Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆арық толқынының жи≥л≥г≥ 2 есе ұлғайса фотон импульс≥ қалай өзгеред≥ ?

∆арық дисперси€сы деген≥м≥з не? -заттың сыну көрсетк≥ш≥н≥ң n түскен сәулен≥ң жи≥л≥г≥не н/е толқын ұзындығына тәуелд≥л≥г≥н айтады. ∆арық толқындары ұзарғанда, €ғни тербел≥с жи≥л≥г≥ азайғанда сыну көрсетк≥ш≥н≥ң кему≥ қалыпты дисперси€ деп аталады. \

∆арық табиғатының корпускульд≥ толқындық теори€сы,? ∆арық б≥р жағдайда толқындық қасиет көрсетед≥. ћысалы: интерференци€, дифракци€, дисперси€, пол€ризаци€. јл басқа жағдайларда корпускл€рлық. ћысалы: фотоэффект, жылулық сәулелену,  омптон эффект≥с≥

∆арық толқындары неге электромагнитт≥к деп аталады? ∆арық өте күрдел≥ құбылыс: кейде жарық электромагнитт≥к толқын қасиеттер≥н көрсетсе, кейде ерекше бөлшектер (фотондар) ағыны рет≥нде байқалады. ћаксвелл электромагнитт≥к толқын мен жарықтың табиғаты б≥р, €ғни жарық деген≥м≥з электромагнитт≥к толқындардың дербес түр≥.

∆арық толқындарының жол айырымы мен фазалар айырымының арасындағы байланыс қандай? ≈к≥ сәулен≥ң оптикалық жол айырымы деп ∆s=s1-s2 (s-оптикалық жол ұзындығы) аталады. Ѕ≥реу≥ l1 жол ұзындығын жүрет≥н, абсолютт≥ n1 сыну көрсетк≥ш≥ бар ортада, ал ек≥нш≥с≥ l2 жолдан өтет≥н n2 абсолютт≥ сыну көрсетк≥ш≥ бар ортада, s1=n1l1 болғандағы б≥р көзден шыққан фазалар айырымы мынаған тең: ∆φ=2π/λ*(s1-s2)=2π/λ*∆s

∆арық толқынының көлденең толқын екен≥н оның пол€ризаци€ құбылысы арқылы қалай дәлелденед≥? ћаксвелл теори€сының нәтижес≥нде жарық көлденең екен≥н б≥лем≥з: электр және магнит өр≥стер≥н≥ң кернеул≥ктер≥ б≥р - б≥р≥не перпендикул€р және толқын бағытына да перпендикул€р тербелед≥.  өб≥несе барлық тұжырымдамалар жарық векторы Ц электр өр≥с≥н≥ң кернеул≥к веторы маңайында тұжырымдаланады. Өйткен≥, жарық затқа әсер еткенде электрондарға әсер етет≥н толқынның электр өр≥с≥ шешуш≥ роль атқарады. “абиғи жарықтағы тербел≥стер сәулеге әрқашан перпендикул€р, б≥рақ әр түрл≥ бағытта болады.

∆арықтану және жарық көз≥н≥ң ашықтығы (€ркость) деген≥м≥з не? ∆арықтану (≈) Ц ауданы S болатын бетке түсет≥н жарық ағынының сол ауданға қатынасына тең болатын шама. ≈гер бетт≥ң өлшемдер≥ оның нүктел≥к жарық көз≥не дей≥нг≥ арақашықтығынан кем болса, онда болады -тық жарық ағынының ос≥не перпендикул€р болатын жазықтыққа проекци€сы. пен а расындағы бұрыш. —онда S= ω r2/ cos α

∆арықтың оптикалық және геометри€лық жол ұзыныдығы деген≥м≥з не және олар б≥р-б≥р≥мен қалай байланысты? “олқынның таралу қай ортада (дербес жағдайда вакуумде)болмасын, ол б≥рдей санды өркештер≥ мен шұнқырлардан тұрады, €ғни толқын ұзындығы болады.—ондықтан цугт≥н ұзындығы ортанын сыну көрсетк≥ш≥не тәуелд≥ ж/е сыну көрсетк≥ш≥ орта үш≥н ваккумен салыстырғанда ‑есе қысқа.ƒемек ортадағы s, жолы вакуумдаг≥ жолына эквивалент.ќлай болса,ұзындық өлшем≥н≥ң шамасы мынандай болады ћұндағы ‑геометри€лық жол ұзындығы, ал ‑оптикалык жол ұзындығы деп аталады. ( Ц толқынның вакуумдағы ұзындығы және тең деп алсақ). Ѕер≥лген ортадағы жарық толқынының s жолы осы ортаның сыну көрсетк≥ш≥не қатынасының геометри€лық ұзындығы L жолдың оптикалық ұзындығы деп аталады, ал Ц толқын арқылы өтет≥н жолдың оптикалық ұзындығының айырмасы оптикалық қадам айырмасы деп аталады.

∆арықтың толық ≥шк≥ шағылуының шект≥ бұрышының шартын жаз? —ыну көрсетк≥ш≥ ек≥ түрл≥ орталардан, сыну көрсетк≥ш≥ төмен орта оптикалық аз тығыздалған деп аталады, ал сыну көрсетк≥ш≥ жоғары орта Ц оптикалық көп тығыздалған. ќптикалық көп тығыздалған ортадан аз тығыздалған ортаға өткенде сыну бұрышы түсу бұрышы Цдан үлкен болады. “үсу бұрышы қандай да б≥р мән≥не ие болған кезде, сыну бұрышы градусқа тең болады (3 сәуле). Ѕұл жағдайда сынған сәуле орталардың шекара жазықтығы бойымен өтед≥. “үскен бұрышы үлкен болған жағдайда, сынған сәуле болмайды, ал түскен сәуле орталардың бөлу шекарасынан толығымен шағылады. (4 сәуле. “олық ≥шк≥ шағылу құбылысы байқалады. “олық ≥шк≥ шағылу кез≥нде сыну бұрышы болған шартта ғана шект≥ бұрыш анықталады, €ғни , болғанда (8) өрнег≥н аламыз.

