ОЦІНКА РІВНЯ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТА НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
Лекции.Орг

Поиск:


ОЦІНКА РІВНЯ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТА НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
 

Працівника (п.і.б.)____Мельничук Ольга Петрівна
кафедри __менеджменту організацій та адміністрування
який працює на посаді ________доцента_____ на _1,0_ставки
за період з «_01_»__вересня___2015 р. по «_31_»__серпня__2016_р.
за період дії контракту з «01»__вересня_2015р. по «31»_серпня_2016_р.  
Критерії* Показники претендента (зазначаються фактично отримані результати)
Кількість Опис
1) наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН   Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах / О.П. Мельничук // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 203–211 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mopvps.pdf. (Index Copernicus International, ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic Search Machine)).  
2) наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва, та/або патенти загальною кількістю п’ять досягнень   1) Мельничук О.П. Освітня складова розвитку трудового потенціалу: нормативно-правові засади // Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування [колект. монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П.] – Житомир: ЖДТУ, 2014, С. 222–236. 2) Мельничук О.П. Освітня складова розвитку трудового потенціалу держави: сутність, чинники впливу та механізми активізації// Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство [колект. монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П.] – Житомир: ЖДТУ, 2015, С.135 – 194 3) Мельничук О.П. Оцінювання трудового потенціалу: підходи і практика використання / О.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – № 2 (72). – С. 152–161. 4) Мельничук О.П. Трудовий потенціал: активізація його розвитку// Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – №2 (76). – С. 75 – 83. 5) Мельничук О.П. Чинники впливу на людський капітал в умовах трансформації соціально-трудових відносин// Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2016, №3, Т.1 (236). – С. 68 – 76.
3) видані підручники чи навчальні посібники, що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском)    
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (ПІБ здобувача, науковий ступінь, шифр та назва спеціальності)    
5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”    
6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік    
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України    
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання   Одна з відповідальних виконавців наукової теми кафедри управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету «Управління зайнятістю населення в умовах розвитку соціально орієнтованої економіки» (номер державної реєстрації 0112U007346, 2012–2015 рр.), у межах якої автором запропоновано методику оцінювання трудового потенціалу в межах діяльності підприємства.
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу    
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника    
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради    
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора    
13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення  
14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування   1) Методичні вказівки щодо складання звіту за результатами проходження виробничої практики з економіки праці; 2) Методичні вказівки щодо складання звіту за результатами проходження навчально-комп’ютерної практики; 3) Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування»
15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту   Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика -17 грудня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.247.01 Інституту демографії та соціальних досліджень  
16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту      
Виконання функцій інструктора, старшого інструктора, відповідального за пункт тестування або його помічника при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання   Старший інструктор при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання 2015 р.
Виконання умов контракту відповідно до розділу 3 контракту    

 

П.І.Б. Мельничук О.П. Підпис_________________________ Дата____________________

Звіт затверджено рішенням кафедри________________ протокол від «___»________20____р. №____

Завідувач кафедри _________________________________________ Підпис ______________________

 

 

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 191 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.