонують задачу: «У хлопчика було три цукерки, одну він загубив. Скільки цукерок у нього лишилось?» Не звертаючи уваги на запитання, учень говорить: «Треба шукати її і знайти»

В. Дитині допоміжної школи дають набір картинок пропонують розкласти їх на групи за принципом «що і до чого підходить». Дитина розкладає так: одяг кладе їло шафи, моряка — на корабель, метелика об'єднує з квітами і т. д.

2. Лабораторна робота:

А) Дослідження аналітичності мислення(5, с.55-57).

Б) Дослідження творчої уяви (5, с.69-71).

Теми рефератів та повідомлень:

1.Психологія творчого мислення.

2.Особистісна зумовленість мислення.

3.Вплив уяви на стан організму.

Мислення та уява.

5.Розвиток уяви у дітей.

Тестовий контроль знань:

1. Виберіть із поданих особливостей процесів відображення ті, які характеризують мислення людини:

А) відображення окремих властивостей предметів та явищ матеріального світу;

Б) відображення минулого досвіду у вигляді чуттів, думок та образів сприйнятих раніше предметів та явищ;

В) відображення дійсності опосередкованим шляхом при обов’язковій участі мовлення;

Г) відображення предметів та явищ в сукупності їх властивостей і частин;

Д) відображення загальних та окремих властивостей, зв’язків та відносин предметів і явищ.

2.У чому виявляється розуміння того чи іншого об’єкта:

А) у відображенні об’єкта окремо від решти;

Б) у розкритті зв’язків, відношень цього об’єкта з іншими об’єктами;

В) у перелічені ознак і властивостей об’єкта;

Г) у відображені ознак схожості та відмінності;

Д) у виділенні істотних і загальних ознак об’єктів.

3.Яка операція мислення виявляється у співставленні предметів для знаходження їх спільних та відмінних ознак:

А) аналіз; Б) синтез; В) порівняння;

Г) узагальнення;Д) класифікація.

4. В якій відповіді названі основні розумові операції:

А) абстрагування, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення;

Б) аналіз, синтез, індукція, порівняння, послідовність;

В) порівняння, вибірковість, аперцепція, класифікація, синтез, абстрагування;

Г) систематизація, сприймання,адаптація, класифікація,аналіз, синтез;

Д) абстрагування, індукція, аналіз, порівняння, уявлення, класифікація.

5.Пізнавальний процес, який забезпечує формування людиною образів майбутнього, називається:

А) відчуття;Б) сприймання;В) ілюзія;

Г) уявлення;Д) уява.

6.Створення образів уяви, що здійснюються шляхом сполучення елементів, узятих з інших уявлень, називається:

А) доповнення;Б) аглютинація;В) акцентування;

Г) типізація;Д) аперцепція.

7. Виділення істотою в попередніх фактах і втілення їх у конкретний образ, називається:

А) доповнення;Б) аглютинація;В) акцентування;

Г) типізація;Д) абстракція.

 

Тема 3: Пам'ять та увага в структурі пізнавальної діяльності (2г.)

План:

1.Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті.

2.Види та процеси пам’яті.

3.Загальна характеристика уваги.

5.Види та властивості уваги.

Література:

1. Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посібник / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001.– С.105-124,161-169.

2. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. - К.:Каравела, 2008. – С.102-168, 274-296.

3. Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології: Навч. посібник / Т.М. Зелінська. -К.: Каравела, 2008. - С.21-34,73-80.

4. Макарова Л.П. Загальна психологія: метод, розробки семінарських занять: Навч. посібник / Л.П. Макарова..-К.: ЦНЛ, 2005. - С.92-106,177-183.

5. Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник / З.В. Огороднійчук. – К.: Росава – Н, 2010. – С.79-96,137-149.

6. Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І Пашукова. – К.: «Знання», КОО, 2006. - С.23-43.

7. Психологія: Навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – С.116-132,156-168.

8. Цимбалюк І.М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – С.70-109.

Альтернативні запитання:

1. Яка роль пам'яті у психічному житті людини?

2.Чи є пам'ять психічним процесом, який можна віднести до абстрактного пізнання?

3.У чому виявляється головна відмінність образів та уявлень пам'яті від образів сприймання?

4.З досвіду відомо, що, хвилюючись, людина може забувати раніше запам'ятоване. Яке фізіологічне пояснення можна дати цьому явищу?

5.Як психологічно та фізіологічно обґрунтувати положення К. Д. Ушинського про те, що "погана пам'ять" - це результат лінощів пригадувати?