∆ұқа пленкадан өткен және шағылған сәулелерд≥ң интерференци€ларын бақылаған кезде олардың максимумы мен минимумының орнының нел≥ктен ауысып көр≥нет≥н≥н түс≥нд≥р? —әулелерд≥ң арасындағы жүр≥ст≥ң әр түрл≥ болуы қосарланған јƒ ұзындығымен және ¬— бөл≥г≥мен анықталады. јлайда мынаны еске алған жөн, пленка аса тығыз оптикалық орта болып табылады және ондағы жарық жылдамдығы да азырақ болады. ќсының нәтижес≥нде жарықтың јƒ жолын өту≥не кетет≥н уақыты n есе көп болады. ћұндағы n пленканың сыну көрсетк≥ш≥. ≈нд≥ 1 және 2-ши сәулелерд≥ң оптикалық ос≥н≥ң әр түрл≥л≥г≥ ∆=2n(AD)-BC+λ/2. λ/2 шамасы 180 градуста фазаның толқындық өзгеру≥ болғандықтан қосылады. ќл жолдың λ/2 артуына эквивалентт≥. ≈гер ∆=(2n-1) λ/2 болса, онда 2Dfncosβ=nλ жарықтанудың минимум шартына сәйкес келед≥, ал ∆=nλ=2Dfncosβ+ λ/2 Ц максимум шарты.

∆ұту коэффициент≥ деген≥м≥з не? ∆арық толқыны энерги€сының сол толқынның затқа ену≥не байланысты кему≥н жарықтың жұтылуы деп атаймыз. ≈гер б≥ртект≥ заттың бет≥не түскен монохромат жарық шоғының интенсивт≥г≥ I0 болса, оның сол заттан өткеннен кей≥нг≥ интенсивт≥г≥ Il мына формула арқылы анықталады:

∆ылу шығарудың  ирхгоф заңы кирхгоф заңы деп аталады ƒенен≥ң сәуле шығарғыштық қаб≥лет≥н сәуле жұту қаб≥лет≥н денен≥ң табиғатына байл. болмай, барлық денелерге б≥рдей сәулен≥ң ұз-ғы мен t-на тәуел.универ,ф‑€ болады.

∆ылулық сәуле шығаратын ек≥ абсолют қара денелерд≥ң б≥реу≥н≥ң температурасы 2500  . ≈гер ек≥нш≥ қара денен≥ң сәуле шығарғыштық қаб≥лет≥н≥ң максимумына сәйкес келет≥н толқын ұзындығы б≥р≥нш≥ денемен салыстырғанда, 0,5 мкм көп болса, онда ек≥нш≥ денен≥ң температурасы

«ат арқылы өткен рентген сәулес≥н≥ң қаттандығынан өзгеру зандылығы ≤=≤0е-μх; рентген сәулес≥н жұтудың сызықтық коэффицент≥ μ=1,4*103 болса, қарқындылығы 2 есе кему≥н≥ң қалыңдығын х табындар.?

«аттың электромагнитт≥к сәулелерд≥ жұту заңын (Ѕугер заңын) жаз және оған енет≥н шамаларды ата.? ∆арық жұтылуы (абсорбци€) деген≥м≥з жарық толқыны энерги€сының азаюы құбылысын айтамыз, €ғни жарық толқыны энерги€сының басқа энерги€ түрлер≥не ауыса отырып, денеде таралып кету≥. ∆ұтылу нәтижес≥: жарық интенсивт≥л≥г≥ аза€ды. ƒенедег≥ жарық жұтылуы Ѕугер заңымен сипатталады: I = I 0e-αх I 0 және I Ц қалыңдығы х жұтушы денен≥ң к≥р≥с және шығысындағы жазық монохроматтық жарық толқыны интенсивт≥л≥г≥; α Ц жұтылу коэффицент≥, ол жарық толқынының ұзындығына, хими€лық табиғатына және күй≥не тәуелд≥, б≥рақ ол жарық интенсивт≥л≥г≥не тәуелд≥ емес. ≈гер х = 1/α болса, I жарық интенсивт≥л≥г≥ I 0 Ц ға қарағанда е есе аза€ды. ∆ұтылу коэффицент≥ толқын ұзындығына (немесе жи≥л≥г≥не ω) тәуелд≥ және әр зат үш≥н өзгеше.

«ерттеулер б≥рыңғай спектр анодтың материалынан мүлде тәуелд≥ емес екен≥н көрсетт≥, ал кер≥с≥нше ол бомбалаушы анод электрондардың энерги€сымен анықталады.

»мпульс ұзақтығы 10-12с лазер сәулес≥н≥ң кең≥ст≥ктег≥ ұзындығы қандай? ≈гер лазер қызыл сәуле шығарса, осы импульс ез≥нде қанша тербел≥с жасайды?

»нтерференци€ деген≥м≥з не? ∆арық интерференци€сы деп ек≥ немесе б≥рнеше когерентт≥ жарық толқындарын беттест≥ргенде кең≥ст≥ктег≥ жарық ағыны қайтатаралады, қорытындысында интенсивт≥кт≥ң кейб≥р жерде Ц максимумы, ал кейб≥р жерде Ц минимумы пайда болуын айтамыз. Әс≥ресе интерференци€ланатын толқындардың екеу≥ де б≥рдей болған кезде, интерференци€ анық байқалады. ќнда (7) формулаға сәйкес, минимумда , максимумда  огерентт≥ емес толқындар үш≥н осы шартта барлық жерде б≥рдей жарықтану шығады.

 алий элемент≥нде фотоэффект құбылысы байқалатын толқын ұзындығы λ1=6,2*10-5 см. Ёлектронның шығу жұмысын анықта? ј=hc/λ=6.62*10-34*3*108/6.2*10-7=3.2*10-19дж

 вант деген≥м≥з не?  вант деген≥м≥з физикадағы қандай да б≥р шаманың бөл≥нбейт≥н ең ұсақ бөлшег≥

 ванттық сан (n=4) үш≥н орбиталық кванттық сан l және магнитт≥к кванттық сан m-н≥ң мүмк≥н болатын мәндер≥н жазыңыз.? ѕри n=4, l=0,1,2,3, m=0,±1,2,3,1

 ванттық сан l-н≥ң физикалық мән≥ қандай? Ѕұл орбиталдық кванттық сан. Ѕөлшект≥ң импульс момент≥н≥ң шамасын анықтайды.

 ванттық сан m-н≥ң физикалық мән≥ қандай? ћагнитт≥к кванттық сан. Z cыртқы магнит өр≥с≥ бағытына электронның импульс момент≥н≥ң проекци€сын анықтайды.

 ванттық сан n-н≥ң физикалық мән≥ қандай? Ѕұл бас квант саны. Ѕөлшект≥ң энерги€сын анықтайды.

