Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јзақстан –еспубликасының қылмыстық ≥с жүрг≥зу құқығы
ј«јҚ—“јЌ –≈—ѕ”ЅЋ» ј—џ Ѕ≤Ћ≤ћ ∆ӘЌ≈ ҒџЋџћ ћ»Ќ»—“–Ћ≤√≤

ј–јҒјЌƒџ ћ≈ћЋ≈ ≈““≤  ≈.ј.ЅӨ ≈“ќ¬ ј“џЌƒјҒџ

ћ≈ћЋ≈ ≈““≤  ”Ќ»¬≈–—»“≈“≤

ЂҚазақстан –еспубликасының қылмыстық ≥с жүрг≥зу құқығыї

пән≥ бойынша

«аң бағыттары бойынша

050301- «аңтану мамандығы үш≥н

қазақ бөл≥мдер үш≥н

 

“ест≥л≥к тапсырмалар

Құрастырған:

Қылмыстық ≥с жүрг≥зу және криминалистика

кафедрасының аға оқытушысы

____________ћ.“. јбзалбекова

 

Қылмыстық ≥с жүрг≥зу және криминалистика

кафедрасының меңгеруш≥с≥:

з.ғ.к, доцент________________–.ћ. ∆амиева

 

 

“ест≥л≥к тапсырмалар саны: 100

Құрастырылған күн≥: 11.06.2012 ж.

ќқу жет≥ст≥ктер≥н сырттай бақылау үш≥н арналған

 

 

Қј–јҒјЌƒџ-2012


ЂҚазақстан –еспубликасының қылмыстық ≥с жүрг≥зу құқығыї

пән≥ бойынша

«аң бағыттары бойынша

050301- «аңтану мамандығы үш≥н

қазақ бөл≥мдер үш≥н

 

“ест≥л≥к тапсырмалардың құрамындағы тақырыптар т≥з≥м≥

“ақырып є,   “ақырып атауы
1. Қазақстан –еспубликасының қылмыстық ≥с жүрг≥зу құқығының түс≥н≥г≥, мән≥ және м≥ндеттер≥.  урстың пән≥ және нег≥зг≥ ұғымдары.
2. Қ– қылмыстық ≥с жүрг≥зу құқығының қайнар көздер≥.
3. Қазақстан –еспубликасының қылмыстық ≥с жүрг≥зу құқығының қағидалары.
4. Қылмыстық ≥зге түсуд≥ң түс≥н≥г≥, нысандары және нег≥зг≥ ережелер≥. ≤с жүрг≥зуш≥л≥к мерз≥мдер, ≥с жүрг≥зуш≥л≥к құжаттар. –еабилитаци€.
5. Қылмыстық сот өнд≥р≥с≥н≥ң ұғымы және ж≥ктел≥м≥. Қылмыстық процеске қатысудың нег≥зг≥ ережелер≥.
6. Қылмыстық процесте өз≥н≥ң құқықтары мен мүдделер≥н немесе өк≥лд≥к етет≥н қатысушылары. ѕроцеске қатысушы өзге де тұлғалар.
7. ƒәлелдеуд≥ң этаптары және мазмұны. ƒәлелдеме ұғымы.
8. ƒәлелдемелерд≥ң түрлер≥.
9. Қылмыстық ≥с жүрг≥зуш≥л≥к мәжбүрлеу шаралары.
10. —отқа дей≥нг≥ өнд≥р≥с: жалпы сипаттамасы, нысандары.  

 

 

Құрастырған:

јға оқытушы

______________ћ.“. јбзалбекова

 

Қылмыстық ≥с жүрг≥зу және криминалистика

кафедрасының меңгеруш≥с≥:

з.ғ.к., доцент

__________________–.ћ. ∆амиева

 

Құрастырылған күн≥: 11.06.2012 ж.

ќқу жет≥ст≥ктер≥н сырттай бақылау үш≥н арналған


азақстан –еспубликасының қылмыстық ≥с жүрг≥зу құқығы

 

$$$ 1

—атылардың нег≥зг≥ белг≥с≥ болып табылады:

A) Құқық нормасы.

