Лекции.Орг

Поиск:


Перелік рекомендованої літератури
1. Господарський кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 27 серпня 2010р. / Бек Юліан Богуславович [и др.] ; Ю.Б. Бек, І.Я. Верес, А.А. Герц та ін. ; за ред. В.М. Коссака. - К. : Правова єдність, 2010. - 672с.

2. Податковий кодекс України. - Харків : Форт, 2011. - 396с.

3. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Гетьман Оксана Олександрівна, Шаповал Валентина Михайлівна ; О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2010. - 488с.

4. Гринчуцький В.І.Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Гринчуцький Валерій Іванович, Карапетян Едуард Томікович, Погріщук Борис Васильович ; В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 304с.

5. Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535 с.

6. Кейлер В. А. Экономика предприятия: Курс лекций/ В. А. Кейлер.--М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2003. – 129 с.

7. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. – 2-е издание., перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 2000. – 304 с.

8. Титов В.И. Экономика предприятия . - М.:Дашков и К, 2004 . - 462 с.

9. Хобта В.М. Управління інвестиціями : навчальний посібник для ВНЗ / Хобта Валентина Михайлівна ; В.М. Хобта ; ДонНТУ. - Вид.2-е,перероб. та допов. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 394 с.

10. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1998, – 416 с.

11. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) : учебное пособие для вузов / Скляренко Вячеслав Константинович [и др.] ; В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко ; под ред. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 256с.

12. Экономіка підприємства: Підручник / За заг ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 


 

Додаток - Зразок переліку етапів і робіт з розробки ПЗ

 

Найменування Вид роботи
стадії етапу шифр Найменування
Підготовча стадія 1.1 Вивчення стану питання   1.2 Розробка технічного завдання (ТЗ) 1.1.1   1.1.2 1.1.3   1.2.1 1.2.2   1.2.3 Підбір і вивчення літератури патентних джерел Вивчення й аналіз аналогічних розробок Економічне обґрунтування доцільності виконання проекту Складання ТЗ Узгодження ТЗ із зацікавленими організаціями Складання плану і калькуляція розробки
Технічна пропозиція 2.1 Обґрунту-вання доцільності розробки 2.1.1   2.1.2 Уточнення техніко-економічного обґрунтування Уточнення загального обсягу робіт, термінів виконання і витрат
Теоретична розробка 3.1 Теоретич-не дослід-ження задачі 3.1.1   3.1.2   3.1.3   Розробка алгоритму створення користувальницьких графічних образів (ГО) оригінальних функціональних елементів Розробка алгоритму створення функціональних схем (ФС) Розробка алгоритмів програмування ФС Розробка структури ПЗ
Практична реалізація 4.1 Реалізація окремих модулей ПЗ 4.2 Отладка ПО про-дукта 4.1.1 4.1.2   4.2.1   4.2.2 Розробка блок-схем підпрограм Реалізація бібліотеки підпрограм на обраній мові програмування Автономне налагодження окремих модулей системи Комплексне налагодження ПЗ системи
Доробка усього комплексу програмного забезпечення 5.1 Тестуван-ня ПЗ системи   5.2 Підго-товка доку-ментації для системи 5.1.1   5.1.2   5.1.3   5.2.1 5.2.2 Апробація системи в конкретній області з залученням проблемних фахівців Доробка системи з урахуванням результатів апробації Розробка і налагодження програми створення проблемних систем Підготовка звіту Підготовка керівництва користувача і супровідної документації
Заключна стадія 6.1 Підготовка системи інсталяції системи 6.2 Остаточна установка 6.1.1   6.2.1   6.2.2 Підготовка дискет з розробленим програмним забезпеченням та технічною документацією для системи   Установка програмного забезпечення на робочі місця Навчання персоналу роботі з системою

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 392 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.