 варц пластинкасын қиылысқан нипольдер арасына орналастырған.  варц пластинкасының қалыңдығы қандай аз болғанда dmin никольдар арасы ең күшт≥ жарықтанады?  варцтың айналу тұрақтысы [α] = 27 град/мм.?

 ейб≥р элементт≥ң орбиталық орналасу саны 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1. Ѕұл қандай элемент? Ѕұл алюминий 1327Al

 инетикалық энерги€сы 19,2*10-19 дан электронның ƒе Ѕройль толқын ұзындығы қандай? me=9,11*10-31 кг, Һ=6,63*10-34 ƒж*с

 ирхгофтың универсал (әмбебап) функци€сының физикалық мән≥?  ирхговтың универсалды функци€сы абсолют қара денен≥ң сәуле шығару мүмк≥нд≥г≥ болып табылады.

 лассикалық теори€ны пайдаланып Al кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз.?

 лассикалық теори€ны пайдаланып CaCl кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз.,?

 лассикалық теори€ны пайдаланып Cu кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз.?

 лассикалық теори€ны пайдаланып NaCl кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз?

 огерентт≥ жарық көздер≥ S1 және S2 деген≥м≥з не? ‘ренельд≥ң бипризмасы сыну бұрышы аз, табандары қосылған б≥рдей ек≥ призмадан түрады. көз≥нен шыққан жарық - ек≥ призмада да сынып, бипризманың арғы жағынанда және жорамал көздерден шыққандай болып жарық сәулелер≥ таралады. және көздер≥ когерентт≥ болып табылады. Ёкранның бет≥нде (штрихталған аймақ) когерентт≥ толқындар беттес≥п интерференци€ бақыланады. ≈к≥ көзден шыққан интерференци€ көр≥н≥с≥н≥ң есеб≥. ∆арық интерференци€сының жоғарыда қарастырылған әд≥стер≥ бойынша интерфернеци€ көр≥н≥с≥н≥ң есеб≥н жасау үш≥н б≥р - б≥р≥нен ара қашықтықта паралель орналасқан және когерентт≥ жарық көз≥ болып табылатын ж≥ң≥шке саңылауларды (оптикалық жүйедег≥ көз≥н≥ң нақты және жорамал бейнес≥) пайдаланамыз.

 огерентт≥ жарық көздер≥ кез≥ккенде минимум болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет.? ≈гер де көрш≥лес шоқтардың сәйкес ек≥ сәулес≥н≥ң жол айырымы жарты толқындардың тақ санына тең болса, онда жарық шоқтары б≥р≥н-б≥р≥ әлс≥ретед≥ де, дифракци€ланған монохромат жарықтың нашарлау шарты (минимум) мынаған тең болады:dsinφ= (2k+1)λ/2 мұндағы к=0,1,2,3

 огерентт≥ жарық көздер≥н≥ң кез≥ккенде максимумдардың пайда болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет.? ‘азалар айырымы көрш≥лес саңылаулардан таралған жарық шоқтарының сәйкес ек≥ шетк≥ сәулес≥н≥ң жол айырымына байланысты болады, €ғни: ∆=(a+b)sinφ=dsinφ. ≈гер осы жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең болса, φ бағыты бойынша таралған көрш≥лес жарық шоқтары қосылғанда б≥р≥н-б≥р≥ күшейтед≥ де дифракци€лық жолақ жарық болады, сөйт≥п, дифракци€ланған монохромат жарықтың күшею шарты(максимум) dsinφ= 2kλ /2=kλ. ћұндағы к=1,2,3

 огерентт≥ толқындар деген≥м≥з не? ≈гер тербел≥с жи≥л≥г≥ ек≥ толқында да б≥рдей, ал фазаларының айырмасы тұрақты болса, онда ол толқын когерентт≥ деп аталады. Ѕұндай толқындардың көз≥ де когерентт≥ деп аталады. яғни когерентт≥ толқын Ц тербел≥с≥ фазаларының айырмасының тұрақтылығымен ғана ажыратылатын, уақыт өту≥ бойынша өзгермейт≥н, б≥рдей жи≥л≥ктег≥ толқындар. Ѕұл шартты монохроматты толқындар Ц кең≥ст≥ктег≥ шектеус≥з б≥р анықталған және қатаң тұрақты жи≥л≥кт≥ толқындар қанағаттандырады.

 омната температурадағы термодинамикалық тепе-теңд≥к кез≥нде рубин кристалындағы жұмыс деңгейлер≥н≥ң салыстырмалы қоныстануын анықтаңыз.?

 омптон эффект≥с≥н≥ң мән≥ неде? ”ниверсалды  ирхгов функци€сы абсолютт≥ қара денен≥ң сәулелену мүмк≥нд≥г≥ болып табылады, €ғни f(λ,T)=uλ,T, мұндағы uλ,T Ц јбсолютт≥ қара денен≥ң сәулелену мүмк≥нд≥г≥. —ондықтан кез-келген денен≥ң сәулелену мүмк≥нд≥г≥н≥ң оның жұтылу спектрл≥к коэффициент≥не қатынасы дәл сол температурадағы дәл сол толқын ұзындығына тең абсолют қара денен≥ң сәулелену мүмк≥нд≥г≥не тең. rλ,T/ αλ,T= uλ,T Ц  ирхгоф заңының дифференциалдық күй≥.

 омптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәулен≥ң ең үлкен толқын ұзындығының өзгер≥с≥ сәйкес келед≥? Sin90

 омптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәулен≥ң ең к≥ш≥ толқын ұзындығының өзгер≥с≥ сәйкес келед≥? ∆λ=h/m0c*(1-cosθ)=2h/m0c*sin2θ/2. Sin00

 ремнийд≥ң температурасы 0 -тан 18 температураға дей≥н қыздырғанда оның менш≥кт≥ өтк≥зг≥шт≥г≥ 4,24 есе ұлға€ды.  ремнийд≥ң рұқсат ет≥лген белдеу≥н≥ң (өткел≥н≥ң) ен≥н анықтаңыз.?

 үй≥не қарай микробөлшектерд≥ таралуын сипаттағанда нен≥ есепке алу керек? —пин

Қай жағдайда анизатропты кристалдан сәуле өткенде оның қосарлану байқалмайды?  ристаллдың оптикалық ос≥ арқылы өткенде байқалмайды. ∆арық оптикалық ось оған параллель болатын оптикалық б≥рост≥ кристалдың жазық бет≥не қалыпты түсед≥. ќптикалық ось сонда жатады. ќсы жағдайда бөгде сәуле сынбайды, б≥рақ бағыты бойынша түсет≥н және кәд≥мг≥мен сәйкес келед≥.