B) ≤сте пайда болу нег≥здер≥.

C) Құқықтар мен м≥ндеттер

D) Қорытынды процессуалдық шеш≥м.

E) ћәжб≥рлеу шаралары.

F) ѕроцессуалдық нысан.

G) —убъект≥лер шеңбер≥.

H) Ѕұлтартпау шаралары.

 

$$$ 2

“ұлғаларға қатысты қылмыстық ≥стер жүрг≥зу заңының әрекет≥:

A) ѕарламент депутаттарына қатысты алулар бар.

B) Ѕас ѕрокурорға қатысты алулар бар.

C) Ўетелд≥ктерге қатысты алулар бар.

D)“ергеуш≥лерге қатысты алулар бар.

E) јнықтаушыларға қатысты алулар бар.

F) —оттарға қатысты алулар бар.

G) алулар жоқ.

H) јдвокаттарға қатысты алулар бар.

 

$$$ 3

—от сайысушылық жағдайында:

A) тараптардың ≥ст≥ қарауға қатысуын қамтамасыз етед≥.

B) јйыпталушы болмағанда оның функци€сын орындай алады.

C) јйыптау және қорғау функци€сын жүзеге асырады.

D) Қылмыстық ≥зге түсу субъект≥с≥ болып табылады.

E) Ѕейтараптықты сақтау үш≥н объективт≥ емес бола аладыь.

F) Ѕейтарапты болып табылады.

G) ћедиатор функци€сын жузеге асырады.

H) ќбъективт≥ болып табылады.

 

$$$ 4

∆ари€лылық қағидасының бұзылуы болып табылады:

A) Үк≥мн≥ң жабық оқылуы.

B)  әмелетт≥к жасқа толмағандардың қылмыстарына қатысты соттық талқылаудың жабық болуы.

C) ∆ыныстық қылмыстар туралы соттық талқылауда сот үк≥м≥н≥ң жабық жари€лануы.

D) —отқа дей≥нг≥ сатыда қылмыстық қудалауды жүзеге асырған органдардың шеш≥м≥ мен әрекет≥не шағымдарды сот қарағанда соттық отырысынң жабық болуы.

E) ≤ст≥ мемлекетт≥к т≥лде қарастыру, процеске қатысушылар ол т≥лд≥ б≥лмегенде.

F) ≤ст≥ жабық талқылауда сот үк≥м≥н≥ң жабық жари€лануы.

G) —отталушыны сот залынан шығарып ж≥беру.

H) јшық соттық талқылау.

 

$$$ 5

Қ– Қ≤∆  қылмыстық процест≥ң қандай қағидасы көрсет≥лмеген:

A)  ≥нәс≥зд≥к презумпци€сы.

B) —айысушылық қағидасы.

C) ƒиспозитивт≥л≥к.

D) јйыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету.

E) ѕроцессуалды экономдылық.

F) ∆ари€лылық.

G) «аңдылық

H) “ұлғаларға қол сұғылмаушылық.

 

$$$ 6

Қылмыстық ≥зге түсуд≥ң ақтайтын мән-жайларға байланысты қысқартылуы:

A) Қылмыстық құрамы болмаса.

B) Қылмыс оқиғасының болмауы.

C) јмнисти€лық акт≥н≥ң шығуы.

D) Қылмыс оқиғасының және қылмыс құрамының болмауы.

E) јуырлығы аз қылмыстар үш≥н.

F) Қайтыс болған тұлғаға қатысты.

G) Қылмыстық жауапкерш≥л≥кке тартудың еск≥ру мерз≥м≥н≥ң өту≥.

H) ∆еке айыптау ≥стер≥ бойынша тараптардың татуласуы.