6.Чи можлива психічна активність без уваги?

7.Як взаємопов’язані увага та діяльність людини?

8.Чому у світловій рекламі світло періодично вимикається? З якою метою це робиться?

Конспектування першоджерел:

-Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти (2, с.125-133).

Практичні завдання

1.Психологічні задачі:

-Трапляється так, що тривала робота по запам'ятовуванню навчального матеріалу виявляється неефективною. Чим пояснити, що, по-перше, матеріал погано запам'ятовується, по-друге, створюється ілюзія його запам'ятовування?

-Досвідчені викладачі знають: якщо школяр чи студент вивчає матеріал лише для того, щоб добре відповісти на занятті чи скласти іспит, він його швидко забуває. Які психологічні механізми зумовлюють таке забування?

-Що мав на увазі Едгар По, коли радив: «Якщо ви хочете забути щось, негайно запишіть інформацію на папері». Які закономірності памяті тут виявляються?

-І. Ньютон мав звичку варити яйце на спиртовці за робочим столом, щоб зайвий раз не відволікатися від роботи. Одного разу в момент напруженої розумової праці замість яйця він вкинув у каструлю свого годинника. Як можна пояснити цей факт?

-Хижак може тривалий час вистежувати жертву. Чи можна його увагу охарактеризувати як довільну?

Лабораторна робота

А) Дослідження оперативної пам’яті (3,с.22-23; 8,с.90).

Б) Дослідження опосередкованого запам’ятовування (6, с.27-31).

В) Дослідження вибірковості уваги(6, с. 38-41).

Г) Дослідження концентрації уваги(6, с. 41-43).

Тестовий контроль знань:

1. Яке з наведених визначень пам’яті є найбільш повним і правильним? Пам'ять – це:

А) збереження раніше набутих вражень;

Б) психічний процес використання раніше придбаного досвіду в практичній діяльності;

В) закріплення, зберігання та наступне відтворення попереднього досвіду;

Г) заснована на відчуттях сприймання, здатність збагачувати свій досвід;

Д) закріплення, зберігання та забування попереднього досвіду.

2.Ситуація, коли людина докладає певних зусиль для відтворення матеріалу, характерне для:

А) пригадування;Б) впізнавання;В) згадування;

Г) спогадів;Д) персеверацій.

3.Один чоловік скаржився: «Раніше я пам’ятав усі номери телефонів знайомих. Зараз – ні.» Ця неспроможність пов’язана з процесом:

А) впізнавання;Б) відтворення;В) збереження;

Г) запам’ятовування;Д) пригадування.

4.Риси якого виду пам’яті переважають у людини, що займається художньою працею?

А) словесно - логічна;Б) емоційна;В) оперативна;

Г) довільна;Д) образна.

5.Яке з наведених визначень уваги є правильним і повним? Увага – це:

А) вибіркове сприймання об’єктів;

Б) форма психічної активності людини, що виявляється в скерованості і зосередженості її свідомості на певних об’єктах;

В) форма психічної активності, що виникає при дії об’єкта на органи чуття;

Г) процес, який забезпечує сприйняття об’єкта;

Д) робочий стан організму, установка аналізаторів на подразник.

6.У якому рядку всі перелічені властивості подразників сприяють привертанню уваги?

А) раптовість, сила, тривалість, нерухомість;

Б) сила, монотонність, раптовість, зміна положення у просторі;

В) сила, контраст із фоном, нерухомість, раптовість;

Г) раптовість, сила, зміна положення у просторі, контраст із фоном;

Д) тривалість, нерухомість, контраст із фоном, сила.

7.Яка діяльність вимагає від людини більших зусиль на підтримання уваги?

А) цікава діяльність, що скеровується віддаленою метою;

Б) нецікава діяльність, що скеровується віддаленою метою;

В) нецікава діяльність, що скеровується близькою метою;

Г) цікава діяльність, що скеровується близькою метою;

Д) нецікава діяльність, що скеровується вагомими мотивами діяльності.

 

Тема 4: Афективна сфера особистості (2г.)

Ч.1 Емоції та почуття.

План:

1.Поняття про емоції та почуття.

2. Психологічні теорії емоцій.

3. Виявлення та форми емоцій та почуттів.

4. Класифікація емоцій.

5.Властивості емоцій.

6.Емоційні особливості особистості.

Література:

1. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. - К.:Каравела, 2008. – С.338-370.

