Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Теми лабораторних занять. Теми практичних занять № з/п Назва теми Кількість годин денна заочна Заходи з управління виховним процесом у
Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
Заходи з управління виховним процесом у закладі 2 год. 2 год.

Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
Учнівське самоврядування 4 год. 4 год.

7. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
Опрацювати літературні джерела за змістовим модулем 1. 1. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук. — К. : Вища школа, 1997. 2. Іллюк О. О. Теоретико-методологічні основи виховної роботи у внутрішніх військах МВС України: Навч. посібник / О. О. Іллюк, П. П. Круть. — Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2003. — 164 с. 3. Маленкова Л. И. Теория и методика воспитания / Л. И. Маленкова. — М., 2002. 4. Организация воспитательной работы в школе: Пособие для директоров общеобразовательных учреждений / Сост. Г. С. Семенов, ред. Л. В. Кузнецова. — М. : Школьная Пресса, 2002. — 144 с. — («Воспитание школьников». Библиотека журнала. Вып. 26). 5. Созонов В. П. Организация воспитательной работы в классе / В.П. Созонов. — М., 2002. 6. Сорока Г. І. Методичне забезпечення виховної роботи / Г. І. Сорока. — Х., 2004.
Опрацювати літературні джерела за змістовим модулем 2. 1. Ингекамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингекамп. — М. : Педагогика, 1991. 2. Конаржевский Ю. А. Системный подход к анализу воспитательного мероприятия / Ю. А. Конаржевский. — Челябинск, 1989. 3. Сокольников Ю. П. Системный анализ воспитания школьников / Ю.П. Сокольников .— М., 1986. 4. Сорока Г. І. Планування та аналіз виховної роботи школи / Г. І. Сорока. — Х. : Основа, 2003. 5. Эффективность воспитательной работы в школе // Классный руководитель. — 2001. — № 2. — С. 39–53. 6. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. — М. : Смысл, 2001.
Підготовка до практичного заняття № 1 1. Сутність понять «інформаційне забезпечення управління виховним процесом» 2. Моніторинг виховної діяльності навчального закладу. 3. Підготовка учасників навчально-виховного процесу до взаємодії. [1, 6, 12, 13, 37, 43, 46, 51]
Методика аналізу роботи методичного об’єднання класних керівників
Підготовка до лабораторного заняття № 1 1. Суть поняття «учнівське самоврядування». 2. Умови, які забезпечують самоврядування в школі. 3. Мета і завдання учнівського самоврядування. 4. Принципи організації учнівського самоврядування. 5. Функції самоврядування. 6. Структура учнівського самоврядування [1, 2, 15, 16, 21, 23, 32, 35]
Методика аналізу та самоаналізу діяльності класного керівника
Планування виховної роботи в навчальному закладі, учнівському колективі
Векторне моделювання освітнього середовища
Опрацювання текстів лекцій
Підготовка до підсумкового контролю із залікового модулю. Виконання ІНДЗ
Усього за дисципліною

8. Індивідуальні завдання

Зміст індивідуальної роботи Форми роботи Кільк. годин
денна заочна
Змістовий модуль 1. Планування та організація виховної діяльності
Підготовка до семінарських та практичних занять, підсумкової контрольної роботи Індивідуальні консультації -
Методика планування виховної роботи в навчальному закладі Групова консультація -
Виконання ІНДЗ Групова консультація -
Відпрацювання академічної заборгованості, діагностичне тестування знань і вмінь Співбесіди, тестування -
Усього -
Змістовий модуль 2. Критерії оцінки якості та ефективності виховного процесу в закладі
Алгоритм дій керівника щодо відвідування та аналізу виховного заходу Індивідуальна консультація -
Моніторинг виховної діяльності навчального закладу Групова консультація -
Відпрацювання академічної заборгованості, діагностичне тестування знань і вмінь Співбесіди, тестування -
Усього -
  Захист ІНДЗ із залікового модуля «Управління навчально-виховною діяльностю» Презентація -
УСЬОГО за дисципліною -
           

9. Індивідуальне-навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

Виконати одне (за вибором студента) дослідження.

1-й варіант — навчальний проект

1. Провести аналіз управління організацією виховної діяльності педагогічного колективу закладу, у якому працює слухач.

