Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПрогРама курсу
Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний університет

Ім. В.О.Сухомлинського

Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спорту

 

Рожков І.М.

Спринь О.Б.

Голяка С.К.

 

Вікова фізіологія

Методичні вказівки до лабораторних, практичних, індивідуальних та самостійних занять для студентів спеціальності: 0102 – фізичне виховання та спорт

Миколаїв – 2008

 


 

Укладачі:

Рожков І.М. – доктор біологічних наук, професор Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту

Спринь О.Б. - кандидат біологічних наук, доцент Херсонського державного

університету

Голяка С.К. - кандидат біологічних наук, доцент Херсонського державного

університету

 

Рецензенти:

Лизогуб В.С. – доктор біологічних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Олейник В.П. – кандидат медичних наук, доцент Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського

Кошелєва В.Д. – кандидат біологічних наук, доцент Херсонського державного університету

 

 

ЗМІСТ стор

Вступ…………………………………………………………………………………4

Розділ 1. Тематичний план курсу………………………………………………….6

Розділ 2. Правила техніки безпеки…………………………………………………7

Розділ 3. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять…………….8

Розділ 4. Методичні вказівки щодо проведенні індивідуальних занять………..27

Розділ 5. Завдання і методичні вказівки до самостійної роботи над курсом…..50

Розділ 6. Питання для самопідготовки до заліку………………………………...57

Розділ 7. Список основної навчальної літератури……………………………….59


ВСТУП

Завдання курсу "Вікова фізіологія" – дати студенту, майбутньому педагогу сучасні знання про вікові особливості організму, що розвивається, його взаємодію з навколишнім середовищем; озброїти розумінням закономірностей, які визначають принципи збереження і зміцнення здоров’я школярів, умови високої працездатності учнів у різних видах навчально-пізнавальної діяльності. Ці знання необхідні педагогу для того, щоб він міг на науковій основі організувати процес навчально-виховної роботи з учнями різного віку, брати активну участь у фізичному та трудовому вихованні школярів, піклуватись про охорону здоров’я дітей.

В даному курсі велика увага приділяється питанню морфо-фізіологічних особливостей дітей та підлітків, фізіології нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів, дуже важливим для правильного розуміння основних питань вікової психології та педагогіки.

Методичні вказівки “ Вікова фізіологія” рекомендовані для вивчення означеного курсу для денної, заочної і екстернатної форми навчання.

 

ПрогРама курсу

1. Вступ. Предмет вікової фізіології. Вікова фізіологія як самостійна гілка фізіології людини та тварин. Зв’язок її з іншими фізіологічними дисциплінами. Етапи історичного розвитку вікової фізіології. Поняття про біологічний та фізіологічний вік, ріст і розвиток людини. Вплив середовища на ріст і розвиток. Акселерація та ретардація розвитку.

Підходи і обгрунтування поділу індивідуального розвитку на окремі вікові періоди. Антенатальний і постнатальний онтогенез. Ріст і розвиток в процесі антенатального онтогенезу, критичні періоди. Переломні етапи постнатального онтогенезу (ранній, дошкільний та шкільний вік, стаціонарний стан). Вікові особливості різних систем організму. Співвідношення нервових і гуморальних механізмів регуляції на різних етапах онтогенезу. Роль процесів регулювання в різні вікові періоди.

2. Розвиток і вікові зміни нервової системи. Нервова система у пренатальний період. Рефлекторні реакції у різні вікові періоди. Уроджені рефлекси з різних аналізаторів. Онтогенез сенсорних систем. Функціональне становлення кори і підкоркових структур. Вікові особливості вищої нервової діяльності. Антенатальний і ранній постнатальний періоди. Дошкільний та шкільний вік. Доросла людина. Вища нервова діяльність у старечому віці.

3. Опорно-руховий апарат. Ембріональне закладання скелету. Розвиток кісток. Кісткова тканина у різні вікові періоди. Особливості формування і осифікації кісток окремих відділів скелету у постнатальний період. Зміни структури і функцій м’язів з віком. М’язова працездатність і вік. Розвиток рухової активності у дітей. Вікові зміни координації рухів.

4. Дихання. Вікові зміни режимів дихання. Дихання у плода. Надходження кисню та видалення вуглекислого газу, транспорт газів кров’ю. Структурно-функціональна характеристика дихальної системи плода та стан регуляторних механізмів. Дихальна система в неонатальний період. Перший вдих і становлення зовнішнього дихання. Легенева вентиляція і вік. Вікові особливості регуляції дихання. Дихання за м’язової роботи.

