Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

ЩОДЕННИКСОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ

Студента-практиканта ______________________________________________

V-го курсу факультету післядипломної та додаткової освіти

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

Місце проходження практики:________________________________________

_________________________________________________________________

Термін проходження практики:______________________________________

Відповідальний методист практики:___________________________________

Керівник практики:___________________________________________________

Керівник установи ___________________________________________________

Фахівець установи ___________________________________________________

 

 

Проведена студентом під час соціально-педагогічної практики в соціальних службах робота фіксується в щоденнику, який повинен мати визначену структуру:

1. Титульна сторінка.

2. Характеристика бази практики:

 

- повна назва установи (організації);

- керівна та підвладні (у разі наявності) установи;

- дата створення установи, місце і дата реєстрації, співзасновники, територія дії;

- повна поштова адреса, номер телефону;

- режим роботи установи;

- мета діяльності;

- головні завдання установи;

- основні форми роботи;

- джерела фінансування;

- внутрішні та зовнішні фактори середовища організації;

- робота з клієнтами: реклама, умови прийому, послуги, кількість, вік, характеристика клієнтів;

- установи-партнери даної організації (мотиви партнерства, спосіб оформлення партнерських стосунків, визначення доцільності розширення складу партнерських організацій як елементу стратегії даної соціальної установи);

- пільги співробітникам.

 

 

3. Графік роботи студента-практиканта.

4. Робочі сторінки щоденника.

5. Загальні висновки про практику, її результативність.

Приклад оформлення робочої сторінки щоденника

 

1-й день практики __________________

(дата)

№ п/п Час роботи Мета та завдання Форми та зміст роботи (із зазначенням місця знаходження примірників нормативних документів, взірців професійної документації та методичних доробків) Відмітка про виконання (із зазначенням якісного рівня: „незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно”, з підписом фахівця установи)
         
         
         

 

Загальні рекомендації щодо ведення щоденника:

· Щоденник повинен відображати всю роботу студента.

· Студент зобов'язаний своєчасно та регулярно вести записи у щоденнику практики.

· У щоденнику також мають бути відображені:

- аналіз відвіданих заходів, занять керівниками практики та студентами-колегами (див. Додаток Д);

- самоаналіз індивідуальної діяльності студента-практиканта (див. Додатки В, Д).

 

ПАМ'ЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ

Студент-практикант має право:

· з усіх питань, які виникають під час практики, звертатися до керівників практики університету, адміністрації, працівників об'єктів практики;

· брати участь у зборах, нарадах, конференціях та інших заходах закладів соціального спрямування, в яких він проходить практику;

· користуватися бібліотекою, кабінетами й навчально-методичними посібниками даного закладу (установи, організації);

· збирати в ході практики матеріали для магістерської роботи, організовувати необхідну дослідно-експериментальну роботу;

· виступати з результатами, одержаними в ході практики, на науково-практичних конференціях;

· вносити пропозиції щодо вдосконалення підготовки студентів до педагогічної практики в закладах соціально-педагогічного спрямування, її організації та проведення;

· на продовження термінів проходження практики з поважної причини (хвороба, академічна відпустка, сімейні обставини).

Студент-практикант зобов’язаний:

· у випадках індивідуального закріплення за базою практики, своєчасно (за тиждень до настановчої конференції) представити відповідну інформацію (лист-запит, особисту заяву тощо);

· на настановчій конференції отримати від відповідального методиста та керівника практики:

- оглядову інформацію щодо порядку проходження практики, її завдань та вимог до оформлення звітної документації;

- інформаційно-технологічний пакет щодо порядку проходження виробничої педагогічної практики у закладах соціально-педагогічного спрямування;

· вчасно прибути на базу практики;

· бути присутнім на базі практики вісім годин кожного робочого дня закладу;

· бути зразком організованості, дисциплінованості, ввічливості, працьовитості;

· проявляти свою професійну компетентність;

· узгоджувати свою діяльність з Програмою виробничої педагогічної практики в закладах соціально-педагогічного спрямування, та підпорядковувати її розпорядженням керівників баз практики;

· своєчасно виконувати всі види робіт, що передбачені Програмою соціально-педагогічної практики в соціальних службах, старанно готуватися до кожної професійної акції;

· організовувати свою роботу відповідно до вимог та правил внутрішнього розпорядку закладу (організації, установи, служби), в якому він проходить практику;

· у випадку тимчасової неможливості відвідування бази практики (з поважних причин) попередньо повідомити фахівця, за яким закріплений студент-практикант і керівника практики;

· після закінчення практики, протягом тижня, завершити підготовку необхідних звітних методичних матеріалів та документації;

· бути присутнім та активно працювати на підсумковій конференції.