 

$$$ 7

ƒәлелдемелерд≥ ж≥бер≥лмейт≥нд≥г≥н тану жағдайы боып келес≥ дәлелдемелерд≥ алу жолдары табылады:

A) ѕроцесс талаптарының бұзылуы, бұзылу сипатына қарамастан.

B) Ѕелг≥с≥з қайнар көзден алынса.

C) “ергеуш≥н≥ң мақсатына қатысты тұлғаны шатастыруды қолдану.

D) ѕроцессуалдық әрекеттерд≥ жүрг≥зу тәрт≥б≥н≥ң өрескел бұзылуы.

E)  риминалистикада жалпы танылған тактикалық әд≥стерд≥ қолдану.

F) Қаз≥рг≥ ғылыми б≥л≥мдерге қарсы келет≥н әд≥стерд≥ қолдану.

G) ≈гер олар белг≥л≥ қайнар көздерден алынса.

H) Қ≤∆  талаптарының бұзылуы, факт≥л≥к мәл≥меттерд≥ алу қайнар көздер≥н≥ң сен≥мд≥л≥г≥не қатысы жоқ.

 

$$$ 8

ƒәлелдемелерд≥ ≥ске ж≥бер≥лмейт≥нд≥л≥к жағдайлары болып келес≥ алу жолдары танылады:

A) ѕроцесс талаптарының бұзылуы, бұзылу сипатына қарамастан.

B) Қ≤∆  талаптарының бұзылуы, факт≥л≥к мәл≥меттерд≥ алу қайнар көздер≥н≥ң сен≥мд≥л≥г≥не қатысы жоқ.

C) “ергеуш≥н≥ң мақсатына қатысты тұлғаны шатастыруды қолдану.

D) Өз м≥ндеттер≥не қатысты тұлғаны адастыру жолымен алынған дәлелдемелер қолданылса.

E)  риминалистикада жалпы танылған тактикалық әд≥стерд≥ қолдану.

F) јлдау қолдану арқылы алынса.

G) Қылмыстық ≥с материалдары т≥з≥м≥не енг≥з≥лмесе.

H) ≈гер олар қылмыстық процессуалдық нормаларын сақтау жолымен алынса.

 

$$$ 9

ƒәлелдемелерд≥ ≥ске ж≥бер≥лмейт≥нд≥л≥к жағдайлары болып келес≥ алу жолдары танылады:

A) ѕроцесс талаптарының бұзылуы, бұзылу сипатына қарамастан

B) Қ≤∆  талаптарының бұзылуы, факт≥л≥к мәл≥меттерд≥ алу қайнар көздер≥н≥ң сен≥мд≥л≥г≥не қатысы жоқ

C) “ергеуш≥н≥ң мақсатына қатысты тұлғаны шатастыруды қолдану..

D) —оттық талқылауда анықталмаған белг≥с≥з қайнар көзден алынса

E)  риминалистикада жалпы танылған тактикалық әд≥стерд≥ қолдану.

F) ѕроцессуалдық әрекеттерге қарсылық б≥лд≥руге жататын адамдар қастысса.

G) “ергеуш≥н≥ң процессуалдық әрекеттер жүрг≥зу≥.

H) ѕроцессуалдық әрекеттерд≥ ондай әрекет жасауға құзыры жоқ адамдар жасаса.

 

$$$ 10

Қылмыстық ≥зге түсуд≥ жүзеге асыруға мүмк≥нд≥к бермейтин жағдайлар:

A) ѕрокурордың кел≥с≥м≥мен ≥ст≥ қысқарту.

B) Қылмыстық ≥ст≥ қозғау.

C) Қылмыстық ≥ст≥ жүрг≥зуш≥ орган қылмыстық ≥ст≥ тоқтатуға м≥ндетт≥.

D)  ез келген жағдайда ≥с қысқартылады.

E) ≤с қысқартылмайды.

F) Қылмыстық ≥зге түсу органы өз қаулысы нег≥з≥нде ≥ст≥ қысқартуға м≥ндетт≥.

G) ≈гер сез≥кт≥ қарсылық б≥лд≥рсе ≥ст≥ қысқартуға жол бер≥лмейд≥.

