Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕ»Ћ≈“ є 2
Ѕ»Ћ≈“ є 1

1.ЂҚазақстан Ц егеменд≥ елї тақырыбы бойынша әңг≥мелең≥з.

Қазақстан ≈врази€ орталығында орналасқан. Қазақстан солтүст≥кте –есеймен, шығыста Қытай мемлекет≥мен, онтүст≥кте ќрта јзи€ республикаларымен, батыста  аспий тең≥з≥мен шектесед≥. Ўекарасының жалпы ұзындығы 15000 шақырымнан астам. ∆ер көл≥м≥ 2 млн 756 мың шаршы шақырым. Қазақстан егеменд≥ тәуелс≥з мемлекет. ќның егеменд≥г≥н 25 қазан 1991 жылы алды. 1 желтоқсан 1991 жылы тұнғыш президент болып Ќұрсултан јбишұлы Ќазарбаев сайланды. 1992 жылы мемлекетт≥к рәм≥здер қабылданды. Қазақстан –еспубликасының өз јта «аңы бар. ќл 30 тамыз 1995 жылы қабылданды. Қазақстан көп ұлттық мемлекет. ћында жүз отыз ек≥ ұлттық өк≥лдер≥ турады.

2.Ђ и≥з үйї тақырыбына диалог құрастырыңыз.

- и≥з үй деген не?

- и≥з үй Ц қазақ халқының ертеден келе жатқан баспанасы.

-ќл немен ыңғайлы?

-ќл көш≥п-қонғанда тез жиып, шапшан т≥гуге ыңғайлы.

-Қыста қазақтар ки≥з үйд≥ пайдаланып қалай қыстап шығады?

-Қыста қазақтар ки≥з үйд≥н сыртқы ки≥здер≥н қос қабаттап жауып, қыстап шыға берген.

-Қазақтың ки≥з үй≥ ≥шк≥ қанқасы неге бөл≥нед≥?

-Қазақтың ки≥з үй≥ ≥шк≥ қанқасы(ағашы) мен сыртқы жамылғысына (ки≥з≥) қарай 4 қанат, 6 қанат, 12 қанат болып бөнед≥.

- и≥з үйд≥ң ≥ш≥ нешеге бөл≥нед≥?

-  и≥з үйд≥ң ≥ш≥4 Ц ке бөл≥нед≥.

-“өрде қандай адамдар отырады?

-“өрде үлкен адамдар және қонақтар отырады.

-—ол жақ к≥мн≥ң орны болып есептелед≥?

-—ол жақ үйдег≥ үлкендерд≥ң орны болып есертелед≥.

-ќң жақта не тұрады?

-ќн жақта ыдыс а€қ тұрады.

3.—өйлем. —өйлем түрлер≥.

 

Ѕ»Ћ≈“ є 2

1.Қазақ т≥л≥ тарихындағы алфавиттерд≥ң ауысуы туралы әңг≥мелең≥з.

Ћатын алфавит≥ Ц көне және халықаралық алфавит.

ќнымен ағылшындар, италь€ндықтар, француздар, нем≥стер жазады. Ћатындар Ц римд≥к көне тайпалар. ќлардың алфавиттер≥ б≥зд≥ң дәу≥р≥м≥зден бұрын 8-7 ғасырларда пайда болған.

 еңес ќдағы кез≥нде түрк≥ т≥л≥нде сөйлейт≥н халықтардың арасынан шыққан көрнект≥ ғылым қайраткер Ќ.Ќ.Ќариманов араб алфавит≥нен жалпы түрк≥ге ортақ жаңа алфавитке көшу қажетт≥г≥ жайында ұсыныс жасады.

Ѕұл мәселе жөн≥нде Қазақстан ғалымдары да Қызылордада бас қосып, өзара п≥к≥р алысты.

—онымен латын алфавит≥ 1928-1929 жылдары Қазақстанда, Әзербайжанда, Өзбекстанда, “атарстанда кең≥нен қолданыла бастады. —өйт≥п 1929-1939 жылдары Қазақстанда жаңа алфавитке көшу жазба мәдениет≥м≥зде белг≥л≥ б≥р тарихи кезең болды.

ќрыс алфавит≥ нег≥з≥нде қазақ әр≥птер≥н жасау 1939 жылы қолға алынды. Ѕұл графика Ц орыс алфавит≥ қазақтардың уйну≥не, оқуы мен жазуына аса қолайлы ед≥. —ондықтан да жаңа алфавитке көшуге т≥л б≥л≥м≥н≥ң көрнект≥ мамандары, ғалымдар —.  еңесбаев, ћ. Ѕалакаев, —. јманжолов, Ќ. —ауранбаев және тағы басқалары белсене қатысты.

1939-1940 жылдары түгелдей орыс алфавит≥не көшу туралы үк≥мет≥м≥з арнаулы қаулы алды.

2.“уыстық атаулар бойынша диалог құрастырыңыз.

-Әкен≥ң әкес≥ к≥м?

-Әкен≥ң әкес≥ Ц ата.

-Әкен≥ң шешес≥ к≥м?

-Әкен≥ң шешес≥ - әже.

-Әке-шеше, ата-ана к≥мдер?

-Әке-шеше, ата-ана Ц дүниеге ұрпақ әкелген ерл≥-зайыпты адамдар.

-Ұлдың м≥ндетт≥ неде?

-Ұлдың м≥ндетт≥ Ц ұрпақ жалғастыру, шаңырақ иес≥ болу.

-Қыздың м≥ндетт≥ неде?

-Қыз Ц басқа елд≥ң болашақ кел≥н≥, болашақ ана.

- ≥м немере, к≥м шөбере аталады?

-Ќемере Ц ұлдың баласы, шөбере Ц немерен≥ң баласы.

-јғаның әйел≥ қалай деп аталады?

-јғаның әйел≥ Ц жеңге.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1418 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

515 - | 499 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.