Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕункт. “Әж≥рибелерд≥ жҮрг≥зу ережес≥
ћодуль 1. Ёнергожүйе туралы түс≥н≥к

ЁЋ≈ “– “≈’Ќ» јЋџҚ «≈–“’јЌјЋј–ћ≈Ќ ∆Ұћџ— ∆ј—ј”  ≈«≤Ќƒ≈√≤

“≈’Ќ» ј Қј”≤ѕ—≤«ƒ≤√≤ ≈–≈∆≈Ћ≈–≤

«ертханалық стендт≥ пайдалануды ережеге сәйкес жүрг≥зу қажет. Ёлектр тоғы соғуын және өртт≥ң шығуын алдын алуда “џ…џћ —јЋџЌјƒџ:

ü қорғаныс оқшалауышы жоқ немесе ақауы бар оқшалауышты электрл≥к сымдарды қолдануға;

ü шанышқыдағы розетканы шнурдан шығаруға;

ü еденге қағаз, шүберек лақтыруға, жең≥л тұтанғыш сұйықтықтарды қолдануға;

ü стендт≥ торапқа қосулы қалдыруға;

ü стендтағы жұмысқа бөгде адамды ж≥беруге;

ü оқытушының рұқсатынсыз стендте блогты принципт≥к сұлбаны жинауға және оны қосуға;

ü стендте орналасқан құрал-жабдықтарды, электрл≥к материалдарды бөлмеден алып шығуға;

ü стендтег≥ блогтарды оқытушының рұқсатынсыз орын ауыстыруға.

Қандай да б≥р жағдайда ақаулық пайда болса, оқытушыға ескерту қажет.

јқауды өзд≥г≥ң≥зден жоюға тыйым салынады!

ќсы нұсқаулықты бұзған үш≥н, орнатылған университет жарғысы бойынша қолданушылар тәрт≥пке алынады.

∆ұмыс алдында қойылатын қау≥пс≥зд≥к талаптары

«ертханалық стендтег≥ жұмысқа дайындық кез≥нде, қолданушы м≥ндетт≥:

- жұмыс орнын дайындауға және оны бөгде заттардан босатуға;

- сырттай көз ≥лест≥р≥п стендт≥ң нег≥зг≥ бөл≥г≥ндег≥ және қоректенд≥ру шнурдарында, розеткаларында, корпустарында көр≥нет≥н ақаулар мен зақымданулардың жоқтығына көз жетк≥зуге;

- қорғаныс жерленд≥рг≥ш≥н≥ң сен≥мд≥ қосылуы тұрғанына және оның бар-жоғын тексеруге;

- зертханалық стендт≥ң қосылуы, электр тоғына түсу≥не әкелмейт≥н≥не көз жетк≥зуге;

- зертханалық стендт≥ қосқаннан кей≥н, оның дұрыстығына көз жетк≥з≥п, тек содан кей≥н жұмысқа к≥р≥суге.

«ертханалық стенд элементтер≥н≥ң қалыпсыз жұмысы немесе ақаулықтар пайда болған жағдайда, дереу электр торабынан айырып, оқытушыға жетк≥зуге.

јпаттық жағдайларда қойылатын қау≥пс≥зд≥к талаптары

«ертханалық стендте жұмыс жасаған кезде, б≥л≥м алушы тұтынушы электр қондырғыларын эксплуатаци€лау кез≥нде электр қау≥пс≥зд≥г≥н қамтамасыз ету бойынша нұсқаулықты және аудитори€дағы өрт қау≥пс≥зд≥г≥ ережес≥ бойынша нұсқаулықты сақтау қажет.

«ертханалық стендте жұмыс жасау процесс≥нде ақаулық пайда болған жағдайда б≥л≥м алушы м≥ндетт≥:

1. ≤ске шыққан аппаратураны электр торабынан айыру қажет;

2. Өрт шыққан жағдайда оны сөнд≥ру және 103 нөм≥р≥не қоңырау шалу шараларын қолдануға;

3. Ёлектр тоғы соққан жағдайда электр тоғы әрекет≥нен зардап шеккенд≥ босату шараларын және алғашқы көмект≥ (дәр≥герге дей≥нг≥) көрсетуге және медициналық көмекш≥н≥ң тез келу шараларын қабылдау.

«ертханалық стендте арнайы рұқсаты жоқ адамға қандай да б≥р жөндеу жұмыстарын орындауға тыйым салынады.