H) ћемлекетт≥к айыптаушы қылмыстық қудалаудан бас тартуға құқылы.

 

$$$ 11

Қылмыстық ≥зге түсуд≥ жүзеге асыруға мүмк≥нд≥к бермейтин жағдайлар:

A) Қылмыстық ≥ст≥ қозғау.

B) —от қылмыстық жауапкерш≥л≥ктен босату туралы айыптау үк≥м≥н шығаруға құқылы.

C) Қылмыстық ≥ст≥ жүрг≥зуш≥ орган қылмыстық ≥ст≥ тоқтатуға м≥ндетт≥.

D)  ез келген жағдайда ≥с қысқартылады.

E) ≤с қысқартылмайды.

F) ≤ст≥ қысқартпас бұрын айыпталушыға осындай нег≥здерге қарсылық б≥лд≥ру құқығы түс≥нд≥р≥лсе.

G) ќсы жағдайлар болмастан бұрын қылмыстық ≥с тоқтатылса.

H) ≈гер айыпталушы қарсылық б≥лд≥рсе қылмыстық ≥с осы нег≥здер бойынша тоқтатылуға жатпайды.

 

$$$ 12

Ќе тұлғаны ұстау нег≥з≥ болып табылмайды:

A) “ұлға қылмыс жасау үст≥нде ұсталынса.

B) 132-баптың 1-тармағындағы ерекше жағдайлар болғанда.

C) ≈гер тұлғаның қылмыс жасағанына сез≥ктенуге нег≥з болмағанда ол жасырынуға тырысса.

D) ≈гер адамның денес≥нде, ки≥м≥нде, ол тұратын жерде қылмыстың анық ≥здер≥ байқалса.

E) ≈гер ∆≤Ә материалдарында олардың ауыр қылмыс жасап жасауға дайындықтар туралы мәл≥меттер болса

F) ≈гер қылмыс жасағанына сез≥ктенуге нег≥з болмағанда тұлға анықталмаса.

G) ≈гер қылмыс жасағанына сез≥ктенуге нег≥з болмағанда тұлғаның тұрғылықты тұратын жер≥ болмағанда.

H) ≈гер жәб≥рленуш≥ немесе куә қылмыс жасаған тұлғаны нақты көрсетсе.

 

$$$ 13

Ќе тұлғаны ұстауға нег≥з болып табылмайды:

A) “ұлға қылмыс жасау үст≥нде ұсталынса.

B) 132-баптың 1-тармағындағы ерекше жағдайлар болғанда.

C) егер оның досында қылмыстың нақты ≥здер≥ табылса.

D) ≈гер адамның денес≥нде, ки≥м≥нде, ол тұратын жерде қылмыстың анық ≥здер≥ байқалса.

E) ∆≤Ә материалдарында оның қылмысқа қатыстылығына қатысты сен≥мд≥ мәл≥меттер болса

F) ≈гер тұлға қылмыс жасауға дей≥н ұсталынса.

G) ≈гер ∆≤Ә материалдарында олардың ауыр қылмыс жасап жасауға дайындықтар туралы мәл≥меттер болса

H) ≈гер жәб≥рленуш≥ немесе куә қылмыс жасаған тұлғаны нақты көрсетсе.

 

$$$ 14

ѕрокурор жеке айыптау ≥стер≥ бойынша жәб≥рленуш≥н≥ң шағымынсыз келес≥ жағдайларда қылмыстық ≥ст≥ қозғауға құқысы жоқ:

A) ≈гер әрекет мемлекетт≥ң маңызды мүддес≥н қозғаса.

B) ≈гер тұлға бағыныштылық жағдайында болса.

C) ≈гер тұлға өз≥не бер≥лген құқықтарды өз≥ қолдануға дәрменс≥з болса.

D) ≈гер әрекет басқа адамдардың, қоғамның және мемлекетт≥ң мүддес≥н қозғаса.

