Етичне прийняття рішень у медсестринстві з хірургії
Лекции.Орг

Поиск:


Етичне прийняття рішень у медсестринстві з хірургії
Етика - наука про мораль і норми поведінки. Ще в студентські роки настає важливий момент, коли медична сестра вперше переступає поріг ліку­вального закладу з його складним і драматичним світом хворої людини. І досить часто від того, як із самого початку складаються стосунки з хворими, його родичами, колегами по роботі, буде багато в чому залежати подальша доля медичної сестри. Щоб стати добрим фахівцем, потрібна не лише хоро­ша спеціальна підготовка, а й високий професіоналізм, гуманізм та милосердя, глибоке розуміння значення своєї роботи, комплексний всебічний догляд за пацієнтами, готовність цілком віддати себе обраній професії, навіть у найтяж­чих умовах.

Кожна людина, яка звертається за медичною допомогою, має право не тільки на своєчасну і висококваліфіковану допомогу, але й на чуйне, уважне ставлення медичної сестри, на її доброзичливість, правдивість, чесність, тер­піння, безкорисливість, старанність і охайність.

Водночас треба пам'ятати, що довіра хворих сама не приходить, її по­трібно заслужити, завоювати гуманним ставленням. Справжню медичну сес­тру хворі зустрічають з надією і любов'ю.

Особлива відповідальність покладається на медичну сестру хірургічно­го профілю, де існують специфічні особливості медичної діяльності. У при­сутності хворого не слід вимовляти фрази, що можуть налякати його (на­гноєння рани, кровотеча, перитоніт і ін.) або вживати слова, що вже стали відомими багатьом хворим (сапсег, ішпог, рак тощо), як і не можна говорити хворому, що ліки, необхідні йому, дорогі і у відділенні їх немає.

На запитання хворого стосовно його діагнозу, перебігу та прогнозу хірур­гічної хвороби медична сестра повинна направити хворого за відповіддю до лікаря.

Важливим завданням хірургічної етики є психологічна підготовка і пе­реконування хворого в необхідності оперативного лікування та отримання від нього згоди. З психологічної точки зору, для хворого найбільш важке і хвилююче - усвідомлення необхідності операції. Інколи хірургу буває до­сить важко переконати хворого в її необхідності. Коли між сестрою і хво­рим складаються добрі стосунки, то контакт лікаря з хворим виникає саме в результаті розмови сестри, її уваги. Часто важливими є дрібниці: своєчасно поправити подушки хворому, витерти піт з обличчя, дати пити, щоб полегши­ти його стан . Людина, яка присвятила себе хірургії, веде безперервний бій, в якому радість перемоги досить часто змінюється гіркотою окремих невдач.

Медична сестра несе моральну відповідальність за свою діяльність перед пацієнтом, колегами, суспільством. Етичний кодекс медичної сестри передбачає підвищення престижу і авторитету сестринської професії в суспільстві, сприяє розвитку сестринської справи в Україні.


Здоровий спосіб життя, харчування, фізичні вправи,

Відпочинок, сон

Одним з основних завдань медицини є збереження даного природою, а також відновлення втраченого здоров'я людини. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, "здоров'я — це стан повного фізичного, пси­хологічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хво­роб або фізичних вад".

Однак це визначення надто загальне і швидше характеризує те, до чого слід прагнути.

Здоров'я — це, насамперед, стан організму, в якому спостерігаються відповідність структури і функції, а також здатність регуляторних систем підтримувати сталість внутрішнього середовища - гомеостазу.

Здоров'я виражається в тому, що у відповідь на вплив численних подраз­ників виникають адекватні реакції, які за характером і силою, часом і тривалі­стю властиві для більшості людей даної популяції. Висновок про здоров'я або нормальний стан організму, роблять на підставі антропометричних, фізіологіч­них та біохімічних досліджень. Однак слід зазначити, що для оцінки стану здоров'я людини важливе значення мають не лише анатомо-фізіологічні кри­терії, а й соціальні, насамперед умови життя.

На сьогодні доведено, що здоров'я людини на 50 % залежить саме від умов життя, на 20 % - від спадковості, на 20 % - від навколишнього середо­вища і тільки на 10 % - від системи охорони здоров'я (Безруков О.В., 1996). Важливе значення у підтримці здоров'я і пропаганді здорового способу життя належить медичній сестрі.

Здоровий спосіб життя — це раціональний спосіб життя, основною рисою якого є активна життєдіяльність, спрямована на зміцнення і збере­ження здоров'я.

