Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Як співвідносяться категорії «управління» і «менеджмент»?ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ДИСЦИПЛІНА

«Менеджмент»

Київ

Агроосвіта


1. Предметом менеджменту є:

А.сукупність суспільних відносин, що складаються між людьми в процесі управління на різних рівнях та різних ланках соціально-економічної системи;

Б. сукупність суспільних відносин, що складаються між людьми з приводу розподілу ресурсів;

В сукупність суспільних відносин, що виникають між людьми стосовно особливостей використання засобів виробництва;

Г. діяльність людини, зв’язана з реалізацією продукції.

2. Сутність та зміст менеджменту розкривають наступні характеристики :

А. це самостійний вид професійної діяльності;

Б. це орган управління або категорія людей, функціями яких є організація та управління організацією;

В. це наука та навчальна дисципліна;

Г. всі відповіді вірні.

3. Під місією організації розуміють:

А. причину створення організації;

Б. чітко виражену причину існування організації;

В. основні завдання організації;

Г. політику організації.

4 Однією з основних функцій менеджмент є:

А. лідерство;

Б. аналіз;

В. моніторинг;

Г. планування.

5. Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту:

А. усвідомлення значення матеріальної і технологічної бази сучасного виробництва та надання послуг;

Б. посилення уваги до різноманітних форм демократизації управління;

В. участь працівників у розподілі прибутків, здійсненні управлінських функцій;

Г. активізація управління живою і неживою природою технологічними процесами.

6. Функції менеджменту – це:

А. відносно відокремлені напрямки управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати вплив на управлінський об'єкт в цілях досягнення поставленої мети;

Б. спосіб, манера спілкування з людьми;

В. адміністративна одиниця;

Г. особливого роду вміння та адміністративні навички.

7. Мета менеджменту – це:

А. забезпечення прибутковості діяльності організації шляхом раціональної організації виробничого процесу, а також ефективного використання кадрового потенціалу на основі творчої активності кожного робітника;

 

Б. задоволення потреб споживачів;

В. збільшення обсягів реалізації;

Г. ведення чесної конкурентної боротьби.

Як співвідносяться категорії «управління» і «менеджмент»?

А. менеджмент являє собою одну з форм управління, а саме: управління соціально-економічними процесами в умовах ринку;

Б. управління це складова менеджменту;

В. категорії «управління» та «менеджмент» не мають нічого спільного;

Г. управління – це менеджмент виробничими підрозділами підприємства.

 

9. Менеджер – це керівник або керуючий, який:

А. має спеціальну професійну підготовку, знання та вміння у сфері менеджменту, обіймає постійну посаду в організації;

Б. наділений повноваженнями і несе відповідальність у галузі прийняття рішень з конкретних напрямів діяльності;

В. організує ті чи інші роботи в межах певної кількості підпорядкованих йому співробітників;

Г. всі відповіді вірні.

10. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:

А. верхнього середнього, нижчого середнього і низового рівня;

Б. вищого і середнього рівня;

В. вищого, середнього і низового рівня;

Г. вищого і найнижчого рівня.

11. Керівники низової ланки ( рівня) управління:

А. координують і контролюють роботу молодших начальників;

Б. здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань;

В. займаються перспективним плануванням;

Г. готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки.

12. Визначте основні якості та навички керівника вищої ланки:

А. наявність знань та майстерності у виконанні певних робочих завдань;

Б. передача та сприйняття інформації;

В. здатність мислити та обдумувати абстрактні ситуації, планувати діяльність на тривалі періоди, комунікаційні здібності;

Г. технічні, комунікаційні та концептуально-абстрактні здібності.

13. Правила, основні керівні ідеї, норми поведінки, орієнтири діяльності управлінського персоналу, якими вони керуються і в рамках яких реалізуються цілі організації - це:

А. принципи менеджменту;

Б. економічні закони;

В. методи менеджменту;

Г. закони управління.

14. Термін «ситуація» у менеджменті означає:

А. конкретний комплекс обставин, які впливають на організацію у певний період сукупність сприятливих обставин;

Б. комплекс проблем на сьогодні;

В. комплекс сучасних проблем;

Г. обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності.

Який з принципів менеджменту характеризує наступне висловлювання: "Всі види діяльності на підприємстві повинні бути так виявлені і структуровані, щоб сприяти досягненню поставлених задач "?

А. принцип розподілу праці;

Б. принцип діапазону управління;

В. скалярний принцип;

Г. принцип відповідності повноважень і відповідальності.

16. Школа наукового управління отримала свій розвиток у:

А. 1885-1920 рр.;

Б. 1920-1950 рр.;

В. 1930-1950 рр.;

Г. 1950-1988 рр.

17. Засновником школи наукового управління вважається:

А.А. Файоль;

Б. Е. Мейо;

В. Ф. Тейлор;

Г. М. Фоллет.

18. Основні постулати школи наукового управління, які послужили вихідними принципами для розвитку менеджменту - це:

А. раціональна організація праці.

Б. розробка формальної структури організації.

В. визначення заходів зі співробітництва керуючого і робітника;

Г. всі відповіді вірні.

19. Головним елементом системи Ф. Тейлора є:

А. високий рівень відповідальності за доручену справу;

Б. можливості для творчого та ділового зростання;

В. наукова організація праці;

Г. просування по службі.

20. Внесок школи наукового управління у практику менеджменту полягає у :

А. створенні універсальних принципів управління;

Б. перенесенні центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

В. систематичному використанні засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні продуктивності праці;

Г. застосуванні в управлінні математики, статистики, економетрики.

21. Ключові положення адміністративної школи А.Файоля, Г. Емерсона:

А. вивчення трудового процесу працівника;

Б. вивчення управлінського процесу, моделювання організаційних структур;

В. вивчення виробничого та управлінського процесів;

Г. вивчення виробництва в мікро- та макросередовищі.

22. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи управління є:

А. Ф. Тейлор;

Б. А. Файоль;

В. Е. Мейо;

Г. М. Фоллет.

23. Мета адміністративної (класичної) школи:

А. створення універсальних принципів управління, реалізація яких обов'язково приведе до успіху;

Б. створення чіткого розподілу праці, що веде до появи висококваліфікованих спеціалістів на кожній посаді;

В. створення ієрархія управління, за якою кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому;

Г. створення системи узагальнених правил і стандартів, що забезпечують координацію виконання різних завдань;

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.088 с.