Обов'язки відповідального методиста практики:

Відповідальний методист соціально-педагогічної практики в соціальних службах:

· здійснює визначення баз (служб, установ, організацій) для проведення даного виду практики в соціальних службах студентів спеціальності „Соціальна педагогіка”;

· повідомляє керівнику та фахівцям установи мету, завдання та зміст практики;

· розподіляє студентів по базах практики (службах, установах, організаціях);

· забезпечує планування, організацію й облік результатів практики на факультеті, складає графік проведення практики, готує проект наказу про розподіл студентів для проходження практики;

· спільно з деканатом, керівниками практики та методистом навчального відділу бере участь в організації та проведенні настановчої та підсумкової конференцій на факультеті;

· інформує студентів про зміст, завдання та систему звітності з практики;

· координує роботу керівників практики, адміністрації, працівників баз практики, усуває недоліки організації практики;

· вивчає звітну документацію керівників практики та оцінює їх роботу й результати практики;

· складає загальний звіт про підсумки соціально-педагогічної практики в соціальних службах, представляє його професорсько-викладацькому складу кафедри соціальної педагогіки, вченій раді факультету педагогіки і практичної психології та методисту навчальної частини університету;

· вносить пропозиції щодо вдосконалення практики, бере участь в обговоренні питань організації та підсумків практики на засіданнях кафедри і радах факультету.

Обов'язки керівників практики:

- приймають участь у настановчих та підсумкових конференціях;

- здійснюють безпосереднє керівництво практикантами;

- разом з керівником бази практики (або його заступником) розподіляють студентів по робочих місцях;

- затверджують індивідуальні плани роботи студентів-практикантів, контролюють їх виконання, організовують аналіз проведеної студентами роботи;

- надають методичну допомогу шляхом консультування щодо: ведення щоденника, аналізу документації установи, доцільності застосування певних діагностичних методик, складання плану проведення заходу соціально-педагогічного спрямування, виконання творчих групових завдань, підготовки звітної документації тощо;

- діагностують потреби студентів в саморозвитку і професійному самовдосконаленні;

- здійснюють діагностику рівня розвитку дослідницьких умінь студентів;

- діагностують рівень розвитку вмінь і навичок фахового спілкування;

- проводять індивідуальне консультування з дослідницької проблеми, за якою працює студент, допомагають у доборі методик дослідження, визначають індивідуальні перспективи проходження практики відповідно до напряму наукового пошуку;

- здійснюють щоденний аналіз виконання поставлених на день задач;

- аналізують і вирішують проблеми, що виникають в ході практики (в міру необхідності).

- здійснюють контроль за виконанням практикантами програми практики у встановлені терміни;

- інформують відповідального методиста про хід практики;

- перевіряють звітну документацію студентів про роботу за час практики та оцінюють її у вигляді підсумкової оцінки в атестаційному листі, навчальній відомості та навчальному індивідуальному плані студента;

- складають письмові звіти про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її вдосконалення, які подаються відповідальному методисту практики.

Обов’язки керівника бази практики (служби, установи, організації):

· організовує соціально-педагогічної практики в соціальних службах студентів згідно з Договором про співпрацю та Програмою практики;

· забезпечує сприятливі умови для проведення практики, проводить відповідну підготовчу роботу з працівниками та обслуговуючим персоналом;

· знайомить студентів зі службою (установою, організацією), змістом та формами роботи, документацією й таке інше;

· разом з керівником практики закріплює студентів за фахівцями;

· вибірково відвідує заходи практикантів та бере участь в їх обговоренні;

· протягом практики підтримує зв'язок з її керівниками щодо питань сумлінності майбутніх фахівців та продуктивності їх діяльності;

· проводить наради (з участю практикантів) на початку та наприкінці практики;

· контролює роботу фахівців даної установи з практикантами;

· завіряє атестаційні листи результатів соціально-педагогічної практики в соціальних службах (або, в разі необхідності, заповнює їх самостійно);

· по закінченню практики складає характеристику на студента-практиканта (зразок характеристики подано у Додатку К).

Обов’язки працівників баз практики (служб, установ, організацій):

- ознайомлюють закріплених за ними студентів із змістом та особливостями своєї роботи;

- разом з керівником практики розподіляють між студентами види роботи;

- проводять окремі показові заходи і заняття;

- консультують практикантів при підготовці ними пробних і показових занять, надають допомоги при вивченні індивідуальних особливостей клієнтів;

- залучають практикантів до роботи з клієнтами;

- приймають участь в аналізі та оцінюванні роботи, проведеної студентами;

- беруть участь у складанні характеристики практикантів;

- беруть участь у нарадах з питань соціально-педагогічної практики в соціальних службах при адміністрації служби (організації, установи) а також, за можливістю, у підсумковій конференції за результатами практики.

 

Для нотатків_________________________________________________________

_____

_____

_____

____

_____

_____

_____

_____

______

_____

_____

_____

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ

В рамках соціально-педагогічної практики в соціальних службах заохочується науково-дослідна діяльність студентів. Тема студентського наукового дослідження має бути узгодженою з керівником практики. Результати науково-дослідної діяльності по закінченню практики можуть бути представлені у вигляді:

- статистичних таблиць, графіків;

- моделей певного виду соціально-педагогічної діяльності;

- аналізу діагностичних даних;

- методичних доробків тощо.

