Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆ас шамасына байланысты жүрек-қан тамыры ауруларының қауп≥н анықтау үлг≥с≥
 

 

 

 

 

 

Қазақстан –еспубликасы

ƒенсаулық сақтау және әлеуметт≥к

даму министрл≥г≥н≥ң

2014 жылғы Ђ___ї _____

є _______ бұйрығына

4-қосымша

 

Қазақстан –еспубликасы
ƒенсаулық сақтау министр≥н≥ң
м≥ндет≥н атқарушының
2009 жылғы 10 қарашадағы
є 685 бұйрығына
қосымша

 

’алықтың нысаналы топтарын скринингт≥к тексер≥п-қарауға әд≥стемел≥к нұсқаулық пен талдауға жауапты республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының т≥збес≥

 

 

р/с є ∆ауапты ұйымдарының атауы* ’алықтың нысаналы топтарын профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды енг≥зу бойынша функци€лық м≥ндеттер
     
1. Қазақстан –еспубликасы ƒенсаулық сақтау және әлеуметт≥к даму министрл≥г≥н≥ң Ђ—алауатты өм≥р салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығыї (бұдан әр≥ Ц —Ө—ҚѕҰќ) шаруашылық жүрг≥зу құқығындағы республикалық мемлекетт≥к кәс≥порны(бұдан әр≥ Ц Қ– ƒ—Әƒћ Ў∆Қ –ћ ) 1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысын ұйымдастыру. 2. Ќормативт≥к-құқықтық базаны, есеп беру нысандарын әз≥рлеу және жет≥лд≥ру. 3. ћ—ј  дамыту жағдайында скринингт≥к тексер≥п-қарауды жүрг≥зу үлг≥с≥н әз≥рлеу. 4. ’алықтың нысаналы топтарының арасында м≥нез-құлық қау≥п факторларын анықтау бойынша профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зуге ұйымдастырушылық-әд≥стемел≥к нұсқаулар, үйлест≥ру, мониторинг жүрг≥зу, бағалау, талдау. 5. Өң≥рл≥к салауаты өм≥р салтын қалыптастыру орталықтарына профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зу бойынша әд≥стемел≥к көмек. 6. ≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 20-күн≥не Қазақстан –еспубликасы ƒенсаулық сақтау және әлеуметт≥к даму министрл≥г≥не (бұдан әр≥ Ц Қ– ƒ—Әƒћ) профилактикалық медициналық (скрининггт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зу бойынша жиынтық және талдау есептер≥н тоқсан сайын ұсыну. 7. Қ– ƒ—Әƒћ-ға жылдың есепт≥к кезең≥нен кей≥нг≥ 1 ақпанға жиынтық және профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зу бойынша қорытынды талдамалық есеп ұсыну.
2. Қ– ƒ—Әƒћ Ђ ардиологи€ және ≥шк≥ аурулар ғылыми-зерттеуинститутыї Ў∆Қ –ћ  1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысына қатысу. 2. ’алықтың жекелеген нысаналы топтарының арасында қан анайналым жүйес≥н≥ң нег≥зг≥ ауруларын (артери€лық гипертони€, жүрект≥ң ишеми€лық ауруы) жүйес≥н, қант диабет≥н ерте анықтау бойынша профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зуд≥ң барлық кезеңдер≥нде ұйымдастырушылық-әд≥стемел≥к нұсқаулар, үйлест≥ру, мониторинг жүрг≥зу, бағалау, практикалық көмек көрсету. 3. ѕрофилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қараудың нәтижелер≥н талдау, —Ө—ѕҚҰќ-на талдау есептер≥н Ц тоқсан сайын есепт≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 15-күн≥не ұсыну. 4. ≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ 20 қаңтарға —Ө—ҚѕҰќ профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зу бойынша жылдық қорытынды талдамалық есеп ұсыну.
3. Қ– ƒ—Әƒћ ЂҚазақ онкологи€ және радиологи€ ғылыми-зерттеу институтыї Ў∆Қ –ћ  1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысына қатысу. 2. ’алықтың жекелеген нысаналы топтарының арасында жатыр мойнының, сүтбез≥н≥ң, жуан және ж≥ң≥шке ≥шектер≥н≥ң ≥с≥калды және қатерл≥ ≥с≥ктер≥н ерте анықтау бойынша ұйымдастырушылық-әд≥стемел≥к нұсқаулар, үйлест≥ру, мониторинг жүрг≥зу, бағалау, практикалық көмек көрсету. 3. ѕрофилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау нәтижелер≥н талдау, —Ө—ѕҚҰќ-на талдау есептер≥н Ц тоқсан сайын есепт≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 15-күн≥не ұсыну. 4. ≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ 20 қаңтарға —Ө—ҚѕҰќ профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексерулер жүрг≥зу бойынша жылдық қорытынды талдамалық есеп ұсыну.
4. Ђјна мен бала ұлттық ғылыми орталығыї јҚ (бұдан әр≥ - јҚ) және Қ– ƒ—Әƒћ Ђјкушери€, гинекологи€ және перинатологи€ ғылыми орталығыї Ў∆Қ –ћ  1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысына қатысу. 2. ’алықтың жекелеген нысаналы топтарының арасында жатыр мойнының ≥с≥калды ерте анықтау бойынша ұйымдастырушылық-әд≥стемел≥к нұсқаулар, үйлест≥ру, мониторинг жүрг≥зу, бағалау, практикалық көмек көрсету. 3. ѕрофилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау нәтижелер≥н талдау, —Ө—ѕҚҰќ-на талдау есептер≥н Ц тоқсан сайын есепт≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 15-күн≥не ұсыну. 4. ≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ 20 қаңтарға —Ө—ҚѕҰќ профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексерулер жүрг≥зу бойынша жылдық қорытынды талдамалық есеп ұсыну.
