Лекции.Орг

Поиск:
Жарық толқынының жиілігі 2 есе ұлғайса фотон импульсі қалай өзгереді ?

Жарық дисперсиясы дегеніміз не?-заттың сыну көрсеткішінің n түскен сәуленің жиілігіне н/е толқын ұзындығына тәуелділігін айтады. Жарық толқындары ұзарғанда, яғни тербеліс жиілігі азайғанда сыну көрсеткішінің кемуі қалыпты дисперсия деп аталады. \

Жарық табиғатының корпускульді толқындық теориясы ,?Жарық бір жағдайда толқындық қасиет көрсетеді. Мысалы: интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация. Ал басқа жағдайларда корпусклярлық. Мысалы: фотоэффект, жылулық сәулелену, Комптон эффектісі

Жарық толқындары неге электромагниттік деп аталады?Жарық өте күрделі құбылыс: кейде жарық электромагниттік толқын қасиеттерін көрсетсе, кейде ерекше бөлшектер (фотондар) ағыны ретінде байқалады. Максвелл электромагниттік толқын мен жарықтың табиғаты бір, яғни жарық дегеніміз электромагниттік толқындардың дербес түрі.

Жарық толқындарының жол айырымы мен фазалар айырымының арасындағы байланыс қандай?Екі сәуленің оптикалық жол айырымы деп ∆s=s1-s2 (s-оптикалық жол ұзындығы) аталады. Біреуі l1 жол ұзындығын жүретін, абсолютті n1 сыну көрсеткіші бар ортада, ал екіншісі l2 жолдан өтетін n2 абсолютті сыну көрсеткіші бар ортада, s1=n1l1 болғандағы бір көзден шыққан фазалар айырымы мынаған тең: ∆φ=2π/λ*(s1-s2)=2π/λ*∆s

Жарық толқынының көлденең толқын екенін оның поляризация құбылысы арқылы қалай дәлелденеді?Максвелл теориясының нәтижесінде жарық көлденең екенін білеміз: электр және магнит өрістерінің кернеуліктері бір - біріне перпендикуляр және толқын бағытына да перпендикуляр тербеледі. Көбінесе барлық тұжырымдамалар жарық векторы – электр өрісінің кернеулік веторы маңайында тұжырымдаланады. Өйткені, жарық затқа әсер еткенде электрондарға әсер ететін толқынның электр өрісі шешуші роль атқарады. Табиғи жарықтағы тербелістер сәулеге әрқашан перпендикуляр, бірақ әр түрлі бағытта болады.

Жарықтану және жарық көзінің ашықтығы (яркость) дегеніміз не?Жарықтану (Е) – ауданы S болатын бетке түсетін жарық ағынының сол ауданға қатынасына тең болатын шама. Егер беттің өлшемдері оның нүктелік жарық көзіне дейінгі арақашықтығынан кем болса, онда болады -тық жарық ағынының осіне перпендикуляр болатын жазықтыққа проекциясы. пен а расындағы бұрыш. Сонда S= ω r2/ cos α

Жарықтың оптикалық және геометриялық жол ұзыныдығы дегеніміз не және олар бір-бірімен қалай байланысты? Толқынның таралу қай ортада (дербес жағдайда вакуумде)болмасын , ол бірдей санды өркештері мен шұнқырлардан тұрады, яғни толқын ұзындығы болады.Сондықтан цугтін ұзындығы ортанын сыну көрсеткішіне тәуелді ж/е сыну көрсеткіші орта үшін ваккумен салыстырғанда ‑есе қысқа .Демек ортадағы s , жолы вакуумдагі жолына эквивалент.Олай болса ,ұзындық өлшемінің шамасы мынандай болады Мұндағы ‑геометриялық жол ұзындығы, ал ‑оптикалык жол ұзындығы деп аталады. ( – толқынның вакуумдағы ұзындығы және тең деп алсақ). Берілген ортадағы жарық толқынының s жолы осы ортаның сыну көрсеткішіне қатынасының геометриялық ұзындығы L жолдың оптикалық ұзындығы деп аталады, ал – толқын арқылы өтетін жолдың оптикалық ұзындығының айырмасы оптикалық қадам айырмасы деп аталады.

Жарықтың толық ішкі шағылуының шекті бұрышының шартын жаз?Сыну көрсеткіші екі түрлі орталардан, сыну көрсеткіші төмен орта оптикалық аз тығыздалған деп аталады, ал сыну көрсеткіші жоғары орта – оптикалық көп тығыздалған. Оптикалық көп тығыздалған ортадан аз тығыздалған ортаға өткенде сыну бұрышы түсу бұрышы –дан үлкен болады. Түсу бұрышы қандай да бір мәніне ие болған кезде, сыну бұрышы градусқа тең болады (3 сәуле). Бұл жағдайда сынған сәуле орталардың шекара жазықтығы бойымен өтеді. Түскен бұрышы үлкен болған жағдайда, сынған сәуле болмайды, ал түскен сәуле орталардың бөлу шекарасынан толығымен шағылады. (4 сәуле. Толық ішкі шағылу құбылысы байқалады. Толық ішкі шағылу кезінде сыну бұрышы болған шартта ғана шекті бұрыш анықталады, яғни , болғанда (8) өрнегін аламыз.

