Лекции.Орг

Поиск:


Мета та завдання стажування
Затверджую

Ректор національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенант служби цивільного захисту

В.П Садковий

«___»______________ 201__ р.

 

 

ПРОГРАМА

стажування курсантів та студентів V курсу Національного університету цивільного захисту на посаді інженера оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України або на посаді начальника підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій

Організаційні заходи

Мета та завдання стажування.

1.1 Стажування курсантів та студентів у підрозділах ДСНС України є складовою частиною процесу підготовки спеціалістів, обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.17020101«Цивільний захист» або зі спеціальності 7.17020102 «Управління у сфері цивільного захисту».

1.2 Стажування має за мету:

1.2.1 Закріплення і вдосконалення одержаних курсантами та студентами теоретичних знань.

1.2.2 Формування у курсантів та студентів професійних вмінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків.

1.2.3 Виховання потреб до систематичного оновлення своїх знань та творчого використання їх в практичній діяльності.

1.2.4 Збір і узагальнення курсантами та студентами інформації про роботу підрозділів ДСНС України з метою її використання в навчальному процесі.

1.2.5 Прищеплення курсантам та студентам інтересу до вибраної спеціальності робітника ДСНС України.

1.2.6 Глибоке і всебічне вивчення ділових та моральних якостей та курсантів та студентів для більш доцільного їх використання на службі.

2. Організація стажування курсантів та студентів у територіальних органах та підрозділах ГУ ДСНС України в АР Крим, в м. Києві та Київській області, ГУ(У) ДСНС України в областях, м. Севастополі.

2.1 Стажування здійснюється відповідно до «Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України», затвердженого наказом МНС від 01 грудня 2003 року № 461.

2.2 Організацію проведення стажування курсантів та студентів 5-го курсу на посаді інженера оперативно-рятувальної служби цивільного захисту або на посаді начальника підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій забезпечують НУЦЗУ та ГТУ ДСНС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, ГТУ(ТУ) ДСНС України в областях, м. Севастополі.

2.3 Загальне керівництво стажуванням та курсантів 5-го курсу на посаді інженера оперативно-рятувальної служби цивільного захисту або на посаді начальника підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій здійснюють ГТУ ДСНС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, ГТУ(ТУ) ДСНС України в областях, м. Севастополі.

Організаційні питання, пов’язані з проведенням стажування, визначаються наказом головного територіального управління (управління) області (міста). На час проходження стажування в окремих випадках за рішенням керівника територіального органу курсанти та студенти можуть призначатися на вакантні посади у підрозділ, де проводиться стажування з виплатою посадових окладів згідно з вимогами діючого законодавства.

2.4 Напередодні стажування з курсантами та студентами, керівниками підрозділів та відповідальними за організацію стажування проводиться службова нарада, на якій доводиться наказ, призначаються безпосередні керівники стажування, проводиться інструктаж курсантів та студентів з організаційних питань та правил безпеки праці.

2.5 Безпосередніми керівниками стажування призначаються найбільш підготовлені працівники, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, високі ділові та моральні якості. За одним керівником закріплюється не більше двох курсантів або студентів.

2.6 Під час стажування курсанти та студенти підпорядковуються начальникові відповідного підрозділу, який на цей період є для них прямим начальником.

2.7 На керівників підрозділів, де проходять стажування курсанти та студенти, та безпосередніх керівників стажування покладається:

2.7.1 Забезпечення виконання програми та індивідуальних планів стажування в повному обсязі. Встановлення режиму роботи курсантів та студентів.

2.7.2 Призначення безпосередніх керівників стажування з числа підлеглих працівників.

2.7.3 Представлення курсантів та студентів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі та завдань під час виконання своїх обов’язків.

2.7.4 Контроль за включенням до плану стажування заходів, відображених у змісті програми за окремими видами практики та умов для їх виконання у повному обсязі.

2.7.5 Інструктаж курсантів та студентів, ознайомлення з оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці.

2.7.6 Щоденний облік та оцінка роботи курсантів та студентів, контроль за виконанням планів стажування, внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників.

2.7.7 Проведення виховної роботи з курсантами та студентами.

2.7.8 Аналіз роботи курсантів та студентів і надання їм допомоги в успішному виконанні програми стажування.

2.7.9 Узагальнення підсумків стажування і надання звіту до ГУ ДСНС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, ГУ(У) ДСНС України в областях, м. Севастополі про його проходження для підготовки підсумкового наказу.

2.7.10 Складання характеристики на курсанта або студента, її затвердження (не менш ніж за три дні до закінчення стажування). У характеристиці відображається: обсяг і якість виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок тактично правильного прийняття рішень з гасіння пожеж, ліквідації аварії або наслідків стихійних лих, використання технічних і спеціальних засобів; забезпечення пожежної безпеки об’єктів, використання керівних і нормативних документів, складання оперативно-службової документації, організаторські здібності у службовій діяльності; особисті морально-ділові якості, дисциплінованість, ретельність, загальний культурний і професійний рівень розвитку; підсумкова оцінка за стажування окремо на даній посаді. Характеристики завіряються печаткою і надсилаються до університету для приєднання до особової справи.