В подальшому науково-дослідний витвір оформлюється як наукова стаття та апробується на науково-практичній конференції.

Для нотатків_________________________________________________________

______

______

______

_____

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

9. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Ефективність проходження соціально-педагогічної практики в соціальних службах студентами, їх професійна старанність під час фахової апробації визначається керівниками практики за допомогою визначених форм контролю:

- безпосереднього контролю на місцях практики;

- опосередкованого контролю в процесі індивідуальних консультацій студента;

- опосередкованого контролю шляхом перевірки та аналізу звітної документації.

Безпосередній контроль на місцях здійснюється керівниками практики під час відвідування студентів на базах практики (не менш, ніж два рази на тиждень) через групу певних методів:

1. Індивідуальні бесіди з студентами-практикантами щодо їх обізнаності у змісті, видах, специфіці діяльності бази практики.

2. Бесіди з спеціалістами, керівниками баз практики з метою з'ясування старанності майбутніх фахівців та рівня їх професійних вмінь.

3. Відвідання певних заходів, що проводять майбутні соціальні педагоги на місцях практики для діагностики ефективності процесу набуття останніми професійно значущих вмінь та якостей.

Опосередкований контроль соціально-педагогічної практики в соціальних службах студентів передбачає:

1. Перевірку та аналіз щоденника практики.

2. Перевірку вчасності та якості виконання підсумкових завдань.

3. Аналіз результатів науково-дослідної роботи майбутніх фахівців.

4. Змістовний та якісний аналіз звіту про результати практики та його відповідності характеристикам, які надали працівники баз практики, та результатам співбесіди з відповідальним методистом.

5. Змістовний та якісний аналіз методичних матеріалів, напрацьованих студентами в процесі практики, що оформлюються у вигляді Додатків.

 

За результатами якості проходження соціально-педагогічної практики в соціальних службах керівник практики закриває атестаційний лист (див. Додаток К) і подає його на затвердження відповідальному методисту.

 

Для нотатків_________________________________________________________

_____

_____

_____

____

_____

_____

10. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ТА ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення соціально-педагогічної практики в соціальних службах, студенти мають представити наступну звітну документацію оформлену у вигляді методичної папки (зразок оформлення титульного листа папки подано у Додатку Л).

Структура папки із звітною документацією практики має відповідати наступній схемі:

2. Атестаційний лист результатів соціально-педагогічної практики в соціальних службах (див. Додаток М).

3. Характеристика студента-практиканта за результатами діяльності під час практики (див. Додаток К).

4. Звіт про результати проходження соціально-педагогічної практики в соціальних службах (див. Додаток Н).

5. Індивідуальний план роботи практиканта (див. Додаток Ж).

6. Щоденник практики.

7. Методичні доробки студента (оформлюються у вигляді окремих Додатків: Додаток А, Додаток Б тощо), які висвітлюють рівень методичної підготовки до здійснення фахового соціально-педагогічного впливу.

8. Фото- та відеоматеріали.

9. Результати науково-дослідної діяльності представляються у вигляді:

- статистичних таблиць, графіків;

- моделей певного виду соціально-педагогічної діяльності;

- обробки діагностичних даних;

- методичних розробок тощо.

10. Виконані підсумкові завдання.

Зазначена документація має бути оформлена згідно з вимогами Програми соціально-педагогічної практики в соціальних службах та у визначений строк (тиждень після закінчення практики).

Результати проходження практики студентами оцінюються керівниками практики та висвітлюються відповідальним методистом на підсумковій конференції.

Вважається, що студент, який не брав участі у настановчій конференції, не проходив практику, не брав участі у підсумковій конференції, або робота якого під час практики визнана незадовільною (в тому разі і через низький методичний рівень оформлення документації) не виконав навчального плану даного семестру.

Критерії якісної оцінки роботи студентів у період практики, на які зважає її керівник подано на звороті атестаційного листа (див. Додаток К).

Якісна оцінка результатів проходження соціально-педагогічної практики в соціальних службах визначається, у відповідності до вимог кредитно-модульної системи, з урахуванням сумарної кількості балів, що їх набрав студент. Атестаційний лист результатів соціально-педагогічної практики в соціальних службах містить розподіл балів між певними видами фахової діяльності та визначає суб’єктів оцінювання, якими можуть виступати фахівець установи та керівник практики (див. Додаток К).

Шкала оцінювання досягнень студента в результаті проходження соціально-педагогічної практики в соціальних службах відображена на звороті атестаційного листа (Там само).

Студенти, рівень роботи яких за результатами практики визначається як F (0-34 бали) відраховуються з університету та, у разі поновлення, зобов’язуються до повторного проходження практики.

Студенти, рівень роботи яких за результатами практики визначається як FX (35-59 балів) мають право перескладання заліку після виправлення відповідних недоліків шляхом повторної співбесіди.

Для нотатків_________________________________________________________

______

______

______

_____

______

______

______

______

______

______

______

______

_____

______

______

______

______

______

______

______

_____

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 557 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.02 с.