Жұқа пленкадан өткен және шағылған сәулелердің интерференцияларын бақылаған кезде олардың максимумы мен минимумының орнының неліктен ауысып көрінетінін түсіндір?Сәулелердің арасындағы жүрістің әр түрлі болуы қосарланған АД ұзындығымен және ВС бөлігімен анықталады. Алайда мынаны еске алған жөн, пленка аса тығыз оптикалық орта болып табылады және ондағы жарық жылдамдығы да азырақ болады. Осының нәтижесінде жарықтың АД жолын өтуіне кететін уақыты n есе көп болады. Мұндағы n пленканың сыну көрсеткіші. Енді 1 және 2-ши сәулелердің оптикалық осінің әр түрлілігі ∆=2n(AD)-BC+λ/2. λ/2 шамасы 180 градуста фазаның толқындық өзгеруі болғандықтан қосылады. Ол жолдың λ/2 артуына эквивалентті. Егер ∆=(2n-1) λ/2 болса, онда 2Dfncosβ=nλ жарықтанудың минимум шартына сәйкес келеді, ал ∆=nλ=2Dfncosβ+ λ/2 – максимум шарты.

Жұту коэффициенті дегеніміз не?Жарық толқыны энергиясының сол толқынның затқа енуіне байланысты кемуін жарықтың жұтылуы деп атаймыз. Егер біртекті заттың бетіне түскен монохромат жарық шоғының интенсивтігі I0 болса, оның сол заттан өткеннен кейінгі интенсивтігі Il мына формула арқылы анықталады:

Жылу шығарудың Кирхгоф заңы кирхгоф заңы деп аталадыДененің сәуле шығарғыштық қабілетін сәуле жұту қабілетін дененің табиғатына байл. болмай, барлық денелерге бірдей сәуленің ұз-ғы мен t-на тәуел.универ,ф‑я болады.

Жылулық сәуле шығаратын екі абсолют қара денелердің біреуінің температурасы 2500 К . Егер екінші қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығы бірінші денемен салыстырғанда, 0,5 мкм көп болса, онда екінші дененің температурасы

Зат арқылы өткен рентген сәулесінің қаттандығынан өзгеру зандылығы І=І0е-μх; рентген сәулесін жұтудың сызықтық коэффиценті μ=1,4*103 болса, қарқындылығы 2 есе кемуінің қалыңдығын х табындар.?

Заттың электромагниттік сәулелерді жұту заңын (Бугер заңын) жаз және оған енетін шамаларды ата.?Жарық жұтылуы (абсорбция) дегеніміз жарық толқыны энергиясының азаюы құбылысын айтамыз, яғни жарық толқыны энергиясының басқа энергия түрлеріне ауыса отырып, денеде таралып кетуі. Жұтылу нәтижесі: жарық интенсивтілігі азаяды. Денедегі жарық жұтылуы Бугер заңымен сипатталады: I = I 0e-αх I 0 және I – қалыңдығы х жұтушы дененің кіріс және шығысындағы жазық монохроматтық жарық толқыны интенсивтілігі; α – жұтылу коэффиценті, ол жарық толқынының ұзындығына, химиялық табиғатына және күйіне тәуелді, бірақ ол жарық интенсивтілігіне тәуелді емес. Егер х = 1/α болса, I жарық интенсивтілігі I 0 – ға қарағанда е есе азаяды. Жұтылу коэффиценті толқын ұзындығына (немесе жиілігіне ω) тәуелді және әр зат үшін өзгеше.

Зерттеулер бірыңғай спектр анодтың материалынан мүлде тәуелді емес екенін көрсетті, ал керісінше ол бомбалаушы анод электрондардың энергиясымен анықталады.

Импульс ұзақтығы 10-12с лазер сәулесінің кеңістіктегі ұзындығы қандай? Егер лазер қызыл сәуле шығарса, осы импульс езінде қанша тербеліс жасайды?

Интерференция дегеніміз не ?Жарық интерференциясы деп екі немесе бірнеше когерентті жарық толқындарын беттестіргенде кеңістіктегі жарық ағыны қайтатаралады, қорытындысында интенсивтіктің кейбір жерде – максимумы, ал кейбір жерде – минимумы пайда болуын айтамыз. Әсіресе интерференцияланатын толқындардың екеуі де бірдей болған кезде, интерференция анық байқалады. Онда (7) формулаға сәйкес, минимумда , максимумда Когерентті емес толқындар үшін осы шартта барлық жерде бірдей жарықтану шығады.

Калий элементінде фотоэффект құбылысы байқалатын толқын ұзындығы λ1=6,2*10-5 см . Электронның шығу жұмысын анықта? А=hc/λ=6.62*10-34*3*108/6.2*10-7=3.2*10-19дж

Квант дегеніміз не?Квант дегеніміз физикадағы қандай да бір шаманың бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі

Кванттық сан (n=4) үшін орбиталық кванттық сан l және магниттік кванттық сан m-нің мүмкін болатын мәндерін жазыңыз. ?При n=4, l=0,1,2,3, m=0,±1,2,3,1

Кванттық сан l-нің физикалық мәні қандай?Бұл орбиталдық кванттық сан. Бөлшектің импульс моментінің шамасын анықтайды.

Кванттық сан m-нің физикалық мәні қандай?Магниттік кванттық сан. Z cыртқы магнит өрісі бағытына электронның импульс моментінің проекциясын анықтайды.

Кванттық сан n-нің физикалық мәні қандай?Бұл бас квант саны. Бөлшектің энергиясын анықтайды.

Кварц пластинкасын қиылысқан нипольдер арасына орналастырған. Кварц пластинкасының қалыңдығы қандай аз болғанда dmin никольдар арасы ең күшті жарықтанады? Кварцтың айналу тұрақтысы [α] = 27 град/мм.?

