Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Методичне забезпечення. 2. Плани практичних занять
1. Тексти лекцій.

2. Плани практичних занять.

3. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт.

4. Питання для самоконтролю.

5. Екзаменаційні питання.

6. Тематика та методичні рекомендації до написання курсових робіт.


13. Рекомендована література

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – 640 с.

2. Бойчук П., Смолюк А. Підготовка майбутнього вчителя. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003. – 126 с.

3. Волкова М.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2001. – 576 с.

4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

5. Галузяк В.Н., Сметанський В.І., Шахов В.І. Педагогіка. – Вінниця: Книга-Вега, 2003. – 416 с.

6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

7. Державна програма “Вчитель” // Освіта України. – 2002. – 2 квітня. – С. 1-7.

8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

9. Дріб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К.: Академія, 1997. – 184 с.

10. Закон України “Про загальну середню освіту” (1999 р.) // Початкова школа. – 1999. – №8. – С. 1-11.

11. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

12. Збірник тестових завдань з педагогіки і дошкільної педагогіки (для абітурієнтів) / О.С. Бартків, Л.К. Грицюк, Л.А. Мартіросян, С.С. Марчук, Р.М. Пріма. – Луцьк: Ред. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. – 261 с.

13. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. – 448 с.

14. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Знання, КОО, 2003. – 766 с.

15. Конституція України. – Х.: ТОВ, Одісей, 2006. – 48 с.

16. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ ст. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

17. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с.

18. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 418 с.

19. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

20. Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад. А.І Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 134 с.

21. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С. 4-6.

22. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. – К.: Просвіта, Книга пам’яті України, 2000. – 368 с.

23. Освітні технології / За ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК, 2003. – 255 с.

24. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. – 479 с.

25. Педагогіка / За ред. А.М. Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. – 296 с.

26. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003.

27. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

28. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1996. – 432 с.

29. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Владос, 2004. – Кн. 1. – 574 с.; Кн.2. – 256 с.

30. Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №6. – С. 3-20.

31. Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1998. – №2. – С. 7-8.

32. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2001. – №8.

33. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2001. – №8.

34. Практикум з педагогіки / За заг. ред. О.А. Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

35. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.) : Нариси / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Рад. школа, 1991. – 381 с.

36. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Ґенеза, 2010. – 368с.

37. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Рад. школа. – 312 с.

38. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / За ред. О.І. Помету. – К.: А.С.К., 2006. – 192 с.

39. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с.; Кн. 2. – 552 с.

40. Усатенко Т.П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. – К.: Наукова думка, 2003. – 286 с.

41. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. – К.: Рад. школа, 1983. – Т.1. – 488 с.; Т.2. – 359 с.

42. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академвидав, 2005. – 560 с.

43. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 519 с.

44. Чайка В. Основи дидактики. –Тернопіль: Астон, 2002. – 244 с.

45. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

46. Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцци. Педагогическое наследие / Сост. В. Кларин, А. Джуринский. – М.: Педагогика, 1988. – 416 с.

47. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

 


14. Інформаційні ресурси

 

1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

2.Офіційний сайт Президента України http://www.president.gov.ua/topics/prior_eurochoice/

3.Офіційний сайт Уряду України http://www.kmu.gov.ua/

4.Сервер Верховної Ради України http://alpha.rada.kiev.ua

Інтернет, електронні підручники, посібники, каталоги, електронна бібліотека.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 450 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.