5. ЂҚұрмет белг≥с≥ї орденд≥ Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институтыї јҚ 1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысына қатысу. 2. ’алықтың жекелеген нысаналы топтарының арасында глаукоманы ерте анықтау бойынша ұйымдастырушылық-әд≥стемел≥к нұсқаулар, үйлест≥ру, мониторинг жүрг≥зу, бағалау, практикалық көмек көрсету. 3. ѕрофилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау нәтижелер≥н талдау, —Ө—ѕҚҰќ-на талдау есептер≥н Ц тоқсан сайын есепт≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 15-күн≥не ұсыну. 4. ≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ 20 қаңтарға —Ө—ҚѕҰќ профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зу бойынша жылдық қорытынды талдамалық есеп ұсыну.
6. Ђјна мен бала ұлттық ғылыми орталығыї јҚ және Қ– ƒ—Әƒћ Ђѕедиатри€ және балалар хирурги€сы ғылыми орталығыї республикалық мемлекетт≥к қазыналық кәс≥порны (бұдан әр≥- –ћҚ ) 1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысына қатысу 2. Ѕалаларды профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау, динамикалық бақылау мен сауықтыру жүрг≥зуге ұйымдастырушылық-әд≥стемел≥к нұсқаулар, үйлест≥ру, мониторинг жүрг≥зу, бағалау, практикалық көмек көрсету. 3. Ѕалаларды профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау, динамикалық бақылау мен сауықтыру нәтижелер≥н талдау, —Ө—ѕҚҰќ-на талдау есептер≥н Ц тоқсан сайын есепт≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 15-күн≥не ұсыну. 4. ≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ 20 қаңтарға —Ө—ҚѕҰќ профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зу бойынша жылдық қорытынды талдамалық есеп ұсыну.
7. Қ– ƒ—Әƒћ Ђјқсайї республикалық балалар клиникалық ауруханасыї –ћҚ  1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысына қатысу 2.Ѕалалардың саңыраулығын ерте анықтау бойынша профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зуге ұйымдастырушылық-әд≥стемел≥к нұсқаулар, үйлест≥ру, мониторинг жүрг≥зу, бағалау, практикалық көмек көрсету. 3. Ѕалалардың саңырауын ерте анықтау бойынша профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау нәтижелер≥н талдау, —Ө—ѕҚҰќ-на талдау есептер≥н Ц тоқсан сайын есепт≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 15-күн≥не ұсыну. 4. ≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ 20 қаңтарға —Ө—ҚѕҰќ профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарауды жүрг≥зу бойынша жылдық қорытынды талдамалық есеп ұсыну.
8. Ђћединформї жауапкерш≥л≥г≥ шектеул≥ сер≥ктест≥г≥ 1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмысшы топтың жұмысына қатысу. 2. ѕрофилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау нәтижелер≥н есепке ала отырып, тұрақты нег≥зде Ђј»—-≈мханаї бағдарламалық кешен≥н жет≥лд≥ру. 3. ѕрофилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қараудың электрондық деректер базасын жинау және қалыптастыру, өңдеу, шығу нысандарын қалыптастыру. 4.≈септ≥к кезеңнен кей≥нг≥ айдың 10-күн≥не, жыл бойғы қорытынды есепт≥ - есепт≥ жыл кезең≥ндег≥ 5 қаңтарға Қ– ƒ—Әƒћ және —Ө—ҚѕҰќ профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қараудың нәтижелер≥ бойынша шығыс нысандарын ұсыну.
  Қ– ƒ—Әƒћ ЂЌашақорлықтың медициналық Цәлеуметт≥к проблемалары республикалық ғылыми Цпрактикалық орталығыї –ћҚ    1. —кринингт≥к бағдарламаларды ғылыми-әд≥стемел≥к қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ жұмыс тобына қатысу 2. —кринингт≥к сауалнама мен тест≥леу арқылы жалпы орта б≥л≥м берет≥н мектептерд≥ң, орта арнайы және жоғары оқу орындарының 17 жас пен одан асқан оқушыларының арасында психобелсенд≥ заттарды тұтыну қау≥п≥н≥ң деңгей≥н ерте анықтау мен алдын алуға бағытталған. 3. ѕрофилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау нәтижелер≥н талдау, —Ө—ҚѕҰќ-ға есепт≥ кезеңнен кей≥нг≥ айдың 15 күн≥не тоқсан сайын талдамалық есеп ұсыну. 4. —Ө—ҚѕҰќ-ға есепт≥ кезеңнен кей≥нг≥ 20 қаңтарға профилактикалық медициналық (скринингт≥к) тексер≥п-қарау жүрг≥зу бойынша жыл сайынғы қорытынды талдамалық есеп ұсыну.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 511 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

512 - | 449 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.