Кейбір элементтің орбиталық орналасу саны 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1. Бұл қандай элемент? Бұл алюминий 1327Al

Кинетикалық энергиясы 19,2*10-19 дан электронның Де Бройль толқын ұзындығы қандай? me=9,11*10-31 кг, Һ=6,63*10-34 Дж*с

Кирхгофтың универсал (әмбебап) функциясының физикалық мәні ?Кирхговтың универсалды функциясы абсолют қара дененің сәуле шығару мүмкіндігі болып табылады.

Классикалық теорияны пайдаланып Al кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз.?

Классикалық теорияны пайдаланып CaCl кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз.,?

Классикалық теорияны пайдаланып Cu кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз.?

Классикалық теорияны пайдаланып NaCl кристалының жылусыйымдылығын анықтаңыз?

Когерентті жарық көздері S1 және S2 дегеніміз не?Френельдің бипризмасы сыну бұрышы аз, табандары қосылған бірдей екі призмадан түрады. көзінен шыққан жарық - екі призмада да сынып, бипризманың арғы жағынанда және жорамал көздерден шыққандай болып жарық сәулелері таралады. және көздері когерентті болып табылады. Экранның бетінде (штрихталған аймақ ) когерентті толқындар беттесіп интерференция бақыланады. Екі көзден шыққан интерференция көрінісінің есебі. Жарық интерференциясының жоғарыда қарастырылған әдістері бойынша интерфернеция көрінісінің есебін жасау үшін бір - бірінен ара қашықтықта паралель орналасқан және когерентті жарық көзі болып табылатын жіңішке саңылауларды (оптикалық жүйедегі көзінің нақты және жорамал бейнесі) пайдаланамыз.

Когерентті жарық көздері кезіккенде минимум болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет.?Егер де көршілес шоқтардың сәйкес екі сәулесінің жол айырымы жарты толқындардың тақ санына тең болса, онда жарық шоқтары бірін-бірі әлсіретеді де, дифракцияланған монохромат жарықтың нашарлау шарты (минимум) мынаған тең болады:dsinφ= (2k+1)λ/2 мұндағы к=0,1,2,3

Когерентті жарық көздерінің кезіккенде максимумдардың пайда болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет.?Фазалар айырымы көршілес саңылаулардан таралған жарық шоқтарының сәйкес екі шеткі сәулесінің жол айырымына байланысты болады, яғни: ∆=(a+b)sinφ=dsinφ . Егер осы жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең болса, φ бағыты бойынша таралған көршілес жарық шоқтары қосылғанда бірін-бірі күшейтеді де дифракциялық жолақ жарық болады, сөйтіп, дифракцияланған монохромат жарықтың күшею шарты(максимум) dsinφ= 2kλ /2=kλ. Мұндағы к=1,2,3

Когерентті толқындар дегеніміз не?Егер тербеліс жиілігі екі толқында да бірдей, ал фазаларының айырмасы тұрақты болса, онда ол толқын когерентті деп аталады. Бұндай толқындардың көзі де когерентті деп аталады. Яғни когерентті толқын – тербелісі фазаларының айырмасының тұрақтылығымен ғана ажыратылатын, уақыт өтуі бойынша өзгермейтін, бірдей жиіліктегі толқындар. Бұл шартты монохроматты толқындар – кеңістіктегі шектеусіз бір анықталған және қатаң тұрақты жиілікті толқындар қанағаттандырады.

Комната температурадағы термодинамикалық тепе-теңдік кезінде рубин кристалындағы жұмыс деңгейлерінің салыстырмалы қоныстануын анықтаңыз.?

Комптон эффектісінің мәні неде?Универсалды Кирхгов функциясы абсолютті қара дененің сәулелену мүмкіндігі болып табылады, яғни f(λ,T)=uλ,T , мұндағы uλ,T – Абсолютті қара дененің сәулелену мүмкіндігі. Сондықтан кез-келген дененің сәулелену мүмкіндігінің оның жұтылу спектрлік коэффициентіне қатынасы дәл сол температурадағы дәл сол толқын ұзындығына тең абсолют қара дененің сәулелену мүмкіндігіне тең. rλ,T/ αλ,T= uλ,T – Кирхгоф заңының дифференциалдық күйі.

Комптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәуленің ең үлкен толқын ұзындығының өзгерісі сәйкес келеді? Sin90

Комптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәуленің ең кіші толқын ұзындығының өзгерісі сәйкес келеді?∆λ=h/m0c*(1-cosθ)=2h/m0c*sin2θ/2. Sin00

Кремнийдің температурасы 0 -тан 18 температураға дейін қыздырғанда оның меншікті өткізгіштігі 4,24 есе ұлғаяды. Кремнийдің рұқсат етілген белдеуінің (өткелінің) енін анықтаңыз.?

Күйіне қарай микробөлшектерді таралуын сипаттағанда нені есепке алу керек?Спин

Қай жағдайда анизатропты кристалдан сәуле өткенде оның қосарлану байқалмайды?Кристаллдың оптикалық осі арқылы өткенде байқалмайды. Жарық оптикалық ось оған параллель болатын оптикалық бірості кристалдың жазық бетіне қалыпты түседі. Оптикалық ось сонда жатады. Осы жағдайда бөгде сәуле сынбайды, бірақ бағыты бойынша түсетін және кәдімгімен сәйкес келеді.

