Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Функції служби охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом___________________

__________________________

Р.Наказ №__

ПОЛОЖЕННЯ

Про службу охорони праці

Загальні положення

1.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" '2694-12 )
служба охорони праці створюється роботодавцем для організації
виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціальне-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

1.2. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо
роботодавцю.

1.3. Керівник служби охорони праці за своєю посадою та заробітною платою прирівнюється до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого 1998 року №24 (v0024203-98, vа024203-98 )(із змінами).

1.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому
законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично
один раз на три роки.

1.5. Працівник служби охорони праці підприємства б своїй
діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими
актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони
праці, що діють в межах підприємства.

1.6. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в
разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої
праці.

Основні завдання служби охорони праці

2.1. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

2.2. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

2.3. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та
інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі
наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці", колективного
договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

2.4. Інформування та надання роз'яснень працівникам
підприємства з питань охорони праці.

Функції служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства
комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та
підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм
поліпшення умов прані, запобігання виробничому травматизму,
професійним захворюванням, надання організаційно-методичної
допомоги у виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і
внесення їх на розгляд роботодавцю.

3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних
підрозділів і за участю представників трудового колективу підприємства уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-
правових актів з охорони праці.

3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими
формами.

3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з
охорони праці.

3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого
травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання
документації з питань схорони праці, а також своєчасної передачі
їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим
порядком.

3.8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства
переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути
розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах
підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів,
інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють
в межах підприємства.

3.10. Розгляд:

питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.11. Організація:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

- нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

- пропаганди з питань охорони праці з інформаційних засобів.

3.12. Участь у:

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112 ( 1112-2004-п );

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- проведенні внутрішнього аудиту схорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в охорони (безпеки) праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу „Охорона праці” колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

- організації навчання з питань охорони праці;

- роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.


3.13. наявності)


Забезпечення організаційної роботи комісії з питань охорони


підтримки (в разі праці підприємства.


3.14. Контроль за:

- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

- своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

- забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

- організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

- дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

- організацію робочих місць у відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони парці;

- застосування праці жінок, інвалідів і осіб молодших 18 років відповідно до законодавства;

- виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;

- проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Гидравличность вяжущих из карбонатно-глинистого сырья. От воздушной извести к портландцементу

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Аналіз штатного розпису, продуктивності праці, фонду заробітної плати
 2. Безпека праці користувачів комп’ютерних технологій
 3. Білет № 28 Ст.6. Чи оплачується працівнику період простою в разі відмови його від дорученої роботи?
 4. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 5. Визначення збитків, пов’язаних із втратою працездатності працівників, та доцільності проведення заходів з охорони праці
 6. Визначення штатної чисельності електромонтерів електротехнічної служби
 7. Визначення штатної чисельності інженерно-технічних працівників електротехнічної служби
 8. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з персональними комп'ютерами
 9. Вимоги до режимів праці учнів при роботі з персональними комп'ютерами
 10. Відомості про правила охорони і техніки безпеки на підземних гірничих роботах
 11. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 12. ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.089 с.