Робота повинна мати таку структуру:

1) Вступ:

- обґрунтування актуальності вибраної проблеми,

- формулювання цілей роботи.

2) Виклад основного матеріалу:

- мета і завдання виховної діяльності педагогічного колективу;

- структура управління виховною роботою в школі;

- взаємодія заступника директора з виховної роботи з іншими керівниками навчального закладу, педагогічним та учнівським колективами, органом учнівського самоврядування;

- ефективність управління організацією виховної роботи в закладі освіти (за протоколом).

3) Висновки:

- пропозиції щодо вдосконалення управління організацією виховної діяльності педагогічного колективу закладу, в якому працює слухач.

Протокол експертизи управління організацією виховної роботи

в закладі освіти

Мета експертизи:вивчення системи управління організацією виховної роботи у закладі та виявлення ступеню її ефективності.

№ з/п Напрямки експертизи Зміст питань експертизи та джерела інформації Ступінь реалізації показників
Відсутній (0 балів) Виражений недостатньо (1 бал) Виражений достатньо (2 бали) Виражений оптимально (3 бали)
1. Інформаційне забезпечення організації виховної роботи Інформаційний банк даних, папки накопичення інформаційного матеріалу, довідки, службові, доповідні записки тощо.        
2. Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації навчального закладу Книга наказів, наказ про затвердження посадових обов’язків заступника директора, педагога-організатора, класних керівників, протоколи педагогічної ради, м/о вчителів-предметників, м/о класних керівників, ради навчального закладу.        
3. Планування виховної роботи План роботи навчального закладу, план роботи МО класних керівників, плани виховної роботи класних керівників, заступника директора з виховної роботи, план педагога-організатора та інші плани.        
4. Підвищення професійної майстерності класних керівників Картотека перспективного педагогічного досвіду з проблеми виховання, узагальнення ППД класних керівників, участь у конкурсах “Класний керівник року”, участь педагогів закладу в районних заходах, м/о тощо.        
5. Розвиток учнівського самоврядування Рада учнів, структура учнівського самоврядування, організація чергування учнів, облік відвідування учнями навчальних занять. Участь у конкурсі “Клас року”, “Учень року”, наявність положень про дані конкурси тощо.        
6. Створення умов для виховання поваги до державної символіки України Оформлення школи. Наявність куточку національної символіки України, інформаційних стендів щодо історії та сучасності рідного міста. Положення про проведення конкурсів, експедицій, матеріали відкритих уроків, виховних позакласних заходів.        
7. Організація виховної діяльності в позаурочний час, її фінансування Програми, плани, розклад роботи гуртків, секцій, наукових товариств, клубів. Журнали обліку робіт та відвідувань гуртків. Матеріали вивчення інтересів, потреб учнів.        
8. Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями Психолого-педагогічні характеристики учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, матеріали психолого-педагогічних досліджень, план роботи шкільного психолога, індивідуальні плани робіт з учнями “групи ризику” серед школярів, плани виховної роботи класних керівників, інші матеріали, представлені адміністрацією.        
9. Формування художньо-естетичної культури особистості План роботи навчального закладу, плани виховної роботи класних керівників, плани роботи гуртків художньо-естетичного профілю, матеріали проведених концертів, лекцій, конкурсів, святкових дійств, присвячених народним традиціям, вивчення літературної спадщини, знайомство з ремеслами тощо.        
10. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку школярів Графіки роботи спортивних секцій, гуртків, огляд матеріально-технічної бази спортивного залу, спортивного майданчика, результати участі школярів у спортивних, туристичних змаганнях, зустрічі з відомими спортсменами, тренерами і т.і.        
11. Робота педагогічного колективу щодо профілактики дитячого травматизму Плани роботи загонів ЮІР, ДЮП, матеріали виховних заходів, відвідувань уроків ОБЖ, позакласних заходів, аналіз статистичних даних щодо травмування учнів під час навчально-виховного процесу, в побуті. Методичне забезпечення: - забезпечення профілактики дитячого травматизму; - наявність наочних матеріалів (забезпеченість підручниками з ОБЖ, оформлення куточків з наочними матеріалами щодо пропаганди безпечних умов життя, обладнання майданчика для змагань з ПДР, проведення лекцій, конференцій, КВК на тему попередження травматизму); - залучення до роботи співробітників ДАІ, протипожежної служби, інших фахівців.        
12. Спільна діяльність навчального закладу, сім’ї, громадськості з питань виховання учнів План роботи батьківського університету, психологічні соціальні дослідження, протоколи ради навчального закладу.        
13. Контроль та регулювання виховного процесу План роботи навчального закладу, довідки, інформації, книги внутрішньошкільного контролю, накази, протоколи педагогічної ради, ради закладу, візітаційна книга.        