Қалыңдығы d = 2 мм кварц пластинасын параллель нипольдар арасына орналастырғанда монохроатты жарықтың пол€ризаци€ жазықтығы φ = 45∞-қа бұрылды. ѕол€риметрде мүлде қараңғы болу үш≥н пластинканың қалыңдығын dx қандай ет≥п алу керек?

Қандай температурада энерги€лық жарықтанудың спектрл≥к тығыздығының максимумы 0,642 мкћ толқын ұзындығына сәйкес келед≥? Λmax=C/T. T= Λmax/C=0.642*10-6/2.898*10-3=0.22*10-3K

Қандай бөлшектер теңдес деп аталады? ћассалары, зар€дтары, спиндер≥ және басқа да сипаттамалары б≥рдей электрондар

Қандай жарық жазық пол€ризаци€ланған дел≥нед≥? ѕол€ризаци€ланған жарық - векторының тербел≥с≥ белг≥л≥ б≥р тәрт≥ппен реттелген жарық. ≈гер жарық векторының тербел≥с≥ б≥р ғана жазықтықта өтсе, онда жарық жазық пол€ризаци€ланған деп аталады. ≈гер жарықта векторының тербел≥с≥н≥ң басым (б≥рақ барлық емес) бөл≥г≥ б≥рдей бағытталса, онда оны пол€ризаци€ланған деп атайды. мұндағы –= пол€ризаци€ дәрежес≥; ≤мах және ≤м≥н Ц анализатор арқылы өтет≥н жеке пол€ризаци€ланған жарықтың сәйкес≥нше максимал және минимал интенсивт≥л≥г≥. “абиғи жарық үш≥н ≤мах=≤м≥н, сәйкес≥нше –=0; жазық пол€ризаци€ланған үш≥н ≤м≥н =0, сондықтан –=1.

Қандай кванттық сандар электрондық бұлттың өлшемдер≥ мен п≥ш≥н≥н сипаттайды? Ѕас квант саны электрон бұлтының өлшем≥н, орбиталды формасын сипаттайды.

Қандай күй инверси€лық қоныстану (населенности) деп аталады? ‘изикадағы инверси€лық қоныстану оларды құрайтын бөлшектер≥н құрайтын аса үлкен энерги€ деңгейлер≥ төменг≥ деңгейлер≥не қарағанда бөлшектермен көб≥рек қоныстанған заттың күй≥.

Қандай қоспалар акцепторлы деп аталады? Ёлектрондарды валентт≥к зонадан қармап алатын қоспалар

Қандай сәуле шығару ер≥кс≥з дел≥нед≥? ≈р≥кс≥з сәуле шығару Ц кванттық жүйелермен оларға түсет≥н сәулеленуд≥ң әсер≥мен болатын электромагнитт≥к сәулелену, индукци€ланған сәулелену.

Қандай сәуле шығару тұтқиыл (спонтанным) дел≥нед≥? —пондандық сәуле шығару Ц электромагнитт≥к сәулеленуд≥ң өзд≥к ерк≥н атомдармен, қозған энерги€ деңгей≥ндег≥ кванттық жүйелермен спонтандық шығаруы.

Қара денен≥ “1= 600 к нан “ 2 = 2400 к дей≥н қыздырды. Ёнерги€лық жарқыраудың спектрл≥к тығыздығының максимумына сәкес келет≥н толқын ұзындығы қаншаға өзгеред≥?

Қарқындылығы б≥рдей ек≥ толқынның максимум интерференци€сы кез≥ндег≥ қарқындылығы 4 есе ұлға€тынын дәлелде.?\ φ2-φ1=0. Cos0=1. I=I2+I1. () cos(φ2-φ1)=I1+I1+2I2=4I

Қатты денелерд≥ң зоналар теори€сы Ц кристалдық тордың периодтық өр≥с≥ндег≥ электрондар қозғалысының теори€сы. ќсыған сәйкес, қатты денелерд≥ң физикалық қасиеттер≥ кристалдың барлық көлем≥ бойынша б≥р атомнан басқасына қарай қозғалатын және мүмк≥н болатын энерги€ денгейлер≥ энергетикалық зоналарды тудыратын сыртқы электрондармен анықталады. Қатты денелерд≥ жасау процес≥. јтомдар изол€ци€ланған күйде болғанша, €ғни б≥р-б≥р≥нен макроскопи€лық қашықтықта болғанша олар энергетикалық денгеилерд≥ң сәйкес келет≥н сызбаларына ие болады. ћодельд≥ кристалдық торға дей≥н қысуға байланысты атомдардың ара қашықтығы б≥рдей болғанда, атомдардың б≥р-б≥р≥мен әсерлесу≥ энергетикалық зоналардың зоналарға ығысуына, ыдырауына алып келед≥. яғни, зоналық энергетикалық спектр пайда болады.

Қосарлана сындырушы кристалдан өткен кәд≥мг≥ және бөгде сәулелерд≥ң айырмашылығы қандай?  әд≥мг≥ сәулен≥ң толқындық бет≥ тұрақты жылдамдықпен таралады, ал бөгде сәулен≥к≥ жоқ. —әулелерд≥ң әр түрл≥ сынуы олардың сыну көрсетк≥штер≥н≥ң б≥рдей емес екен≥н көрсетед≥.

Қосарлана сыну құбылысының мән≥ неде? Ѕарлық мөлд≥р кристалдар қосарлана сыну қасиет≥не ие, €ғни оларға түскен әр жарық шоғы қосарланады. «аттардың түскен жарық сәулелер≥н қос сәулелерге ыдырату мүмк≥нд≥г≥ Ц әр түрл≥ бағытта, әр түрл≥ фазалық жылдамдықпен таралатын кәд≥мг≥ және бөгде, онда кристалдан ек≥ кең≥ст≥кт≥к ажыраған сәулелер шығады. Ѕ≥р≥нш≥ жарық шоғы кристалға қалыпты түскенде, сынған шоқ ек≥ге бөл≥нед≥, сонымен қатар, олардың б≥реу≥ ек≥нш≥с≥н≥ң жалғасы болып табылады, ал ек≥нш≥с≥ ауытқиды. —онымен ек≥нш≥с≥ бөгде, ал б≥р≥нш≥с≥ кәд≥мг≥ деп аталады.