Қалыңдығы d = 2 мм кварц пластинасын параллель нипольдар арасына орналастырғанда монохроатты жарықтың поляризация жазықтығы φ = 45°-қа бұрылды. Поляриметрде мүлде қараңғы болу үшін пластинканың қалыңдығын dx қандай етіп алу керек?

Қандай температурада энергиялық жарықтанудың спектрлік тығыздығының максимумы 0,642 мкМ толқын ұзындығына сәйкес келеді?Λmax=C/T. T= Λmax/C=0.642*10-6/2.898*10-3=0.22*10-3K

Қандай бөлшектер теңдес деп аталады? Массалары, зарядтары, спиндері және басқа да сипаттамалары бірдей электрондар

Қандай жарық жазық поляризацияланған делінеді?Поляризацияланған жарық - векторының тербелісі белгілі бір тәртіппен реттелген жарық. Егер жарық векторының тербелісі бір ғана жазықтықта өтсе, онда жарық жазық поляризацияланған деп аталады. Егер жарықта векторының тербелісінің басым (бірақ барлық емес) бөлігі бірдей бағытталса, онда оны поляризацияланған деп атайды. мұндағы Р= поляризация дәрежесі; Імах және Імін – анализатор арқылы өтетін жеке поляризацияланған жарықтың сәйкесінше максимал және минимал интенсивтілігі. Табиғи жарық үшін Імахмін, сәйкесінше Р=0; жазық поляризацияланған үшін Імін =0, сондықтан Р=1.

Қандай кванттық сандар электрондық бұлттың өлшемдері мен пішінін сипаттайды?Бас квант саны электрон бұлтының өлшемін, орбиталды формасын сипаттайды.

Қандай күй инверсиялық қоныстану (населенности) деп аталады?Физикадағы инверсиялық қоныстану оларды құрайтын бөлшектерін құрайтын аса үлкен энергия деңгейлері төменгі деңгейлеріне қарағанда бөлшектермен көбірек қоныстанған заттың күйі.

Қандай қоспалар акцепторлы деп аталады? Электрондарды валенттік зонадан қармап алатын қоспалар

Қандай сәуле шығару еріксіз делінеді?Еріксіз сәуле шығару – кванттық жүйелермен оларға түсетін сәулеленудің әсерімен болатын электромагниттік сәулелену, индукцияланған сәулелену.

Қандай сәуле шығару тұтқиыл (спонтанным) делінеді?Спондандық сәуле шығару – электромагниттік сәулеленудің өздік еркін атомдармен, қозған энергия деңгейіндегі кванттық жүйелермен спонтандық шығаруы.

Қара денені Т1= 600 к нан Т 2 = 2400 к дейін қыздырды. Энергиялық жарқыраудың спектрлік тығыздығының максимумына сәкес келетін толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?

Қарқындылығы бірдей екі толқынның максимум интерференциясы кезіндегі қарқындылығы 4 есе ұлғаятынын дәлелде.?\φ2-φ1=0. Cos0=1. I=I2+I1. ( ) cos(φ2-φ1)=I1+I1+2I2=4I

Қатты денелердің зоналар теориясы – кристалдық тордың периодтық өрісіндегі электрондар қозғалысының теориясы. Осыған сәйкес, қатты денелердің физикалық қасиеттері кристалдың барлық көлемі бойынша бір атомнан басқасына қарай қозғалатын және мүмкін болатын энергия денгейлері энергетикалық зоналарды тудыратын сыртқы электрондармен анықталады. Қатты денелерді жасау процесі. Атомдар изоляцияланған күйде болғанша, яғни бір-бірінен макроскопиялық қашықтықта болғанша олар энергетикалық денгеилердің сәйкес келетін сызбаларына ие болады. Модельді кристалдық торға дейін қысуға байланысты атомдардың ара қашықтығы бірдей болғанда, атомдардың бір-бірімен әсерлесуі энергетикалық зоналардың зоналарға ығысуына, ыдырауына алып келеді. Яғни, зоналық энергетикалық спектр пайда болады.

Қосарлана сындырушы кристалдан өткен кәдімгі және бөгде сәулелердің айырмашылығы қандай?Кәдімгі сәуленің толқындық беті тұрақты жылдамдықпен таралады, ал бөгде сәуленікі жоқ. Сәулелердің әр түрлі сынуы олардың сыну көрсеткіштерінің бірдей емес екенін көрсетеді.

Қосарлана сыну құбылысының мәні неде?Барлық мөлдір кристалдар қосарлана сыну қасиетіне ие, яғни оларға түскен әр жарық шоғы қосарланады. Заттардың түскен жарық сәулелерін қос сәулелерге ыдырату мүмкіндігі – әр түрлі бағытта, әр түрлі фазалық жылдамдықпен таралатын кәдімгі және бөгде, онда кристалдан екі кеңістіктік ажыраған сәулелер шығады. Бірінші жарық шоғы кристалға қалыпты түскенде, сынған шоқ екіге бөлінеді, сонымен қатар, олардың біреуі екіншісінің жалғасы болып табылады, ал екіншісі ауытқиды. Сонымен екіншісі бөгде, ал біріншісі кәдімгі деп аталады.

Құрамында С1 = 10% қаныты бар ертінді құйылған ұзындығы l = 20 см түтік арқылы сәуле өткенде жарықтың поляризация жазықтығы φ1 = 10°-қа бұрылады. Құрамында С2 басқа қаныт ертіндісі бар ұзындығы

Лазер сәулесінің қасиеттері. Монохроматтылығы, когеренттілігі, үлкен сәулелені қуаттылығы, дәл бағытталуы,

Лазерлердегі нығыздау қалай жүргізеді?Лазердегі нығыздау – энергияның сәулеленуі болу үшін инверсиялық қоныстануды жасау болып табылады.