2. Макарова Л.П. Загальна психологія: метод. розробки семінарських занять: Навч. посібник / Л.П. Макарова. - К.: ЦНЛ, 2005. - С.191-196.

3. Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник / З.В. Огороднійчук. – К.:Росава – Н, 2010. – С.177-199.

4. Пакушова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І Пашукова. – К.: «Знання», КОО, 2006. - С.94-109.

5. Психологія: Навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – С.182-194.

6. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов,. В.В. Рибалка, П.А. Гончарук. – К.: Либідь, 2003. – С.337-383.

7. Сердюк Л.З. Психологія: Навч. посібник / Л.З. Сердюк. - К.: Університет «Україна», 2005. - С.84-104.

Альтернативні запитання:

1.Як відбувається відображення дійсності почуттями і чим воно відрізняється від відображення у пізнанні?

2.У чому полягає відмінність між емоціями та почуттями?

3.У чому полягають відмінності емоцій людини від емоцій тварини?

4.Чим можна пояснити, що іноді емоційні реакції не відповідають об'єктивним впливам?

5.Чи завжди в стані афекту людина втрачає контроль над своєю поведінкою?

6.Чому людина в горі почуває себе легше, коли виплачеться?

Конспектування першоджерел:

- Чебыкин А. Я. Внешние и внутренние факторы детерминирующие генезис эмоциональной сферы (2, с.327-331).

Практичні завдання

1.Психологічні задачі:

- Ч. Дарвін вважав, що вискалювання зубів твариною у стані гніву є біологічно доцільним засобом боротьби з ворогами; у тремтінні він вбачав результат напруження м'язів при їх мобілізації для нападу. Біологічно доцільними для нього були також емоції людини, наприклад зволоження людської руки у стані страху начебто полегшувало мавпоподібним предкам хапання за гілки дерев під час втечі. Чи можна прийняти таке пояснення? Чим відрізняються емоції людини і емоції тварин?

- Реєстрація проявів емоцій японських і американських студентів при перегляді гостросюжетного фільму показала, що вони практично однаково реагують на емоціогенні ситуації. Проте під час бесіди про цей фільм американці демонстрували ті самі емоції, тоді як японці маскували негативне ставлення до певних героїв увічливими посмішками. Про що свідчать виявленні відмінності? Як вони характеризують природу емоцій?

2.Лабораторні роботи:

А) Визначення тривожності (шкала Тейлора). (4, с. 162-164).

Б) Дослідження емфатичних тенденцій (4, с.164-169).

Теми рефератів та повідомлень:

1.Вплив емоцій на навчальну діяльність.

2.Стреси в житті людини.

3.Емоційне виснаження педагога.

4.Самовиховання волі особистості.

5.Значення вольових якостей у професійній діяльності людини (на прикладі професії педагога).

Тестовий контроль знань:

1. Яке визначення емоцій є найбільш правильним?

А) відображення ситуаційного ставлення людини до певних об’єктів;

Б) емоція людини на ситуацію;

В) відчуття задоволення від досягнення мети;

Г) поживання людини узагальненого ставлення до об’єктів;

Д) узагальнене переживання ставлення до людських потреб;

2.Яке з наведених визначень почуттів є правильним?

А) переживання ситуаційного ставлення до об’єктів;

Б) переживання людиною об’єктивного світу;

В) стістке та узагальнене ставлення до об’єктів;

Г) узагальнене сприймання дійсності;

Д) переживання пов’язанні із задоволенням або незадоволенням потреб;

3.Як називається тривалий емоційний стан який забарвлює всю поведінку?

А) пристрасть;Б) настрій;В) потяги;

Г) ефект;Д) стрес;

4.Яка сукупність наведених ознак характеризує ефект?

А) виникає поступово, буває стійким, яскраво не виявляється;

Б) виникає раптово, нестійкий, слабкий;

В) сильні, стійкі, яскраво зовні не виявляється;

Г) сильні, раптово виникають, забарвлюють поведінку людини на значний час;

Д) сильні, виникають раптово, давні виявляються яскраво, дезорганізує поведінку;

5.Своєрідний емоційний стан, характерно. Ознакою якого є дезорганізація свідомості та діяльності у стані втрати перспективи – це:

А) ефект;Б) настрій;В) стрес;

Г) депресія;Д) фрустрація;

6.Які емоції проявляються одноманітним, одночасним існуванням протилежних ставлень?