Құрамында —1 = 10% қаныты бар ерт≥нд≥ құйылған ұзындығы l = 20 см түт≥к арқылы сәуле өткенде жарықтың пол€ризаци€ жазықтығы φ1 = 10∞-қа бұрылады. Құрамында —2 басқа қаныт ерт≥нд≥с≥ бар ұзындығы

Ћазер сәулес≥н≥ң қасиеттер≥. ћонохроматтылығы, когерентт≥л≥г≥, үлкен сәулелен≥ қуаттылығы, дәл бағытталуы,

Ћазерлердег≥ нығыздау қалай жүрг≥зед≥? Ћазердег≥ нығыздау Ц энерги€ның сәулелену≥ болу үш≥н инверси€лық қоныстануды жасау болып табылады.

Ћазерлердег≥ оптикалық резонаторлар не үш≥н жұмыс ≥стейд≥? Ћазердег≥ оптикалық резонатор инверси€лық қоныстануды құрау үш≥н жұмыс ≥стейд≥.

Ћамберт заңын жазып, тұжырымын айтыңыз.? ќл фотометри€ның нег≥зг≥ заңы. ∆азықтыққа перпендикул€р болатын жарық шоғырының жарықтануы жарық көз≥не дей≥нг≥ арақашықтықтың квадратына кер≥ пропорционал. E 1 = E 2 =>

ћагнитт≥ң кванттық сан mi нен≥ анықтайды? ќпредел€ет проекцию момента импульса электрона на направление z внешнего магнитного пол€.

ћағнитт≥к кванттық сан үш≥н ≥р≥ктеу ережес≥н≥ң мән≥ неде? m=0, ±1,2..(l-орбиталды квант саны)

ћалюс заңын тұжырымда, формуласын жаз, және оған енет≥н физикалық шамалардын атын ата? ѕол€ризатордан өткен жарық интенсивт≥л≥г≥, пол€ризаци€ланған жарықтың пол€ризаторына түсет≥н интенсивт≥л≥кт≥ң туындысына және түсет≥н жарық толқынының пол€ризаци€ жазықтығы мен пол€ризаторды өтк≥зу жазықтығының арасындағы бұрыштың косинусының квадратына тең.I = I0∙cos2 где I0 Ц интенсивность падающей на пол€ризатор пол€ризованной волны, I Ц интенсивность прошедшей волны,  Ц угол между плоскостью пол€ризации падающей волны и плоскостью пропускани€ пол€ризатора

ћассасы 50г магний үлг≥с≥ 0 ден 20  дей≥н қыздырылады. Қыздыруға қажетт≥ жылуды анықтаңыз. ƒебайдың сипаттамалық температурасы магний үш≥н 400  және “<<Өƒ шарты орындалды деп есептең≥з.?

ћенш≥кт≥ байланыс энерги€сы деген≥м≥з не? Ёнерги€ св€зи, приход€ща€с€ на один нуклон.

ћеталл табақшаға түскен жарық жи≥л≥г≥ 2*1015 √ц. ≈гер шығу жұмысы 13,2 *10-19 ƒж болса, табақшадан шыққан фотоэлектронның кинетикалық энерги€сын анықта?

ћикробөлшект≥ң dV көлем≥н≥ң ≥ш≥нде болуының ықтималдығы неге тең? —онымен, ћикробөлшект≥ң dV көлем≥н≥ң ≥ш≥нде болуының ықтималдығы мынамен бер≥лед≥: dw = 2 dV

ћикробөлшект≥ң стационар күй≥ үш≥н Ўредингер теңдеу≥н жаз және оны түс≥нд≥р? = (x) Ц волнова€ функци€, х Ц координата частицы, m Ц масса частицы, h Ц посто€нна€ ѕланка, ≈ Ц полна€ энерги€ частицы, U Ц потенциальна€ энерги€ частицы.

ћолекулалық спектрге қандай спектр жатады?. ћолекулалық спектрлер, шығару және жұтудың оптикалық спектрлер≥, сонымен қатар, ерк≥н немесе нашар байланысқан молекулаларға жататын комбинаци€лық сәуле шашырауының оптикалық спектрлер≥

ћолекулалық спектрлерд≥ң ерекшел≥г≥ қандай? ћолекулалық спектрлер, шығару және жұтудың оптикалық спектрлер≥, сонымен қатар, ерк≥н немесе нашар байланысқан молекулаларға жататын комбинаци€лық сәуле шашырауының оптикалық спектрлер≥

ћолибденн≥ң 20  температурасындағы мольд≥к жылусыйымдылығы 0,6 ƒж/моль* .ƒебайдың сипаттамалық температурасын есептең≥з. “<<Өƒ шарты орындалған, жылусыйымдылық шект≥ жағдайда —=234R(T/QӨ)3?

ћына €лролық реакци€да не бөл≥нед≥ ? протон

ћына €лролық реакци€ны толық жаз + ? Ќе

Ќатрий (калий) атомының нег≥зг≥ күй≥ндег≥ сыртқы (валентт≥л≥к) электрондар қандай кванттық сандарға ие? јтомдағы электрондардың таралуы оның электрондық конфигураци€сын анықтайды. јтомның электрондық конфигураци€сын көрсету үш≥н қатарға €дроға ең жақынынан бастап, электрон қабаттарын толтыратын символдар жазады. Үст≥ңг≥ оң жақ индекспен қабаттағы осы күйдег≥ электрондардың санын жазады. ћысалы, натрий атомында 2311Na, мұндағы Z=11-кестедег≥ ретт≥к номер≥, атомдағы электрондар саны, €дродағы протондар саны. ј=23-массалық саны. Ёлектрондық конфигураци€сы: 1s2 2s2 2p6 3s1 €ғни, n=1 және l=0 қабатында 2 s электрон, n=2 және l=0 қабатында 2 s электрон, n=2 және l=1 - 6 p электрон, n=3 және l=0 Ц жалғыз s электрон.

Ќеге ек≥ табиғи жарық кездес≥п беттескенде интерференци€ болмайды? —ебеб≥, табиғи жарық когерентт≥ емес.  ең≥ст≥кт≥ң кейб≥р нүктелер≥ арқылы көзден әлдеб≥р қашықтықта өтед≥ және толқындық айналымдар беттесед≥, көзд≥ң әр - түрл≥ атомынан ж≥бер≥лген және әр - түрл≥ жи≥л≥г≥, амплитудасы және бастапқы фазасы болады. Ѕұндай толқындар когерентт≥ емес толқындар болып табылады, ендеше тұрақты интерференци€лық көр≥н≥с бермейд≥. ≈к≥ әр - түрл≥ жарықтың табиғи көздер≥ арқылы ж≥бер≥лет≥н толқындар когерентт≥ емес болып табылады.