“орапты кернеу түсу жағдайы кез≥нде, ақаулықты толық жойылғанға дей≥н айыру қажет.

∆ұмыс а€қталғаннан кей≥нг≥ қау≥с≥зд≥к шаралары

«ертханалық стендте жұмыс а€қталғаннан кей≥н б≥л≥м алушы м≥ндетт≥:

1. —тендт≥ торап көз≥нен айыру және аппаратуралардың айырулы тұрғанына көз жетк≥зу;

2. ∆ұмыс столындағы электр жабдықтарды, штепсельд≥ вилканы ағыту арқылы розеткадан айыру.

∆ұмыс процес≥нде ақаулық болғаннан кей≥н, оқытушының рұқсатынсыз аппаратураларды қайта қосуға тыйым салынады.

Ёлектромашиналы агрегатқа м≥нездеме және оның техникалық сипаттамасы

Ёлектромашиналы агрегат агрегаттың қозғалмалы бөл≥ктер≥н≥ң бұрыштық күй≥н және айналу жи≥л≥г≥н анықтайтын сигналдарды алу, айнымалы немесе тұрақты тоқ энерги€сын электромеханикалыққа түрленд≥ру үш≥н тағайындалған. ќл Царалары б≥р≥ккен және тұтас б≥л≥кте орналасқан тұрақты тоқ машинасынан, айнымалы тоқтың машинасынан және бұрыштық орын ауыстыру түрленд≥рг≥штен тұрады.

 

“ұрақты тоқ машинасы (101.2) G4

Ќоминалды қуаты, ¬т 90

«әк≥рд≥ң номиналды кернеу≥, ¬ 220

«әк≥рд≥ң номиналды тоғы, ј 0,56

Ќоминалды айналу жи≥л≥г≥, мин-1 1500

Қозу орамасының жалғануы тәуелс≥з / параллель / т≥збектей

Қозудың номиналды кернеу≥, ¬ 2×110

Қозу орамасының номиналды тоғы, ј 0,25

ѕӘ , % 57,2

јйналу бағыты реверст≥к

∆ұмыс режим≥ қозғалтқыш / генератор

јйнымалы тоқтың машинасы (102.1) ћ1

—татордағы фаза саны 3

–отордағы фаза саны 3

—инхронды машина рет≥нде

Ќоминалды активт≥ қуат, ¬т 100

Ќоминалды кернеу, ¬ 230

—татор орамасын жалғау сұлбасы

cos jH    
—тратордың номиналды тоғы, ј 0,26  
Ѕос жүр≥стег≥ қозу тоғы, ј 1,6  
Қозудың номиналды кернеу≥, ¬    
Қозудың номиналды тоғы, ј 1,85  
јйналу бағыты ек≥ жақты  
јйналудың номиналды жи≥л≥г≥, минЦ1    
јсинхронды машина рет≥нде  
“оқтың жи≥л≥г≥, √ц    
Ќоминалды пайдалы активт≥ қуат, ¬т    
Ќоминалды кернеу, ¬    
—татордағы орамалардың жалғану схемасы  
–отордағы орамалардың жалғану сұлбасы Y  
—татордың номиналды тоғы, ј 0,35  
ѕӘ , %    
cos jH 0,73  
Ќоминалды айналу жи≥л≥г≥, минЦ1    
Ѕұрыштық орын ауыстыру түрленд≥рг≥ш≥ (104) G5  
ћодел≥ ¬≈ 178ј  
Ўығысты каналдарының саны    
Ѕ≥р айналымдағы импульс саны    
Ѕ≥л≥кт≥ң айналу жұмыс жи≥л≥г≥н≥ң өзгеру диапазоны, мин-1 0..6000  
     
           