5. Вікові особливості системи крові. Загальні властивості крові в онтогенезі. Форменні елементи крові і процес кровотворення. Періоди кровотворення: в жовточному мішку, гепато-ліенальний період, кровотворення у червоному кістковому мозку. Імунітет у різні вікові періоди. Онтогенез системи зсідання крові. Зсідання у антенатальному та постнатальному періодах. Гематологічні зміни при різних умовах життя і діяльності людини.

6. Серцево-судинна система і вік. Становлення системи кровообігу. Особливості кровообігу ембріона та плода. Зміни гемодинаміки в онтогенезі. Вроджені вади розвитку серцево-судинної системи. Віковий розвиток структури та функцій серцевого м’яза в онтогенезі. Скоротлива здатність серця. Електрична активність. Вікові зміни показників роботи серця. Структура та функції судин у пренатальному та постнатальному онтогенезі. Основні гемодинамічні показники і вік. Вікові особливості гемодинамічних реакцій.

7. Травні процеси і обмін речовин. Значення травної системи в антенатальний період. Вікова динаміка секреції слини. Шлунок. Розвиток залозистого апарату та ензимогенних реакцій. Вікові особливості нервової та гуморальної регуляції. Підшлункова залоза. Розвиток її секреторної функції. Вікові зміни структури та функцій залози. Печінка, вікові зміни функцій. Макро- і мікроструктура, регенеративні можливості. Жовчоутворення. Кишечник. Вікові зміни структури слизової оболонки тонкого кишечника. Функції тонкої кишки. Порожнинне і мембранне травлення та їх вікові зміни. Всмоктування. Рухова функція травної системи в пренатальному і постнатальному онтогенезі. Зміни метаболізму в онтогенезі. Синтез специфічних білків. Вікова динаміка основного обміну.8. Нирки. Функції нирок у внутрішньоутробний період. Загальна вікова динаміка структури і функції нирок. Вікові зміни процесів та механізмів сечоутворення.

9. Ендокринна система у різні вікові періоди. Гіпофіз. Соматотропний гормон і регуляція росту. Епіфіз. Його впливи на статеве дозрівання. Щитоподібна залоза, її вплив на ріст і розвиток організму дитини. Тимус та імунні процеси. Наднирники. Інсулярний апарат. Статеві залози. Статеве дозрівання і статеві функції. Вікові особливості загального ендокринного статусу.


РОЗДІЛ.1.Тематичний план курсу

План лекцiйного курсу для студентiв

 

1. Вступ. Загальнi закономiрностi росту та розвитку дiтей та пiдлiткiв (2 год.).

2. Фiзiологiя нервової системи, її вiковi особливостi (2 год.).

3.Аналiзатори. Будова, функцiї, вiковi особливостi зорового і слухового аналiзаторів (2 год.).

4. Вища нервова дiяльнiсть, її становлення в процесi розвитку дитини (2 год).

5. Будова, функцiї, вiковi особливостi опорно-рухової системи.

6. Будова, функцiї та вiковi особливостi дихальної системи (2 год.).

7. Будова, функцiї, вiковi особливостi серцево-судинної системи (2 год.).

8. Будова, функцiї, вiковi особливостi системи органiв травлення (2 год.).

 

План практичних занять

1. Методи вивчення та оцiнки фiзичного розвитку школяра (2 год.).

2. Фiзiологiя нервової системи, її вiковi особливостi (2 год.).

3. Будова та функцiї системи органiв руху, її вiковi особливостi (2 год.).

4. Вища нервова дiяльнiсть людини. Сприйняття, увага та пам'ять (2 год.).

 

План індивідуальних занять

1. Вища нервова діяльність. Сприйняття, увага, пам’ять та мислення (продовження)(2 год.)

2. Аналiзатори. Будова та функцiї зорового аналiзатора, його вiковi особливостi. (2 год.).

3. Слуховий, тактильний, нюховий та смаковий аналізатори та їх вікові особливості (2 год.)

4. Будова та функцiї системи органiв дихання, її вiковi особливостi (2 год.).

5. Будова та функцiї серцево-судинної системи, її вiковi особливостi (2 год.).

6. Вікові особливості харчування дітей (2 год).

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.