Лазерлердегі оптикалық резонаторлар не үшін жұмыс істейді?Лазердегі оптикалық резонатор инверсиялық қоныстануды құрау үшін жұмыс істейді.

Ламберт заңын жазып, тұжырымын айтыңыз.?Ол фотометрияның негізгі заңы. Жазықтыққа перпендикуляр болатын жарық шоғырының жарықтануы жарық көзіне дейінгі арақашықтықтың квадратына кері пропорционал. E1 = E2 =>

Магниттің кванттық сан mi нені анықтайды?Определяет проекцию момента импульса электрона на направление z внешнего магнитного поля.

Мағниттік кванттық сан үшін іріктеу ережесінің мәні неде?m=0, ±1,2..(l-орбиталды квант саны)

Малюс заңын тұжырымда, формуласын жаз, және оған енетін физикалық шамалардын атын ата?Поляризатордан өткен жарық интенсивтілігі, поляризацияланған жарықтың поляризаторына түсетін интенсивтіліктің туындысына және түсетін жарық толқынының поляризация жазықтығы мен поляризаторды өткізу жазықтығының арасындағы бұрыштың косинусының квадратына тең.I = I0∙cos2 где I0 – интенсивность падающей на поляризатор поляризованной волны, I – интенсивность прошедшей волны,  – угол между плоскостью поляризации падающей волны и плоскостью пропускания поляризатора

Массасы 50г магний үлгісі 0 ден 20К дейін қыздырылады. Қыздыруға қажетті жылуды анықтаңыз. Дебайдың сипаттамалық температурасы магний үшін 400К және Т<<ӨД шарты орындалды деп есептеңіз.?

Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз не?Энергия связи, приходящаяся на один нуклон.

Металл табақшаға түскен жарық жиілігі 2*1015 Гц . Егер шығу жұмысы 13,2 *10-19 Дж болса , табақшадан шыққан фотоэлектронның кинетикалық энергиясын анықта?

Микробөлшектің dV көлемінің ішінде болуының ықтималдығы неге тең?Сонымен, Микробөлшектің dV көлемінің ішінде болуының ықтималдығы мынамен беріледі: dw = 2 dV

Микробөлшектің стационар күйі үшін Шредингер теңдеуін жаз және оны түсіндір? = (x) – волновая функция, х – координата частицы, m – масса частицы, h – постоянная Планка, Е – полная энергия частицы, U – потенциальная энергия частицы.

Молекулалық спектрге қандай спектр жатады?. Молекулалық спектрлер, шығару және жұтудың оптикалық спектрлері, сонымен қатар, еркін немесе нашар байланысқан молекулаларға жататын комбинациялық сәуле шашырауының оптикалық спектрлері

Молекулалық спектрлердің ерекшелігі қандай?Молекулалық спектрлер, шығару және жұтудың оптикалық спектрлері, сонымен қатар, еркін немесе нашар байланысқан молекулаларға жататын комбинациялық сәуле шашырауының оптикалық спектрлері

Молибденнің 20К температурасындағы мольдік жылусыйымдылығы 0,6 Дж/моль*К.Дебайдың сипаттамалық температурасын есептеңіз. Т<<ӨД шарты орындалған, жылусыйымдылық шекті жағдайда С=234R(T/QӨ)3?

Мына ялролық реакцияда не бөлінеді ?протон

Мына ялролық реакцияны толық жаз + ? Не

Натрий (калий) атомының негізгі күйіндегі сыртқы (валенттілік) электрондар қандай кванттық сандарға ие?Атомдағы электрондардың таралуы оның электрондық конфигурациясын анықтайды. Атомның электрондық конфигурациясын көрсету үшін қатарға ядроға ең жақынынан бастап, электрон қабаттарын толтыратын символдар жазады. Үстіңгі оң жақ индекспен қабаттағы осы күйдегі электрондардың санын жазады. Мысалы, натрий атомында 2311Na, мұндағы Z=11-кестедегі реттік номері, атомдағы электрондар саны, ядродағы протондар саны. А=23-массалық саны. Электрондық конфигурациясы: 1s2 2s2 2p6 3s1 яғни, n=1 және l=0 қабатында 2 s электрон, n=2 және l=0 қабатында 2 s электрон, n=2 және l=1 - 6 p электрон, n=3 және l=0 – жалғыз s электрон.

Неге екі табиғи жарық кездесіп беттескенде интерференция болмайды?Себебі, табиғи жарық когерентті емес. Кеңістіктің кейбір нүктелері арқылы көзден әлдебір қашықтықта өтеді және толқындық айналымдар беттеседі, көздің әр - түрлі атомынан жіберілген және әр - түрлі жиілігі, амплитудасы және бастапқы фазасы болады. Бұндай толқындар когерентті емес толқындар болып табылады, ендеше тұрақты интерференциялық көрініс бермейді. Екі әр - түрлі жарықтың табиғи көздері арқылы жіберілетін толқындар когерентті емес болып табылады.

