Лекции.Орг

Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Соціокультурна змістова лініяОрієнтовний зміст навчального матеріалу Орієнтовні вимоги до рівня соціокультурної компетентності учнів
Cфери відношень Тематика текстів  
Я і українська мова й література.   Я і Батьківщина (її природа, історія).     Я і національна культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин, українська пісня).     Я і мистецтво (традиційне й професійне)     Я і ти (члени родини, друзі, товариші ).   Я як особистість Найвидатніші постаті в українській культурі. Письменники про українську мову.   Любов до природи. Екологічний стан природи в Україні. Охорона довкілля. «Червона книга».   Роль народних традицій, вірувань, релігії, християнської моралі, свят, міфології, фольклорної творчості, художньої літератури у формуванні світогляду українців. Унесок українців у світову культуру. Збагачення української культури духовними скарбами інших народів.   Архітектурна традиція на теренах України. Народна архітектура. Найвизначніші архітектурні споруди в Україні. Видатні українські архітектори.     Традиційна родинна обрядовість (народження дитини, ім’янаречення, кумівство, весілля тощо) та її сучасна трансформація.   Шляхи самопізнання й життєтворчості «Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський)».   «Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами» (І.Багряний), «Земля не вибачає байдужості».     «Людина створила культуру, а культура – людину», «Традиційні ремесла й промисли українців», «Володимирський собор – перлина українського церквобудування», «Покликання людини: пізнавати істину, творити добро, примножувати красу».   «Мистецтво як засіб творення особистості».   «Як я розумію дружбу», «Хто для мене є взірцем?».   «На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя» (В.Симоненко) , «Що робить людину великою?». Учень: сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості й добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети; використовуєукраїнську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини й української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу; усвідомлюєнеобхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності.  

 

 

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

 

Види загально-навчальних вмінь   Орієнтовні вимоги до рівня діяльнісної компетентності учнів
Організаційн- контрольні Учень самостійно: усвідомлює і визначає мотив і мету власної пізнавальної й життєтворчої діяльності; плануєдіяльністьдля досягнення мети, розподіляючи її на етапи; здійснює намічений план за допомогою дібраних методів і прийомів; оцінює проміжні й кінцеві результати пізнавальної діяльності, робить відповідні корективи.
Загальнопізна- вальні (інтелектуальні, інформаційні) Учень самостійно: аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює, конкретизує їх; робить висновкина основі спостережень; виділяє головне з-поміж другорядного; здобуваєінформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури,ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення; систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію; моделюємовні й позамовні поняття, явища, закономірності.  
Творчі Учень самостійно: уявляєсловесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого; прогнозуєподальший розвиток певних явищ; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає і формулює проблемив процесі навчання й життєтворчості; усвідомлює будовупредмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми; добирає аргументидля його доведення; спростовуєхибні припущення й твердження.
Естетико-етичні Учень: помічає й цінує красув мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, вчинках людей і результатах їхньої діяльності; критично оцінює відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усуває помічені невідповідності цим нормам; виявляє здатністьпоставити себе на місце іншої людини; усвідомлюєобов’язок кожної людинитворити добрословом і ділом, готовий і здатний його виконувати.

 

 

Й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(4 год. – резерв годин для використання на розсуд вчителя)

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 247 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.007 с.