Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Як в організації оформлюється делегування повноважень?А. видається наказ, розробляється посадова інструкція;

Б. існує усна домовленість між керівником та підлеглим;

В. керівник у письмовій формі дає підлеглому завдання;

Г. підлеглий за власної ініціативи виконує ту чи іншу справу.

99. Закінчіть логічний ланцюг: "повноваження, обов'язки,..."

А. відповідальність;

Б. посада;

В. мотивація;

Г. функція.

100. Відносини підпорядкованості для "традиційного" менеджменту складають:

А. ієрархію управління;

Б. органи управління підприємством;

В. методи менеджменту;

Г. різні стилі керівництва.

101. Організаційна структура управління – це:

А. склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією;

Б. склад ланок управління організацією;

В. супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління;

Г. розподіл управлінського персоналу на підрозділи.

102. Елементи організаційної структури управління – це:

А. органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними;

Б. система взаємозв'язків між органами управління;

В. ланки управління організацією;

Г. сукупність різних підрозділів органів управління.

103. Організаційна структура управління визначається:

А. складом і супідрядністю взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією;

Б. супідрядністю управлінських взаємозалежних ланок управління;

В. складом ланок управління організацією;

Г. складом підрозділів організації.

104. Якому виду організаційної структури відповідають наступні характеристики: «Звільнення керівника від вирішення спеціальних питань, тенденція до централізації, використання консультантів і досвідчених спеціалістів, утворення спецпідрозділів, складні взаємозв'язки, відповідальність за прийняття рішень»:

А. функціональній;

Б. штабній;

В. лінійній;

Г. матричній.

105. Взаємостосунки, при яких керівник реалізує свої владні права і здійснює пряме керівництво підлеглими, є:

А. лінійними;

Б. горизонтальними;

В. функціональними;

Г. неформальними.

106. Взаємостосунки не між окремими посадами, а між окремими індивідами є :

А. неформальними;

Б. лінійними;

В. горизонтальними;

Г. функціональними.

107. Визначте, яка характеристика, відповідає глобальній продуктовій структурі організації:

А. організація побудована з урахуванням того, що відмінності між окремими видами продукції та каналами їх реалізації мають більше значення для фірми, ніж відмінності між регіонами, внаслідок випуску широкого асортименту виробів із застосуванням різних технологій;

Б. структурування організації відбувається з урахуванням того, що різноманітні зарубіжні клієнти фірми зосереджені у різних регіонах, в наслідок чого головними критеріями є відповідність споживчого попиту та методів маркетингу в окремих регіонах;

В. тимчасова структура створена за рахунок об’єднання зусиль найдосвідченіших фахівців для виконання конкретної задачі протягом визначеного терміну часу, із визначеним рівнем якості, не перевищуючи кошторису роботи;

Г. створення закордонного підрозділу зумовлено тим, що фірма має відносно незначний обсяг продажів на іноземних ринках, обмежену номенклатуру продукції та географію діяльності.

108. Визначте, яка характеристика відповідає проектній структурі організації:

А. організація дезинтегрує свої основні функції між окремими компаніями-підрядниками;

Б. організація являє об’єднання різних за видами діяльності компаній з автономією в розробки програм діяльності;

В. тимчасова структура, створена шляхом подвійного підпорядкування співробітників лінійному керівництву на постійній основі та менеджерам проектів на час виконання завдання;

Г. тимчасова структура, створена за рахунок об’єднання зусиль фахівців для виконання конкретної задачі протягом визначеного терміну часу, не перевищуючи кошторису роботи в межах визначеного кошторису.

109. Функціональною департаменталізацією у менеджменті називають:

А. поділ організації на три основні функціональні блоки операції, виробництво, маркетинг;

Б. групування персоналу в організації за тими широкими задачами, які він виконує;

В. визначення посадових обов’язків окремих працівників підрозділів організації;

Г. визначення функцій працівників та поділ цих функцій на прості серії задач.

110. Організації, у яких повноваження розподілені по нижчих рівнях управління називають:

А. низькоструктурованими;

Б. неієрархічними;

В. неконцентрованими;

Г. децентралізованими.