Неге компьютер дискілері жарық түскенде түрлі - түсті сәулелер құбылады?Интерференция құбылысына негізделген. Оны түсіндіру үшін дифракциялық торды қолданамыз. Ол сәулемен шағылысады

Неге көбелектің қанаттарының түсі құбылып тұрады?Максимум шартына байланысты: 2d( )+λ/2= λ/2π*2mπ немесе 2d( )=(2m-1) λ/2 Минимум шартына байланысты: 2d( )+λ/2=λ/2π*(2m+1) немесе 2d( )=mλ

Неге микробөлшектердің күйін толқындық функцияның көмегімен анықтау ықтималдық сипатта.?Кванттық механикада бөлшектердің координаталары мен жылдамдықтары берілмейді, толқындық функция микрообъекттің координаты мен жылдамдығы жөнінде ақпаратқа ие болады.

Неге фотоаппараттың жарықтандырылған объективінің шынысы көкшіл күлгін түсті болып көрінеді ?Жұқа мөлдір пленкалардың линзаларының алдыңғы беттеріне, призманың немесе линзаның сыну көрсеткішінен аз болатын абсолютті сыну көрсеткішін енгізу арқылы шағылуды болдырмайды. Пленканың қалыңдығын адам көзінің аса жақсы сезімталдығына сай, толқын ұзындығы λ=5,5*10-7м болатын жарықтың шағылуының интерференциялық минимум шарты орындалатындай етіп таңдайды. Шағылған жарықта таралған линзалар көкшіл күлгін түске боялған болып көрінеді. Себебі, ондағы қызыл және көкшіл күлгін түсті жарықтың шағылуы айқын көрінеді.

Негізгі күйдегі неон атомының электрондарының орналасу симболын жазыңыз?. Ne z=10, 1s2 2s2 2p6

Орбиталық кванттық сан үшін іріктеу ережесінің мәні неде?l=0,1,2 .. n-1. (n-бас квант саны).

Осы белгілеуді (27)- ге қойып және (24)формуланы есепке алғанда келесі формуланы аламыз Осылайша нүктелік жарық көзімен тудырылатын беттің жарықтануы жарық күшіне және жарықтың осы бетке түсу бұрышының косинусына тура пропорционал, ал бетке дейінгі арақашықтықтың квадратына кері пропорционал. Жарықтанудың өлшем бірлігі – люкс (лк) 1 лк – 1 м2 ауданға түсетін 1лм жарық ағынының шамасымен тең болатын беттің жарықтануы. 1лк=1лм/1м2. Жарықтанудың жарық сәулесінің түсу бұрышына тәуелділігі жыл мезгілінің ауысуымен түсіндіріледі: солтүстік жарты шарда жер бетінің жарықтануы жазда ең үлкен мәнге ие болады (Күн сәулесінің түсу бұрышы α кем болғанда) және қыста ең кіші мәнге ие болады ( үлкен болғанда). Жарықтанудың мұндай өзгерістері сәйкесінше Жер бетіндегі температураның өзгеруіне әсерін тигізеді.

Өзіне түскен сәуленің поляризация жазықтығын бұратын затты қалай атайды?Оптикалық белсенді деп аталатын кейбір заттар (кварц, қант,қанттың су қоспасы, виндік қышқыл) поляризация жазықтығын бұра алады.

Өткелдік теория бойынша металл, жартылай өткізгіш және диэлектриктер арасындағы айырмашылықты түсіндір?Қатты денелердің зоналар теориясы бір көзқарас жүйесінен металдардың, диэлектриктердің және жартылай өткізгіштердің болуын талқылауға мүмкіндік береді. Металдар, диэлектрктер және жарт.өткізгіштердің зоналық теория тұрғысынан ерекшелігі О К температурада металдардың өткізгіштік зонасында электрондар болады, ал диэлектриктердің өткізгіштік зонасында олар болмайды. Дэлектриктер мен жарт.өткізгіштердің айырмашылығы запрещенный зоналарының енімен сипатталады. Электриктер үшін ол аса кең, жартылай өткізгіштердікі – тар.

Паули ұстанымын тұжырымдаңыз.? Бір атомда бірдей 4 квант саны жинақталған бірден аса электрондар бола алмайды. Z(n,l,m) =0 немесе 1

Паули принціпін(ұстанымын)тұжырымында?Бір атомда бірдей 4 квант саны жинақталған бірден аса электрондар бола алмайды. Z(n,l,m) =0 немесе 1

Поляризаторға жазық поляризацияланған сәуле түседі. Неге поляризаторды сәуле төңірегінде айналдырғанда өткен сәуленің қарқындылығы төмендейді?Өйткені поляризатордың түскен жарық тербелісі мен өткізу тербелістері жазықтықтарының арасындағы бұрыш өзгереді.

Протонның жылдамдығы нейтронға қарағанда 2 есе аз. Олардың Де Бройль толқын ұзындықтарының қатынасы қанша?

Радиоактивтік сәуле шығарудың a,b,g түрлері. Олардың қайсысы электр және магнит өрістерінде бағытын өзгертеді? - излучение, - излучение

Радиоактивтік ыдырау заңын жаз.? : N-число ядер оставшихся к времени t, -число ядер в t=0, первоначальное количество ядер., -постоянная радиоактивного распада, t-время распада.

Радиоактивтік ядроның жартылай ыдырау периоды 8 тәулік. Бұл нені білідіреді? За 8 суток распадается половина первоначального количества ядер.

Радиоактивтілік дегеніміз не?Элементарлық бөлшектерді шығарумен жүретін бір атом ядроларының басқаға өзіндік еркін айналуы.

Радоннан бөлінген a ыдырау реакциясын жаз.

