Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јлтыннан және —ѕ— құймалары
 

’алықаралық стандарт бойынша барлық құймалар:

 

1. јлтын нег≥з≥нде бағалы металдар құймасы;

2. құрамында 25-50% алтыны бар,платина немесе басқа бағалы металдар құймалары;

3. јрзан металдар құймалары:

4. ћеталокерамикалық конструкци€ларға арналған құймалар:

а) құрамында алтынның көп дәрежеде(75%)

б) бағалы металдардың көп болатын (алтын, платина немесе алтын-палладий Ц 75%)

в) палладий нег≥з≥нде (50%)

г) арзан металдар нег≥з≥нде:

- кобальт нег≥з≥нде (+ хром 25%, молибден 2%);

- Ќикель нег≥з≥нде (+ хром 11%, молибден 2%);

Ѕағалы металдар нег≥з≥нде құймаларды:

- алтынды;

- алтын-палладий

-  үм≥с Ц палладий.

јлтыннан, платинадан және паллдийден құйылған құймалар технологи€лық, коррози€ға тұрақтылық, бер≥к, токсикалық инертт≥л≥к қасиеттерге ие.

“аза алтын Ц жұмсақ металл. ќның серп≥мд≥л≥к және қаттылықты Ц мыс, күм≥с, платина қосу арқылы арттырады. “аза алтын метрикалық жүйеде 1000-қө пробамен белг≥ленед≥.

јлтын құймаларының әр түрл≥ системаларды пробаның белг≥лену≥.

 

Құймадағы алтын үлес≥ % —истема
  91.6 90.0 75.0 66.6 58.3 37.5   метрикалық караттық алтындық
     

 

јлтын Ц сары түст≥ жылтырлы металл. “ығыздығы 19.3-19.33 г/см, балқу температурасы -1064∞—, Ѕринель бойынша қаттылығы Ц185 мн/м, салыстырмалы ұзаруы Ц 40-50%, серп≥мд≥л≥к шег≥-140 мн/м. “аза алтынды аз қолданфылады, тек қана пломбалық материал нег≥з≥нде. “≥с техникалық бұйымдарда алтынның күм≥спен,мыспен, платинамен, палладиймен құймаларда қолданылады. “≥с теъхникалық алтын құймаларын,физикалық қасиеттер≥не байланысты 4 типке бөлед≥:

1. жұмсақ Ц аз қысымға шалдығатын конструкци€ларда қолданылады;

2. орташа Ц б≥р шама көб≥рек қысымға шалдығатын конструкци€ларға;

3. Қатты Ц үлкен қысымға шалдығатын конструкци€ларға;

4. Өте қатты Ц одан да үлкен қысымдарға, ж≥ң≥шке қималарды жасағанда қолданылады.

900 пробалы құймалар т≥с қабықтарын жасауда қолданылад. ƒиаметр≥ 18,20,23,25,мм, массасы 5 гр-нан блоктар. Құрамында 90% алтын, 6%мыс, 4% күм≥с бар. Ѕалқу температурасы 1063-1064∞—. 750 пробалы құймалар кламмерлер жасауда қолданылады. Құрамында 75% алтын, 8% күм≥с, 9% платина бар. —упер “9 Ц қаттры алты. Құрамында 75% алтын, сары түст≥ болып келед≥.

—уперпал Ц алтын - палладийл≥ құйма, металокерамикалық протездерге қолданылады. 60% -палладий, 10% - алтын.

ћ Ц ѕаладор (У√аленикаФ фирмасы, ёгослави€.) Ц алтын, палладий, күм≥с құймасы. јлынбайтын сауыттарға арналған. јуыз қуысында реакци€ға түспейд≥. Ѕалқу температурасы - 1090∞—.

 

 үм≥с Ц палладий құймасы (—ѕ—).

‘изико-хими€лық қасиеттер≥не байланысты алтын құймасына ұқсас, б≥рақ ауыз қуысында коррози€ға төз≥мд≥л≥г≥ төмен болып келед≥.ќдан вкладкалар, сауыттар, көп≥р тәр≥зд≥ протез дайындалады.

—ѕ— 000000

ѕƒ-250 Ц (24.5% палладий, 72.1% күм≥с) құймасы диаметр≥ 18,20,23,25 мм, қалыңдығы 0.3 мм дисктер түр≥нде шығарылады.

—ѕ— күм≥с пен палладий мен қатар б≥ршама лигиорующий элементтер болады, және де құю арттыру үш≥н кейде алтын да қосылады.

“ез балқитын металдар. ќлар көмекш≥ материалдарға жатады, б≥рақ стоматологи€да маңызы зор. —ауыт және протездер жасау тенологи€сында модель мен штамптар материалы болып табылады.

≈р≥г≥шт≥г≥ Ц жекеленген модель және штамп құюда жұсыын жең≥лдетед≥.

—алстырмалы қаттылығы Ц штамптау процес≥ кез≥нде штамптың төз≥мд≥л≥г≥н қамтамасыз етед≥. —уыту кез≥нде минимальды шөгу≥, штамптық қуыстарды нақтылығын қамтамасыз етед≥. ќсы құймалардың түс≥ Ц сұр, және блок рет≥нде шығарылады.

“ез балқитын металдардың құрамы.

Құйма є Құйма компоненттер≥ (% массаға) “∞балқу, ∞—
  2 (–озе) 5 (ћеллота) ¬исмут —винец ќлово  адьмий  
55.5 52.5 50.1 55.0 48.0 - 32.0 24.9 27.0 24.0 33.38 15.50 14.20 13.00 28.00 11.12 - 10.80 10.00 -

 

√ильзаларды дайындау үш≥н ек≥ конструкци€лы аппарат ЦУЎарпФ, У—амсонФ қолданылады.

Ѕұл аппараттар қол пресс≥ тип≥нде жасалған, қалың штампталған тақтайдан, және оған бек≥т≥лген цилиндрл≥ пуансон - стерженьдер.

Ўарп аппараты т≥с техникалық пресс нег≥з≥нде жасалған, құртты винтт≥ң көмег≥мен қозғалатын плитасы бар құрылғы. јл У—амсонФ аппараты пуансондары рычаг тәр≥зд≥ қтұтқаның көмег≥мен қозғалысқа келед≥.—онымен қатар оның ек≥ матрицасы болады.

Қаз≥рг≥ кезде пуансоны пневматикалық құрылғымен әсер ету арқылы жүзеге асатын аппараттар бар.

Қажетт≥ диаметрл≥ глиьзаны алу үш≥н, оны алдымен күйд≥ред≥, одан матрицаның сәйкес келет≥н тес≥г≥не салып, пунсонды қозғалысқа келт≥рем≥з. ќл осы тес≥к арқылы өтк≥з≥п оның диаметр≥н к≥ш≥рейтед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1011 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

507 - | 531 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.