Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћинералды шик≥заттарды байытудың мақсаты мен м≥ндеттер≥.
ћазмұны:

1.ћинералды шик≥заттарды байытудың мақсаты мен м≥ндеттер≥.

2. ѕайдалы қазбалар және оларды қайта өңдеуде байыту процес≥н≥ң рөл≥.

 

1. ѕайдалы қазбалар Ц нақты экономикалық салаларда пайдалануға болатын табиғи минералды түз≥л≥мдер. ѕайдалы қазбалар физикалық жағдайына байланысты: қатты (кендер, өнеркәс≥пт≥к пайдалы қазбалар, көм≥р), сұйық (мұнай, минералды сулар) және газ тәр≥з≥д≥ (табиғи жанғыш газ) болып бөл≥нед≥ (1 Ц сурет).

 

 
 
ѕайдалы қазбалар


           
     
 


“абиғи жанғыш газ
ћинералды сулар
ћұнай
 өм≥р
Өнеркәс≥пт≥к пайдалы қазбалар
 ендер
—ұйық
√аз тәр≥здес
Қатты

1 Ц сурет. ѕайдалы қазбалардың ж≥ктелу≥

 

 

 ендер Ц экономикалық ти≥мд≥ технологи€да оларды алу үш≥н құрамында жетк≥л≥кт≥ мөлшерде құнды компоненттер≥ (минералдары) бар пайдалы қазбалар.  ендер минералдардан тұрады.

ћинералдар Ц құрамы жер қыртысында физикалық және хими€лық процестер нәтижес≥нде физикалық қасиеттер≥ ұқсас табиғи хими€лық қосылыстар.

 

 ендерде: пайдалы компоненттер≥ металдар болып табылатыны металл және пайдалы компоненттер≥ минералдар немесе хими€лық қосылыстар болып табылатыны металл емес болып бөл≥нед≥.

ћеталл кендер≥не: қара (тем≥р, марганец, хорм, титан, никель, кобальт), түст≥ (алюминий, вольфрам, висмут, мыс, молибден, қалайы, сынап, қорғасын, мырыш, сурьма), сирек (тантал, ниобий, цирконий, бериллий, стронций, лантаноидтар), бағалы (алтын, күм≥с, платина) металдар жатады.

ћеталл емес кендерге Ц апатит, асбест, барит, гранит, графит, кианит карбонатты, кварц, мусковит, магнезит, шпат, тальк, флогопит, флюорит және басқалар.

 енд≥ емеске құм, қиыршық тас, саз, құрылыс тастары к≥ред≥.

 

 ендер мен көм≥рд≥ байыту.  енд≥ байыту процестер≥н көм≥рд≥ байыту процестер≥нде пайдалануға нег≥зделген.  өм≥р байыту ≥с жүз≥нде тәуелс≥з тау Ц кен болғандықтан Ђѕайдалы қазбаларды байытуї және Ђ енд≥ байытуї тұжырымдамасы баламалы болып саналады.

 енд≥ байыту Ц қалдықтар мен ластаушы заттарды жойып, б≥р немесе б≥рнеше минералды компоненттерд≥ алу үш≥н механикалық өңдеу әд≥стер≥н≥ң жиынтығы.

Ѕайыту процес≥н≥ң тұрғысынан барлық компоненттер (минералдар): пайдалы компоненттер, байланысқан компоненттер, қалдық және зи€нды ластаушы заттар болып бөл≥нед≥.

ѕайдалы компонентер деп оларды одан әр≥ пайдалану үш≥н кенд≥ құрайтын жеке минералдар немесе хими€лық қосылыстарды айтады. ћысалы, магнетитт≥ң пайдалы компонент≥ магнетит (немесе олардағы компоненттер тем≥р; апатит Ц нефелин Ц апатит (немесе фосфор бес оксид≥) және нефелин (немесе Al2O3) және т.б. болып табылады. ѕайдалы компоненттерд≥ (минералдарды) байытуда жеке өн≥м бөл≥нед≥.  ен б≥р немесе б≥рнеше компоненттерден тұруы мүмк≥н.

Ѕайланысқан компоненттер Ц минералдар немесе салыстырмалы түрде шағын мөлшерде кен құрамындағы белг≥л≥ б≥р хими€лық қосылыстар.  ейб≥р түст≥ металл кендер≥нде нег≥зг≥ компоненттер алтын, күм≥с, платина, ал тем≥р кендер≥нде Ц кобальт және т.б.

Қалдық Ц бұл кенд≥ құрайтың нақты экономикалық жағдайда практикалық маңызы жоқ минералдар. Ѕайыту кез≥нде қалдықтар жойылады.

«и€нды ластаушы Ц кен құрамындағы кейб≥р минералдар немесе хими€лық қосылыстар немесе элементтер және өнд≥р≥лген бағалы компоненттерд≥ң сапасын төмендетед≥. ћысалы, тем≥р кендер≥нде зи€нды қоспаларға күк≥рт, фосфор, кианитта Ц титан және тем≥р, т.б.

