Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Методичне забезпечення. Методичне забезпечення навчальної дисципліни здійснюється на підставі нормативно-методичних документів Міністерства освіти і науки
Методичне забезпечення навчальної дисципліни здійснюється на підставі нормативно-методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та методичних матеріалів кафедри, які включають:

1) навчальний план дисципліни, з конкретизацією її структури відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання;

2) робочу навчальну програму дисципліни, з деталізацією змісту кожної з тем, що є складовими змістового модуля і складають предмет дисципліни;

3) перелік контрольних питань за кожним із змістових модулів навчальної дисципліни, які виносяться на підсумкову (залік) форму контролю;

4) нормативні джерела, визначені у списку рекомендованої літератури;

5) підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

6) наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць), визначена у списку рекомендованої літератури;

7) інформаційні ресурси з юридичної деонтології (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів; нормативні бази).

 

12. Рекомендована література

1. Нормативно-правові і законодавчі акти

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. − К., 1997.

2. Угода про партнерство та співробітництво. Повний текст угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня 1994 року. - Делегація Європейської Комісії в Україні. – 89 с.

3. Угода про асоціацію між Україною, з однієїсторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншоїсторони. - Режим доступу:http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535.

4. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УССР від 24 серпня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – С. 502.

5. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_850

6. Декларація Євросоюзу щодо України від 2 грудня 1991 р. / Публікації Урядового порталу [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/SpecSancii/control/publish/article/main?art_id=80816&cat_id=37162

7. План дій “Україна – Європейський Союз” від 12 лютого 2005 року. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693

8. Угода між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_850

9. Угода між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб від 15 січня 2008 року. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_851

10. Закон України про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 1 жовтня 2011 року. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15

Монографії, навчальні посібники, довідкові видання

11. Право Європейського Союзу: підручник / Кол. авт., за ред. В.І.Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

12. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського союзу з третіми країнами (теорія і практика). К., 2002.

13. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000.

14. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина.-К., 2002.

15. Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005.

16. Муравйов В.І. Способи наближення законодавства України до права Європейського Союзу. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1998. С.128-133.

17. Конституции государств Европейского Союза.– М., 1999

18. Хартли Т.К. Основы права Европейских Сообществ – М., 1998.

19. Европейское сообщество: регулирование интеграционных процессов / М.М. Максимова, Ю.В. Шишков, Т. Паланкан. – М., 1986 – 272 с.

20. Хиршлер М., Циммерман Б. Западноевропейские интеграционные объединения. Право. – М., 1987. – 368 с.

21. Шпакович О. Сучасний стан відносин України з міжнародними організаціями //Європейське право. - 2012. - № 1. – С. 154-160.

22. Артьомов І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції: навчальний посібник: у 2-х кн.. – Ужгород: Ліра, 2008. – Кн.1 – 476 с.(Серія «Євроінтегарція: український вимір». Вип. 11).

23. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України / За заг. ред. І.В. Артьомова, О.М. Ващук, О.М. Руденко: Монографія. – Ужгород: «Гражда», 2013. – 610 с. Серія «Євроінтегарція: український вимір»; Вип. 21).

24. Бжезинський З. Велика шахівниця: Пер. з англ. – Львів - Івано-Франківськ, 2000. – С.12-13.

25. Кіш Є.Б. Центральна Європа в сучасній системі євроінтегральної інтеграції: Монографія. – Ужгород: Ліра, 2008. – 440 с.

26. Артьомов І.В., Ващук О.М. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи: навчальний посібник. – Ужгород: «Гражда», 2013. – 410 с. «Євроінтегарція: український вимір»; Вип. 20.

27. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика: Навч. посібник. − К.: Либідь, 2003. − С. 21.

28. Мітряєва С.І.. Європейська безпека і Україна:Навчальний посібник. − Ужгород: Ліра, 2008. − 222 с. (Серія “Євроінтеграція: український вимір”. Вип. 8).

29. Оцінка наслідків угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. /Міжнародний центр перспективних досліджень. – Київ, 2007. – 320 с.

30. Суліма Є.М., Шепєлєв М.А. Глобалістика : підручник / Є.М. Суліма, М.А. Шепєлєв. – К. : Вища школа, 2010. – 544 с.