 

3. Обов’язки і права курсантів та студентів-стажистів.

3.1 Під час підготовки до стажування вивчити програму стажування.

3.2 Після прибуття на місце стажування:

3.2.1 Доповісти начальникові (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та програму стажування;

3.2.2 Вивчити план роботи, завдання, які стоять перед підрозділами ДСНС України, розпорядок дня, ознайомитись з особовим складом підрозділу;

3.2.3 На основі програми стажування та плану роботи підрозділу скласти індивідуальний план роботи на весь період стажування і подати його на затвердження начальникові підрозділу.

3.3 У ході стажування курсант або студент-стажист зобов’язаний:

3.3.1 Чітко спланувати свою роботу;

3.3.2 Ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

3.3.3 Дотримуватись розпорядку дня, встановленого в підрозділі за місцем проходження стажування, дисципліни та правил носіння форми одягу;

3.3.4 Виявляти пильність, організованість, ініціативу, дотримуватись законодавчих актів України;

3.3.5 Вивчити накази, інструкції, огляди, керівні і нормативні документи, що стосуються діяльності підрозділу, досвід і практику.

3.3.6 Щодня вести облік проведених заходів у щоденнику стажування (додаток 2);

3.3.7 Брати участь у громадському житті колективу;

3.3.8 Під час проходження стажування дотримуватись правил безпеки праці в підрозділі;

3.4 Курсантам та студентам забороняється:

3.4.1 Керувати автотранспортом, користуватися вогнепальною зброєю;

3.4.2 Без службової необхідності та дозволу керівника стажування відлучатися за межі міста, в якому проводиться стажування;

3.4.2 Вживати алкогольні напої та наркотичні речовини, купатися в річках та водоймищах.

3.5 У кінці стажування курсант або студент-стажист складає звіт обсягом до 10 сторінок, який містить:

3.5.1 Назву підрозділу, його структуру та коротку оперативно-тактичну характеристику;

3.5.2 Підсумки виконання програм стажування та індивідуального плану (що конкретно зроблено, що вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

3.5.3 Висновки щодо позитивних моментів організації та проходження стажування;

3.5.4 Труднощі і недоліки, які були у період проходження стажування, недостатність знань, отриманих під час навчання;

3.5.5 Пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації стажування у підрозділах.

3.6 До звіту додаються матеріали, в яких вміщено узагальнення (копії службових документів, виконаних в ході стажування , довідки, плани, рішення зборів тощо). Звіт затверджується у ГУ(У) ДСНС України області (міста), в якій стажист проходив стажування.

 

3.7 Стажисти мають право:

3.7.1 Ознайомитись з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою та індивідуальними планами;

3.7.2 Підписувати від свого імені складені за дорученням керівника стажування документи після їх перевірки;

3.7.3 Користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі ДСНС України, службовою та довідковою літературою, виділеним інвентарним майном;

3.7.4 Вносити пропозиції керівництву, підрозділу та університету щодо вдосконалення організації і проведення стажування, навчального процесу.

Зміст

програми стажування на посаді інженера оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України або на посаді начальника підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій.

