Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Методичне забезпечення. Електронний варіант інтерактивного комплексу науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни (програма навчальної дисципліни; робоча програма
Електронний варіант інтерактивного комплексу науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни (програма навчальної дисципліни; робоча програма навчальної дисципліни; тексти лекцій; інструктивно-методичні матеріали до семінарських і практичних робіт; ІНДЗ (перелік); термінологія, яку мусить засвоїти слухач у процесі вивчення курсу; хрестоматія; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; тести для самоконтролю; контрольні роботи з навчальних дисциплін для здійснення перевірки рівня засвоєння слухачем навчального матеріалу з теоретичних знань і практичних умінь; текстові й електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового тестування; методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, виконання ІНДЗ, курсових і дипломних робіт; екзаменаційні питання (питання до заліку); перелік літератури до курсу, підготовлений в електронному форматі або розміщений у комп’ютерній мережі, включаючи Інтернет) та роздрукований; роздавальні матеріали (таблиці, рисунки), навчально-методичні посібники:

1. Гречаник О. Є. Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота слухачів по заліковому модулю «Сучасні виховні системи і технології» : метод. рекомендації для слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. — 60 с.

2. Гречаник О. Є. Управління виховною діяльністю : навч.-метод. посіб. для студентів та слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2007. — 156 с.

3. Гречаник О. Є. Управління виховною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2009. — 192 с.

4. Гречаник О. Є. Програма та навчально-методичні рекомендації до спецкурсу «Теорія та практика формування акмеологічної компетентності вчителя» : метод. рекомендації для викл. та слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. — 22 с.

Наукові статті у фахових журналах:

· Гречаник О. Є. Акмеологічна компетентність учителя як необхідна умова його професіоналізму / О. Є. Гречаник // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2005. — Вип. 28. — С. 114-120.

· Гречаник О. Є. Акмеологічна оцінка управління професійним розвитком педагогів / О. Є. Гречаник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. праць. — Суми : СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. — Вип. № 2 (12). — С. 60-68.

· Гречаник О. Є. Акмеологічна сфера педагога / О. Є. Гречаник // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць. — Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля, 2005.

· Гречаник О. Є. Оцінювання управлінської діяльності щодо професійного розвитку педагогів з позицій акмеологічного підходу / О. Є. Гречаник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 15. — С. 22-32.

Статті в інших виданнях:

· Гречаник О. Є. Діалогічний підхід до навчання в умовах післядипломної освіти / О. Є. Гречаник // Управління школою. — 2005. — № 19-21. — С. 28-32.

· Гречаник О. Є. Теоретичні питання виховної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі / О. Є. Гречаник // Виховна робота в школі. — 2009. — № 9. — С. 2-22.

· Гречаник О. Є. Управління розвитком здібностей педагогів : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. [Освіта і доля нації. Вчитель для XXI століття: європейська перспектива України і цивілізаційні виклики], (Харків, 10-11 листоп. 2005 р.) / Науковий вісник. Серія «Філософія»;М-во освіти і науки України, Харківський національний педагогічний ун-т імені Г. С. Сковороди, Інститут вищої освіти АПН України. — Х., 2006. — Вип. 21, Ч. 2. — С. 28-33.

· Гречаник О. Є. Засоби педагогічного контролю умінь слухачів ІПО: акмеологічний підхід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи], (Суми, 17-18 трав. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Управління овіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації, Сумський державний педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка [та ін.]. — Суми, 2007. — С. 18-19.

14. Рекомендована література

Базова

1. Гречаник О. Є. Управління виховною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2009. — 192 с.

2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук. — К. : Вища школа, 1997.

3. Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання). Навч. посіб. / С. Г. Мельничук. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. — 288 с.

Допоміжна

4. Административное управление в школе: документация и отчетность / Сост. Л. В. Голубева. — Волгоград : Учитель, 2006. — 223 с.

5. Виноградова Т. В. Книга класного керівника / Авт.-укл. Виноградова Т.В. — Х. : Основа, 2006. — 128 с.

6. Городова Н. М. Планування роботи закладу освіти / Н. М. Городова. — Х. : Основа, 2005. — 208 с.

7. Гуткина Л. Д. Планирование и организация воспитательной работы в школе / Л. .Д. Гуткина. — М., 2002.

8. Дитячі громадські організації. — Х. : Основа, 2004. — 192 с. — (Б-ка ж. «Управління школою»; Вип. 10 (22)).

9. Довідник заступника директора школи з виховної роботи в запитаннях та відповідях / Авт.-упорядн. Г. Л. Вороніна, Н. В. Кочанова. — Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. — 464 с.