31. Шемятенков В.Г. Европейскаяинтеграция: Учебноепособие. − М.: Международныеотношения, 2003. − 400 с.

 

 

13. Інформаційні ресурси

 1. http://rada.gov.ua/ru - офіційний веб-портал Верховної Ради України.

2. http://www.president.gov.ua/ - офіційне інтернет-представництво Президента України.

3. http://www.kmu.gov.ua/control/ - єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

4. http://mfa.gov.ua/ua - Міністерство закордонних справ України.

 

14. Питання для підсумкового контролю.

 

1. Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу.

2. Загальна характеристика джерел права Євросоюзу.

3. Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про Європейський Союз й Угоду про заснування Європейської Спільноти від 13 грудня 2007 року.

4. Класифікація угод, що регулюють економічне та політичне співробітництво між Європейським Союзом та іншими країнами.

5. Договірна практика Європейського Союзу. Двосторонні та односторонні договори.

6. Змішані угоди Європейського Союзу.

7. Процедура укладання міжнародних угод в Європейському Союзі.

8. Роль Європейського парламенту щодо укладання угоди про асоціацію.

9. Практика Європейського Союзу в укладанні угод з країнами-сусідами.

10. Поняття інституційного механізму співпраці в рамках угод про асоціацію.

11. Договори ЄС про співробітництво з неєвропейськими країнами.

12. Поняття та зміст acquis communautaire.

13. Прийняття концепції “спільного доробку” Україною для подальшої інтеграції в ЄС.

14. Гармонізація законодавства як загальноєвропейський процес.

15. Процес гармонізації законодавства в Україні. Проблеми та перспективи.

16. Загальна характеристика Закону України про про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу .

17. Перший етап адаптації законодавства України до права ЄС.

18. Нормативно-правова основа зовнішньополітичних пріоритетів України ( Конституція України, Закон України “про основні засади зовнішньої політики України.2010 року”).

19. Історія договірно-правових взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом.

20. Взаємовідносини України в складі СРСР з Європейським Співтовариством.

21. Історія договірно-правових відносин незалежної України та ЄС.

22. Характеристика основних угод України з Європейським Союзом.

23. Угода між Україною та ЄС про партнерство та співробітництво.

24. Основні пріоритети співпраці визначені УПС.

25. Процедура та механізм координації співробітництва між Україною та ЄС.

26. Інституційне забезпечення Україною європейської інтеграції.

27. Основні координуючі органи співробітництва Україна- ЄС.

28. Комітет з парламентського співробітництва.

29. План дій Україна-ЄС.

30. Виконання Україною плану дій Україна-ЄС. Спільний звіт.

31. Рамкова Угода між Україною та Європейським інвестиційним банком.

32. Правові засади регіонального співробітництва України з Європейським Союзом.

33. стаття 70 Угоди про партнерство і співробітництво (УПС).

34. Меморандум між Україною та ЄС про взаєморозуміння для встановлення діалогу про регіональну політику між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Європейською Комісією.

35. Напрямки співробітництва між Україною та ЄС у сфері регіонального розвитку.

36. Співробітництво в рамках CORLEAP.

37. Спільна ініціатива ЄС щодо Криму.

38. Участь України в стратегії ЄС для Дунайського регіону.

39. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи та безпеки.

40. Європейський поліцейський офіс.

41. Правові засади співробітництва України з Європол.

42. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво.

43. Європейська організація з питань юстиції.

44. Правові засади співробітництва України з Євроюст.

45. Європейський моніторинговій центр з наркотиків та наркотичної залежності.

46. Правові засади співробітництва України з EMCDDA.

47. Місія Європейської комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова.

48. Правові засади співробітництва України з EUBAM.

49. Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб.

50. Співробітництво України з Європейським Союзом в торговельно-економічній сфері.

51. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом в енергетичній сфері.

52. Меморандум між Україною та ЄС щодо співробітництва у сфері енергетики.

53. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом в інвестиційній сфері.

54. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом в питаннях безвізового режиму.

55. План дій щодо лібералізації безвізового режиму в Україні.

56. Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

57. Порядок денний асоціації Україна-ЄС.

58. Стан імплементації ПДА Україна-ЄС.

59. Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

60. Загальна характеристика основних розділів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 337 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.