А) позитивні;Б) вітальні;В) реактивні;

Г) амбівалентні;Д) практичні;

7. Автором когнітивістської концепції емоції є:

А) П.В. Сімонов; Б) Ч. Дарвін;В) Л. Фістінгер;

Г) В. Кеннон;Д) В. Джемс;

Ч.2 Загальна характеристика волі

План:

1. Поняття про волю та її функції.

2.Основні психологічні теорії волі.

3.Вольові дії та їх особливості.

4. Структура вольового акту.

5. Вольові якості особистості.

Література:

1.Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долиннська, З.В. Огороднійчук. - К.:Каравела, 2008. – С. 338-370.

2.Макарова Л.П. Загальна психологія: метод. розробки семінарських занять: Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2005. - С.191-196.

3. Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник / З.В. Огороднійчук. – К.: Росава – Н, 2010. – С.177-199.

4. Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова. – К.: «Знання», КОО, 2006. - С.94-109.

5. Психологія: Навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – С.182-194.

6. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов,. В.В. Рибалка, П.А. Гончарук. – К.: Либідь, 2003. – С.337-383.

7. Сердюк Л.З. Психологія: Навч. посібник / Л.З. Сердюк.- К.: Університет «Україна», 2005.-. 84-104.

Альтернативні запитання:

1.Чи завжди довільна дія потребує вольового зусилля?

2.Чи є закономірний зв'язок між високою свідомістю особистості та силою її волі?

3.Чи можна стверджувати, що праця людини була головним джерелом формування її волі?

4.Чи є впертість ознакою сильної волі?

5.В яких випадках оцінювання вчинків людини може стимулювати її волю?

Конспектування першоджерел:

-Рубинштейн С.Л. Природа воли (1, с. 342-345).

Практичні завдання

1.Психологічні задачі:

- Добре відомо, що коли людині, котра навчається їздити на велосипеді, сказати, що зараз вона впаде, то вона й справді падає. Які механізми волі спрацьовують у цьому випадку?

- Є люди, які без особливої необхідності вдаються до небезпечних, ризикованих дій. Напевно, не випадково деякі водії їздять так, начебто навмисне шукають небезпеку, а альпіністи обирають найскладніший шлях до важкодоступної вершини.Чи можна вважати такі дії вольовими? Як пояснити їх природу?

- Іноді дорослі, спілкуючись з дітьми, вживають такі висловлювання: "У тебе, як завжди, в голові тільки дурниці", "Я нічого доброго від тебе і не чекав". Чи завжди такі зауваження можуть дати позитивний ефект? На формування яких якостей дитини це впливає?

2.Лабораторні роботи:

А) Дослідження наполегливості (3, с. 185-188).

Б) Дослідження імпульсивності (3, с.188-192).

Теми рефератів та повідомлень:

1.Самовиховання волі особистості.

2.Значення вольових якостей у професійній діяльності людини (на прикладі професії педагога).

3.Свобода волі.

Тестовий контроль знань:

1.Критерієм прояву волі є:

А) вибір мотивів і цілей;Б) вольова дія;В) вольові якості особистості;

Г) тип Н.С.;Д) бажання;

2.Головна функція волі:

А) гармонізація мотивів;Б) подолання внутрішніх конфліктів;

В) само стимуляція діяльності;Г) свідоме регулювання активності;

Д) підвищення продуктивності діяльності;

3.Специфікою вольової регуляції діяльності є:

А) усвідомленість;Б) боротьба мотивів;В) прояв життєвої активності;

Г) свобода волі;Д) долання перешкод;

4.Вольовими діями називаються:

А) дії людини, спричиненні впливом зовнішнього середовища;

Б) імпульсивні дій, пов’язанні з доланням труднощів;

В) дії людини, спрямованні на досягнення свідомо поставленої мети;

Г) дії, прийняті на основі повівання;

Д) рефлекторні дії;

5.До позитивних вольових якостей належать:

А) цілеспрямованість, сміливість, відповідальність, навіюваність, потужність;

Б) хоробрість, рішучість, впертість, мужність, відповідальність;

В) цілеспрямованість, самовладання, сміливість, вередування;

Г) самовладання, сміливість, відповідальність, наполегливість, рішучість;

Д) наполегливість, самостійність, впертість, мужність, цілеспрямованість;

6.Воля цілком свобідна, не залежить від мотивів і зовнішніх впливів, це самопричина поведінки, стверджують:

А) представники емоційної теорії волі;

Б) представники інтелектуальної теорії волі;

В) волюнтаристи;Г) детерміністи;Д) індетерміністи;

7.Розлад волі, пов'язаний з нездатністю прийняти необхідне рішення діяти,називається:

А) апраксія;Б) абулія;В) амнезія;

Г) аменція;Д) аграфія;

Тема 5: Психофізіологічні властивості особистості. (2г.)