Здоровий спосіб життя є важливою і основною запорукою суспільного та індивідуального здоров'я. Формування здорового способу життя є одним з важливих завдань соціальної політики держави. В своїх бесідах з населен­ням, хворими медична сестра повинна вказувати на негативні фактори, що викликають хворобливий стан, і на ті, що зберігають і зміцнюють здоров'я. Важливе значення у визначенні здорового способу життя і підтримання здоров'я має харчування. Дотримання режиму збалансованого харчування - це не тільки засіб підтримання здоров'я, а й збереження гарної фігури і профілактика різних захворювань (табл. 1).


Таблиця 1 Ризик виникнення хвороби залежно від харчування

 

Алергія Надлишок цукру, жирів, солі, молока, нестача клітковини
Рак молочної залози Надлишок жирів і цукру
Рак прямої кишки Нестача клітковини, надлишок цукру
Діабет Надлишок жирів, цукру, значна нестача клітковини
Запори, геморой Значна нестача клітковини
Захворювання жовчного міхура Надлишок жирів і цукру
Гіпертонія Надлишок жирів і солі
Ожиріння Надлишок жирів, цукру, солі або значна нестача солі
Авітаміноз Надлишок жирів, цукру, солі, значна нестача клітковини

Тому необхідно вживати збалансовану їжу, яка містить достатню кількість білків, жирів, вуглеводів та клітковини. їсти необхідно часто і небагато. Проміжки між прийманням їжі повинні бути не більше 4-5 год. Якщо люди­на порушує ритм приймання їжі, можуть виникати різні захворювання (гаст­рит, виразка шлунка та ін.). Найбільша засвоюваність їжі і працездатність спостерігається в осіб, які дотримуються чотириразового харчування.

Згідно із фізіологічними потребами здорової людини в харчових речо­винах, вчені рекомендують кожного дня вживати білків тваринного похо­дження 60 г, 40 г - рослинного, 85-90 г - жирів тваринних , 10-15 г -рослинних, 400-500 г - вуглеводів . У цей раціон необхідно включати 1-2 мг вітаміну А, 2-3 мг вітамінів В1 і В2, 15 г хлориду натрію, 0,8 г кальцію, 0,5 г магнію, 14-16 г фосфору і 15 мг заліза. Калорійність раціону в середньому повинна становити біля 3000-3100 Ккал, загальний об'єм їжі - до 3 кг. Для підтримання здоров'я їжа повинна мати вегетаріанську спрямованість, тобто на 3/5 складатись із сирих овочів і фруктів. Для очищення організму від продуктів розпаду, виведення шлаків корисно раз на тиждень проводити одноденне, раз на 2-3 місяці - 5-7 денне і раз на рік - 10 -денне голодування. Великий філософ і поет Плутарх стверджував: "Замість того, щоб приймати ліки, краще один день голодувати".

Важливим засобом у підтриманні здорового способу життя є фізичне виховання. Основною складовою фізичного виховання є фізичні вправи. Це спеціальні рухи, а також складні види рухової діяльності людини, які свідомо виконуються нею для покращання здоров'я. Фізичні вправи тісно пов'язані з діяльністю м'язів, органів чуття і внутрішніх органів, кори головного мозку та ін.

Залежно від виду фізичних вправ, вони можуть проводитись для: 1) роз­витку і вдосконалення фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості та ін.); 2) профілактики та лікування різних захворювань.


Фізіологічною основою фізичних вправ є так званий руховий стереотип. Рухові навички формуються шляхом багатократного виконання якої-небудь рухової діяльності, що призводять до створення умовнорефлекторних зв'язків в організмі людини.

Засвоєння та вдосконалення фізичних навичок тісно пов'язані з морфо­логічними і функціональними змінами в організмі людини. При контрольова­ному і дозованому виконанні фізичних вправ у людини підвищується витри­валість, реактивність організму, покращується імунітет і опірність до різних захворювань.

Виховання фізичних якостей досягається шляхом підбору фізичних вправ, оздоровлюючих факторів природи і гігієнічних умов.

Важливою складовою фізичного виховання людини є загартовування. Під ним мають на увазі систему заходів, спрямованих на поступове підви­щення стійкості організму людини до дії несприятливих факторів - холоду, тепла, вітру, дощу, інфекцій та ін. Суть загартовування, як і фізичних вправ, полягає у створенні умовних рефлексів, які забезпечують найкраще присто­сування людини до умов зовнішнього середовища і вдосконалення процесів регуляції внутрішнього середовища організму.

Одним із важливих факторів, що сприяють підтриманню здоров'я люди­ни і швидкому одужанню, є сон. Домогтися повноцінного сну у хворих після операції можна за допомогою різних медикаментозних препаратів (еленіум, седуксен, тазепам, мепробомат, радедорм і ін.).

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 533 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.