№ з\п Робота, що виконується Звітний матеріал
  1.1 1.1.1   1.1.2     1.1.3   1.1.4     1.1.5     1.2 1.2.1     1.2.2   1.2.3   1.2.4     2.1 2.1.1   2.1.2     2.1.3   2.1.4     2.1.5   2.1.6   2.1.7     2.1.8     2.1.9     2.2 2.2.1     2.2.2     2.2.3     2.2.4   2.2.5   2.2.6   2.3 2.3.1   2.3.2   2.3.3   2.4 2.4.1   2.4.2       3.1 3.1.1     3.1.2     3.1.3   3.1.4     3.1.5   3.2 3.2.1     3.3 3.3.1   3.3.2     Робота з особовим складом Проаналізувати, вивчити особливості: - Відбору, вивчення та оформлення кандидатів на службу до підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. - Організації індивідуально-виховної роботи особового складу підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. - Планування роботи та контролю за виконанням планових заходів. - Раціонального використання службового часу начальницьким складом підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. - Організації роботи Ради зборів та інших громадських організацій. Взяти участь: У підготовці та проведенні зборів особового складу підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. В організації й проведенні культурно-масових заходів, спортивних змагань згідно з планом підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. У професійному відборі кандидатів на службу, профорієнтаційній роботі з учнями навчальних закладів і відборі на навчання у вищі пожежно-технічні навчальні заклади України. Провести не менше п’яти заходів з особовим складом (виступ з доповіддю, бесіда, лекція, інформація).   Організація служби, підготовки пожежогасіння та АРР. Ознайомитись: -З оперативно-тактичними особливостями району виїзду підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та реагуванням на надзвичайні ситуації. - З заходами у сфері цивільного захисту підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. - З територіальною системою управління цивільного захисту в районі. - З координацією дій місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування з органами управління у сфері цивільного захисту. - З забезпеченості підрозділу засобами органів дихання, захисту поверхні тіла, приборами радіаційної та хімічної розвідки, правилами зберігання і роботи. -З організацією первинної підготовки кандидатів на службу в підрозділи ДСНС. -З описом великих пожеж та надзвичайних ситуацій, які трапились в області (районі виїзду підрозділу). -З аналізом оперативної діяльності гарнізону та підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за 2013 рік. -З організацією та основними принципами оперативного зв’язку підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (в районі виїзду). Проаналізувати, вивчити особливості: - Залучення сил та засобів на ліквідацію надзвичайних ситуацій у районі виїзду підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; - Планування та організацію службової підготовки начальницького складу підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; - Планування та організацію проведення службової підготовки в підрозділі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; - Порядку та методики підведення підсумків службової підготовки особового складу підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; - Порядок складання звітних матеріалів щодо оперативно-службової діяльності підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за рік; - Взаємодії підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з іншими аварійними службами району. Провести (прийняти участь): - Практичне відпрацювання одного плану і 2-х карток пожежогасіння (ліквідації НС). - Нічні перевірки заняття з черговими караулами (групами, відділеннями). - Заняття з особовим складом за розкладом. Скласти: - Розклад занять з особовим складом чергових караулів на місяць. - Дві картки оперативних дій караулу (групи, відділення) на пожежі (ліквідації НС) Експлуатація пожежної, ІНЖЕНЕРНОЇ та аварійно-рятувальної техніки та робота з питань охорони праці Проаналізувати, вивчити особливості: - Організації експлуатації та порядку проведення технічного обслуговування та ремонту аварійно-рятувальної та інженерної техніки. - Організації та порядку випробування пожежного та рятувального озброєння, аварійно рятувального інструменту. - Обліку паливо-мастильних матеріалів у підрозділі. - Постановки до бойового розрахунку аварійно-рятувальної та інженерної техніки та оформлення відповідної документації. - Організації роботи у підрозділі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з питань безпеки праці. Провести (прийняти участь): - Перевірку технічного стану аварійно-рятувальної та інженерної техніки підрозділу. Скласти: - План заходів з безпеки руху та удосконалення матеріально-технічної бази підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. - План заходів з переводу аварійно-рятувальної та інженерної техніки на весняно-літній період експлуатації.   Зібрати та узагальнити матеріали, необхідні для написання дипломної роботи (проекту).   Опис, копії документів Оцінка за виконання   Відмітка у щоденнику Відмітка у щоденнику   Оцінка за виконання   Копія протоколу   Оцінка за виконання     Копії виступів, бесід, лекцій, інформацій   Занотувати у щоденнику   Занотувати у щоденнику     Занотувати у щоденнику   Занотувати у щоденнику Занотувати у щоденнику   Занотувати у щоденнику     Оцінка у щоденнику Копії документів     Копії документів   Занотувати у щоденнику   Копія тем.плану   Копії плануючих документів   Оцінка у щоден.     Копії документів     Оцінка у щоденнику     Занотувати у щоденнику     Методичні розробки     Копія документу   Копія документу   Копія документу     Копія документу   Оцінка у щоденнику   Копії документів Відмітка у щод.     Занотувати у щоденнику     Акт перевірки     Акт перевірки   Акт перевірки   Копія документу (або електронному варіанті)

 

Підведення підсумків стажування

4.1 Стажування у підрозділі закінчується складанням курсантами-стажистами звіту про стажування з його затвердженням. Підпис начальника підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту скріплюється печаткою (додаток 3).

За підсумками стажування на курсанта складається характеристика з виставленням оцінки (див. п.2.7.10).

4.2 Підсумки стажування курсантів підводяться комісією ГУ (У)ДСНС України в АР Крим, м. Києва та Київської області, ГУ(У) ДСНС України областей, м. Севастополя з прийняттям заліків і виставленням оцінок за кожний розділ програми та підсумкової загальної оцінки.

4.3 За підсумками стажування видається наказ з рекомендаціями щодо вдосконалення стажування та рівня підготовки курсантів, який надсилається до НУЦЗ України.

4.4 Наказом ректора призначається комісія для прийняття заліку у складі викладачів випускаючих кафедр, представників базових гарнізонів.

4.5 Стажування курсантів оцінюється на підставі звітних матеріалів, наданих курсантом, а також висновків керівників стажування в областях. Оцінка за стажування вноситься до залікової книжки, заліково-екзаменаційної відомості та додатку до диплома.

4.6 Курсанти, які не виконали програму стажування без поважних причин, зобов’язані пройти її в період канікулярної відпустки. У разі повторного невиконання програми стажування курсанти не допускаються до дипломного проектування. Їм видається довідка про те, що вони прослухали теоретичний курс навчання.

4.7 Результати захисту стажування фіксуються в особових справах випускників.

4.8 Підсумки стажування обговорюються на загальних зборах факультету

 

Перший проректор з навчальної

та методичної роботи

полковник служби цивільного захисту., к.п.н., доцент О.О. Назаров


Додаток 1

Затверджую Начальник підрозділу ДСНС _____________________________ (назва району (об`єкту)) _____________________________ (спеціальне звання) ______________ ______________ (підпис) (ініциали, прізвище) „___” _________________201 __ р.    

 

 

індивідуальний ПЛАН


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 594 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.