‘ункционалды блоктарға м≥нездеме және олардың

техникалық сипаттамалары

 есте 1

—хемада белг≥лену≥ јтаулары және түс≥н≥г≥ “үр≥ Өлшемдер≥
G1 Үшфазды қорек көз≥ Өнд≥р≥ст≥к жи≥л≥кт≥ үшфазды айнымалы кернеумен зертханалық жабдықтарды қоректенд≥ру үш≥н арналған. 201.2 400 ¬ ~ 16 ј
G2 “ұрақты тоқ қозғалтқышының қорек көз≥ “ұрақты тоқ машинаның зәк≥р және қоздыру орамаларын қоректенд≥ру үш≥н арналған. Қоздыру кернеу≥ тұрақты. 206.1 якор€ т≥збег≥ 0Е250 ¬ - 3 ј Қоздыру т≥збег≥ 200 ¬ - 1 ј
G3 јйнымалы тоқ машинасының немесе синхронды машинаның қоздырғышы јйнымалы тоқ машинасының қоздыру орамасын қоректенд≥ру үш≥н арналған. 209.2 0Е40 ¬ - 3,5 ј
ј6, ј8 Үш полюст≥ ажыратқыштар Ёлектр т≥збег≥н қолмен немесе автоматты қосуға/айыруға арналған. 301.1 400 ¬ ~ 10 ј
ј10 јктивт≥ жүктеме јктивт≥ қуаттың б≥р фазалық және үш фазалық тұтынушыларының модел≥н жасау үш≥н арналған. 306.1 220 ¬, 50 √ц 3´0Е50 ¬т
ј9 јйнымалы тоқ машинасының ротор т≥збег≥не арналған реостат јйнымалы тоқ машинасының ротор т≥збег≥ндег≥ активт≥ кедерг≥н≥ өзгерту үш≥н арналған. 307.1 3´0Е40 ќм / 1 ј
ј11 “ұрақты тоқ машинасының қоздыру реостаты јйнымалы тоқ машинасының қоздыру т≥збег≥н≥ң активт≥ кедерг≥с≥н өзгерту үш≥н арналған. 308.1 0Е2000 ќм / 0,1Е0,5 ј
ј14 —ызықтық реактор Үш фазалық/б≥р фазалық электр т≥збег≥н≥ң индуктивт≥л≥г≥н өзгерту үш≥н арналған. 314.2 0,3 √н 0,5 ј
ј16 —ыйымдылықты жүктеме –еактивт≥ қуаттың б≥р фазалық және үш фазалық қорек көз≥н≥ң нұсқасын жасау үш≥н арналған. 317.2 220 ¬, 50 √ц 3х0Е40 ¬ар
A12 –еттелет≥н автотрансформатор Өнд≥р≥ст≥к жи≥л≥кт≥ реттелет≥н б≥р фазалық кернеуд≥ алу үш≥н арналған. 318.1 220 / 0..240 ¬ 2ј
ј17 —инхрондану блогы —инхронды машинаны торапқа дәлд≥к синхрондану немесе өзд≥г≥нен синхрондану әд≥стер≥ арқылы қолмен немесе автоматты қозу үш≥н арналған.   400 ¬ ~ 10 ј 3 индикаторлы шам, синхроноскоп
ј13 –еостат Ёлектрл≥к т≥збект≥ң активт≥ кедерг≥с≥н өзгерту үш≥н арналған. 323.2 2´0..100 ќм 1 ј
ј15 »ндуктивт≥ жүктеме –еактивт≥ қуаттың үш фазалық және б≥р фазалық тұтынушыларының модел≥н жасау үш≥н арналған. 324.2 220 ¬ 50√ц 3х0Е40 ¬ар
ј4  оннектор ƒербес компьютерге мәл≥меттерд≥ енг≥зуге және шығаруға арналған.   8 аналогты диф. к≥р≥с; 2 аналог. шығыс;8 сандық к≥р≥с/шығыс
ј2 Үш фазалы трансформаторлы топ Ѕ≥р фазалық/үш фазалық тоқ энерги€сына түрлен≥ру үш≥н арналған. “рансформаци€лау коэффициент≥ қолмен реттелед≥. 347.1 3´80 ¬×ј 230 ¬/242,235, 230, 225, 220, 133 ¬
ј3 “оқ және кернеу өлшеу≥ш трансформаторлар блогы “ораппен байланыспаған өнд≥р≥ст≥к жи≥л≥кт≥ синусоидалды тоқ пен кернеуге пропорционал қалыпты гальваникалық сигналды алу үш≥н арналған. 401.1 3 кернеу тр-ры 600/3¬; 3 тоқ тр-ры 0,3 ј/3 ¬
ј12 “оқ және кернеу датчиктер блогы “ораппен байланыспаған тоқ пен кернеуге пропорционал қалыпты гальваникалық сигналды алу үш≥н арналған. 402.3 3 кернеу датчиг≥ ±100; 1000 ¬ / ±5 ¬ 3 тоқ датчиг≥ ±1; 5 ј / ±5 ¬
–4  ернеу және жи≥л≥кт≥ өлшеу≥ш Өнд≥р≥ст≥к жи≥л≥кт≥ң айнымалы кернеудег≥ кернеу мен жи≥л≥кт≥ өлшеу үш≥н арналған. 504.2 2 вольтметр 0Е500 ¬ ~ 2 жи≥л≥к өлшеу≥ш 45Е55 √ц; 220 ¬ ~
–5 —инхронды машинаның жүктеме бұрышын көрсетк≥ш —инхронды машинаның аналогты формада жүктеме бұрышын өлшеп кеск≥ндеу үш≥н арналған. 505.2 -180∞Е0Е180∞
–3 јйналу жи≥л≥г≥н көрсетк≥ш Ёлектрл≥к машинаның аналогты формада айналу жи≥л≥г≥н кеск≥ндеу үш≥н арналған. 506.2 2000Е0Е2000 мин-1
–2 Қуаттарды өлшеу≥ш Ѕ≥р фазалық т≥збектег≥ активт≥ және реактивт≥ қуаттарды өлшеу үш≥н және оларды аналогты формада кеск≥ндеу. 507.2 15; 60; 150; 300; 600 ¬ 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 ј.
–1 ћультиметрлер блогы “ұрақты және синусоидалды тоқ т≥збег≥ тоқты, кернеуд≥ және омдық кедерг≥н≥ өлшеу үш≥н арналған. 508.2 3 мультиметр: 0...1000 ¬ / 0...10 ј / 0Е20 ћќм