Ќеге компьютер диск≥лер≥ жарық түскенде түрл≥ - түст≥ сәулелер құбылады? »нтерференци€ құбылысына нег≥зделген. ќны түс≥нд≥ру үш≥н дифракци€лық торды қолданамыз. ќл сәулемен шағылысады

Ќеге көбелект≥ң қанаттарының түс≥ құбылып тұрады? ћаксимум шартына байланысты: 2d()+λ/2= λ/2π*2mπ немесе 2d()=(2m-1) λ/2 ћинимум шартына байланысты: 2d()+λ/2=λ/2π*(2m+1) немесе 2d()=mλ

Ќеге микробөлшектерд≥ң күй≥н толқындық функци€ның көмег≥мен анықтау ықтималдық сипатта.?  ванттық механикада бөлшектерд≥ң координаталары мен жылдамдықтары бер≥лмейд≥, толқындық функци€ микрообъектт≥ң координаты мен жылдамдығы жөн≥нде ақпаратқа ие болады.

Ќеге фотоаппараттың жарықтандырылған объектив≥н≥ң шынысы көкш≥л күлг≥н түст≥ болып көр≥нед≥ ? ∆ұқа мөлд≥р пленкалардың линзаларының алдыңғы беттер≥не, призманың немесе линзаның сыну көрсетк≥ш≥нен аз болатын абсолютт≥ сыну көрсетк≥ш≥н енг≥зу арқылы шағылуды болдырмайды. ѕленканың қалыңдығын адам көз≥н≥ң аса жақсы сез≥мталдығына сай, толқын ұзындығы λ=5,5*10-7м болатын жарықтың шағылуының интерференци€лық минимум шарты орындалатындай ет≥п таңдайды. Ўағылған жарықта таралған линзалар көкш≥л күлг≥н түске бо€лған болып көр≥нед≥. —ебеб≥, ондағы қызыл және көкш≥л күлг≥н түст≥ жарықтың шағылуы айқын көр≥нед≥.

Ќег≥зг≥ күйдег≥ неон атомының электрондарының орналасу симболын жазыңыз?. Ne z=10, 1s2 2s2 2p6

ќрбиталық кванттық сан үш≥н ≥р≥ктеу ережес≥н≥ң мән≥ неде? l=0,1,2.. n-1. (n-бас квант саны).

ќсы белг≥леуд≥ (27)- ге қойып және (24)формуланы есепке алғанда келес≥ формуланы аламыз ќсылайша нүктел≥к жарық көз≥мен тудырылатын бетт≥ң жарықтануы жарық күш≥не және жарықтың осы бетке түсу бұрышының косинусына тура пропорционал, ал бетке дей≥нг≥ арақашықтықтың квадратына кер≥ пропорционал. ∆арықтанудың өлшем б≥рл≥г≥ Ц люкс (лк) 1 лк Ц 1 м2 ауданға түсет≥н 1лм жарық ағынының шамасымен тең болатын бетт≥ң жарықтануы. 1лк=1лм/1м2. ∆арықтанудың жарық сәулес≥н≥ң түсу бұрышына тәуелд≥л≥г≥ жыл мезг≥л≥н≥ң ауысуымен түс≥нд≥р≥лед≥: солтүст≥к жарты шарда жер бет≥н≥ң жарықтануы жазда ең үлкен мәнге ие болады ( үн сәулес≥н≥ң түсу бұрышы α кем болғанда) және қыста ең к≥ш≥ мәнге ие болады ( үлкен болғанда). ∆арықтанудың мұндай өзгер≥стер≥ сәйкес≥нше ∆ер бет≥ндег≥ температураның өзгеру≥не әсер≥н тиг≥зед≥.

Өз≥не түскен сәулен≥ң пол€ризаци€ жазықтығын бұратын затты қалай атайды? ќптикалық белсенд≥ деп аталатын кейб≥р заттар (кварц, қант,қанттың су қоспасы, винд≥к қышқыл) пол€ризаци€ жазықтығын бұра алады.

Өткелд≥к теори€ бойынша металл, жартылай өтк≥зг≥ш және диэлектриктер арасындағы айырмашылықты түс≥нд≥р? Қатты денелерд≥ң зоналар теори€сы б≥р көзқарас жүйес≥нен металдардың, диэлектриктерд≥ң және жартылай өтк≥зг≥штерд≥ң болуын талқылауға мүмк≥нд≥к беред≥. ћеталдар, диэлектрктер және жарт.өтк≥зг≥штерд≥ң зоналық теори€ тұрғысынан ерекшел≥г≥ ќ   температурада металдардың өтк≥зг≥шт≥к зонасында электрондар болады, ал диэлектриктерд≥ң өтк≥зг≥шт≥к зонасында олар болмайды. ƒэлектриктер мен жарт.өтк≥зг≥штерд≥ң айырмашылығы запрещенный зоналарының ен≥мен сипатталады. Ёлектриктер үш≥н ол аса кең, жартылай өтк≥зг≥штерд≥к≥ Ц тар.

ѕаули ұстанымын тұжырымдаңыз.? Ѕ≥р атомда б≥рдей 4 квант саны жинақталған б≥рден аса электрондар бола алмайды. Z(n,l,m) =0 немесе 1

ѕаули принц≥п≥н(ұстанымын)тұжырымында? Ѕ≥р атомда б≥рдей 4 квант саны жинақталған б≥рден аса электрондар бола алмайды. Z(n,l,m) =0 немесе 1

ѕол€ризаторға жазық пол€ризаци€ланған сәуле түсед≥. Ќеге пол€ризаторды сәуле төң≥рег≥нде айналдырғанда өткен сәулен≥ң қарқындылығы төмендейд≥? Өйткен≥ пол€ризатордың түскен жарық тербел≥с≥ мен өтк≥зу тербел≥стер≥ жазықтықтарының арасындағы бұрыш өзгеред≥.

ѕротонның жылдамдығы нейтронға қарағанда 2 есе аз. ќлардың ƒе Ѕройль толқын ұзындықтарының қатынасы қанша?

–адиоактивт≥к сәуле шығарудың a,b,g түрлер≥. ќлардың қайсысы электр және магнит өр≥стер≥нде бағытын өзгертед≥? - излучение, - излучение

–адиоактивт≥к ыдырау заңын жаз.? : N-число €дер оставшихс€ к времени t, -число €дер в t=0, первоначальное количество €дер., -посто€нна€ радиоактивного распада, t-врем€ распада.