111. Розподіл організації по горизонталі на широкі блоки (департаменталізація) спрямований на:

А. створення функціональної управлінської ієрархії;

Б. уникнення конкуренції між різними підрозділами;

В. здійснення спеціалізації на основі поділу праці;

Г. здійснення контролю з боку керівництва за виконанням завдань.

112. Мотивація – це:

А. процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення власних цілей та цілей організації;

Б. стадія виробничого управління, на якій визначаються цілі діяльності підприємства;

В. створення умов для формування культури всередині організації, яка є чутливою до змін зовнішнього середовища;

Г. потреби у реалізації своїх потенційних можливостей і рості як особистості.

113. Розрізняють такі види стимулів:

А. позитивні і негативні;

Б. матеріальні і моральні;

В. загальні і часткові;

Г. генеральні і індивідуальні.

114. До внутрішніх винагород належать:

А. почуття задоволення результатами роботи;

Б. заробітна плата;

В. службовий автомобіль;

Г. заробітна плата та службовий автомобіль.

115. Грошова винагорода, що виплачується організацією робітнику за виконану роботу:

А. надбавка;

Б. премія;

В. мотивація;

Г. заробітна плата.

116. До змістовних теорій мотивації належать:

А. теорія очікування;

Б. теорія справедливості;

В. модель Портера-Лоулера ;

Г. теорія А.Маслоу.

117. Комісійний заробіток:

А. ґрунтується на укладені договору між роботодавцем і виконавцем;

Б. складається з фіксованого окладу і комісійної винагороди;

В. передбачає розподіл певної частини прибутку підприємства між працівниками;

Г. ґрунтується на укладені договору між роботодавцем і виконавцем та передбачає розподіл певної частини прибутку підприємства між працівниками.

118. Відрядна форма оплати праці передбачає:

А. залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів за певний проміжок часу;

Б. оплату праці в залежності від відпрацьованого часу;

В. оплату праці за поїздку у відрядження;

Г. залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів за певний проміжок часу та оплату праці в залежності від відпрацьованого часу.

119. Ф. Герцберг поділяв фактори мотивації на:

А. первинні та вторинні;

Б. гігієнічні та мотивуючі;

В. потреба у владі, успіху та належності до суспільства;

Г. самовираження та фізіологічні потреби.

120. До форм непрямої мотивації не належать:

А. премії;

Б. скорочений робочий день;

В. збільшена відпустка;

Г. відгули.

121. Теорія мотивації розглядає дві основні групи концепцій:

А. змістовні та процесуальні;

Б. змістовні та організаційні;

В. процесуальні та матеріально-грошові;

Г. змістовні та грошові.

122. Процесуальні концепції мотивації працівників організацій враховують:

А. індивідуальну поведінку людей у процесі виконання своїх функцій;

Б. групову поведінку людей у процесі виконання своїх функцій;

В. поведінку менеджерів у процесі виконання своїх функцій;

Г. поведінку всіх працівників організації.

123. Валентність в теорії очікування – це:

А. очікувана цінність винагороди;

Б. очікування того, що результати призведуть до очікуваної винагороди;

В. очікування того, що зусилля призведуть до бажаного результату;

Г. оцінювання вірогідності зв’язку: зусилля – винагорода.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 281 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Великі розміри організації
 2. Вивчення організації заробітної плати
 3. Види заходів у залежності від ступеня участі організації
 4. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Найпоширенішою й найдоцільнішою формою організації страхового
 5. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння
 6. Вплив АІС на ефективність роботи організації
 7. Вплив стратегії організації на вибір і зміст PR-заходу
 8. Етапи життєвого циклу організації
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Завдання 1. Розмістіть у потрібній послідовності реквізити довідки: назва організації, що видає довідку; назва виду документа; підписи службових осіб;
 10. Завдання на лабораторну роботу. 2.2.1 Вивчити методи організації різних дисциплін обслуговування в СМО
 11. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного
 12. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІI. Методи, прийоми, форми організації навчання


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.096 с.