E) ≈гер жәб≥рленуш≥ Ц кәмелетт≥к жасқа толмаса.

F) ≈гер әрекет қоғам мен мемлекетт≥ң маңызды мүддес≥н қозғаса.

G) ≈гер тұлға өз≥не бер≥лген құқықтар мен м≥ндеттерд≥ физикалық және психикалық кем≥ст≥ктер≥не байланысты өз≥ қолдана алмаса.

H) ≈гер әрекет дәрменс≥з жағдайдағы адамдардың мүддес≥н қозғаса

 

$$$ 15

Қылмыстық қудалау акт≥с≥ болып табылады:

A) јйыпталушы деп тану туралы қаулы.

B) јйыптаушы үк≥м.

C) азаматтық талапкер.

D)  ассаци€лық шағым.

E) Қылмыстық ≥ст≥ қысқарту туралы қаулы.

F) Қылмыстық ≥ст≥ қозғау туралы қаулы.

G) “ұлғаны ұстау және оған бұлтартпау шарасы рет≥нде қамауды қолдану.

H) Қылмыстық ≥ст≥ қозғау туралы қаулы және тұлғаны айпталушы деп тану туралы қаулы.

 

$$$ 16

јнықтаушының қандай шеш≥м≥н анықтау органының бастығы бек≥тпейд≥:

A) Қылмыстық ≥ст≥ қозғау туралы қаулы.

B) “≥нту жүрг≥зу туралы қаулы.

C) јлу жүрг≥зу туралы қаулы.

D) Ѕұлтартпау шарасын қамауды қолдану туралы қаулы.

E) Қылмыстық ≥ст≥ қысқарту туралы қаулы.

F) Ќаркологи€лық сараптама тағайындау туралы қаулы.

G) —оттық- психиатри€лық сараптама тағайындау туралы қаулы.

H) Ѕұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулы.

 

$$$ 17

Қылмыстық ≥с жүрг≥зуш≥л≥к қатынастардың келес≥дей ерекшел≥ктер≥ бар:

A) —пецификалық объект.

B) ≈шқашан өзгермейд≥

C) ћ≥ндетт≥ қатысушы-мемлекет

D) Әрқашан ек≥ жақты

E) ≈шқашан үз≥лмейд≥

F)  өп түрл≥ болып келед≥

G) Әрқашан б≥р жақты

H) Қатысушылар заңмен көзделмеген

 

$$$ 18

 уә рет≥нде жауап алуға жатпайды:

A) Өз≥мен жасалғын қылмыстың мән жайын б≥лет≥н тұлға

B) ∆әб≥рленуш≥н≥ң қорғаушысы

C) ƒ≥н қызмекткер≥не өз мұңын айтқан тұлға

D) ћолда

E) Өз≥не сен≥п атйылған жағдай бойынша Ц д≥ни қызметкер

F) ∆ұбайы

G) Қ– аймағынан тыс жүрген тұлға

H) —от- кез келген жағдай бойынша

 

$$$ 19

 уә рет≥нде жауап алуға жатпайды:

A) —от- кез келген жағдай бойынша

B) ∆әб≥рленуш≥н≥ң қорғаушысы

C) ƒ≥н қызмекткер≥не өз мұңын айтқан тұлға

D) ћолда

E) Өз≥не сен≥п атйылған жағдай бойынша Ц д≥ни қызметкер

F) Қылмыстық ≥ст≥ң мән-жайы бойынша - сот

G) јқылдасу бөлмес≥нде белг≥л≥ болған қылмыстық ≥ст≥ң мән жайы бойынша Ц сот

H)  әмелетт≥к жасқа толмаған куә

 

$$$ 20

 уә рет≥нде жауап алуға жатпайды:

A) —от- кез келген жағдай бойынша

B) ∆әб≥рленуш≥н≥ң қорғаушысы

C) ≤с үш≥н маңызды жағдайдайларды қабылдауға қаб≥лет≥ жоқ, психикалық ахаулықтары бар тұлға