–адиоактивт≥к €дроның жартылай ыдырау периоды 8 тәул≥к. Ѕұл нен≥ б≥л≥д≥ред≥? «а 8 суток распадаетс€ половина первоначального количества €дер.

–адиоактивт≥л≥к деген≥м≥з не? Ёлементарлық бөлшектерд≥ шығарумен жүрет≥н б≥р атом €дроларының басқаға өз≥нд≥к ерк≥н айналуы.

–адоннан бөл≥нген a ыдырау реакци€сын жаз.

рентген сәулес≥н≥ң жартылай әлс≥реу(жұтылу) қабатының қалыңдығын анықтаңыз. ∆ұтылудың сызықтық коэффициент≥ 1,4*103м-1- ге те.?

–ентген сәулес≥н≥ң спектр≥н≥ң ерекшел≥ктер≥ қандай? –ентгенд≥к сәулеленуд≥ң спектрл≥к құрамын зерттеу, оның спектр≥ күрдел≥ құрылымға ие және электрондардың энерги€сынан калай тәуелд≥ болса, дәл солай анодтың материалынан тәуелд≥ екен≥н көрсетед≥. —пектр б≥рыңғай спектр шекарасы деп аталатын л€мбда минимум шекарасымен шектелет≥н б≥рыңғай спектрлерд≥ң енг≥з≥лу≥мен және б≥рыңғай спектрлерд≥ң фонында пайда болатын сызықтық спектрлермен сипатталады.

–ентген түт≥г≥н≥ң электродтарына бер≥лет≥н потенциалдар айырмасы U=60к¬. –ентген түт≥г≥нен алынатын толқын ұзындығы λ =20,6нм. ќсы бер≥лгендерд≥ пайдаланып ѕланк тұрақтысын анықта?

–элей- ƒжинс заңы? –элей мен ƒжинс классикалық физика заңдарын жылулық сәулеленуге қолданды және  ирхгов функци€сы ушин аналитикалық шаманы алды: f(λ,T) ~ kT/λ4, f(λ,T) ~ kTν3.

—абын көб≥г≥не (n = 1,3) ақ жарық 45∞ бұрышпен түсед≥.  өб≥кт≥ң көп≥рш≥г≥н≥ң қалыңдығы қандай болғанда одан шағылған сәуле сары түст≥ (λ=6*105) болады? ѕо условию отраженные лучи окрашены в желтый цвет. Ёто означает, что максимум отражени€ наблюдаетс€ в желтой части спектра. . »спользу€ соотношени€

—абын көб≥г≥не (n = 1,3) ақ жарық сәулес≥ т≥к кел≥п түсед≥. ≈гер оның шағылған сәулес≥ жасыл (λ=550 нм) болып көр≥нсе сабын көб≥г≥н≥ң қалыңдығы қандай? n=1.3, גּ=0.55*10-6м,d-? Δ=2dn+גּ/2, גּ=2m גּ/2, 2dn+גּ/2=2m גּ/2, m=1, 2dn=גּ/2, d=גּ/4n=0.1мкм

—аңылауға толқын ұзындығы λ монохроматты жарық сәулелер≥ параллель кел≥п түсед≥. —аңылаудың ен≥ 6 λ болса, спектрд≥ң үш≥нш≥ минимумы қандай бұрышпен көр≥нед≥? dsinφ=kλ, a=6λ, k=3, 6λsinφ=3λ, sinφ=0.5, φ=300

—әуле глицериннан шыныға өтед≥. Ўағылған сәуле толық пол€ризаци€ланады. √лицеринн≥ң және шынының абсолют сыну көрсетк≥штер≥ 1,45 және 1,5 сәйкес. “үскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрышты анықта?

—әулелену деген≥м≥з не?  ең≥ст≥ктег≥ энерги€ толқындарының таралуы.

—әулен≥ң пол€ризаци€ жазықтығының қандай орналасуында ек≥ диэлектрикт≥ң шекарасына Ѕрюстер бұрышымен түскен сәулен≥ң шағылуы болмайды? “олық сыну Ц бұл жазық пол€ризаци€ланған толқындардың түрл≥ ортадағы бөл≥мн≥ң шекарасына түскенде көр≥нет≥н және шағылған толқындар жоқ кезде тоқтайтын эффект. Ёффектт≥ т≥к пол€ризаци€ланған толқынның ағынының Ѕрюстер бұрышымен ортаның бөл≥м≥н≥ң шекарасына түскенде бақылауға болады. —онда сыну заңына байланысты, шағылған ағында тек қана көлденең пол€ризаци€ланған құрамнан тұрады, ал түскен ағынның құрамында көлденең пол€ризаци€ланған толқындар болмағандықтан, шағылған ағынның энерги€сы 0-ге тең болады. —онымен, түсет≥н ағынның барлық энерги€сы сынған толқындарда болады.

—ондықтан сәулел≥к энерги€ның максимум шамасы толқын ұзындығына сәйкес ығысып отыратындықтан өрнект≥ ¬инн≥ң ығысу заңы деп атайды.

—пектрл≥к аспаптарда жарықты ж≥ктеу үш≥н призма орнына дифракци€ торын пайдалануға болатынын түс≥нд≥р? “орды ақ жарықпен жарықтандырған кезде экранда нолд≥к максимум ретт≥ң центр≥ байқалады, ал оның ек≥ жағынан ≥шк≥ шет≥н≥ң көк-күлг≥н түс≥нен сыртқы шетт≥ң қызыл түс≥не ауысатын 1,2 ретт≥ және т.б. дифракци€лық спектрлер кездесед≥.

—пин нен≥ анықтайды? —пин-элементар бөлшект≥ң қозғалыс санының өз≥нд≥к момент≥. —пинн≥ң кең≥ст≥кт≥к квантталуы s квант санын анықтайды:

—пинн≥ң сыртқы магнит өр≥с≥н≥ң бағытына проекци€сы мына қатынас арқылы анықталады -?... Lsz=hms,

—тефан- Ѕольцман заңы? јвтри€ физиг≥ ».—тефан 1879 жылы эксперименттерд≥ң нәтижелер≥н зерттей келе және Ћ.Ѕольцман 1884 жылы термодинамикалық әд≥ст≥ қолданып теори€ жүз≥нде б≥р-б≥р≥не тәуелс≥з абсолют қара денен≥ң сәуле шығарғыштық қаб≥лет≥н≥ң температураға тәуелд≥л≥г≥н анықтады. ќл —тефан-Ѕольцман заңы деп аталды: R=σT4

—удың бет≥нен шағылысқан жарық толық пол€ризаци€лану үш≥н күн сәулес≥ су бет≥не горизонтпен қандай бұрыш жасап түсу≥ керек (—удың nсу = 1,3).?