План:

1.Поняття про темперамент.

2.Фізіологічні основи темпераменту.

3.Основні властивості темпераменту.

4.Типи темпераментів.

5. Вплив темпераменту на діяльність людини.

Література:

1. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименко. – Вінниця: Нова книга, 2006.-С. 382-394.

2. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. - К.: Каравела, 2008. – С.554-577.

3. Макарова Л.П. Загальна психологія: метод. розробки семінарських занять: Навч. посібник / Л.П. Макарова.- К.: ЦНЛ, 2005. - С.140-145.

4. Огороднійчук З. В. Загальна психологія. Практикум: навч. посібник. – К.: Росава – Н, 2010. – С.264-290.

5. Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова. – К.: «Знання», КОО, 2006. - С.109-131.

6. Психологія: Навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливковї. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – С. 215-225.

7. Цимбалюк І. М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – С.151-162.

Альтернативні запитання:

1.Чи тотожні поняття "тип вищої нервової діяльності" та «темперамент»? Аргументуйте свою відповідь.

2.Чи завжди динаміка поведінки людини адекватно характеризує її темперамент?

3.Чи є екстравертність або інтровертність особистості закономірним виявом певного типу темпераменту?

4.Чи може темперамент людини зазнавати істотних змін упродовж життя?

5.Чи можна стверджувати, що темперамент безпосередньо впливає на формування рис характеру людини?

6.Які поєднання типів темпераменту найчастіше зустрічаються? Чим це можна пояснити психологічно?

Конспектування першоджерел:

- Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии (2, с. 557-577).

Практичні завдання

1.Психологічні задачі:

- За даними досліджень, для оволодіння навичками жонглювання потрібна така властивість нервової системи, як рухливість. Тому жонглерами не можуть стати люди з інертною нервовою системою. Проте ще більше значення має лабільність: лабільні навчаються жонглюванню у двічі-тричі швидше за рухливих. Про що свідчать ці результати? Чи є "кращі" і "гірші" властивості нервової системи?

- У результаті психологічного вивчення 31 дитини віком до одного року було сформульовано 882 передбачення стосовно динамічних особливостей поведінки цих дітей у майбутньому. Повторне дослідження, здійснене через кілька років, показало, що правильними виявились 46% прогнозів, 20 % були приблизно правильними, 34 % не відповідали реальній поведінці дітей. Про що свідчать ці результати? Які висновки випливають з них?

- Студент Микола У. — неврівноважений, імпульсивний, рвучкий у рухах, дратівливий юнак. Він відгукується на будь-які події у студентському житті, приймає їх близько до серця. До кінця дня, як правило, втомлюється і потребує тривалого відпочинку, але у потрібний момент активізується і стає впевненою в собі людиною. Долаючи невпевненість, часто виступає на факультетських зборах, підтримуючи, як правило, думку декана. У Миколи немає великих здібностей, але завдяки наполегливості він вчиться добре. Які властивості притаманні темпераменту цього студента? В чому полягають особливості прояву їх?

2.Лабораторні роботи:

А)Дослідження сили нервової системи (5, с.110-114).

Б)Дослідження типу темпераменту (5, с.114-122).

В)Дослідження властивостей темпераменту (5,с. 122-131).

Теми рефератів та повідомлень:

1.Теорії темпераменту.

2.Роль темпераменту в професії педагога.

Тестовий контроль знань:

1.Думка про те, що люди с певним типом будови тіла мають певні психічні особливості належить:

А) В. Кречмеру;Б) Галену;В) Гіпократу;

Г) Є. Кречмеру;Д) І. Канту;

2.Визначте,які з наведених нижче властивостей нервової системи І.П. Павлов узяв для пояснення основних типів нервової системи:

А) стабільність нервових процесів;

Б) рівновагою процесів збудження і гальмування;

В) стереотипність нервових процесів;

Г) сила, урівноваженість і рухливість нервових процесів;

Д) індукція нервових процесів;

3.Міра здатності опиратися негативним або несприятливим обставинам називається:

А) екстраверсія;Б) регідність;В) резистентність;

Г) активність;Д) емоційність;

4.Особливість реагування особливості нерізн

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1365 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

586 - | 592 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.