D) Қорғаушы Ц қылмыстық ≥ст≥ң жағдайлары бойынша

E) јйыпталушының қорғаушысы - өз м≥ндеттер≥н атқару барысында белг≥л≥ болған мән-жайлар бойынша

F) ≤с үш≥н маңызды жағдайдайларды қабылдауға қаб≥лет≥ жоқ, физикалық ахаулықтары бар тұлға

G)  әмелетт≥к жасқа толмаған куә

H) ƒ≥ни қызметкерге сен≥п айтқан тұлға

 

$$$ 21

јудармашы қатыса алмайды егер

A) “ергеу әрекет≥не қатысуға тартылған болса

B) ќның б≥л≥кс≥зд≥г≥ анықталған болса

C) јудару үш≥н қажет т≥лд≥ б≥лсе

D) “ергеуш≥ рет≥нде шақырылса

E) Құжатты аудару үш≥н шақырылса

F) ≤ске бұрын прокурор рет≥нде қатысқан болса

G) ≤ске бұрын сот отырысының хатшысы рет≥нде қатысқан болса

H) ≈гер ол алдын ала тергеуде аудармашы рет≥нде қатысқан болса

 

$$$ 22

Қай уақыттан бастап тұлға қылмыстық ≥с бойынша қорғаушының көмег≥не жүг≥нуге құқығы бар?

A) “ұлғаға қатысты қылсытық ≥с қозғалған сәттен бастап

B) јлдын ала тергеу а€қталғаннан кей≥н

C) ≤ст≥ сотқа ж≥берген кезден бастап

D) Қылмыстық ≥ст≥ жүрг≥зет≥н органның өз≥ б≥лед≥

E) јйыптау үк≥м≥н шығарған сәттен бастап

F) Ұстаған сәттен бастап

G) Қылмыс жасаған сәттен бастап

H) Ѕұлтартпау шарасын таңдаған сәттен бастап

 

$$$ 23

Қылмыстық ≥с жүрг≥зу заңы әрекет етед≥:

A) Қылмыс жасалған уақытта

B) ѕроцессуалдық әрекет жасалып жатқан уақытта

C) ƒәлелдемелерд≥ң жарамдылығы, оларды алып жатқан уақыттағы заңмен анықталады

D)  ез келген жағдайда кер≥ күш≥ жоқ

E) «аңды қабылдаған уақытта

F)  ер≥ күш≥ жоқ

G) Қылмыстық процеске қатысушыларға қосымша м≥ндеттер жүктесе кер≥ күш≥ болады

H) Қылмысты қозғаған сәттен бастап

 

$$$ 24

—атылардың нег≥зг≥ белг≥лер≥ болып табылады:

A) Құқық номасы

B) ≤сте пайда болудың нег≥з≥

C) Құқытары мен м≥ндеттер≥

D) ћ≥ндеттер шеңбер≥

E) ћәжбүрлеу шаралары

F) Қорытынды процессуалды шеш≥м

G) ѕроцессуалдық нысан

H) ƒәлелдемелер жүйес≥

 

$$$ 25

Қылмыстық процесте мүл≥кке тиым қандай мақсаттарда салынады:

A) ƒәлелдемелерд≥ табу мақсатында.

B) ≤с бойынша ақиқатты анықтауға кедерг≥ келт≥ргенде.

C) Ѕұлтарпау шараларын орындауды қамтамасыз ету мақсатында.

D) ћүл≥кт≥к алуларды қамтамасыз ету мақсатында.

E) Әк≥мш≥л≥к айыппұлды төлету мақсатында.

F) јйыпталушыны қаржылық құралдардан айыру мақсатында.

G) Үк≥мн≥ң азаматтық талапқа қатысты бөл≥г≥н қамтамасыз ету мақсатында.

H) ћүл≥кт≥ тәрк≥леуд≥ қамтамасыз ету мақсатында.