10. Єрмола А. М. Технологія експертизи управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі / [А. М. Єрмола, Л. Г. Москалець, О. Р. Суджик та ін.]. — Х. : Пошук, 2000.

11. Ингекамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингекамп. — М. : Педагогика, 1991.

12. Классному руководителю о воспитательной системе класса / Методическое пособие под ред. Е. Н. Степанова. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2001.

13. Книга заступника директора з виховної роботи: Довідково-методичне видання / Упоряд. С. В. Кириленко, Н. І. Косарєва. — Х. : Торсінг плюс, 2006. — 416 с.14. Конаржевский Ю. А. Системный подход к анализу воспитательного мероприятия / Ю. А. Конаржевский. — Челябинск, 1989.

15. Коротов В. М. Самоуправление школьников / В. М. Коротов. — М. : Просвещение, 1981.

16. Ксензова Г. Ю. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности классного руководителя и учителя / Г. Ю. Ксензова. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2004.

17. Кукушин В. С. Теория и методика воспитательной работы / В. С. Кукушин. — Рн/Д, 2002.

18. Лизинский В. М. Практическое воспитание в школе. Книга в 2-х ч. / В. М. Лизинский. — М., 2002.

19. Лизинский В. М. Психолого-педагогический и управленческий дневник директора школы / В. М. Лизинский. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2000.

20. Маленкова Л. И. Воспитание в современной школе : книга для учителя. — воспитателя / Л. И. Маленкова. — М., 1999.

21. Маленкова Л. И. Теория и методика воспитания / Л. И. Маленкова. — М., 2002.

22. Мастер-класс для заместителей директора школы по воспитательной работе: Организация и планирование работы; Из опыта работы школ г. Воронежа / Авт.-сост. Т. М. Кумицкая, О. Е. Жиренко. — М. : 5 за знания, 2006. — 240 с. — (Методическая библиотека).

23. Методика воспитательной работы / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина и др. — М., 2002.

24. Методика воспитательной работы / Под ред. В. А. Сластенина. — М., 2002.

25. Мистецтво шкільного самоврядування / Упор. М. Голубенко. — К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. — 120 с. — (Б-ка «Шк. світу»).

26. Направления, содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя. — М., 2004.

27. Организация воспитательной работы в школе: Пособие для директоров общеобразовательных учреждений / Сост. Г. С. Семенов, ред. Л. В. Кузнецова. — М. : Школьная Пресса, 2002. — 144 с. — («Воспитание школьников». Библиотека журнала. Вып. 26).

28. Петрушин В. И. Психологические аспекты деятельности учителя и классного руководителя / В. И. Петрушин. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2001.

29. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие / Под ред. Е. Н. Степанова. — М. : ТЦ Сфера, 2005. — 128 с.

30. Рабченюк Т. С. Внутрішкільне управління / Т. С. Рабченюк. — К., 2000.

31. Робота з педагогічними кадрами. — Х. : Основа, 2006. — 208 с. — (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 3 (39)).

32. Рожков М. И. Организация воспитательного процесса в школе / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова .— М., 2001.

33. Созонов В. П. Организация воспитательной работы в классе / В.П. Созонов. — М., 2002.

34. Сокольников Ю. П. Системный анализ воспитания школьников / Ю.П. Сокольников .— М., 1986.

35. Сорока Г. І. Методичне забезпечення виховної роботи / Г. І. Сорока. — Х., 2004.

36. Сорока Г. І. Виховна система класу / Г. І. Сорока, Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х., 1999.

37. Сорока Г. І. Планування та аналіз виховної роботи школи / Г. І. Сорока. — Х. : Основа, 2003.

38. Справочник администрации школы по организации учебного процесса /Сост. Е. М. Муравьев, А. Е. Богоявленская. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2000.

39. Степанов Е. Н. Педагогу о воспитательной системе школы и класса : Учебно-метод. пособие / Е. Н. Степанов. — М. : ТЦ Сфера, 2004. — 224 с.

40. Эффективность воспитательной работы в школе // Классный руководитель. — 2001. — № 2. — С. 39–53.

41. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. — М. : Смысл, 2001.

42. Ясвин В. А. Экспертиза школьной образовательной среды / В. А. Ясвин // Б-ка. ж. «Директор школы». — 2000. — № 2.

15. Ресурси:

Бібліотека ХНПУ (вул. Артема, 29), кабінет наукових основ управління, кабінет педагогіки (вул. Блюхера 2), ХДНБ імені В. Г. Короленка.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 369 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.