 Максимальна можлива кількість балів – N = 39

Сума балів, виставлених експертом, n = _________.

Оцінка: K = n / N = _______.

Рівень організації виховної роботи у закладі _____________________________.

Зауваження, пропозиції _______________________________________________.

Дата проведення експертизи __________________________________________.

Експерт ( П.І.Б., посада, місце роботи) __________________________________.

Рівень організації виховної роботи у закладі:

- високий, якщо 0,95<K<1;

- достатній, якщо 0,65<K£0,95;

- середній, якщо 0,5<K£0,65;

- низький, якщо 0<K£0,5.

2. Розробити технологічну карту роботи з учителем щодо подолання виявлених проблем на основі аналізу навчально-виховної діяльності(табл. 2):

· уміння чітко визначати цілі діяльності (своєї та вихованців);

· уміння підвищувати мотивацію виховної діяльності учнів, організовувати дитячий та батьківський колективи;

· уміння самостійно приймати доцільні рішення з урахуванням психологічних особливостей суб’єктів навчально-виховного процесу, ситуації;

· уміння ефективно спілкуватися в процесі навчально-виховної діяльності, попереджати і розв’язувати конфлікти;

· уміння розвивати творчі здібності учнів;

· володіння технологіями вивчення колективу й особистості;

· володіння раціональними способами підвищення професійної компетентності тощо.

Таблиця 2

Технологічна карта роботи з учителем щодо подолання виявлених проблем

Мета роботи Завдання Зміст роботи Методи Форми Засоби Результат
             

Оцінка оформлення і виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту 2,3) здійснюється за такими критеріями:

№ з/п Критерії оцінки оформлення і виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту 2,3) Максимально можлива кількість балів
1. Актуальність запропонованих рішень, реальність, практична спрямованість і значимість роботи
2. Об’єм і повнота розробок, самостійність, закінченість
3. Рівень творчості, оригінальність розкриття теми, підходів, запропонованих рішень
4. Аргументованість запропонованих рішень, підходів, висновків
5. Якість записки: оформлення, відповідність стандартним вимогам, рубрикаціювання й структура тексту, якість ескізів, схем, малюнків; якість й повнота рецензій
6. Якість доповіді (презентації): композиція, повнота представлення роботи, підходів, результатів, аргументованість, об’єм тезауруса, переконливість й переконаність
7. Об’єм й глибина знань з теми (чи предмету), ерудиція, міжпредметні зв’язки
8. Педагогічна орієнтація: культура мови, манера, використання наочних засобів, почуття часу, імпровізаційний початок, утримання уваги аудиторії
9. Відповіді на питання: повнота, аргументованість, переконливість й переконаність, дружелюбність, прагнення використовувати відповіді для успішного розкриття теми й сильних сторін роботи
10. Ділові й вольові якості доповідача: відповідальне рішення, прагнення до досягнення високих результатів, готовність до дискусії, доброзичливість, контактність
Максимальна кількість балів

 

2-й варіант — реферат

Підготувати реферати за однією із запропонованих тем:

· Сутність управління цілісним педагогічним процесом.

· Розвиток учнівського самоврядування.

· Дитячий колектив як об’єкт і суб’єкт навчально-виховного процесу.

· Професійний портрет заступника директора з навчально-виховної роботи.

· Взаємодія школи, сім’ї та громадськості.

· Методичне забезпечення виховної роботи в школі (ДНЗ, ВНЗ).

· Організація роботи з батьками дітей, схильних до девіантної поведінки.

· Організація роботи з обдарованими дітьми.

· Типологія освітнього середовища.

· Самоатестація вчителя як шлях формування педагогічної самосвідомості.

· Діагностика особистості та ефективності виховної діяльності класного керівника (вихователя, куратора).

· Діагностика виховного процесу.

· Моніторинг виховного процесу.

· Управління якістю виховання.

Оцінювання рефератів відбувається за такими критеріями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 364 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.