 

$$$ 26

ƒәлелдемелер болып табылады:

A) ћәл≥меттерд≥ң қайнар көздер≥

B) ‘акт≥лер т≥ралы мәл≥меттер

C) ‘акт≥лер.

D) ‘акт≥л≥к мәл≥меттер және олардың қайнар көзедер≥

E) ƒәлелдеуге жататын жағдайлар

F) ∆әб≥рденуш≥ мен күд≥кт≥н≥ң жауаптары

G) ‘акты и сведени€ о фактах.

H) сарапшының қорытындысы

 

$$$ 27

ƒәлелдемелерд≥ң қайнар көз≥не жатады:

A) ћаманның қорытындысы

B) ∆алпыға мәл≥м факт≥лер

C)  улардан жауап алудың хаттамасы

D) «аттық айғақтар

E) “ұлғаның заңды б≥лу≥

F) ѕоказани€ свидетел€.

G) —арапшының қорытындысы

H) Қылымыспен келт≥р≥лген зи€нның мөлшер≥

 

$$$ 28

ƒәлелдемелерд≥ң қайнар көз≥не жатады:

A) јйыпталушының көрсетулер≥

B) ∆әб≥рленуш≥н≥ң көрсетулер≥

C)  уәлардан жауап алу хаттамасы

D)  үд≥кт≥н≥ң көрсетулер≥

E) “ұлғаның заңды б≥лу≥

F) маманның қорытындысы

G) Қылымыспен келт≥р≥лген зи€нның мөлшер≥

H) ∆алпыға мәл≥м факт≥лер

 

$$$ 29

ƒәлелдемелерд≥ң қайнар көз≥не жатады:

A) Қылымыспен келт≥р≥лген зи€нның мөлшер≥

B) ∆алпыға мәл≥м факт≥лер

C)  уәдан жауап алу хаттамасы

D) процессуалдық әрекет хаттамасы

E) “ұлғаның заңды б≥лу≥

F) Ѕасқа да құжаттар

G) «аттық айғақтар

H) јйыпталушыдан жауап алу хаттамасы

 

$$$ 30

јйыптаудың нег≥з≥ болып табылмайды егер дәлелдемелер:

A) “ұлғалардың өз м≥ндеттер≥не байланысты жаңылсуымен алынған болса

B) Қылмыстық ≥с материалдарының т≥з≥м≥не қосылмаған болса

C) —от медиг≥н≥ң маман рет≥нде қатысумен байланысты

D) —арапшы қорытындысы және басқа да құжат

E) “ергеу әрекет≥н≥ң видео-аудио жазбасы

F) јлдаушылық жолымен алынған болса

G) ќлар құжат болып табылса

H) —отта өз≥ бас тартқан күд≥кт≥н≥ң көрсетулер≥

 

$$$ 31

ƒәлелдемелер айптаудың нег≥з≥ болып табылмайды, егер:

A) ќлар құжат болып табылса

B) ≈гер мәл≥мс≥з қайнар көзден алынған болса

C) —отта өз≥ бас тартқан күд≥кт≥н≥ң көрсетулер≥

D) —арапшы қорытындысы және басқа да құжат

E) “ергеу әрекет≥н≥ң видео-аудио жазбасы

F) Қаз≥рг≥ ғылыми б≥л≥мдерге қайша келет≥н әд≥стер қолданған болса

G) јйыпталушы болып кеткен куән≥ң көрсетулер≥

H) —от медиг≥н≥ң маман рет≥нде қатысумен байланысты ¬ св€зи с участием судебного медика в качестве специалиста.

 

$$$ 32

Қ≤∆  117 бабында белг≥ленген дәлелдеу пән≥не көрсет≥лген элементерд≥ң қайсысы к≥рмейд≥:

A) Қылмыс оқиғасы.

B) «и€нның сипаты мен мөлшер≥.

C) Әрекетт≥ң қылмыстылығын жо€тын мән жайлар.

D) "Ќег≥зг≥ факт".

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1217 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

514 - | 524 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.16 с.