Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Соціокультурна змістова лініяОрієнтовний зміст навчального матеріалу Орієнтовні вимоги до рівня соціокультурної компетентності учнів
Cфери відношень Тематика текстів  
Я і українська мова й література.   Я і Батьківщина (її природа, історія).     Я і національна культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин, українська пісня).     Я і мистецтво (традиційне й професійне)     Я і ти (члени родини, друзі, товариші ).   Я як особистість Найвидатніші постаті в українській культурі. Письменники про українську мову.   Любов до природи. Екологічний стан природи в Україні. Охорона довкілля. «Червона книга».   Роль народних традицій, вірувань, релігії, християнської моралі, свят, міфології, фольклорної творчості, художньої літератури у формуванні світогляду українців. Унесок українців у світову культуру. Збагачення української культури духовними скарбами інших народів.   Архітектурна традиція на теренах України. Народна архітектура. Найвизначніші архітектурні споруди в Україні. Видатні українські архітектори.     Традиційна родинна обрядовість (народження дитини, ім’янаречення, кумівство, весілля тощо) та її сучасна трансформація.   Шляхи самопізнання й життєтворчості «Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський)».   «Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами» (І.Багряний), «Земля не вибачає байдужості».     «Людина створила культуру, а культура – людину», «Традиційні ремесла й промисли українців», «Володимирський собор – перлина українського церквобудування», «Покликання людини: пізнавати істину, творити добро, примножувати красу».   «Мистецтво як засіб творення особистості».   «Як я розумію дружбу», «Хто для мене є взірцем?».   «На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя» (В.Симоненко) , «Що робить людину великою?». Учень: сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості й добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети; використовуєукраїнську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини й української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу; усвідомлюєнеобхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності.  

 

 

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

 

Види загально-навчальних вмінь   Орієнтовні вимоги до рівня діяльнісної компетентності учнів
Організаційн- контрольні Учень самостійно: усвідомлює і визначає мотив і мету власної пізнавальної й життєтворчої діяльності; плануєдіяльністьдля досягнення мети, розподіляючи її на етапи; здійснює намічений план за допомогою дібраних методів і прийомів; оцінює проміжні й кінцеві результати пізнавальної діяльності, робить відповідні корективи.
Загальнопізна- вальні (інтелектуальні, інформаційні) Учень самостійно: аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює, конкретизує їх; робить висновкина основі спостережень; виділяє головне з-поміж другорядного; здобуваєінформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури,ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення; систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію; моделюємовні й позамовні поняття, явища, закономірності.  
Творчі Учень самостійно: уявляєсловесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого; прогнозуєподальший розвиток певних явищ; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає і формулює проблемив процесі навчання й життєтворчості; усвідомлює будовупредмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми; добирає аргументидля його доведення; спростовуєхибні припущення й твердження.
Естетико-етичні Учень: помічає й цінує красув мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, вчинках людей і результатах їхньої діяльності; критично оцінює відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усуває помічені невідповідності цим нормам; виявляє здатністьпоставити себе на місце іншої людини; усвідомлюєобов’язок кожної людинитворити добрословом і ділом, готовий і здатний його виконувати.

 

 

Й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(4 год. – резерв годин для використання на розсуд вчителя)

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.114 с.