 

2.  ендег≥ компоненттерд≥ байыту нәтижес≥нде өн≥мдер: концентраттар (б≥р немесе б≥рнеше) және қалдықтар болып бөл≥нед≥ сурет). ≈гер кенде ек≥ немесе оданда көп концентраттар алынса, онда байыту кешенд≥ деп аталады.

 
 


 ен

 

 

Ѕайыту

 
 

 

 


 онцентрат Қалдықтар

 

≈к≥ өн≥м шығуының принципт≥ сызбасы Ц концентрат және қалдық

 

 онцентраттар Ц ол минералды өн≥мдер, мемлекетт≥к стандарттар, техникалық немесе салалық стандарттарға сәйкес келет≥н мөлшерде пайдаланады.

Қалдықтар Ц минералды қалдықтар шоғырланған өн≥мдерд≥, ластаушы заттар мен қалдықтардың пайдалы компонент≥.

Ќег≥з≥нен байыту процес≥н≥ң көб≥ сулы ортада жүред≥. ќның құрамында судың минералды бөлшектерд≥ң болуын қорытпа (пульпа) деп аталады.

 

 
 
ѕроцест≥ң технологи€сы


Қосалқы
Ќег≥зг≥
ƒайындау

 

3 Ц сурет. Ѕайыту процес≥н≥ң ж≥ктелу≥

 

ћазмұны:

1.ѕроцест≥ң жалпы түс≥н≥г≥

2. ≈леу≥штер құрылысы мен классификаци€сы

3.≈лект≥ анализ.

 

 

. ≈леу≥штерд≥ң жұмысшы бет≥н≥ң түрлер≥

 

    2. ≈леу≥штер құрылысы мен классификаци€сы ≈леуге арналған аппарат елеу≥ш деп аталады. ≈леу≥шт≥ң жұмысшы бет≥ тег≥с, жартылай төңгелек, цилиндр формалы болады.  
       
      Ѕастапқы өн≥м  
  n санатты елеу, мм  
       
- +  
 
       
тор үст≥ндег≥ өн≥м тор астындағы өн≥м  
 

 

5 Ц сурет. ≈леу сызбасы

(n) Ц елеу≥ш тес≥г≥н≥ң мөлшер≥

(+) Ц тор үст≥ндег≥ өн≥м Ц түй≥рш≥к мөлшер≥ ˃n

(-) Ц тор астындағы өн≥м Ц түй≥рш≥к мөлшер≥ <n


 


≈леу≥шт≥ң жұмысшы бет≥ қозғалматын, қайтымды қозғалыс жасайтын, д≥р≥лдетк≥ш болуы мүмк≥н.

∆ел тартқыш қозғалмайтын елеу≥ш 40-45∞ бұрышпен орналасқан жел тартқыш торлары бар (6 Ц сурет). Ѕастапқы материалтордың алдынғы бөл≥г≥не салынып, өзд≥г≥нен төмен қарай қозғалады. Ѕұл кезде ұсақталған бөлшектер желтартқыш саңылауларынан өтед≥. Ѕұл елеу≥шт≥ң кемш≥л≥г≥ болып материалдың әлс≥з ұсақталуы болып табылады, сондықтан елеу≥шт≥ң елеу ти≥мд≥л≥г≥ 50-60%-тан аспайды. Қозғалмайтын желтартқыш елеу≥штер кен ошағынан байыту фабрикасына ұсақтаудың б≥р≥нш≥ сатысынан бұрын түсет≥н кендерд≥ елеу үш≥н қолданылады..

ƒоғал елеу≥ш ұсақ материалдарды елеуге арналған. Ѕастапқы пульпа қысыммен жүктеу құбыршасы арқылы доғал тәр≥здес елеу≥шке түсед≥. ∆≥ң≥шке шламдар сумен б≥рге елеу≥ш арқылы жүктейт≥н бөл≥кке түсед≥. “ор үст≥ндег≥ өн≥м арнайы астаушаға жүктелед≥.

≈кп≥нд≥ елеу≥ш сер≥ппел≥ т≥рекке орнатылған елеу≥шт≥ қораптан тұрады. јрнайы вибратор көмег≥мен қораптар қозғалады. Қорап айналма траектори€мен қозғалып, материал елеу≥ште араласады. Қорап 25∞ бұрышпен орналасқандықтан, елеу≥штег≥ материал төмен қарай қозғалып, себ≥лед≥.

≈леу≥ш эксплуатаци€сында келес≥ ережелерд≥ сақтау қажет. ≈леу≥шт≥ң торлары бүл≥нген болмауы керек. Ѕастапқы өн≥м б≥ркелк≥ бер≥лу қажет. ≈леу≥шт≥ тоқтату қуат көз≥нен өш≥р≥лгеннен кей≥н және елеу≥ш материалдан толығымен босаған соң жүрг≥з≥лед≥. Құрғақ материалды елеген кезде өте көп мөлшерде шаң пайда болады, сондықтан елеуәш қаптамамен жабдықталған болуы керек.

 

3.≈лект≥ анализ.

 ен және кез келген байыту өн≥м≥ грануломерл≥к құраммен сипатталады - бастапқы өн≥м массасындағы әр түрл≥ ≥р≥л≥ктег≥ бөлшектерд≥ң (түй≥рш≥к, бөлшек) мөлшер≥н≥ң сандық қатынасы.