—уретте атомның энерги€лық деңгейлер≥ көрсет≥лген. ≈ң үлкен жи≥л≥кт≥ фотон шығаратын электронның ауысуын көрсет? 3-ши ауысу

—утег≥ атомы толқын ұзындығы λ =660нм тең квант шығарды. јтом энерги€сының өзгер≥с≥н Δ≈ анықта.?

—утег≥ атомындағы электрон мен €дроның өзара әсерлесу≥н≥ң потанци€лдық энерги€сы қаншаға тең? U=-e2/4πrε0, e- электрон зар€ды, π-пи саны, r-электронның €дроға дей≥нг≥ қашықтығы, ε0-диэлектрл≥к тұрақтылық

—утег≥ атомындағы электронның толқындық функци€сының түр≥ .  ванттық сандар қаншаға тең? n=1, l=0, m=0

—утег≥ атомындағы электронның €дромен байланысының потенциалдық энерги€сын жаз.? U=-e2/4pr 0, е Ц зар€д электрона, p - число ѕи, r - рассто€ние электрона от €дра, 0 - диэлектрическа€ посто€нна€

—утег≥ атомының нег≥зг≥ күйдег≥ энерги€сы ≈1=-13,6 э¬. ќл толқын ұзындығы λ = 121,5 нм жарық квантын жұтты. Ѕеймаза күйге түскен атом энерги€сы қандай

—утег≥ изотоптары - прорий, - дейтерий, - тритий €дролары қандай бөлшектерден тұрады? - (1 протон, 0 нейтронов) (1 протон, 1 нейтрон) (1 протон, 2 нейтрона).

—утег≥ тәр≥здес атомдардың электрондары үш≥н Ўредингер теңдеу≥ ΔΨ+2m/h2*(E+2e2/4πε0r)*ψ=0 мұндағы әр≥птер нен≥ б≥лд≥ред≥.? -оператор Ћапласа, - волнова€ функци€, m - масса микрочастицы, - посто€нна€ ѕланка, E Ц полна€ энерги€ частицы, z Ц зар€довое число, е Ц зар€д электрона, p - число ѕи, r - рассто€ние электрона от €дра, 0 - диэлектрическа€ посто€нна€

—утег≥ ұқсас атомдардың электрондарының энерги€сы? ќсы өрнект≥ сутег≥ атомынан элетронның ең төменг≥ нег≥зг≥ деңгей≥ үш≥н жазыңыз. ƒл€ основного состо€ни€ n=1. ѕодставив в уравнение значени€ констант, получим

—утег≥ге ұқсас атомдағы электрон үш≥н жазылған Ўредингерд≥ң стационарлық теңдеу≥н≥ң ’Ѕ жүйес≥ндег≥ түр≥ ...=0. Әр≥птермен белг≥легендерд≥ сипатта.? ∆- Ћаплас операторы, ψ-толқындық функци€, m Ц микробөлшект≥ң массасы, h Цѕланк тұрақтысы, ≈-бөлшект≥ң толық энерги€сы, Z-зар€д саны, е-электрон зар€ды, π-пи саны, r-электроннын €дродан қашықтығы, ε0- диэлектрл≥к тұрақтылық.

—утег≥ге ұқсас атомдағы электронның энерги€сы мына өрнекпен анықталады. ; сутег≥ атомындағы нег≥зг≥ деңгейде тұрған электронның энерги€сын осы өрнек арқылы көрсет.? ν=En-Em / h h ν= En-Em Ef=Em-En,,, Ef=-ml2e4 / 32 π2 ε02η232 + ml2e4 / 32 π2 ε02η212 = me4 / 32 π2 ε02η2 (1-1/9)  онстанталардың мән≥н тендеуге қою. ∆ауабы ƒж немесе э¬ пен жазылады.

—утег≥ге ұқсас атомдардың электрондарын энерги€сы осы өрнект≥ пайдаланып гелийд≥ң Ќе атомының электроны ек≥нш≥ деңгейден б≥р≥нш≥ деңгейге ауысқандағы шығарған фотон энерги€сының өрнег≥н жаз.?

—утег≥ге ұқсас атомының электронның энерги€сы мына формуламен анықталады?:

—ұр денелерд≥ң жарықтануының олардың жұтылу коэффициент≥не қатынасы температураның универсалды функци€сы болып табылады R/ αλ,T= f(T)

—ыну көрсетк≥ш≥н≥ң физикалық мән≥ неде? —ыну заңы: сынған сәуле түскен сәулемен ек≥ ортаның бөлу шекарасы перпендикул€рмен бөл≥нген б≥р жазықтықта жатады. “үсу бұрышынң синусының сыну бұрышының синусына қатынасы бер≥лген орталар үш≥н тұрақты шама болып табылады. - 2-ш≥ ортаның 1-ш≥ ортамен салыстырғандағы сыну көрсетк≥ш≥. —ыну көрсетк≥ш≥ жарықтың б≥р ортадан ек≥нш≥ ортаға өткендег≥ жарық жылдамдығының қалай өзгерет≥н≥н көрсетед≥, және 2 ортадағы жарық жылдамдығының қатынасымен анықталады.

—ыртқы фототэффектерде қанығу тогы неге тәуелд≥?  атодқа түсет≥н жарықтың өзгермейт≥н спектрл≥к құрылымы кез≥нде қанығу фототогының күш≥ жарық ағынына тура пропорционал.

—ыртқы фотоэффект деген≥м≥з не? Ёлектромаг сәулелену әсер≥нен электрондардынзаттан шығуын с ф д.а.

“абиғаттағы ≥ргел≥ 4 өзара әсерлесу түрлер≥ бар. ќлар қандай? —ильные, слабые, гравитационные, электромагнитные

“емператураның әртүрл≥ ек≥ мәндер≥ үш≥н абсолют қара денен≥ң энерги€лық жарқырауының спектрл≥к тығыздығының U (λ,T) толқын ұзындығына тәуелд≥л≥г≥н≥ң графиг≥н сыз, қайсысы ү<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
Ўаблон дл€ создани€ тестов в формате QTI v 2.0. 4. ¬опросы типа Ђ”пор€дочениеї | ћетод дихотомии
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4699 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2006 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.129 с.