ѕ”Ќ “. “Ә∆≤–»Ѕ≈Ћ≈–ƒ≤ ∆Ү–√≤«” ≈–≈∆≈—≤

Әр зертханалық жұмыс барысында, ең алдымен мына шарттарды орындау қажет:

ü б≥р≥нш≥ден, экспериментт≥к-тәж≥рибеде қолданылатын құрылғылардың қорек көз≥нен айырулы тұрғанына көз жетк≥зу;

ü ек≥нш≥ден, тәж≥рибеде ≥ске қосылатын құрылғылардың қорғаныс жерленд≥рг≥ш≥н≥ң ұ€шықтарын " " т≥збектеп, ј1 автотрансформатордың немесе G1 үш фазалық қорек көз≥н≥ң "–≈" ұ€шығымен жалғау қажет;

ü үш≥нш≥ден, зертханалық жұмысты орындау барысында (а€қтай келе) ≥ске қосылған G2 тұрақты тоқ қозғалтқышы қорек көз≥н≥ң, G3 синхронды машина қоздырғышының, ј1 автотрансформатордың және басқа да жабдықтардың реттеу≥ш тұтқасын сағат т≥л≥не қарсы шетке дей≥н орнатып, тораптан айыру (қосу) қажет;

ü төрт≥нш≥ден, айнымалы тоқ машинасының жылулық қорғанысының блогты принципт≥к сұлбасын жалғау қажет;

бес≥нш≥ден, ј6 үш фазалық ажыратқыштың жұмыс режим≥ндег≥ айырып-қосқышты Ђ–”„Ќ.ї жағдайына ауыстырыңыз.

ќсы шарттар орындалса, G1 қорек көз≥н≥ң ажыратқышын (Ђ¬ Ћї) кнопкасымен қосыңыз.

 

є1 «≈–“’јЌјЋџҚ ∆Ұћџ—

Үшфазалы синхронды генератордың бос жүр≥стег≥ E0=f(If) және қысқа тұйықталудағы I =f(If) режим параметрлер≥н экспериментт≥ зерттеу

∆ұмыстың тақырыбы: Үшфазалы синхронды генератордың бос жүр≥стег≥ E0=f(If) және қысқа тұйықталудағы I =f(If) режим параметрлер≥н зерттеу

∆ұмыстың мақсаты: синхронды генератордың құрылысын, жұмыс принцип≥н, бос жүр≥с және қысқа тұйықталу кез≥ндег≥ жұмыс режимдер≥н зерделеу және экспериментт≥к тәж≥рибе жасау арқылы теори€дан алған б≥л≥мд≥ шыңдау, сипаттамаларды зерттеуд≥ң графо-аналитикалық әд≥стер≥н меңгеру арқылы теори€лық б≥л≥мд≥ бек≥ту. Ѕлогты принципт≥к сұлбасын зерделеу, оның электрл≥к сұлбасын салу және оны оқуды үйрену.

 

“әж≥рибен≥ орындау тәрт≥б≥:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 603 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

735 - | 674 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.03 с.