—усымалы заттардың гранулометри€лық құрамын анықтау әд≥с≥ елект≥ анализ (ситовой анализ) деп аталады.

≈лект≥ анализ зертханалық әд≥с болып табылады, елект≥ анализатор көмег≥мен жүзеге асырылады (7 Ц сурет). Өн≥м ≥р≥л≥г≥ миллиметр және микронмен өлшенед≥.

Өн≥мд≥ себ≥ уақытын алынған үлг≥ге байланысты тағайындалады. ≈гер уақыт өткен сайын жұқа електе материал салмағы 5%.-тан аспаса, себу а€қталған болып саналады.

 

ћатериалды сепкеннен кей≥н, електе қалған қалдықты өлшейд≥. ≈лектег≥ қалдық ≥р≥л≥г≥ келес≥дей көрсет≥лед≥:

-n+m, мұндағы

 

n Ц бетк≥ електег≥ тес≥к өлшем≥, мм (мкм);

m Ц осы қалдық қалған електег≥ тес≥к өлшем≥, мм (мкм).

Цn+m ≥р≥л≥кт≥ материал деген≥м≥з - n мөлшерл≥ тес≥кт≥ електен өткен, m мөлшерл≥ тес≥кт≥ електе қалған түй≥рш≥к.

 

Ѕайыту үш≥н сол өн≥мн≥ң гранулометрл≥к қасиет≥н ғана б≥л≥п қоймай, ондағы сол компонентт≥ң мөлшер≥н б≥лу де маңызды. Ѕұл жағдайда елект≥ анализде алынған барлық материалға хими€лық және минералдық анализ жүрг≥з≥лед≥.

≈лект≥ анализ нәтижес≥н кестеге толтырады (2 Ц кесте қарау). ћысал оет≥нде кестеде стандартты жинақтағы електег≥ магнетитт≥ концентраттың елект≥ анализ қорытындысы көрсет≥лген.

≈септеу келес≥дей жүрг≥з≥лед≥:

≈лект≥ анализ нәтижес≥нде алынған өн≥м салмағын 3 Ц бағанға жазамыз.

1. Ѕастапқы өлшемд≥ 100%-ке (200г) деп қабылдап, өн≥м шығымын есептейм≥з (4 - баған).

2. ’ими€лық анализ нәтижес≥нде алынған Fe2O3 мөлшер≥н 5 Ц бағанға жазамыз.

 

3. ≤р≥л≥кт≥ң әр фракци€сына γβ мән≥н есептейм≥з (6 - баған).

 

4. γβ жиынтық мән≥н анықтаймыз:

 

Σγβ=6349,31

6. ∆алпы концентрат сынамадағы Fe2O3 мөлшер≥н келес≥ формуламен есептейм≥з:

7. ≤р≥л≥к фракци€сынан Fe2O3 бөл≥ну≥н келес≥ формуламен есептейм≥з:

+0,315 мм фракци€сы үш≥н:

-0,315+0,2 мм фракци€сы үш≥н:

-0,2+0,16 мм фракци€сы үш≥н:

-0,16+0,1 мм фракци€сы үш≥н:

-0,1+0,063 мм фракци€сы үш≥н:

-0,063 мм фракци€сы үш≥н:

јлынған нәтижелер 7 Ц бағанаға жазылады.

“ексеру: Ѕөл≥ну мән≥ 100-ге тең болуы қажет.

2 Ц кесте. ≈лект≥ анализ нәтижелер≥ және пайдалы компоненттерд≥ магнетитт≥ концентраттың ≥р≥л≥к фракци€сымен бөлу

є ≤р≥л≥к класы, мм Ўығым, Fe2ќ3 мөлшер≥ β, % γβ ε,%
г γ,%
  +0,315 2,8 1,4 22,25 31,15 0,5
  -0,315+0,2 11,8 5,9 55,44 327,10 5,15
  -0,2+0,16 11,6 5,8 62,03 359,77 5,67
  -0,16+0,1 37,4 18,7 63,77 1192,50 18,78
  -0,1+0,063 48,0 24,0 64,56 1549,44 24,40
  -0,063 88,4 44,2 65,37 2889,35 44,50
Ѕарлығы     63,5 6349,31  

 

Ѕер≥лген кесте анализ нәтижес≥нде келес≥дей қорытынды жасауға болады.

 

ѕайдалы компонент ≥р≥л≥к фракци€сы бойынша б≥ркелк≥ емес таралған: +0,315 фракци€сында оның мөлшер≥ ұсақ кластарға қарағанда төмен (5 Ц баған).  онцентрат сапасын арттыру үш≥н +0,315 фракци€сын алып, концентрат классификаци€сын жүрг≥зуге болады. Ѕұл жағдайда концентраттағы Fe2ќ3 мөлшер≥:

 

 

≈гер +0,2 мм ≥р≥л≥к бойынша классификаци€ жүрг≥зсе, концентрат сапасы одан әр≥ жоғарылайды:

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 904 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

753 - | 590 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.047 с.