Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Форма № Н - 3.04. (повне найменування вищого навчального закладу)
_____

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія)_____________________________________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри (відділення)

 

________________________________

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки__________________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення_______________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

 

20____ – 20___ навчальний рік


 

 

Робоча програма ____________________________________________для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________.

 

 

Розробники:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри (циклової комісії)_________________________

__________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри (голова циклової комісії)_______________________________

 

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1.5 Галузь знань 0302»Міжнародні відносини» (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки 6.030202 «Міжнародне право» (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): фахівець з міжнародного права   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання немає (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 54 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 10 год.
Практичні, семінарські
12 год. год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
22 год. 38 год.
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 63%/37%

для заочної форми навчання – 19%/81%

 

Навчальна дисципліна "Правове регулювання відносин Украни з Єврорпейським Союзом" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030205 "Країнознавство” напряму підготовки "Країнознавство".

Викладається на 4 курсі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» протягом 1 семестру навчання в обсязі 54 годин, з них лекцій – 20 год., семінарських занять – 12 год., самостійна робота – 22 год. Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метоювивчення даної навчальної дисципліниє ознайомлення студентів із історією еволюції взаємовідносин України з ЄС, правовими засадами цих взаємовідносин, особливостями двостороннього співробітництва між Україною та ЄС, станом виконання Україною своїх зобов’язань перед ЄС, а також перспективами подальшого співробітництва між Сторонами.

Завданням курсу “Правове регулювання відносин України з ЄС” є сприяти студентами набуттю практичних навичок щодо проведення аналізу стану адаптації законодавства України до законодавства ЄС, вміння орієнтуватись у нормативному масиві ЄС та держав-членів ЄС та законодавстві України.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- історію взаємовідносин України та ЄС;

- систему двосторонніх угод між Україною та ЄС;

- правові засади євроінтеграційного курсу України;

- правові засади адаптації законодавства України до правової системи ЄС;

- інституційний механізм адаптації законодавства України до правової системи ЄС;

вміти:

- аналізувати джерела Європейського права;

- за рахунок отриманих знань виконувати практичні завдання, що стосуються розбудови відносин України з Європейським Союзом;

- давати оцінку відповідності законодавства України праву ЄС;

- орієнтуватися в літературі відповідно до пройденого курсу.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Правове регулювання відносин України з Європейським Союзом

Тема 1. Правове регулювання зовнішніх відносин Європейського Союзу та України. (2 години)

1. Європейський Союз та Україна як суб’єкти міжнародного права.

2. Договірна практика Європейського Союзу.

3. Поняття правової системи Європейського Союзу в процесі співробітництва з Україною та іншими суб’єктами міжнародного права.

 

Тема 2. Гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу (2 години)

 

1.Гармонізація законодавства як загальноєвропейський процес.

2. Процес гармонізації. Проблеми та перспективи.

3. Закон України про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 1 жовтня 2011 року. 

 

Тема 3. Історія договірно-правових взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом. (2 години)

1.Взаємовідносини України в складі СРСР з Європейським Співтовариством.

2. Договірно-правові відносини незалежної України та ЄС.

 

 

Тема 4. Договірно-правове співробітництво України з ЄС.(2 години)

1. Характеристика основних угод України з Європейським Союзом.

2. Процедура та механізм координації співробітництва між Україною та ЄС.

 

Тема5. Регіональне співробітництво між Україною та Європейським Союзом.(2години)

1. Правові засади розвитку регіонального співробітництва України – ЄС.

2. Основні сфери регіонального співробітництва України – ЄС.

 

Тема 6. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи та безпеки. (2 години)

 

1. Співробітництво України з Європейським поліцейським офісом ( Європол) та Європейською організацією з питань юстиції ( Євроюст)

2. Співробітництво України з (EMCDDA) та (EUBAM).

3. Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб від 17 червня 2007 року.

 

Тема 7. Співробітництво України з Європейським Союзом в торговельно-економічній, енергетичній та інвестиційній сферах. (2години)

1. Характеристика договірно-правового співробітництва Україна-ЄС в торговельно-економічній та енергетичній сферах.

2. Інвестиційне співробітництво України з ЄС.

 

 

Тема 8. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом в питаннях безвізового режиму. ( 2 години)

 

1. План дій з лібералізації візового режиму. Виконання Україною плану дії з лібералізації візового режиму .

2. Загальна характеристика Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 року та Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 року.

 

 

Тема 9. Порядок денний асоціації Украна-ЄС. ( 2 години)

1. Основна характеристика ПДА, як практичного механізму відносин Україна-ЄС.

2. Сучасний стан процесу імплементації ПДА.

 

 

Тема 10. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. (2 години)

 

1. Загальна характеристика основних розділів Угоди про асоціацію.

2. Правові аспекти укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

3. Можливості тимчасового застосування УА.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 347 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.