рентген сәулесінің жартылай әлсіреу(жұтылу) қабатының қалыңдығын анықтаңыз. Жұтылудың сызықтық коэффициенті 1,4*103м-1- ге те.?

Рентген сәулесінің спектрінің ерекшеліктері қандай?Рентгендік сәулеленудің спектрлік құрамын зерттеу, оның спектрі күрделі құрылымға ие және электрондардың энергиясынан калай тәуелді болса, дәл солай анодтың материалынан тәуелді екенін көрсетеді. Спектр бірыңғай спектр шекарасы деп аталатын лямбда минимум шекарасымен шектелетін бірыңғай спектрлердің енгізілуімен және бірыңғай спектрлердің фонында пайда болатын сызықтық спектрлермен сипатталады.

Рентген түтігінің электродтарына берілетін потенциалдар айырмасы U=60кВ. Рентген түтігінен алынатын толқын ұзындығы λ =20,6нм. Осы берілгендерді пайдаланып Планк тұрақтысын анықта?

Рэлей- Джинс заңы?Рэлей мен Джинс классикалық физика заңдарын жылулық сәулеленуге қолданды және Кирхгов функциясы ушин аналитикалық шаманы алды: f(λ,T) ~ kT/λ4, f(λ,T) ~ kTν3 .

Сабын көбігіне (n = 1,3) ақ жарық 45° бұрышпен түседі. Көбіктің көпіршігінің қалыңдығы қандай болғанда одан шағылған сәуле сары түсті (λ=6*105) болады?По условию отраженные лучи окрашены в желтый цвет. Это означает, что максимум отражения наблюдается в желтой части спектра. . Используя соотношения

Сабын көбігіне (n = 1,3) ақ жарық сәулесі тік келіп түседі. Егер оның шағылған сәулесі жасыл (λ=550 нм) болып көрінсе сабын көбігінің қалыңдығы қандай?n=1.3, גּ=0.55*10-6м,d-? Δ=2dn+גּ/2, גּ=2m גּ/2, 2dn+גּ/2=2m גּ/2, m=1, 2dn=גּ/2, d=גּ/4n=0.1мкм

Саңылауға толқын ұзындығы λ монохроматты жарық сәулелері параллель келіп түседі. Саңылаудың ені 6 λ болса, спектрдің үшінші минимумы қандай бұрышпен көрінеді?dsinφ=kλ, a=6λ, k=3, 6λsinφ=3λ, sinφ=0.5, φ=300

Сәуле глицериннан шыныға өтеді. Шағылған сәуле толық поляризацияланады. Глицериннің және шынының абсолют сыну көрсеткіштері 1,45 және 1,5 сәйкес. Түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрышты анықта?

Сәулелену дегеніміз не?Кеңістіктегі энергия толқындарының таралуы.

Сәуленің поляризация жазықтығының қандай орналасуында екі диэлектриктің шекарасына Брюстер бұрышымен түскен сәуленің шағылуы болмайды?Толық сыну – бұл жазық поляризацияланған толқындардың түрлі ортадағы бөлімнің шекарасына түскенде көрінетін және шағылған толқындар жоқ кезде тоқтайтын эффект. Эффектті тік поляризацияланған толқынның ағынының Брюстер бұрышымен ортаның бөлімінің шекарасына түскенде бақылауға болады. Сонда сыну заңына байланысты, шағылған ағында тек қана көлденең поляризацияланған құрамнан тұрады, ал түскен ағынның құрамында көлденең поляризацияланған толқындар болмағандықтан, шағылған ағынның энергиясы 0-ге тең болады. Сонымен, түсетін ағынның барлық энергиясы сынған толқындарда болады.

Сондықтан сәулелік энергияның максимум шамасы толқын ұзындығына сәйкес ығысып отыратындықтан өрнекті Виннің ығысу заңы деп атайды.

Спектрлік аспаптарда жарықты жіктеу үшін призма орнына дифракция торын пайдалануға болатынын түсіндір?Торды ақ жарықпен жарықтандырған кезде экранда нолдік максимум реттің центрі байқалады, ал оның екі жағынан ішкі шетінің көк-күлгін түсінен сыртқы шеттің қызыл түсіне ауысатын 1,2 ретті және т.б. дифракциялық спектрлер кездеседі.

Спин нені анықтайды? Спин-элементар бөлшектің қозғалыс санының өзіндік моменті. Спиннің кеңістіктік квантталуы s квант санын анықтайды:

Спиннің сыртқы магнит өрісінің бағытына проекциясы мына қатынас арқылы анықталады -? ... Lsz=hms ,

Стефан- Больцман заңы ?Автрия физигі И.Стефан 1879 жылы эксперименттердің нәтижелерін зерттей келе және Л.Больцман 1884 жылы термодинамикалық әдісті қолданып теория жүзінде бір-біріне тәуелсіз абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің температураға тәуелділігін анықтады. Ол Стефан-Больцман заңы деп аталды: R=σT4

Судың бетінен шағылысқан жарық толық поляризациялану үшін күн сәулесі су бетіне горизонтпен қандай бұрыш жасап түсуі керек (Судың nсу = 1,3).?

Суретте атомның энергиялық деңгейлері көрсетілген. Ең үлкен жиілікті фотон шығаратын электронның ауысуын көрсет? 3-ши ауысу

Сутегі атомы толқын ұзындығы λ =660нм тең квант шығарды. Атом энергиясының өзгерісін ΔЕ анықта.?

