Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Проценти на Вклад за Договором
Предмет Договору

1.1. Клієнт надає Банку грошові кошти, надалі “Вклад”, у тимчасове користування на умовах терміновості, платності та зворотності, а Банк виплачує проценти і повертає Вклад, і нараховані на нього проценти згідно з умовами цього Договору.

Сума Вкладу

2.1. Клієнт розміщує в Банку Вклад у сумі грн. ( гривень 00 копійок).

2.2. Перерахування суми Вкладу здійснюється Клієнтом зі свого поточного рахунку на депозитний рахунок № в ВАТ “Банк “Гарант”, МФО 336666 (код ЄДРПОУ одержувача ).

Строк Вкладу

3.1. Вклад наданий Банку до 200 року.

 

Проценти на Вклад за Договором

4.1. На суму Вкладу Банк нараховує % ( ) процентів річних. Розрахунок суми процентів здійснюється за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці і році). Проценти за цим Договором нараховуються лише на суму строкового Вкладу. Нараховані Банком проценти не збільшують суму Вкладу.

4.2. Нарахування процентів за Вкладом проводяться від дня, наступного за днем надходження Вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню Клієнту або списанню з рахунка Клієнта, згідно п.3.1. цього Договору.

4.3. Проценти нараховуються Банком в останній робочий день кожного місяця і перераховуються на рахунок Клієнта, вказаний в п.10 цього Договору..

 

5. Обов'язки Банку

5.1. Банк зобов'язується нараховувати на Вклад проценти відповідно до ставки, обумовленої п.4.1. цього Договору.

5.2. Після закінчення терміну, що вказаний в п.3.1. цього Договору, але не пізніше наступного банківського дня, Банк зобов'язаний на підставі письмової вимоги Клієнта повернути суму Вкладу.

6. Обов'язки Клієнта

6.1. Клієнт зобов'язується надати Банку документи, які необхідні для відкриття депозитного (вкладного) рахунку відповідно до вимог нормативних актів Національного Банку України.

6.2. Вклад у сумі, зазначеній у п.2.1. цього Договору, надається Клієнтом не пізніше р.

6.3. Клієнт зобов'язаний надати Банку письмову вимогу щодо повернення Вкладу не пізніше, ніж за один банківський день до дати закінчення строку, який вказаний в п.3.1. цього Договору.

7. Особливі умови

7.1. Повернення Вкладу здійснюється Банком шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, що вказаний в п.10 цього Договору.

7.2. Клієнт має право на дострокове повернення Вкладу або його частини, але не раніше, ніж через 30 календарних днів з моменту зарахування коштів на депозитний рахунок або з дати останньої пролонгації цього Договору. За умови дотримання вищевказаної умови, дострокове повернення Вкладу або його частини здійснюється на підставі письмового попередження Клієнтом Банку не менш, ніж за 10 (десять) банківських днів до дати дострокового повернення.

У разі дострокового повернення Вкладу або його частини, проценти на суму дострокового повернення, за період з дати зарахування початкової суми грошових коштів на депозитний рахунок або з дати останньої пролонгації цього Договору до дати повернення вказаної суми, нараховуються з розрахунку 50 % (п'ятдесят відсотків) ставки, яка діє на момент дострокового повернення. У випадку, якщо нараховані проценти було сплачено раніше, то здійснюється перерахунок нарахованих і сплачених процентів, при цьому, зайво виплачені проценти утримуються Банком із суми Вкладу або його частини, яка підлягає достроковому поверненню.

7.3. Після закінчення строку, вказаного в п.3.1. цього Договору, строк дії Договору може бути продовжений шляхом укладання додаткової угоди. В іншому випадку, а також у разі відсутності письмової вимоги Клієнта щодо повернення Вкладу згідно з умовами цього Договору, Банк припиняє нарахування процентів.

7.4. Клієнт має право поповнювати суму Вкладу по письмовому узгодженню з Банком. Проценти на суму поповнення нараховуються починаючи від дня, наступного за днем зарахування відповідної суми поповнення на депозитний (вкладний) рахунок, до дня, який передує його поверненню Клієнту або списанню з рахунка Клієнта.

7.5. Сторони домовились, що Банк залишає за собою право переглядати процентну ставку за цим Договором з урахуванням зміни кон'юнктури ринку грошових ресурсів.

7.6. Сторони домовились, що при зміні процентної ставки по Вкладу Банк інформує Клієнта рекомендованим листом з повідомленням. Якщо після отримання листа протягом 5 (п'яти) робочих днівКлієнт не повідомляє Банк про розірвання цього Договору, Банк проводить нарахування процентів за новою ставкою. У разі незгоди Клієнта із зміною процентної ставки, він повідомляє Банк протягом вищезгаданого терміну про розірвання цього Договору, Сторони його розривають, а Клієнту виплачується Вклад і нараховані проценти згідно зі ставкою, встановленою п.4.1. цього Договору. При цьому Банк повертає грошові кошти протягом 2 (двох) банківських днів після дати дострокового розірвання Договору. Нарахування процентів з дати дострокового розірвання цього Договору до дати фактичного повернення Вкладу Банком не проводиться.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. У разі порушення умов п.5.2. цього Договору, Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі 0,05% від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення.

8.2. У разі зміни фактичної адреси, реквізитів, складу керівних органів Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів з дня зміни повідомити про це письмово Банк. У противному разі Банк залишає за собою право стягнути штраф в розмірі 0,05% від суми Вкладу. Стягнення штрафу проводиться із суми процентів, що нараховуються, а у разі, якщо вона недостатня, Банк має право утримати суму штрафу, якої не вистачає, з суми депозиту.

 

9. Додаткові умови

9.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.3. Всі доповнення і зміни до цього Договору здійснюються за взаємною згодою Сторін в письмовій формі.9.4. Клієнт цим підтверджує, що він є резидентом України і має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Це підтвердження надане відповідно до вимог підпункту 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 зазначеного Закону.

10. Реквізити і підписи Сторін

 

Банк Клієнт
ВАТ „Банк „Гарант” Філія “Прикарпатське ” відділення № 1 77666, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Січових стрільців, 77. МФО 336666 код ЄДРПОУ 24845487 тел. (03437) 21313     77666, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ     р/р 2600 , МФО 336666 код ЄДРПОУ тел. (03422)
____________________Бойчук Марина Іванівна _____________________


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 590 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.