Сутегі атомындағы электрон мен ядроның өзара әсерлесуінің потанциялдық энергиясы қаншаға тең? U=-e2/4πrε0 , e- электрон заряды, π-пи саны, r-электронның ядроға дейінгі қашықтығы, ε0-диэлектрлік тұрақтылық

Сутегі атомындағы электронның толқындық функциясының түрі . Кванттық сандар қаншаға тең?n=1, l=0, m=0

Сутегі атомындағы электронның ядромен байланысының потенциалдық энергиясын жаз.?U=-e2/4pr 0, е – заряд электрона, p - число Пи, r - расстояние электрона от ядра, 0 - диэлектрическая постоянная

Сутегі атомының негізгі күйдегі энергиясы Е1=-13,6 эВ. Ол толқын ұзындығы λ = 121,5 нм жарық квантын жұтты. Беймаза күйге түскен атом энергиясы қандай

Сутегі изотоптары - прорий, - дейтерий, - тритий ядролары қандай бөлшектерден тұрады? - (1 протон, 0 нейтронов) (1 протон, 1 нейтрон) (1 протон, 2 нейтрона).

Сутегі тәріздес атомдардың электрондары үшін Шредингер теңдеуі ΔΨ+2m/h2*(E+2e2/4πε0r)*ψ=0 мұндағы әріптер нені білдіреді.? -оператор Лапласа, - волновая функция, m - масса микрочастицы, - постоянная Планка, E – полная энергия частицы, z – зарядовое число, е – заряд электрона, p - число Пи, r - расстояние электрона от ядра, 0 - диэлектрическая постоянная

Сутегі ұқсас атомдардың электрондарының энергиясы ? Осы өрнекті сутегі атомынан элетронның ең төменгі негізгі деңгейі үшін жазыңыз. Для основного состояния n=1. Подставив в уравнение значения констант, получим

Сутегіге ұқсас атомдағы электрон үшін жазылған Шредингердің стационарлық теңдеуінің ХБ жүйесіндегі түрі ...=0. Әріптермен белгілегендерді сипатта. ?∆- Лаплас операторы, ψ-толқындық функция, m – микробөлшектің массасы, h –Планк тұрақтысы, Е-бөлшектің толық энергиясы, Z-заряд саны, е-электрон заряды, π-пи саны, r-электроннын ядродан қашықтығы, ε0- диэлектрлік тұрақтылық.

Сутегіге ұқсас атомдағы электронның энергиясы мына өрнекпен анықталады. ; сутегі атомындағы негізгі деңгейде тұрған электронның энергиясын осы өрнек арқылы көрсет.? ν=En-Em / h h ν= En-Em Ef=Em-En,,, Ef=-ml2e4 / 32 π2 ε02η232 + ml2e4 / 32 π2 ε02η212 = me4 / 32 π2 ε02η2 (1-1/9) Константалардың мәнін тендеуге қою. Жауабы Дж немесе эВ пен жазылады.

Сутегіге ұқсас атомдардың электрондарын энергиясы осы өрнекті пайдаланып гелийдің Не атомының электроны екінші деңгейден бірінші деңгейге ауысқандағы шығарған фотон энергиясының өрнегін жаз.?

Сутегіге ұқсас атомының электронның энергиясы мына формуламен анықталады?:

Сұр денелердің жарықтануының олардың жұтылу коэффициентіне қатынасы температураның универсалды функциясы болып табылады R/ αλ,T= f(T)

Сыну көрсеткішінің физикалық мәні неде?Сыну заңы: сынған сәуле түскен сәулемен екі ортаның бөлу шекарасы перпендикулярмен бөлінген бір жазықтықта жатады. Түсу бұрышынң синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген орталар үшін тұрақты шама болып табылады. - 2-ші ортаның 1-ші ортамен салыстырғандағы сыну көрсеткіші. Сыну көрсеткіші жарықтың бір ортадан екінші ортаға өткендегі жарық жылдамдығының қалай өзгеретінін көрсетеді, және 2 ортадағы жарық жылдамдығының қатынасымен анықталады.

Сыртқы фототэффектерде қанығу тогы неге тәуелді ?Катодқа түсетін жарықтың өзгермейтін спектрлік құрылымы кезінде қанығу фототогының күші жарық ағынына тура пропорционал.

Сыртқы фотоэффект дегеніміз не?Электромаг сәулелену әсерінен электрондардынзаттан шығуын с ф д.а.

Табиғаттағы іргелі 4 өзара әсерлесу түрлері бар. Олар қандай?Сильные, слабые, гравитационные, электромагнитные

Температураның әртүрлі екі мәндері үшін абсолют қара дененің энергиялық жарқырауының спектрлік тығыздығының U (λ,T) толқын ұзындығына тәуелділігінің графигін сыз, қайсысы үлкен температураға сәйкес келеді

Теңдес бөлшектердің айырмасыздық ұстанымының мәні неде?Эксперименталдық тендес бөлшектерді айыру мүмкін емес.

Тереңдігі 2,0 метр судың түбіне ұзындығы қағылған бағананың 0,75 м судан сыртқы шығып тұр. Егер күннің горизонттан биіктігі 45° болса, бағананың су бетіндегі және су астындағы көлеңкелерінің ұзындығын анықта?tg45=h/l=>l=h/tg45=h=0,75 м, , L=rL+l=1,25+0,75=2 м

Термоядролық реакцияны аяғына дейін жаз<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0. 4. Вопросы типа «Упорядочение» | Метод дихотомии

Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4307 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

60 - | 50 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.